De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform: een stand van zaken. 2 12/01/2010 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform: een stand van zaken. 2 12/01/2010 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform: een stand van zaken

2 2 12/01/2010 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg

3 3 12/01/2010 1. Visie en strategie  de proactieve formulering en uitdraging van de visie en de strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie- uitwisseling in gezondheidszorg geschiedt door het opstellen van documenten voor het Beheerscomité en werkgroepen binnen het Overlegcomité het voorzitterschap van of de actieve deelname aan overleggroepen, zoals -de Groep 19 i.v.m. hubs en meta-hubs -de stuurgroep Recip-e -de werkgroep homologatiecriteria voor softwarepakketten voor huisartsen informatiesessies, zoals -de algemene studiedag over het eHealth-platform -de informatiesessies voor ziekenhuizen en hun softwarehuizen uiteenzettingen op eigen initiatief of op vraag van stakeholders bilaterale contacten met stakeholders

4 4 12/01/2010 1. Visie en strategie  de nationale en, geleidelijk aan, ook de Europese evoluties inzake ICT en informatieveiligheid nodig voor de vervulling van de opdrachten van het eHealth- platform worden opgevolgd door studie en lectuur deelname aan overleg- en informatiesessies  studies worden op eigen initiatief of op vraag van de stakeholders verricht, zoals m.b.t. het elektronisch bewijs van een therapeutische relatie tussen een zorginstelling of –verlener en een patiënt m.b.t. het opstellen van een model voor een informed consent tot elektronische mededeling van gezondheidsgegevens

5 5 12/01/2010 1. Visie en strategie  er wordt geholpen bij de redactie van ontwerpen van regelgevende teksten, zoals m.b.t. het elektronische geneesmiddelenvoorschrift binnen ziekenhuizen m.b.t. de bewijskracht van elektronische documenten in de gezondheidszorgsector

6 6 12/01/2010 2. Standaarden en basisarchitectuur vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie

7 7 12/01/2010 2. Basisarchitectuur  de dienstgeoriënteerde (SOA) basisarchitectuur is vastgelegd 9 multifunctionele basisdiensten worden gratis aangeleverd door het eHealth-platform de uitbouw en het onderhoud van diensten met toegevoegde waarde is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren voor sommige diensten met toegevoegde waarde treedt het eHealth-platform op als ontwikkelaar of als hosting platform de uitbouw en het onderhoud van authentieke bronnen is de primaire verantwoordelijkheid van derden voor sommige authentieke bronnen, waarin geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van patiënten worden beheerd, treedt het eHealth-platform op als hosting platform, zoals -het kadaster van de gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid -de centrale instellingengegevensbank van de FOD Volksgezondheid -de gegevensbank met RIZIV-erkenningen

8 8 12/01/2010 2. Normen, standaarden en specificaties  er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen  normen zijn vastgelegd voor de homologatie van de softwarepakketten voor huisartsen  een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML X.509 (certificaten)

9 9 12/01/2010 2. Normen, standaarden en specificaties  in een aantal domeinen zijn semantische interoperabiliteitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC

10 10 12/01/2010 2. Documentatie  op het portaal van het eHealth-platform is uitgebreide functionele en technische documentatie beschikbaar m.b.t. de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten

11 11 12/01/2010 2. Portaal eHealth-platform

12 12 12/01/2010 2. Website KMEHR

13 13 12/01/2010 3. Registratie van softwarepakketten nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

14 14 12/01/2010 3. Registratie van softwarepakketten  huisartsen de registratiecriteria zijn goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie Artsen-Ziekenfondsen het lastenboek voor de keuze van de onafhankelijke derde die een 20-tal te verifiëren criteria dient te testen, is uitgewerkt -definitie van de use cases voor de testen -concrete uitvoering van de testen de oproep tot kandidaten is verschenen de bedoeling is om het lastenboek te gunnen tegen mei 2010 en de registratie te laten geschieden tussen juli en december 2010  andere doelgroepen gesprekken zijn gaande met de kinesitherapeuten

15 15 12/01/2010 4. Samenwerkingsplatform concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten

