De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform: een stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform: een stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform: een stand van zaken
1

2 1. Visie en strategie het ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg

3 1. Visie en strategie de proactieve formulering en uitdraging van de visie en de strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in gezondheidszorg geschiedt door het opstellen van documenten voor het Beheerscomité en werkgroepen binnen het Overlegcomité het voorzitterschap van of de actieve deelname aan overleggroepen, zoals de Groep 19 i.v.m. hubs en meta-hubs de stuurgroep Recip-e de werkgroep homologatiecriteria voor softwarepakketten voor huisartsen informatiesessies, zoals de algemene studiedag over het eHealth-platform de informatiesessies voor ziekenhuizen en hun softwarehuizen uiteenzettingen op eigen initiatief of op vraag van stakeholders bilaterale contacten met stakeholders

4 1. Visie en strategie de nationale en, geleidelijk aan, ook de Europese evoluties inzake ICT en informatieveiligheid nodig voor de vervulling van de opdrachten van het eHealth-platform worden opgevolgd door studie en lectuur deelname aan overleg- en informatiesessies studies worden op eigen initiatief of op vraag van de stakeholders verricht, zoals m.b.t. het elektronisch bewijs van een therapeutische relatie tussen een zorginstelling of –verlener en een patiënt m.b.t. het opstellen van een model voor een informed consent tot elektronische mededeling van gezondheidsgegevens

5 1. Visie en strategie er wordt geholpen bij de redactie van ontwerpen van regelgevende teksten, zoals m.b.t. het elektronische geneesmiddelenvoorschrift binnen ziekenhuizen m.b.t. de bewijskracht van elektronische documenten in de gezondheidszorgsector

6 2. Standaarden en basisarchitectuur
vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie

7 2. Basisarchitectuur de dienstgeoriënteerde (SOA) basisarchitectuur is vastgelegd 9 multifunctionele basisdiensten worden gratis aangeleverd door het eHealth-platform de uitbouw en het onderhoud van diensten met toegevoegde waarde is de primaire verantwoordelijkheid van andere actoren voor sommige diensten met toegevoegde waarde treedt het eHealth-platform op als ontwikkelaar of als hosting platform de uitbouw en het onderhoud van authentieke bronnen is de primaire verantwoordelijkheid van derden voor sommige authentieke bronnen, waarin geen persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid van patiënten worden beheerd, treedt het eHealth-platform op als hosting platform, zoals het kadaster van de gezondheidszorgberoepen van de FOD Volksgezondheid de centrale instellingengegevensbank van de FOD Volksgezondheid de gegevensbank met RIZIV-erkenningen

8 2. Normen, standaarden en specificaties
er is gekozen om zoveel mogelijk te werken met open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om een afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen normen zijn vastgelegd voor de homologatie van de softwarepakketten voor huisartsen een aantal technische interoperabiliteitsstandaarden zijn reeds vastgelegd KMEHR (Kind Messages for Electronic Healthcare Records) met berichtstructuur in XML X.509 (certificaten)

9 2. Normen, standaarden en specificaties
in een aantal domeinen zijn semantische interoperabiliteitsstandaarden vastgelegd ziekenhuizen: ICD-9 huisartsen: ICD-10 en ICPC2 kinesisten: ICF klinische laboratoria: LOINC

10 2. Documentatie op het portaal van het eHealth-platform is uitgebreide functionele en technische documentatie beschikbaar m.b.t. de basisarchitectuur de 9 multifunctionele basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform de diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van deze basisdiensten de reeds beschikbare authentieke bronnen de normen, standaarden en specificaties alle KMEHR-berichten

11 2. Portaal eHealth-platform

12 2. Website KMEHR

13 3. Registratie van softwarepakketten
nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

14 3. Registratie van softwarepakketten
huisartsen de registratiecriteria zijn goedgekeurd door de Overeenkomstencommissie Artsen-Ziekenfondsen het lastenboek voor de keuze van de onafhankelijke derde die een 20-tal te verifiëren criteria dient te testen, is uitgewerkt definitie van de use cases voor de testen concrete uitvoering van de testen de oproep tot kandidaten is verschenen de bedoeling is om het lastenboek te gunnen tegen mei 2010 en de registratie te laten geschieden tussen juli en december 2010 andere doelgroepen gesprekken zijn gaande met de kinesitherapeuten

15 4. Samenwerkingsplatform
concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten

16 4. Schema samenwerkingsplatform
Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen Software zorgverlener Portal Health DTW DTW DTW Software zorginstelling DTW DTW Site RIZIV DTW Portal eHealth-platform MyCareNet DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW Gebruikers Basisdiensten eHealth-platform Netwerk GAB GAB GAB GAB GAB GAB Leveranciers 16 16

