De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ver kijken en losse banden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ver kijken en losse banden."— Transcript van de presentatie:

1 Ver kijken en losse banden

2 Visie Spreuken 29:18 King James: Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. NBV Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid, wie de wet in acht neemt, is gelukkig. Wikipedia, ‘Visie’ is: Ethiek = standpunten die worden ingenomen Bedrijfsleven = het langetermijnperspectief

3

4 Melk en honing Exodus 3,8 8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goeden ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing ...  Numeri 13: 17 Mozes dan zond hen uit om het land Kanaän te verspieden en zeide tot hen: … ziet, hoe het land is … Weest moedig en neemt van de vrucht des lands mede. Het was toen juist de tijd der eerste druiven.

5 Visie & missie Numeri 13: 27 Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij daar; 29 Amalek woont in het Zuiderland, de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland, de Kanaänieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan.

6 Onmogelijk Numeri 13: 30 Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren.31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Numeri 16: 13 ’Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zonodig tot heerser over ons moet verheffen?

7

8

9 Sturen Jacobus 3:4 Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn endoor sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Spreuken 18:20-21 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aanhaar toegeeft, zal haar vrucht eten.

10 Iets nieuws Jesaja 43: 18 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; 19 Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 20 Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken. 21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.

11 Iets nieuws Jesaja 43: 18 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; 19 Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 20 Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drenken. 21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.

12 De weg banen Psalm 50: 14 Offer God lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; 15 Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult Mij eren. 16 Maar tot de goddeloze zegt God: Wat hebt gij mijn inzettingen op te tellen, en neemt mijn verbond in uw mond, 17 Hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt? … 21 Dit hebt gij gedaan en Ik heb gezwegen; gij beeldt u in, dat Ik geheel en al ben als gij. Ik wil u berispen en het u onder het oog brengen. 22 Verstaat dit toch, gij, die God vergeet, opdat Ik niet verscheure, zonder dat iemand redt. 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

13

14

15 Ze wonen er al … Psalm 84: 5 Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig. 6 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn. 7 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen. 8 Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.


Download ppt "Ver kijken en losse banden."

Verwante presentaties


Ads door Google