De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg."— Transcript van de presentatie:

1 Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.beFrank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 2 11/2/2010 Structuur van de uiteenzetting 1.enkele evoluties in de gezondheidszorg 2.ontstaansreden van het eHealth-platform 3.enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen 4.doel van het eHealth-platform 5.het eHealth-platform als organisatie 6.het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 7.samenwerkingsplatform en standaarden 8.waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform 9.voordelen van het eHealth-platform voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid 10.stand van zaken van het eHealth-platform 11.verdere prioriteiten 2009-2011 12.kritische succesfactoren

3 3 11/2/2010 1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg  meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg  zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg  multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg  patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt  snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting  dreiging van te tijdrovende administratieve processen  degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie  grensoverschrijdende mobiliteit

4 4 11/2/2010 2. Vermelde evoluties vergen …  samenwerking en efficiënte en veilige communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg  kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers  zorgpaden  geoptimaliseerde administratieve processen  elektronische netwerken met basisdiensten  semantische en technische interoperabiliteitsstandaarden  een dienstgerichte ICT-architectuur (Service Oriented Architecture), die flexibele en kostenefficiënte elektronische samenwerking tussen actoren ondersteunt  in de architectuur ingebakken waarborgen inzake informatieveiligheid bescherming van de persoonlijke levenssfeer respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners

5 5 11/2/2010 2. Er zijn al een aantal initiatieven...  lokale of regionale initiatieven tussen ziekenhuizen en/of eerstelijnszorgverleners voor een veilige, transmurale, elektronische uitwisseling van gegevens opgenomen in elektronische patiëntendossiers Réseau Santé Wallon (http://www.reseausantewallon.be)http://www.reseausantewallon.be Gents ZiekenhuisOverleg (GZO) (http://www.gzo.be)http://www.gzo.be Leuvense Internet Samenwerking Artsen (LISA) binnen Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (http://www.uzleuven.be/nl/%252Fnode/1002)http://www.uzleuven.be/nl/%252Fnode/1002 Brussel Health Information Platform (BHIP)/Abrumet …

6 6 11/2/2010 2. Er zijn al een aantal initiatieven...  Carenet - MyCarenet (http://www.carenet.be): veilige elektronische uitwisseling van financiële en administratieve informatie tussen zorginstellingen en zorgverleners enerzijds en ziekenfondsen anderzijdshttp://www.carenet.be  IBBT-projecten: onderzoeksprojecten m.b.t. patiëntcentrische, sectorbrede platformen voor de elektronische uitwisseling van gezondheidszorg- informatie eHip (http://www.ibbt.be/nl/project/e-hip-0)http://www.ibbt.be/nl/project/e-hip-0 Share4Health (http://www.ibbt.be/nl/project/share4health-0)http://www.ibbt.be/nl/project/share4health-0  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en RIZIV i.s.m. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie: gegevensbank m.b.t. de geneesmiddelen

7 7 11/2/2010 2. Er zijn al een aantal initiatieven...  ziekenfondsen: gegevensbanken met informatie over de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en, geleidelijk aan, bijzondere rechten op terugbetaling of aanvullende rechten  Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM): digitale bibliotheek en richtlijnen met beste praktijken voor medische behandeling (http://www.cebam.be)http://www.cebam.be

8 8 11/2/2010 2. Maar er is nood aan …  gemeenschappelijke basisvisie en strategie m.b.t. eHealth tussen alle actoren in de Belgische gezondheidszorgsector  coordinatie van lokale en regionale initiatieven met behoud van hun dynamiek  technische en semantische interoperabiliteit in het hele land  kwaliteits- en veiligheidsstandaarden in het hele land  een aantal in het hele land gratis beschikbare basis-ICT- diensten die lokale en regionale initiatieven kunnen ondersteunen  in bepaalde domeinen, afspraken inzake taakverdeling

9 9 11/2/2010 2. Met aandacht voor …  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt  het beroepsgeheim van de zorgverlener  aangepaste maatregelen inzake informatieveiligheid, rekening houdend met potentiële risico’s aard van de verwerkte persoonsgegevens de stand van de techniek de kosten van de informatieveiligheidsmaatregelen  vertaald in coherent geheel van maatregelen structureel organisatorisch m.b.t. personeel ICT-technisch