17 4. Schema samenwerkingsplatform
basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

18 4. Schema samenwerkingsplatform
gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

19 4. Basisdiensten volledig operationeel
coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering bij bekende bestemmeling persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten elektronische datering (time stamping) codering en anonimisering operationeel tegen tweede trimester 2010 end-to-end vercijfering bij onbekende bestemmeling

20 4. Basisdiensten operationeel tegen medio 2010
persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten operationeel tegen einde 2010 verwijzingsrepertorium (“metahub”)

21 4. Coördinatie elektronische deelprocessen
Clients Application Application Application Exposed services eHealth Service Bus (ESB) Orchestration Orchestration Application Integration & Monitoring Consulted services Providers Application Application Application

22 4. Coördinatie elektronische deelprocessen
status orchestratie-, integratie- en monitoringtools zijn geïmplementeerd ESB wordt gebruikt voor verschillende basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde end-to-end vercijfering toegang tot het rijksregister en de kruispuntbankregisters ESB staat centraal in verschillende projecten voor de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde elektronische geboorteaangifte (eBirth) vereenvoudiging aanvragen Hoofdstuk 4 geneesmiddelen ambulant elektronisch geneesmiddelenvoorschrift (Recip-e)

23 4. Portaalomgeving bevat informatie over
het eHealth-platform de aangeboden basisdiensten, hun functionaliteiten, de specificaties voor het gebruik ervan en de gewaarborgde service levels inzake beschikbaarheid en performantie de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties verwijst per doelgroep naar diensten met toegevoegde waarde die aan de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg worden aangeboden wordt ondersteund door een content management systeem bevat een zoekfunctie en een forum

24 4. Portaalomgeving

25 4. Portaalomgeving status
in productie met regelmatige updates en gebruikt door 16 diensten met toegevoegde waarde enkele cijfers

26 4. Gebruikers- en toegangsbeheer
een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor de authenticatie van de identiteit van elke entiteit die gebruik maakt van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, zoals een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een ICT-toepassing een systeem voor de verificatie van de relevante kenmerken van entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform, voor zover die kenmerken beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform een systeem voor de verificatie van de relevante relaties tussen entiteiten die gebruik maken van een dienst aangeboden door het eHealth-platform en andere entiteiten, voor zover die relaties beschikbaar zijn in authentieke bronnen ontsloten via het eHealth-platform

27 4. Gebruikers- en toegangsbeheer
een systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt met volgende functionaliteiten een systeem voor het beheer van de toegangsautorisaties die het eHealth-platform dient te beheren overeenkomstig de afspraken gemaakt met de betrokken actoren in de gezondheidszorg of de machtigingsbeslissingen van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het systeem voor gebruikers- en toegangsbeheer is geïmplementeerd volgens het Policy Enforcement Model

28 4. Gebruikers- en toegangsbeheer

29 4. Gebruikers- en toegangsbeheer
status gebruikt door meer dan 10 diensten met toegevoegde waarde beschikbare documentatie cookbooks SLA SLA resultaten

30 4. Beheer van loggings voor elke uitwisseling van persoonsgegevens die van deze dienst gebruik maakt, wordt bijgehouden wie: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de verkrijger van de persoonsgegevens; indien de persoonsgegevens werden verkregen in naam van een organisatie, ook de identiteit van de organisatie wat: het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de persoon waarover persoonsgegevens werden verkregen; NIET de inhoudelijke persoonsgegevens die werden verkregen wanneer: het tijdstip waarop de persoonsgegevens werden verkregen; dit veld wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van een nieuwe log entry hoe: de toepassing via dewelke de persoonsgegevens werden verkregen

31 4. Beheer van loggings Wie Wanneer Wat Hoe TRANSACTIONDATE APPLICATION
SUBAPPLICATION FUNCTION USERID SECTOR 15/09/2009 eCare-SAFE 2 eCare eH1N1vac SPF-Sante 16/09/2009 RC CR Hoe

32 4. Vercijfering een library is uitgewerkt voor het genereren van veilige asymmetrische sleutelparen door de actoren in de gezondheidszorg, zonder dat het eHealth-platform op enig moment kennis heeft van de private sleutels van de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg een openbaar toegankelijke gegevensbank wordt gehost bij het eHealth-platform waarin de publieke sleutels kunnen worden opgeslagen en opgevraagd die gegenereerd worden door de actoren in de gezondheidszorg

