De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Natura 2000 proces rond Brabantse heidegebieden Teleurstelling of opluchting? Ronald Buskens WLO studiedag werkgroep ecohydrologie Donderdag 29 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Natura 2000 proces rond Brabantse heidegebieden Teleurstelling of opluchting? Ronald Buskens WLO studiedag werkgroep ecohydrologie Donderdag 29 oktober."— Transcript van de presentatie:

1

2 Het Natura 2000 proces rond Brabantse heidegebieden Teleurstelling of opluchting? Ronald Buskens WLO studiedag werkgroep ecohydrologie Donderdag 29 oktober 2009

3 INHOUD - Terugblik: ambitie verdrogingsbestrijding in N-Br - Opgave Natura 2000 - Bepaling en uitwerking van doelen - Case: Sense of urgency Groote Meer Ossendrecht - Afstemming Natura 2000 en GGOR – natte natuurparels - Case: Kampina-Oisterwijkse bossen met aandacht voor toetsing - Afronding

4 Ambities verdrogingsbestrijding Noord-Brabant Algemene beleidsdoelstelling in NW4: 40% reductie in areaal verdroogde natuur in 2010 Nu: aanpak verdroging in TOP-gebieden (ca 100! natte natuurparels) en hersteld in 2015 Afspraak in Cork in kader van reconstructie (2003): n 50% doelbereik in natte natuurparels in 2008 n Herstel 100% van natte natuurparels in 2012 n Herstel met maatregelen a) binnen rand van natte natuurparel en b) uitstraling in het omliggend landbouwgebied mits compensatie of mitigatie GGOR: inrichtingsplannen natte natuurparels in 2015 gereed 2 e bestuursakkoord (vanwege ILG): Herstel van 12.000 ha natte natuurparel in 2013 (50% van TOP gebieden)

5 INHOUD - Terugblik: ambitie verdrogingsbestrijding in N-Br -> Opgave Natura 2000 - Bepaling en uitwerking van doelen - Case: Sense of urgency Groote Meer Ossendrecht - Afstemming Natura 2000 en GGOR – natte natuurparels - Case: Kampina-Oisterwijkse bossen met aandacht voor toetsing - Afronding

6 Ligging Brabantse Natura 2000 gebieden

7 Instandhoudingsdoelen Gebied (met heidelandschap) KaKeReBw H3260A - Beken en rivieren met waterplanten + H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen ++ H3130 - Zwakgebufferde vennen ++++ H3160 - Zure vennen +++ H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) ++++ H6230 - *Heischrale graslanden + H6410 - Blauwgraslanden + H7110B - *Actieve hoogvenen (heideveentjes) + H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen +++ H7210 - *Galigaanmoerassen + H9190 - Oude eikenbossen + H91E0C - *Vochtige alluviale bossen ++ Drijvende waterweegbree +++

8

9 Hoe pakken we het aan? Met wie? Gebiedsteam informatieavond Ambtelijke adviesgroep GS Werkateliers per thema Bestuurlijke Adviesgroep

10 INHOUD - Terugblik: ambitie verdrogingsbestrijding in N-Br - Opgave Natura 2000 -> Bepaling en uitwerking van doelen - Case: Sense of urgency Groote Meer Ossendrecht - Afstemming Natura 2000 en GGOR – natte natuurparels - Case: Kampina-Oisterwijkse bossen met aandacht voor toetsing - Afronding

11 Uitwerking doelen Natura 2000 Kartering habitats (en soorten) door Alterra, detaillering door provincie, uitwerking met gebiedsdeskundigen Aandachtspunt: aangewezen IHD soms ‘onvindbaar’ Aandachtspunt: Wat te doen met verdroogde natuur? Aandachtspunt: verdringingsreeks (nat vóór droog; open vóór gesloten) Typering habitats: zie profieldocumenten Aandachtspunt: GGOR werkt met ‘brabantse’ natuurdoeltypen Aandachtspunt: karakteristieke soorten Uitwerking sense of urgency Groote Meer bij Ossendrecht (Brabantse wal) Nadere detaillering randvoorwaarden behorende bij doelen Afspraken over tijdpad voor doelen

12 N2000- Habita t-type Omschrijving habitattypeNatuurdoeltype 4010A 1 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica (vochtige heide) NB: indien met veenmos en/of gagelNatte heide 4010A Noord-Atlantische vochtige heide met Erica (vochtige heide). eventueel met pijpestro, maar zonder veenmos en gagelVochtige heide 4030 Droge Europese heide (droge heiden) Droge heide 4010 en 4030 Mozaiek van droge en vochtige heide Gemiddelde grenzen droge en vochtige heide Vertaling natuurdoeltypen