16 16 12/01/2010 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 4. Schema samenwerkingsplatform Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth- platform Portal eHealth- platform Portal Health Portal Health DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

17 17 12/01/2010 4. Schema samenwerkingsplatform  basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde  dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

18 18 12/01/2010 4. Schema samenwerkingsplatform  gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

19 19 12/01/2010 4. Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering bij bekende bestemmeling 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering  operationeel tegen tweede trimester 2010 5.end-to-end vercijfering bij onbekende bestemmeling

20 20 12/01/2010 4. Basisdiensten  operationeel tegen medio 2010 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  operationeel tegen einde 2010 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”)

21 21 12/01/2010 4. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

22 22 12/01/2010 4. Coördinatie elektronische deelprocessen  status orchestratie-, integratie- en monitoringtools zijn geïmplementeerd ESB wordt gebruikt voor verschillende basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde -end-to-end vercijfering -toegang tot het rijksregister en de kruispuntbankregisters ESB staat centraal in verschillende projecten voor de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde -elektronische geboorteaangifte (eBirth) -vereenvoudiging aanvragen Hoofdstuk 4 geneesmiddelen -ambulant elektronisch geneesmiddelenvoorschrift (Recip-e) -…

23 23 12/01/2010 4. Portaalomgeving  bevat informatie over het eHealth-platform de aangeboden basisdiensten, hun functionaliteiten, de specificaties voor het gebruik ervan en de gewaarborgde service levels inzake beschikbaarheid en performantie de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties  verwijst per doelgroep naar diensten met toegevoegde waarde die aan de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg worden aangeboden  wordt ondersteund door een content management systeem  bevat een zoekfunctie en een forum

24 24 12/01/2010 4. Portaalomgeving

25 25 12/01/2010 4. Portaalomgeving  status in productie met regelmatige updates en gebruikt door 16 diensten met toegevoegde waarde enkele cijfers

26 26 12/01/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor de authenticatie van de identiteit van elke entiteit die gebruik maakt van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, zoals een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een ICT-toepassing een systeem voor de verificatie van de relevante kenmerken van entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, voor zover die kenmerken beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform een systeem voor de verificatie van de relevante relaties tussen entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform en andere entiteiten, voor zover die relaties beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform

27 27 12/01/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor het beheer van de toegangsautorisaties die het eHealth-platform dient te beheren overeenkomstig de afspraken gemaakt met de betrokken actoren in de gezondheidszorg of de machtigingsbeslissingen van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  het systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is geïmplementeerd volgens het Policy Enforcement Model

28 28 12/01/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer

29 29 12/01/2010 4. Gebruikers- en toegangsbeheer  status gebruikt door meer dan 10 diensten met toegevoegde waarde beschikbare documentatie -cookbooks -SLA SLA resultaten

30 30 12/01/2010 4. Beheer van loggings  voor elke uitwisseling van persoonsgegevens die van deze dienst gebruik maakt, wordt bijgehouden wie: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de verkrijger van de persoonsgegevens; indien de persoonsgegevens werden verkregen in naam van een organisatie, ook de identiteit van de organisatie wat: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon waarover persoonsgegevens werden verkregen; NIET de inhoudelijke persoonsgegevens die werden verkregen wanneer: het tijdstip waarop de persoonsgegevens werden verkregen; dit veld wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuwe log entry hoe: de toepassing via dewelke de persoonsgegevens werden verkregen

31 31 12/01/2010 4. Beheer van loggings TRANSACTIONDATEAPPLICATIONSUBAPPLICATIONFUNCTIONUSERIDSECTOR 15/09/2009 eCare-SAFE250091020328eCare 15/09/2009 eH1N1vac250091020517SPF-Sante 16/09/2009 RC250091065894CR 16/09/2009 eH1N1vac250091075146SPF-Sante 16/09/2009 eH1N1vac250091029834SPF-Sante Wie Wat Wanneer Hoe

