De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAVO 5: Groei en inkomen Hoofdstuk 1: De vorming van inkomen content/uploads/2008/04/adf-cartoon-money-bag1.jpg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAVO 5: Groei en inkomen Hoofdstuk 1: De vorming van inkomen content/uploads/2008/04/adf-cartoon-money-bag1.jpg."— Transcript van de presentatie:

1 HAVO 5: Groei en inkomen Hoofdstuk 1: De vorming van inkomen http://www.alwaysauditioning.com/wp- content/uploads/2008/04/adf-cartoon-money-bag1.jpg

2 §1.1 De vorming van primair inkomenblz. 4 Directe ruilIndirecte ruil Goederen of diensten worden tegen elkaar uitgewisseld. Hierbij worden goederen rechtstreeks tegen goederen geruild. Goederen of diensten worden tegen elkaar uitgewisseld. Daarbij worden goederen met geld als tussenliggend middel geruild. Ruil in natura… Ruilhandel

3 §1.1 De vorming van primair inkomenblz. 4 ArbeidsverdelingSpecialisatie De verdeling van het productieproces waarbij ieder zich bezig houdt met een deel van de productie. Het zich toeleggen door een onderneming op één of slechts enkele producten van de betreffende bedrijfskolom. De aard van de arbeidsverdeling kan zijn: De ontwikkeling van de ruil ging gepaard met de ontwikkeling van… - intern: binnen een huishouding - extern: tussen huishoudingen - geografisch: tussen gebieden en landen

4 §1.1 De vorming van primair inkomenblz. 4 Als er productiefactoren nodig zijn om een goed te produceren zijn ze schaars… Productiefactoren Alle middelen die gebruikt worden bij het produceren. KANO Schaarste Beschikbare middelen zijn ontoereikend tov de menselijke behoeften. Kapitaal Arbeid Natuur Ondernemerschap http://www.rgv.nl/fileadmin/user_upload/_temp_/32-Outdoor_Kano.jpg

5 §1.2 De toegevoegde waardeblz. 8 Arbeid Alle lichamelijke en geestelijke inspanning van mensen die beschikbaar is om in het productieproces te worden ingeschakeld. Natuur Kapitaal De fabrieken, machines, gereedschappen, grondstoffen & voorraden eindproduct die bij productie worden ingezet. Natuurlijke omgeving en natuurlijke hulpbronnen. Grond en delfstoffen. Combineren van kapitaal, arbeid & natuur. Omgaan met economische risico’s. Ondernemerschap

6 §1.2 De toegevoegde waardeblz. 8 Arbeid Werknemers: Loon & salaris Zelfstandigen: toegerekend ondernemersloon & winst Natuur De beloningen van de productiefactoren: Kapitaal Rente, huur, winst. Pacht Winst Ondernemerschap

7 §1.2 De toegevoegde waardeblz. 8 Omzet Inkoopwaarde (verbruik) in het productieproces - Toegevoegde waarde Netto toegevoegde waarde Productiewaarde óf Toegevoegde waarde De totale waarde die wordt toegevoegd aan de grond- en hulpstoffen. Beloning voor de productiefactoren; loon, huur, rente, winst & pacht Netto toegevoegde waarde + afschrijvingen Bruto toegevoegde waarde

8 §1.2 De toegevoegde waardeblz. 8 Toegevoegde waarde voor de overheid Alle ambtenarensalarissen bij elkaar opgeteld.

9 §1.3 Balans en resultatenrekeningblz. 9 Activa Balans per 1-1-2010Passiva BezittingenVermogen Balans Overzicht van de bezittingen (activa) enerzijds en de schulden en het eigen vermogen (passiva) anderzijds op één bepaald moment

10 §1.3 Balans en resultatenrekeningblz. 9 Activa Balans per 1-1-2010Passiva Vaste activa Eigen vermogen Gebouw Machines Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide activa Rekening Courant Kas Totaal Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Crediteuren Totaal kapitaalgoederen die meerdere productieprocessen meegaan. kapitaalgoederen die 1 productieproces meegaan. schuld waarbij de terugbetalingstermijn langer dan 1 jaar is schuld waarbij de terugbetalingstermijn korter dan 1 jaar is Hypotheek het geld waarover in principe door de eigenaar vrij kan worden beschikt (geld van de eigenaar zelf)

11 §1.3 Balans en resultatenrekeningblz. 9 Kosten ResultatenrekeningOpbrengsten KostenOmzet Resultatenrekening Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een bedrijf over een bepaald tijdvak.

12 §1.3 Balans en resultatenrekeningblz. 9 Kosten Resultatenrekening Opbrengsten Inkoopwaarde grond/hulpstoffen Omzet Loon Huur Rente Pacht Saldo WINST Totaal Saldo VERLIES Totaal Afzet x Gemiddelde Verkoopprijs

13 §1.4 Van micro naar macroblz. 12 Berekenen totale productie van een bedrijfskolom Bedrijfskolom Verticaal schema van ondernemingen die betrokken zijn bij de voortbrenging en distributie van een product. Van oerproducent, via tussenschakels tot de consument. Productiewaarde of toegevoegde waarde van afzonderlijke bedrijven te aggregeren (samenvoegen) http://home.hetnet.nl/~daanrijsenbrij/ebi/nl/images/h1-11.gif

14 §1.4 Van micro naar macroblz. 12 Bedrijfstak Alle bedrijven die zich bezig houden met hetzelfde gedeelte van het productieproces.

15 §1.4 Van micro naar macroblz. 12 Binnenlands inkomen Nationaal inkomen Al het inkomen dat door de inwoners van een land verdiend wordt (ongeacht waar dat inkomen verdiend is). Al het inkomen dat binnen de landsgrenzen wordt verdiend (ongeacht door wie het verdiend wordt). Binnenlands inkomen + Inkomens die zijn verdiend in het buitenland – Inkomens die zijn betaald aan het buitenland. Productiewaarde van de bedrijven in de marktsector + Productie waarde van de overheid.

16 §1.4 Van micro naar macroblz. 12 Binnenlands product Nationaal product De waarde van alle productie die door inwoners van een land is voortgebracht (ongeacht waar die productie heeft plaatsgevonden). De waarde van alle productie die binnen de landsgrenzen is geproduceerd (ongeacht door wie het geproduceerd is). Toegevoegde waarde van bedrijven + toegevoegde waarde overheid. Productiewaarde van de bedrijven in de marktsector + Productie waarde van de overheid.

17 §1.4 Van micro naar macroblz. 12 Officieuze circuit Officiele circuit Het deel van de productie en inkomen waarover belasting wordt betaald. Het deel van de productie en inkomen waarover géén belasting wordt betaald. Witte circuit Zwarte circuit


Download ppt "HAVO 5: Groei en inkomen Hoofdstuk 1: De vorming van inkomen content/uploads/2008/04/adf-cartoon-money-bag1.jpg."

Verwante presentaties


Ads door Google