33 4. Vercijfering een library is uitgewerkt voor het vercijferen en het ontcijferen van berichten m.b.v. de asymmetrische sleutelparen door de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg het eHealth-platform zal vanaf het tweede trimester 2010 instaan voor het beheren en ter beschikking stellen van een dienst ter ondersteuning van de veilige symmetrische vercijfering en ontcijfering van berichten door de actoren in de gezondheidszorg

34 4. Vercijfering bekende bestemmeling
Healthcare actor Person or entity eHealth-platform Internet 1 3 Connector or other software to generate key pair Authenticates sender 4 2 Identification certificate Identification certificate Stores public key Sends public key Web service Register key 2 Public keys repository Stores private key in a secure way

35 4. Vercijfering bekende bestemmeling
eHealth-platform Message originator Internet 1 Web service Ask public key Identification certificate Identification certificate 2 Asks for public key Authenticates sender Send message Any protocol 3 4 Sends public key Encrypts message Identification certificate Public keys repository Message recipient Stored private key 5 Decrypts message

36 4. Vercijfering bekende bestemmeling

37 4. Vercijfering bekende bestemmeling
status gevalideerd door COSIC beschikbaar in acceptatie-omgeving wordt gebruikt door eBirth en wordt getest door meerdere softwarehuizen beschikbare documentatie Java-bibliotheek cookbooks SLA (authentication en encryption token key (ETK) repository)

38 4. Vercijfering onbekende bestemmeling
Key Management / Depot Symmetric key Encrypted with public key of user 1 Encrypted with public key of user 2 Symmetric key 2 sends key 5 receives key User 1 Originator 1 asks for key User 2 Recipient 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message 3 sends encrypted message Encrypted with public key of Message depot 5 receives message Encrypted with public key of User 2 Message encrypted with symmetric key Messages Depot Message encrypted with symmetric key Message encrypted with symmetric key

39 4. Beveiligde elektronische brievenbus
een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing bijkomende functionaliteiten zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn vanaf het derde trimester 2010 voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) de verzending en de raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

40 4. Beveiligde elektronische brievenbus
beschikbare documentatie (huidige versie) cookbook voor web-services handleiding voor on-line consultatie

41 4. Elektronische datering (time stamping)
een systeem is uitgewerkt voor de elektronische datering van berichten die worden overgemaakt aan of via het eHealth-platform, zonder dat het eHealth-platform toegang dient te hebben tot de inhoud van deze berichten een systeem is uitgewerkt voor de archivering van de elektronisch gedateerde berichten indien daartoe wordt beslist door de betrokken actoren in de gezondheidszorg en/of de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité

42 4. Elektronische datering (time stamping)
User eHealth-platform 1 6 document A document B archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

43 4. Elektronische datering (time stamping)
status in productie in 2 ziekenhuizen en met gunstige resultaten getest in 3 ziekenhuizen (elektronisch voorschrift) beschikbare documentatie cookbook SLA SLA resultaten

44 4. Codering en anonimisering
een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes via conversietabellen via algoritmes gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

45 4. Codering en anonimisering
de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth-platform

46 4. Codering en anonimisering

47 4. Codering en anonimisering

48 4. Verwijzingsrepertorium
wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

49 4. Verwijzingsrepertorium
>90 general hospitals will join a hub in 2010

50 4. Verwijzingsrepertorium
de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta-hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent wordt uitgewerkt op basis van het model gehanteerd door de Réseau Santé Wallon de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en zal nu worden voorgelegd aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

51 4. Technische bibliotheek

52 4. Service level agreements

53 4. Monitoring 24/24, 7/7 monitoring van componenten van eHealth

54 4. Incidentbeheer De dispatching functie van het eHealth Contact Center wordt hier in beeld gebracht. Vaak zal het afhangen van de concrete afspraken (met de externe applicatie, oftewel DTW – Dienst met Toegevoegde Waarde), of het CC enkel de issues voor eHealth behandelt (issues met basisdiensten – vb. MyCareNet), dan wel ook een service aanbiedt aan de eindgebruikers van de applicatie (vb. eBirth).

55 4. Incidentbeheer Dispatching functie van de 1ste lijn Service Desk (CC) wordt hier in beeld gebracht. Drie soorten incidenten: Business, of inhoud incidenten, behandeld door Smals partner Technische incidenten met eHealth basisdienten, behandeld door Supervisie en technische Smals Incidenten die door de Help-Desk van de DTW opgelost moeten worden.