32 32 12/01/2010 4. Vercijfering  een library is uitgewerkt voor het genereren van veilige asymmetrische sleutelparen door de actoren in de gezondheidszorg, zonder dat het eHealth-platform op enig moment kennis heeft van de private sleutels van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  een openbaar toegankelijke gegevensbank wordt gehost bij het eHealth-platform waarin de publieke sleutels kunnen worden opgeslagen en opgevraagd die gegenereerd worden door de actoren in de gezondheidszorg

33 33 12/01/2010 4. Vercijfering  een library is uitgewerkt voor het vercijferen en het ontcijferen van berichten m.b.v. de asymmetrische sleutelparen door de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg  het eHealth-platform zal vanaf het tweede trimester 2010 instaan voor het beheren en ter beschikking stellen van een dienst ter ondersteuning van de veilige symmetrische vercijfering en ontcijfering van berichten door de actoren in de gezondheidszorg

34 34 12/01/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

35 35 12/01/2010 Identification certificate 4. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

36 36 12/01/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling

37 37 12/01/2010 4. Vercijfering bekende bestemmeling  status gevalideerd door COSIC beschikbaar in acceptatie-omgeving wordt gebruikt door eBirth en wordt getest door meerdere softwarehuizen beschikbare documentatie -Java-bibliotheek -cookbooks -SLA (authentication en encryption token key (ETK) repository)

38 38 12/01/2010 4. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

39 39 12/01/2010 4. Beveiligde elektronische brievenbus  een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing  bijkomende functionaliteiten zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn vanaf het derde trimester 2010 voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) de verzending en de raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

40 40 12/01/2010 4. Beveiligde elektronische brievenbus  beschikbare documentatie (huidige versie) cookbook voor web-services handleiding voor on-line consultatie

41 41 12/01/2010 4. Elektronische datering (time stamping)  een systeem is uitgewerkt voor de elektronische datering van berichten die worden overgemaakt aan of via het eHealth-platform, zonder dat het eHealth- platform toegang dient te hebben tot de inhoud van deze berichten  een systeem is uitgewerkt voor de archivering van de elektronisch gedateerde berichten indien daartoe wordt beslist door de betrokken actoren in de gezondheidszorg en/of de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité

42 42 12/01/2010 4. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

43 43 12/01/2010 4. Elektronische datering (time stamping)  status in productie in 2 ziekenhuizen en met gunstige resultaten getest in 3 ziekenhuizen (elektronisch voorschrift) beschikbare documentatie -cookbook -SLA SLA resultaten

44 44 12/01/2010 4. Codering en anonimisering  een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes  gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties  in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

45 45 12/01/2010 4. Codering en anonimisering  de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth- platform

46 46 12/01/2010 4. Codering en anonimisering

47 47 12/01/2010 4. Codering en anonimisering

48 48 12/01/2010 4. Verwijzingsrepertorium  wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen  de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings- repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

49 49 12/01/2010 4. Verwijzingsrepertorium >90 general hospitals will join a hub in 2010

50 50 12/01/2010 4. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent wordt uitgewerkt op basis van het model gehanteerd door de Réseau Santé Wallon  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en zal nu worden voorgelegd aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

51 51 12/01/2010 4. Technische bibliotheek

52 52 12/01/2010 4. Service level agreements

53 53 12/01/2010 4. Monitoring

54 54 12/01/2010 4. Incidentbeheer

55 55 12/01/2010 4. Incidentbeheer

56 56 12/01/2010 5. Taakverdeling en kwaliteitsnormen afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen

57 57 12/01/2010 5. Toegankelijke authentieke bronnen  rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen  kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)  gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

58 58 12/01/2010 5. Toegankelijke authentieke bronnen  gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

59 59 12/01/2010 5. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters 1 2 3 4 5 6 Use of eHealth webservices in software from/for hospitals National register BIS and Ter register

60 60 12/01/2010 5. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters  status beschikbaar in productie 53 aanvragen van ziekenhuizen (1/1/2010) -5 ziekenhuizen administratief in orde -waarvan 3 ziekenhuizen in test-faze -planning met verschillende softwarehuizen beschikbare documentatie -cookbooks -SLA

