De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in de tweede fase: op weg naar 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in de tweede fase: op weg naar 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde in de tweede fase: op weg naar 2010
Paul Drijvers Secretaris cTWO Mee: algebraboek, nummer NAW, PISA-boekjes, visiedocument cTWO Drie contexten op A4tje afdrukken. Opgestuurd als pdf: algebra ICT en symbol sense (NW) en algebra NAW Ergens nog iets van proces en object dualiteit

2 Grote lijn De weg naar 2010… … loopt via 2007. Snapshots
Keuzes voor scholen

3 De weg naar 2010 Per 2010 (klas 4 havo-vwo): Samenhangend bètaonderwijs Uitdagend bètaonderwijs Doorstroomrelevant bètaonderwijs Grote instroom in bèta vervolgonderwijs

4 De weg naar 2010 OCW PBT Profielcie M Profielcie N CEVO Na Sk Bi Wi
NLT SLO Cito

5 Vernieuwingscommissies en stuurgroepen
Natuurkunde (NiNa) Scheikunde Biologie (cVBO) klik door naar cVBO Wiskunde (cTWO) Natuur, Leven en Technologie (NLT)

6 cTWO Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs, initiatief Voorzittersoverleg wiskunde in 2004 Status Vernieuwingscommissie Wiskunde Penvoerder: Freudenthal Instituut Financiering: Platform Bèta Techniek Zie

7 Samenstelling cTWO: Roel van Asselt Frits Beukers Jan Blankespoor
Henk Broer Paul Drijvers (secretaris) Swier Garst Carel van de Giessen Rainer Kaenders Wim Kleijne Marian Kollenveld Mark Peletier Dirk Siersma (voorzitter) Anne van Streun Chris Zaal Coordinatie wiskunde D: Pauline Vos

8 Visie op de toekomst “De commissie Toekomst wiskundeOnderwijs heeft voor de jaren na 2010 een toekomstperspectief voor ogen waarin gemotiveerde leerlingen onder leiding van enthousiaste leraren werken aan zinvolle wiskundige inhoud door middel van inspirerende didactische werkwijzen.”

9 Taakstelling cTWO: Examenprogramma's voorstellen voor wiskunde A, B, C en D van havo en vwo per 2010; Voorbereidende ontwikkelingen in gang zetten voor wiskunde C van vwo en wiskunde D voor havo en vwo per 2007; Adviseren over doorlopende leerlijnen wiskunde; Advisering over didactische ontwikkelingen. Het gaat vandaag over punt 2.

10 Werkwijze cTWO cTWO Resonansgroep Secretaris Coordinator wD
Progcie cTWO Werkgroep C Progcie Progcie Werkgroep DM Werkgroep AM Werkgroep TA

11 Partners OCW / PBT Hoger Onderwijs (WO, HBO) VO-scholen Docenten NVvW
Verzorgingsinstellingen (met name SLO) Lerarenopleidingen Uitgevers

12 Naar examenprogramma’s 2010
7 examenprogramma’s (vwo ABCD, havo ABD) cTWO programmacommissies, aangevuld met externen, met name docenten Afstemming OCW, CEVO, Cito, SLO, b5 Veldraadplegingen Globale programma’s en syllabi in concept gereed: zomer 2007

13 Activiteiten cTWO 2006-2007: Visiedocument en veldraadpleging
Ontwikkelgroepen wiskunde C en D Experimenteer- en volgscholen wiskD in B12 (via Universumprogramma) Regionale steunpunten wiskunde D in HO Programmacommissies examenprogramma´s PR en voorlichting

14 Activiteiten cTWO : Per 2007 schoolexperimenten met (delen van) nieuwe programma’s Onder voorbehoud: Wiskunde C: deelmodules? Wiskunde D: geheel? Wiskunde A en B: deelmodules?

15 Experimenteerfase Experimentele programma’s integraal op een beperkt aantal experimenteerscholen Ervaringen monitoren Programma’s bijstellen Doorlopende leerlijnen ob-bb en vo-ho Invoering definitieve programma’s (vierde klas)

16 2007: herijking tweede fase
Herijkingsoperatie Beperkte aanpassingen Herverkaveling Met ingang van 2007 klas 4 havo-vwo

17 2007: herijking tweede fase
PEP operatie: CEVO-PEP commissies Eindtermen globaliseren Subdomeinen verdelen over CE – SE Syllabus met gedetailleerde eindtermen voor subdomeinen in CE Handreiking voor schoolexamen met voorbeelden Resultaten:

18 Schema havo 2007

19 Schema vwo 2007

20 2007: herijking tweede fase
Wiskunde: Zeven programma's in plaats van acht Geen wiskunde in havo CM Geen deelvakken Geen overlap A-B Nieuw: wiskunde C (alleen vwo) en D Niet alle stof op CE (streven OCW: 60%) Veranderingen in slu's

21 2007: herijking tweede fase
Wiskunde havo minimaal: Profiel 1998 2007 CM A1 (160) EM A12 (280) A (320) NG B1 (320) NT B12 (440) B (360)

22 2007: herijking tweede fase
Upgraden en uitbreiden havo: Profiel Verplicht deel Profielkeuze vak CM --- EM A  B NG NL&T NT B D, NL&T Daarnaast nog mogelijkheden om (delen van) wiskundevakken in vrije ruimte te kiezen, bijvoorbeeld Stat&kans uit wiskunde A of heel wiskunde D voor leerling van NG of EM die wiskunde B kiest. Dubbelkeuze A – B is niet meer mogelijk.

23 2007: herijking tweede fase
Wiskunde vwo minimaal: Profiel 1998 2007 CM A1 (360) C (480) EM A12 (600) A (520) NG B1 (600) NT B12 (760) B (600)

24 2007: herijking tweede fase
Upgraden en uitbreiden vwo: Profiel verplicht deel Profielkeuze vak CM C  A of B --- EM A  B NG NL&T NT B D, NL&T Daarnaast nog mogelijkheden om (delen van) wiskundevakken in vrije ruimte te kiezen, bijvoorbeeld Stat&kans uit wiskunde A of heel wiskunde D voor leerling van NG of EM die wiskunde B kiest. Dubbelkeuze A – B is niet meer mogelijk.

25 2007: herijking tweede fase
Inhoudelijke koerswijzigingen: Geen kans en stat in wiskunde B Meer aandacht voor algebraische vaardigheden (subdomein A5)

26 2007: herijking tweede fase
Algebraïsche vaardigheden: Wiskunde A (HAVO): Leerlingen moeten, binnen de kaders van hun programma een uitleg over een strategie kunnen volgen en de stappen narekenen. Ze moeten in eenvoudige situaties zelf enkele tussenstappen kunnen bedenken om een vooraf geformuleerd einddoel te bereiken.

27 2007: herijking tweede fase
Algebraïsche vaardigheden Wiskunde B (HAVO): Leerlingen moeten meer inzicht tonen in oplossingsstrategieën, in structuur van formules, ze moeten meer stappen naar een doel zelf kunnen bedenken en dus moeten ze meer vaardigheden beheersen en meer basiskennis hebben.

28 Snapshot: Toegepaste analyse havo D
Beetje persoonlijk gekleurd. Belangrijkste accentverschuivingen (zie ook visiedocument): authentieke contexten, en niet altijd / niet te veel, en voor N ook beta-gekleurd Meer geintegreerde algebraische vaardigheid ICT moet wiskunde niet in de weg staan Dit voorbeeld: echte context uit betasfeer, wet in plaats van modelaanname op basis van curve fitting, ICT hulpmiddel,

29 Snapshot: Dynamische modellen vwo D
Dus: “alle oplossingen zijn veelvouden van de e-macht” Accenten hier: ICT hulpmiddel, maar daar blijft het niet bij Algebra op natuurlijke manier bruikbaar om Richtingsveld bij y ’ = y

30 Snapshot: Algebra in meetkunde vwo D
Hier is meetkunde de context Cabri kan worden gebruikt voor exploratie Zekerheid wordt verkregen met algebra Een parabool wordt gesneden door een lijn die wordt verschoven. Het midden van de twee snijpunten lijkt zich over een verticale lijn te bewegen. Is dat echt zo?

31 Snapshot: Kansrekenen en statistiek vwo AC
Authentieke context uit beroepspraktijk en het echte leven.

32 Keuzes voor scholen / secties / docenten
Onderwerpen op SE van wiskunde ABC Experimenteren met ABC voor 2010 Wiskunde D en/of NLT per 2007 aanbieden Inhoudelijke invulling wiskunde D Schoolmodel of samenwerkingsmodel Schoolboeken of ander materiaal Organisatorische invulling wiskunde D: Kans-stat voor AD samen Havo-vwo samen Combinatie D-NLT Regionale samenwerking


Download ppt "Wiskunde in de tweede fase: op weg naar 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google