56 5. Taakverdeling en kwaliteitsnormen
afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen

57 5. Toegankelijke authentieke bronnen
rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

58 5. Toegankelijke authentieke bronnen
gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

59 5. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters
1 6 2 5 3 Use of eHealth webservices in software from/for hospitals 4 BIS and Ter register National register

60 5. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters
status beschikbaar in productie 53 aanvragen van ziekenhuizen (1/1/2010) 5 ziekenhuizen administratief in orde waarvan 3 ziekenhuizen in test-faze planning met verschillende softwarehuizen beschikbare documentatie cookbooks SLA

61 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten erkenningen samenstelling wetenschappelijke bijsluiters terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim diagnoses

62 5. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

63 5. Kwaliteitsstandaarden
een werkgroep binnen het Overlegcomité is opgericht om voor de authentieke bronnen, die worden beheerd door of in opdracht van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de ziekenfondsen en die via het samenwerkingsplatform worden ontsloten, de kwaliteitsnormen af te spreken evenals de processen voor de preventieve en retroactieve controle op de kwaliteit en de volledigheid van de erin vervatte informatie eens deze normen zijn afgesproken, zal het eHealth-platform ervoor zorgen dat omtrent deze afspraken wordt voorzien in een zesmaandelijkse rapportering door de verantwoordelijken voor de authentieke bronnen met betrekking tot de naleving van de normen en processen

64 6. Programma’s en projecten
bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

65 6. Programma’s en projecten
de methode voor het oplijsten en prioritiseren van programma’s en projecten zoals voorzien in de bestuursovereenkomst is uitgewerkt en geïmplementeerd in bijlage bij de bestuursovereenkomst zijn de middelen opgenomen die het eHealth-platform nodig heeft voor de voorbereiding, de coördinatie of de uitvoering van de programma’s en de projecten, of de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde gedurende het jaar 2010

66 6. Programma’s en projecten
het eHealth-platform coördineert de uitvoering van de programma’s en de projecten en de ondersteuning van de nieuwe diensten met toegevoegde waarde die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst door middel van een projectplanning en staat in voor de organisatie van de projectopvolging het eHealth-platform coördineert de aanpassingen van de regelgeving die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's en de projecten voor zover dit wordt afgesproken met de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de programma’s en projecten, zoals voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift in ziekenhuizen de elektronische aspecten van de registratie van A/H1-N1-vaccins

67 6. Programma’s en projecten
na de inproductiestelling van een dienst die wordt gecoördineerd door het eHealth-platform, zorgt het eHealth-platform ervoor dat het nodige cijfermateriaal aanwezig is om de dienst permanent op te volgen, te evalueren en, zo nodig, bij te sturen

68 6. Projectplanning en -opvolging

69 6. Programma’s & projecten: dashboard

70 6. Budget & analytische boekhouding
budget wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een zero based budgetting methode met inachtname van de operationele basistaken (zoals het beheer van de ICT-infrastructuur) de ontwikkeling, de terbeschikkingstelling en de promotie van de basisdiensten de ondersteuning van de diensten met toegevoegde waarde de vastlegging en de promotie van de normen, standaarden en specificaties de programma’s en projecten het correctief en evolutief onderhoud het model van analytische boekhouding is vastgelegd en geïmplementeerd, en reeds gedeeltelijk geïntegreerd met de tools voor planning, projectbeheer, beheer van de bijzondere samenwerkingsmodaliteiten (BSM’s) en imputatie van arbeidstijden

71 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

72 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

73 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4) on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

74 6. Diensten met toegevoegde waarde
in productie codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

75 6. Diensten met toegevoegde waarde
in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6)

76 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) hartimplantaten conventies m.b.t. diabetes herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

77 6. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2 en 3) Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

78 6. Prioriteiten onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

79 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV
Prescriber A couple of days A couple of days Pharmacy A couple of days After many days Sickness fund medical advisor

80 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV
Prescriber A few seconds Pharmacy A few seconds A few seconds Sickness fund medical advisor

81 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV

82 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV
In gegevensbank:

83 6. Voorbeeld: hoofdstuk IV
complex programma met meerdere stakeholders en projecten authentieke bron geneesmiddelen inclusief terugbetalingsvoorwaarden (FAGG, RIZIV, BCFI) aanmaken en verzenden van aanvragen (softwarepakketten voor voorschrijvers en webtoepassing) verwerken van aanvragen en gegevensbank van akkoorden (ziekenfondsen en NIC) raadplegen van akkoorden en afleveren van medicatie (softwarepakketten voor apothekers)

84 6. Prioriteiten aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

85 7. Patiëntendossiers en voorschriften
beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften

86 7. Patiëntendossiers binnen de werkgroep van het Overlegcomité worden de nodige normen, standaarden en specificaties vastgelegd voor de technische interoperabiliteit en de semantische operabiliteit tussen informatiesystemen van de actoren in de gezondheidszorg ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers evenals de nodige standaarden inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers, onder andere inzake het elektronisch bewijs van therapeutische relaties en de informed consent