61 61 12/01/2010 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten -erkenningen -samenstelling -wetenschappelijke bijsluiters -terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim 1.500 diagnoses

62 62 12/01/2010 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

63 63 12/01/2010 5. Kwaliteitsstandaarden  een werkgroep binnen het Overlegcomité is opgericht om voor de authentieke bronnen, die worden beheerd door of in opdracht van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de ziekenfondsen en die via het samenwerkingsplatform worden ontsloten, de kwaliteitsnormen af te spreken evenals de processen voor de preventieve en retroactieve controle op de kwaliteit en de volledigheid van de erin vervatte informatie  eens deze normen zijn afgesproken, zal het eHealth- platform ervoor zorgen dat omtrent deze afspraken wordt voorzien in een zesmaandelijkse rapportering door de verantwoordelijken voor de authentieke bronnen met betrekking tot de naleving van de normen en processen

64 64 12/01/2010 6. Programma’s en projecten bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

65 65 12/01/2010 6. Programma’s en projecten  de methode voor het oplijsten en prioritiseren van programma’s en projecten zoals voorzien in de bestuursovereenkomst is uitgewerkt en geïmplementeerd  in bijlage bij de bestuursovereenkomst zijn de middelen opgenomen die het eHealth-platform nodig heeft voor de voorbereiding, de coördinatie of de uitvoering van de programma’s en de projecten, of de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde gedurende het jaar 2010

66 66 12/01/2010 6. Programma’s en projecten  het eHealth-platform coördineert de uitvoering van de programma’s en de projecten en de ondersteuning van de nieuwe diensten met toegevoegde waarde die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst door middel van een projectplanning en staat in voor de organisatie van de projectopvolging  het eHealth-platform coördineert de aanpassingen van de regelgeving die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's en de projecten voor zover dit wordt afgesproken met de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de programma’s en projecten, zoals voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in ziekenhuizen de elektronische aspecten van de registratie van A/H1-N1- vaccins

67 67 12/01/2010 6. Programma’s en projecten  na de inproductiestelling van een dienst die wordt gecoördineerd door het eHealth-platform, zorgt het eHealth-platform ervoor dat het nodige cijfermateriaal aanwezig is om de dienst permanent op te volgen, te evalueren en, zo nodig, bij te sturen

68 68 12/01/2010 6. Projectplanning en -opvolging

69 69 12/01/2010 6. Programma’s & projecten: dashboard

70 70 12/01/2010 6. Budget & analytische boekhouding  budget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een zero based budgetting methode met inachtname van de operationele basistaken (zoals het beheer van de ICT- infrastructuur) de ontwikkeling, de terbeschikkingstelling en de promotie van de basisdiensten de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde de vastlegging en de promotie van de normen, standaarden en specificaties de programma’s en projecten het correctief en evolutief onderhoud  het model van analytische boekhouding is vastgelegd en geïmplementeerd, en reeds gedeeltelijk geïntegreerd met de tools voor planning, projectbeheer, beheer van de bijzondere samenwerkingsmodaliteiten (BSM’s) en imputatie van arbeidstijden

71 71 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis- formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

72 72 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

73 73 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4) on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

74 74 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in productie codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

75 75 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6)

76 76 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) -hartimplantaten -conventies m.b.t. diabetes -… herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

77 77 12/01/2010 6. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2 en 3) Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

78 78 12/01/2010 6. Prioriteiten 2010-2011  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

79 79 12/01/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

80 80 12/01/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

81 81 12/01/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV

82 82 12/01/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV In gegevensbank:

83 83 12/01/2010 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV  complex programma met meerdere stakeholders en projecten authentieke bron geneesmiddelen inclusief terugbetalingsvoorwaarden (FAGG, RIZIV, BCFI) aanmaken en verzenden van aanvragen (softwarepakketten voor voorschrijvers en webtoepassing) verwerken van aanvragen en gegevensbank van akkoorden (ziekenfondsen en NIC) raadplegen van akkoorden en afleveren van medicatie (softwarepakketten voor apothekers)

84 84 12/01/2010 6. Prioriteiten 2009-2011  aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt  elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen  ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen  het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

