De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

After-lunch dip en juridische zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "After-lunch dip en juridische zaken"— Transcript van de presentatie:

1 After-lunch dip en juridische zaken
Het NFZP standpunt t.a.v. het nieuwe wetsvoorstel verplichte GGZ Door Hanneke Monster, met dank aan werk door Ine Klijn gedaan

2 Algemeen: wetsvoorstel > wet
Voorbereiding en indiening Naar de Tweede Kamer na debat en goedkeuring Naar de Eerste Kamer: Schriftelijke voorbereiding Debat Stemming Afkondiging en inwerkingtreding Schema gang van een wetsvoorstel

3 Wetsvoorstel verplichte GGZ
Wet Verplichte GGZ wordt opvolger wet BOPZ Ambitie om deze regeerperiode door de tweede kamer geloodst te worden

4 Doelstellingen wetsvoorstel
Versterking positie persoon met psychische stoornis Verbetering kwaliteit van zorg Ruimer baan voor dwangtoepassing extramurale setting Zowel afwending risico gevaar voor derden als voor risico gevaar patient zelf Eenvoudiger structuur Versterking rechtspositie van patient met psychische stoornis Aanpassing rol OM Verminderen rol van de rechter en van de IGZ

5 Doel bereiken via regelgeving
Twee maatregelen ‘verplichte GGZ’: Crisismaatregel (vgl IBS) De zorgmachtiging (vgl RM)

6 Vervolg regelgeving Aansluiting bij wet Forensische Zorg.
Criteria opgesteld wat verplichte zorg inhoudt Begrip psychische stoornis is ruim gedefinieerd Voorkeur van patient in acht nemen Somatische interventies kunnen onderdeel zijn van verplichte zorg Geen aansluiting op WGBO Formeren van multidisciplinaire cie psychiatrie die de rechter adviseert

7 Vervolg regelgeving Cie psychiatrie zorgt voor medische verklaring tbv zorgmachtiging, deze verklaring met altijd afgegeven worden Zorgplan volgens vast format met ruimte voor medische en niet medische interventies. Wijzigingen altijd via cie De cie heeft niets van doen met de crisismaatregel (via burgemeester) Behandelaar verplicht zorgplan te volgen Patient kan in zelf in beroep gaan Klachtencie moet functioneren Bij gedwongen opname verlies van bijstandsuitkering IGZ ziet op naleving toe

8 Commentaar NFZP Hoop op vermindering rechtsongelijkheid tussen patient met psychische ziekte en patient met somatische ziekte Dwangbehandeling in somatiek is geregeld in WGBO om nadeel voor patient zelf af te wenden Dwangbehandeling in somatiek om gevaar voor derden af te wenden in Wet Publieke Gezondheid Nieuwe wetsvoorstel poogt nadeel voor patient zelf en aan derden in één wet te regelen (net als in BOPZ)

9 Vervolg commentaar NFZP
Afstemming met Wet Forensische Zorg ipv met WGBO Bescherming van de samenleving en voorkomen van strafbare feiten krijgen prioriteit boven zelfbeschikkingsrecht Wilsbekwaamheid geen doorslaggevend criterium Behandelaar heeft weinig inbreng in zorgplan, moet alles via bureaucratische route wijzigen via eerder genoemde cie (inherent aan afstemming WFZ- benadrukt strafrechtelijke sfeer)

10 Vervolg commentaar NFZP
Standpunt reeds geformuleerd in 2004 Dualisme in gezondheidszorg niet houdbaar De WGBO en BOPZ versterken dit juist Niet aard vd ziekte maar plaats vd zieke bepalen in wet BOPZ welke wet wordt toegepast Stigma vd patient wordt versterkt Wilsbekwaamheid in beide wetten verschillend waardoor rechstongelijkheid: zelfbeschikkingsrecht wel bij somatische niet bij psychische aandoening: helemaal problematisch bij comorbiditeit

11 Aanbevelingen NFZP Eén wet op dwangbehandling voor zowel somatische als psychische ziekten, los van plaats van behandeling. Mogelijk via WGBO-aanpassing Handhaaf begrip wils(on)bekwaamheid Herstel wilsbekwaamheid eerste behandeldoel Handhaaf de rol van de (wettelijke) vertegenwoordiger

12 Vervolg aanbevelingen NFZP
Pas WGBO aan (of voeg in nieuwe wet) mbt uitvoeringseisen op praktisch niveau, voorkom verstikkende bureaucratie Pas WGBO aan (of voeg in nieuwe wet) mbt rechterlijke toetsing volgens Grondwet en EVRM. Dit mag niet leiden tot maatschappelijke nadelen voor de patient Maak aparte dwangopnemingswet (conform WPG) bij (blijvend) gevaar voor derden

13 Kritiek NFZP Het wetsvoorstel is discriminerend voor patienten met (vermoedelijk) psychische ziekten vd patienten met somatische ziekten Het wetsvoorstel verplichte GGZ stigmatiseert patienten met psychische stoornis meer dan de wet BOPZ Het wetsontwerp brengt verzwaring administratieve lasten met zich mee Het wetsontwerp is discriminerend voor de beroepsgroep psychiaters

14 Conclusie NFZP Het wetsvoorstel heeft een averechts effect op het terugdringen van het dualisme in de gezondheidszorg en bevorderen van rechtsgelijkheid tussen somatische en psychische patientengroepen. Zij maakt daarom bezwaar en roept op een nieuw wetsvoorstel te maken met rechtsgelijkheid als uitgangspunt.

15 Discussie Terug naar dia 13 om de punten te concretiseren met input uit de groep Vertaalslag naar onze werkpraktijk Wat betekent de wet voor jouw dagelijks werk, kun je voorbeelden noemen


Download ppt "After-lunch dip en juridische zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google