87 7. Patiëntendossiers het eHealth-platform stelt de basisdiensten van het eHealth-platform ter beschikking ter ondersteuning van de gegevensuitwisseling in het kader van de elektronische patiëntendossiers het eHealth-platform zorgt voor het overeenkomen en modelleren, op basis van overleg in het Overlegcomité, van de elektronische processen voor de gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers; hiertoe zijn 28 webservices beschreven het eHealth-platform ontwikkelt tegen einde 2010 de metahub evenals een fictieve test-hub om de elektronische gegevensuitwisseling tussen hubs te testen

88 7. Patiëntendossiers: nu
Remote files unknown

89 7. Patïëntendossiers: toekomst
3: Fetch data from hub A 1: Where can we find data? Meta- Hub 2: In hub A and C 4: All data available 3: Fetch data from hub C C B

90 7. Elektronische voorschriften
het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 2 ziekenhuizen zijn in productie, 3 anderen hebben met gunstige resultaten getest

91 7. Elektronische voorschriften
het systeem voor ambulant elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen is in ontwikkeling de use cases zijn vastgelegd de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel of zullen dat tegen het tweede trimester 2010 zijn coördinatie van elektronische deelprocessen geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering elektronische datering (time stamping) de interoperabiliteitsstandaarden zijn vastgelegd het Recip-e consortium is opgericht de offertes voor de tijdelijke opslag van de vercijferde voorschriften zijn door het Recip-e consortium onderzocht, met ondersteuning van het eHealth-platform

92 7. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
Hospital eHealth-platform 1 prescription A prescription B 6 archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

93 7. Elektronische voorschrift ambulant
eHealth Key depot Prescriber Pharmacy 2 gives key 5 gives key 1 asks for key 4 asks for key 3 sends encrypted recipe 4 asks recipe 5 gives recipe Recip-e

94 8. TTP voor codering en anonimisering
optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid

95 8. Codering en anonimisering
een ‘werkbank’ is uitgewerkt met tools voor de aggregatie van gegevens in klassen de irreversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes de reversibele omzetting van identificatienummers/gegevens naar betekenisloze nummers of codes via conversietabellen via algoritmes gebruik ervan is enkel toegelaten voor de in de wet opgesomde instanties in de vereiste voorafgaandelijke machtiging van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt de procedure precies beschreven en beslist of het dient te gaan om anonimisering, irreversibele codering of reversibele codering

96 8. Codering en anonimisering
de beslissing van de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité wordt voorafgaandelijk ter informatie meegedeeld aan het Beheerscomité van het eHealth-platform

97 9. Motor van veranderingen
motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie

98 9. Motor van veranderingen
de informatie over de visie en de strategie en de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsinformatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform de nodige organisatorische, juridische, technische en veiligheidsondersteuning wordt proactief ter beschikking gesteld aan de actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij programma’s en projecten of de uitbouw van diensten met toegevoegde waarde die gebruik maken van basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

99 9. Motor van veranderingen
alle nuttige informatie over elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg wordt verstrekt op nationale of internationale studiedagen en congressen een helpdesk voor de gebruikers van het eHealth-platform waarbij wordt voorzien in de organisatie van een eerstelijns- en tweedelijnsbijstand is operationeel

100 10. Samenwerking overheidsinstanties
organiseren van de samenwerking met andere overheidsinstanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

101 10. Samenwerking overheidsinstanties
het eHealth-platform neemt actief deel aan volgende organen organen van het RIZIV, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen die aspecten van eHealth behandelen op hun vraag, de organen van de gemeenschappen en de gewesten die aspecten van eHealth behandelen het Overlegcomité van het eHealth-platform de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité het College van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid de organen van de Europese Unie bevoegd voor eHealth de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Smals

102 10. Samenwerking overheidsinstanties
het eHealth-platform verzorgt de redactie van de auditoraatsrapporten in het kader van de machtigingsaanvragen die aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité worden voorgelegd

103 11. Interne werking het organogram en het personeelsplan voor 2010 zijn opgesteld voor alle functies zijn functieprofielen opgesteld de analytische boekhouding is geïmplementeerd het bestuursplan voor 2010 wordt uitgewerkt tegen einde januari 2010 in een wekelijkse opvolgingsvergadering worden de indicatoren overlopen m.b.t. de projecten en de service level agreements voor alle opdrachten toevertrouwd aan vzw Smals zijn schriftelijke samenwerkingsmodaliteiten opgesteld, waarvan de naleving driemaandelijks wordt opgevolgd

104 u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform: een stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google