13 Instandhoudingsdoel Groote Meer: Zeer Zwak Gebufferd ven (SENSE OF URGENCY) Huidige toestand: ernstig verdroogd Waterlobelia: in permanent water, verdraagt droogval (verdwenen in 1949) Kleine Biesvaren: sporadisch droogval (1 x 10-20 jaar) (waargenomen in 2001) Oeverkruid nog steeds aanwezig

14 Ligging Groote Meer en andere habitats Zwak gebufferde ven Vochtige heide Zwak gebufferde ven Zure ven Achtermeer Voormeer Leemputten Vochtige heide Droge stuifzandheide

15 Gesignaleerde knelpunten Groote Meer: waterkwaliteit én -kwantiteit PeriodeExtreem droog (< 600 mm) Jaren met droogval vóór half juli 1951-19601959Tenminste 1x 1961-1970-0 1971-19801971 en 19766x 1981-199019822x 1991-200019967x Aanvoer voedingsstoffen (+ slib) uit landbouwenclave in Vlaanderen Slibopbouw (en verlanding) Vaak en langdurige droogval

16 Uitwerking randvoorwaarden waterkwaliteit Abiotische parameterZeer zwak gebufferd ven (aquatisch NDT) M12 (KRW) In periode tot 2015 Zuurgraad (pH)5,0-6,5 Alkaliteit (meq/l)0,1-0,30,1-0,5 Ortho-fosfaat (mgP/l)<0,015<0,04 [< 0,1 GET] Mineraal stikstof (mg N/l) <0,15<0,8 [< 2 GET] Sulfaat (mg/l)<15<15 [< 30 GET]

17 voorwaarde m + NAP Aandeel haduurmomentfrequentie 5) maximale waterpeil 16,75 100% 55 (deel van) winterin natte jaren 3) droogval oever 16 2/3 30 a 35 Tot einde voorjaar (1) Bij voorkeur na eind juli (2)> 5x / 10 jaar 1) ondergens 15,75 50% 25> 6 weken Tot einde voorjaar altijd; behalve extreem jaar 2) geen volledige droogval 15,25 <= 10% <= 5 na eind juli altijd; behalve extreem jaar 4) incindenteel droogval 15 0 0 ten hoogste 1x/10 jaar 4) inperking volledige droogval t.b.v. behoud van (zeer) zwakgebufferd ven 3) droogval oeverzone (na 15 juli) t.b.v. Littorellion, futen, vermindering effect slib en eutrofiëring 2) 10% waterareaal in zomer t.b.v. IHD soorten (drijvende waterweegbree, futen) en libellen 1) 50% water > 6 weken t.b.v. terugdringen kans op verlanding, verbossing; tot einde voorjaar 5) maximale waterpeil + aftoppen, want geen verdrinking heide, vermindering kans op verzuring. Uitwerking randvoorwaarden waterkwantiteit

18

19 Waar naar toe? Het streefbeeld is om het watersysteem in 2015 hersteld te hebben volgens het einddoel (waterpeilverhoging van 45 cm; droogval 1x per 10 jaar), waarvan tenminste in 2015 het resultaat van ‘sense of urgency’ wordt gehaald (minimaal 25 cm peilverhoging). Voor het behalen van het streefbeeld geldt voor alle partijen een inspanningsverplichting. De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd en gemonitoord. Belangrijkste discussiepunten: - de termijn (en fasering) - Hoe te doen

20 Gezamenlijke aanpak is vertrekpunt - Gefaseerde reductie waterwinning - lokale maatregelen aan waterhuishouding - dunning van bos, rhododendron door terreineigenaar - grondverwerving in Steertse heide (Vlaanderen !!)

21

22 INHOUD - Terugblik: ambitie verdrogingsbestrijding in N-Br - Opgave Natura 2000 - Bepaling en uitwerking van doelen - Case: Sense of urgency Groote Meer Ossendrecht -> Afstemming Natura 2000 en GGOR – natte natuurparels - Case: Kampina-Oisterwijkse bossen met aandacht voor toetsing - Afronding

23 Andere gebieden: afstemming Natura2000 en GGOR - Verschil in begrenzing met natte natuurparel - Waterschap trekt GGOR en stelt bestuurlijk vast; provincie is bevoegd gezag voor Natura 2000 - GGOR: bepaling voorkeursalternatief met de streek, maar alleen ingrepen binnen natuurgebied - Twee processen: wie loopt vóór ? - Reikt externe werking (N2000) verder dan attentiezone natte natuurparel van 500 m? - Bestuurlijke keuze: vergund gebruik voor winningen is het vertrekpunt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met variatie in droge jaren. - Afstemming in waterateliers per gebied. Zonodig raadpleging onafhankelijk deskundige. Bij onvoldoende resultaat volgt generieke aanpak.