10 10 11/2/2010 3. Enkele ideeën naar ziekenhuizen toe  geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, bestaande uit het medisch en het verpleegkundig dossier  elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer  transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners  gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen  elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback  elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid  traceerbaarheid van bloed  elektronische communicatie met de patiënt

11 11 11/2/2010 3. Intramuraal elektronisch patiëntendossier  algemeen gebruikt uniek patiëntennummer  geïntegreerd toegankelijke resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen  elektronisch patiëntendossier beschikbaar bij elk contact met patiënt  elektronische verpleegplannen  elektronische zorgplannen

12 12 11/2/2010 3. Elektronisch voorschrift en orderbeheer  elektronisch voorschrift van geneesmiddelen intra muros  elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten  elektronisch orderbeheer intra muros  elektronisch voorschrift van technische onderzoeken en zorgen voor ambulante patiënten

13 13 11/2/2010 3. Transmurale gegevensuitwisseling  elektronische uitwisseling van resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen  elektronische gegevensuitwisseling met huisarts  elektronische gegevensuitwisseling bij overdracht van patiënt van en naar RVT van en naar revalidatiecentra van en naar thuisverpleging en mantelzorg

14 14 11/2/2010 3. Transmurale gegevensuitwisseling  elektronische ontvangst van melding van contact tussen zorgverlener, extern aan het ziekenhuis, en de patiënt  elektronische uitwisseling van relevante gegevens in noodgevallen

15 15 11/2/2010 3. Gebruik authentieke bronnen  gegevensbank met beoefenaars van gezondheids- zorgberoepen  gegevensbank met door RIZIV erkende zorgverleners  gegevensbank van zorginstellingen, zorgverleners, hun vertegenwoordigers en hun contactgegevens  gegevensbanken met zorgrelaties tussen zorgverleners en patiënten  gegevensbanken bij de ziekenfondsen m.b.t. de verzekerbaarheidstoestand en het recht op terugbetaling van zorg- of andere kosten

16 16 11/2/2010 3. Gebruik authentieke bronnen  gegevensbank van farmaceutische specialiteiten  gegevensbank van interacties tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen en kenmerken van patiënt  gegevensbank met behandelingsrichtlijnen

17 17 11/2/2010 3. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback  elektronische aanvragen voor terugbetaling van geneesmiddelen, implantaten en prothesen waarvoor elektronische processen worden aangeboden door de ziekteverzekering  mogelijkheid, indien patiënt dit wenst, tot elektronische aflevering van attesten waarvoor elektronische processen worden aangeboden via het eHealth-platform attesten voor ziekenfondsen (wat nu via de patiënt verloopt) attesten voor werkgevers attesten voor scholen attesten voor verzekeraars attesten voor apothekers attesten voor kinesisten …

18 18 11/2/2010 3. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback  elektronische facturatie derde betalende aan ziekenfondsen  elektronische gegevensuitwisseling met ziekenfondsen en RIZIV inzake conventies  elektronische feedback aan de registers (bvb. Kankerregister) aan de FOD VVVG aan het RIZIV aan de ziekenfondsen

19 19 11/2/2010 3. En nog zoveel meer …  elektronische ondersteuning van door regelgeving verplichte registratie, workflow en opvolging van gegevens m.b.t. patiëntveiligheid, initieerbaar vanuit het elektronisch patiëntendossier waar opgelegd of nuttig  elektronisch beheer van bloedproducten in het ziekenhuis overeenkomstig na te leven regels  elektronische toegankelijkheid van de overeenkomstig de regelgeving voor de patiënt rechtstreeks toegankelijke en in het ziekenhuis beschikbare elektronische documenten  geoptimaliseerd financieel en logistiek beheer

20 20 11/2/2010 3. Verschillende implementatiemogelijkheden  zelf ontwikkelde informatiesystemen  ingekochte informatiesystemen die locaal functioneren  software as a service (SAAS) model  mix van bovenstaande mogelijkheden

21 21 11/2/2010 4. Doel van het eHealth-platform  hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie- veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim  wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

22 22 11/2/2010 5. eHealth-platform als organisatie  opdrachten ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

23 23 11/2/2010 5. eHealth-platform als organisatie  opdrachten concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings- platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

24 24 11/2/2010 5. eHealth-platform als organisatie  opdrachten beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie organiseren van de samenwerking met andere overheids- instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