85 85 12/01/2010 7. Patiëntendossiers en voorschriften beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften

86 86 12/01/2010 7. Patiëntendossiers  binnen de werkgroep van het Overlegcomité worden de nodige normen, standaarden en specificaties vastgelegd voor de technische interoperabiliteit en de semantische operabiliteit tussen informatiesystemen van de actoren in de gezondheidszorg ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers evenals de nodige standaarden inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers, onder andere inzake het elektronisch bewijs van therapeutische relaties en de informed consent

87 87 12/01/2010 7. Patiëntendossiers  het eHealth-platform stelt de basisdiensten van het eHealth-platform ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers  het eHealth-platform zorgt voor het overeenkomen en modelleren, op basis van overleg in het Overlegcomité, van de elektronische processen voor de gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers; hiertoe zijn 28 webservices beschreven  het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

88 88 12/01/2010 7. Patiëntendossiers: nu Remote files unknown

89 89 12/01/2010 7. Patïëntendossiers: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 4: All data available 2: In hub A and C

90 90 12/01/2010 7. Elektronische voorschriften  het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 2 ziekenhuizen zijn in productie, 3 anderen hebben met gunstige resultaten getest

91 91 12/01/2010 7. Elektronische voorschriften  het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen is in ontwikkeling de use cases zijn vastgelegd de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel of zullen dat tegen het tweede trimester 2010 zijn -coördinatie van elektronische deelprocessen -geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer -beheer van loggings -systeem voor end-to-end vercijfering -elektronische datering (time stamping) de interoperabiliteitsstandaarden zijn vastgelegd het Recip-e consortium is opgericht de offertes voor de tijdelijke opslag van de vercijferde voorschriften zijn door het Recip-e consortium onderzocht, met ondersteuning van het eHealth-platform

92 92 12/01/2010 7. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

93 93 12/01/2010 eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe 7. Elektronische voorschrift ambulant

94 94 12/01/2010 8. TTP voor codering en anonimisering optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid

95 95 12/01/2010 8. Codering en anonimisering  een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes -via conversietabellen -via algoritmes  gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties  in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

96 96 12/01/2010 8. Codering en anonimisering  de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth- platform

97 97 12/01/2010 9. Motor van veranderingen motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie

98 98 12/01/2010 9. Motor van veranderingen  de informatie over de visie en de strategie en de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsinformatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform  de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsondersteuning wordt proactief ter beschikking gesteld aan de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij programma’s en projecten of de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

99 99 12/01/2010 9. Motor van veranderingen  alle nuttige informatie over elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg wordt verstrekt op nationale of internationale studiedagen en congressen  een helpdesk voor de gebruikers van het eHealth- platform waarbij wordt voorzien in de organisatie van een eerstelijns- en tweedelijnsbijstand is operationeel

100 100 12/01/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

101 101 12/01/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties  het eHealth-platform neemt actief deel aan volgende organen organen van het RIZIV, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen die aspecten van eHealth behandelen op hun vraag, de organen van de gemeenschappen en de gewesten die aspecten van eHealth behandelen het Overlegcomité van het eHealth-platform de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het College van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid de organen van de Europese Unie bevoegd voor eHealth de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Smals

102 102 12/01/2010 10. Samenwerking overheidsinstanties  het eHealth-platform verzorgt de redactie van de auditoraatsrapporten in het kader van de machtigingsaanvragen die aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité worden voorgelegd

103 103 12/01/2010 11. Interne werking  het organogram en het personeelsplan voor 2010 zijn opgesteld  voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld  de analytische boekhouding is geïmplementeerd  het bestuursplan voor 2010 wordt uitgewerkt tegen einde januari 2010  in een wekelijkse opvolgingsvergadering worden de indicatoren overlopen m.b.t. de projecten en de service level agreements  voor alle opdrachten toevertrouwd aan vzw Smals zijn schriftelijke samenwerkingsmodaliteiten opgesteld, waarvan de naleving driemaandelijks wordt opgevolgd

104 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform: een stand van zaken. 2 12/01/2010 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte."

Verwante presentaties


Ads door Google