24 Afstemming GGOR-proces en N2000 GGOR: Herstel met maatregelen a) binnen rand van natte natuurparel en b) uitstraling in het omliggend landbouwgebied mits compensatie of mitigatie Attentiezone (prov. Verordening): Strikt beschermingsbeleid in zone van 500 m (in zandgebied) rondom natte natuurparel. D.w.z. geen ingrepen die strijdig zijn met behoud of versterking natuurwaarden (stand-still principe). Waterkader Natura 2000 (okt. 2008) GGOR en akkoord van Cork vormt basis van wateropgave in beheerplan Nemen van maatregelen buiten EHS t.b.v. IHD’s worden afgewogen in bestuurlijke adviescie Bestuurlijke afweging van haalbaarheid én betaalbaarheid van maatregelen in relatie tot ambitieniveau van de IHD’s

25 Case: Kampina e.o. – GGOR scenario 3: verandering GVG

26 Gebruik goed in beeld ? GGOR brengt (‘kritische factoren’ van) gebruik onvoldoende in beeld. n Effecten van ingrepen niet generiek beschouwd, maar ingezoomd op vermoede knelpunten n Beregening niet meegenomen in modelberekeningen; n Wat te doen met drainage, bemalingen, enz. n Grootschalige onttrekkingen: Geen onderscheid tussen bestaand gebruik en vergunningruimte na 1 oktober 2005. n Resultaten van doelbereik ?

27 Hydrologische toetsing habitattypen  Waternood toegepast voor gekarteerde habitattypen  Grenswaarde berekende doelrealisatie: 70 %  Opschaling beoordeling naar gekarteerde vlakken  Binnen vlak habitattype altijd verschillende standplaatsen vanwege relief  Er hoeft niet vlakdekkend voldaan te worden aan hydrologische randvoorwaarden  GVG en GLG: minimaal 50 % v.d. oppervlakte  kwel: minimaal 10 % v.d. oppervlakte -> Toetsen en normen betekent keuzes maken!

28 Toetsing IHD in huidige situatie

29 Toetsing IHD huidige situatie

30 Toetsing IHD na GGOR-maatregelen

31 Teleurstelling na toetsing ? - Berekende effect van boskap in heidelandschap is groter dan verandering drainagestelsel in omringende landbouwgebied - Synthetisch jaar geeft vergelijkbaar resultaat als langjarige reeks - Leemlagen hebben ‘beschermende’ werking - Effect van onderzochte ingrepen ‘verdwijnt’ in reeds aanwezige achtergrondverdroging - Herstel van vennen en spectaculaire natuurontwikkeling in Banisveld is aanwijzing voor hydrologische potenties - Niet alleen verdroging, maar ook atmosferische depositie is knelpunt (denk ook aan cumulatie!)

32 Kansen voor uitbreidingsdoelen ? Uitbreiding verkenning van uitbreidingsdoelstellingen met toepassing modelinstrumentarium:  Grenswaarde berekende doelrealisatie: 70 %  Zoekgebied: gehele N2000-gebied  Op pixelniveau, geen opschaling  Vochtig Heischraal Grasland  Vochtige Alluviale Bossen  Vochtige Heide  Blauwgrasland

33 Hydrologische kansen voor uitbreidingsdoelstellingen Blauwgrasland in Kampina e.o.

34 Gesignaleerde aandachtspunten Kampina e.o. - Spectaculaire natuurontwikkeling in Banisveld (nieuw groen = vrij groen, maar nu habitats aanwezig!) - Zoekgebied uitbreiding habitats liever niet aan grenzen van Natura 2000 - Waterberging in beekdal Beerze vanwege slechte waterkwaliteit op gespannen voet met uitbreidingskansen voor blauwgrasland ?

35 INHOUD - Terugblik: ambitie verdrogingsbestrijding in N-Br - Opgave Natura 2000 - Bepaling en uitwerking van doelen - Case: Sense of urgency Groote Meer Ossendrecht - Afstemming Natura 2000 en GGOR – natte natuurparels - Case: Kampina-Oisterwijkse bossen met aandacht voor toetsing -> Afronding

36 Teleurstelling ? Zorgpunten: - Verdroogde natuur is geen habitat (vooral aandacht indien uitbreidingsdoelstelling) - Uitbreiding minder gewenst langs begrenzing N2000 - Achtergrondverdroging blijft probleem - Tot hoever reikt externe werking? - Financiële middelen voor maatregelen?

37 Opluchting ! Winstpunten: - Erkenning van bovenregionale betekenis natuur - Natura 2000 is haalbaar en wordt (h)erkend - Sense of urgency Groote Meer heeft geleid tot afspraken over reductie van winningen en andere maatregelen Aandachtspunten: - Regisseurfunctie van groot belang - Werk aan vertrouwen (bijv. inzet procesbegeleider)

38


Download ppt "Het Natura 2000 proces rond Brabantse heidegebieden Teleurstelling of opluchting? Ronald Buskens WLO studiedag werkgroep ecohydrologie Donderdag 29 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google