25 25 11/2/2010 5. eHealth-platform als organisatie  organen Beheerscomité bestaande uit -7 vertegenwoordigers van de zorgverleners en zorginstellingen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Verzekeringscomité van het RIZIV -7 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen -7 vertegenwoordigers van de overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten -vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting -vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met raadgevende stem Overlegcomité met werkgroepen: vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders en experten, voorgezeten door een arts

26 26 11/2/2010 6. Sectoraal Comité  opgericht in de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)  2 afdelingen: sociale zekerheid en gezondheid  afdeling gezondheid bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de CBPL 4 geneesheren aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers  taken verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid

27 27 11/2/2010 BasisdiensteneHealth-platform Netwerk 7. Schema eHealth-platform Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth Portal eHealth PortaHealth DTW Software zorginstelling Software zorginstelling DTW MyCareNet DTW Software zorgverlener Software zorgverlener DTW Site RIZIV Site RIZIV DTW GABGABGAB

28 28 11/2/2010 7. Schema eHealth-platform  basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde  dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

29 29 11/2/2010 7. Schema eHealth-platform  gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

30 30 11/2/2010 7. Samenwerkingsplatform en standaarden  gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet, Carenet, extranetten, FedMAN, …) met end-to-end vercijfering van de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid (concept van virtuele private netwerken (VPN))  door het eHealth-platform op eigen ICT-infrastructuur aangeboden basisdiensten coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving met o.a. een content management system en een zoekmotor geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener elektronische datering (time stamping) codering en anonimisering voor bepaalde, in de wet vermelde instanties verwijzingsrepertorium (over wie, waar), ook “metahub” genoemd

31 31 11/2/2010 7. Samenwerkingsplatform en standaarden  zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing  zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen technisch: KMEHR met berichtstructuur in XML, X.509 (certificaten), … semantisch: ICD-9/10, ICPC2, ICF, LOINC, …

32 32 11/2/2010 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals -gebruikers- en toegangsbeheer -end-to-end vercijfering -logging zijn conform wettelijke vereisten terzake basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals -time stamping -ontvangstmeldingen zijn conform wettelijke vereisten terzake bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals -gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker -gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar

33 33 11/2/2010 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform  rechtszekerheid wordt gewaarborgd door wet op het eHealth-platform specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth- platform (bvb. elektronische voorschrijven) voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders  voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  service level agreements waarborgen beschikbaarheid performantie

34 34 11/2/2010 9. Voordelen  voor de patiënt meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening grotere transparantie  voor de zorgverleners minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

35 35 11/2/2010 9. Voordelen  voor de overheid betere beleidsondersteuning maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

36 36 11/2/2010 10. Stand van zaken 1.basisdiensten 2.gevalideerde authentieke bronnen 3.diensten met toegevoegde waarde

37 37 11/2/2010 10.1. Basisdiensten  volledig operationeel 1.coördinatie van elektronische deelprocessen 2.portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be)https://www.ehealth.fgov.be 3.geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4.beheer van loggings 5.systeem voor end-to-end vercijfering bij bekende bestemmeling 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten 7.elektronische datering (time stamping) 8.codering en anonimisering  operationeel tegen tweede trimester 2010 5.end-to-end vercijfering bij onbekende bestemmeling

38 38 11/2/2010 10.1. Basisdiensten  operationeel tegen medio 2010 6.persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten  operationeel tegen einde 2010 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”)

39 39 11/2/2010 10.1. Coördinatie elektronische deelprocessen Application Clients eHealth Service Bus (ESB) Providers Application Orchestration Application Integration & Monitoring Exposed services Consulted services

40 40 11/2/2010 10.1. Portaalomgeving

41 41 11/2/2010 10.1. Gebruikers- en toegangsbeheer

42 42 11/2/2010 10.1. Vercijfering bekende bestemmeling eHealth-platform Healthcare actor Person or entity Internet Identification certificate Identification certificate Web service Register key Connector or other software to generate key pair Sends public key Stores private key in a secure way Public keys repository 1 2 2 Authenticates sender Stores public key 3 4

43 43 11/2/2010 Identification certificate 10.1. Vercijfering bekende bestemmeling Internet eHealth-platform Public keys repository Authenticates sender Sends public key 2 3 Message originator Identification certificate Asks for public key Encrypts message 4 1 Message recipient Decrypts message 5 Stored private key Identification certificate Web service Ask public key Send message Any protocol

44 44 11/2/2010 10.1. Vercijfering onbekende bestemmeling User 2 Recipient User 1 Originator Key Management / Depot Messages Depot 1 asks for key 2 sends key Symmetric key Encrypted with public key of user 1 3 sends encrypted message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of Message depot Message encrypted with symmetric key 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message Symmetric key Encrypted with public key of user 2 5 receives key 5 receives message Message encrypted with symmetric key Encrypted with public key of User 2

45 45 11/2/2010 10.1. Beveiligde elektronische brievenbus  een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing  bijkomende functionaliteiten zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn vanaf het derde trimester 2010 voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) de verzending en de raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

46 46 11/2/2010 10.1. Elektronische datering (time stamping) User document A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing document B hashcode B timestamp bag 3 electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6

47 47 11/2/2010 10.1. Verwijzingsrepertorium  wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen  de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings- repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

48 48 11/2/2010 10.1. Verwijzingsrepertorium >90 general hospitals will join a hub in 2010

49 49 11/2/2010 10.1. Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent wordt uitgewerkt op basis van het model gehanteerd door de Réseau Santé Wallon  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en zal nu worden voorgelegd aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

50 50 11/2/2010 7. Patiëntendossiers: nu Remote files unknown

51 51 11/2/2010 7. Patïëntendossiers: toekomst A C B 1: Where can we find data? 3: Fetch data from hub A 3: Fetch data from hub C Meta- Hub 4: All data available 2: In hub A and C

52 52 11/2/2010 10.1. Technische bibliotheek

53 53 11/2/2010 10.2. Toegankelijke authentieke bronnen  rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen  kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)  gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

54 54 11/2/2010 10.2. Toegankelijke authentieke bronnen  gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

55 55 11/2/2010 10.2. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters 1 2 3 4 5 6 Use of eHealth webservices in software from/for hospitals National register BIS and Ter register

56 56 11/2/2010 10.2. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters  status beschikbaar in productie 40 aanvragen van ziekenhuizen (11/2/2010) -6 ziekenhuizen administratief in orde -waarvan 3 ziekenhuizen in test-faze -planning met verschillende softwarehuizen beschikbare documentatie -cookbooks -SLA

57 57 11/2/2010 10.2. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten -erkenningen -samenstelling -wetenschappelijke bijsluiters -terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten -interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten  gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim 1.500 diagnoses

58 58 11/2/2010 10.2. Authentieke bronnen in ontwikkeling  gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

59 59 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis- formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

60 60 11/2/2010 10.3. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen  het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 2 ziekenhuizen zijn in productie, 3 anderen hebben met gunstige resultaten getest

61 61 11/2/2010 10.3. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen Hospital prescription A 1 hashcode A eHealth-platform 2 hashing prescription B hashcode B timestamp bag electronic time stamping 4 electronic signature 5 archive 6 6 3

62 62 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in productie raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

63 63 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in productie platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4) on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

64 64 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in productie elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

65 65 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6)

66 66 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) -hartimplantaten -conventies m.b.t. diabetes -… herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

67 67 11/2/2010 10.3. Diensten met toegevoegde waarde  in ontwikkeling elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2 en 3) Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

68 68 11/2/2010 11. Verdere prioriteiten 2010-2011  onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners  vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

69 69 11/2/2010 11. Voorbeeld: hoofdstuk IV A couple of days After many days Sickness fund medical advisor Prescriber Pharmacy

70 70 11/2/2010 11. Voorbeeld: hoofdstuk IV A few seconds Prescriber Sickness fund medical advisor A few seconds Pharmacy

71 71 11/2/2010 11. Prioriteiten 2009-2011  aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt  elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen  ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen  het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

72 72 11/2/2010 eHealth Key depot Recip-e 1 asks for key 2 gives key 3 sends encrypted recipe 4 asks for key 5 gives key Prescriber Pharmacy 4 asks recipe 5 gives recipe 11. Voorbeeld: elektronisch voorschrift ambulant

73 73 11/2/2010 12. Kritische succesfactoren  samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- zorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken zorginstellingen zorgverstrekkers ziekenfondsen ICT-leveranciers  adequate maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer  vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van de nodige autonomie en van de veiligheid van het systeem  quick wins in combinatie met een visie op lange termijn

74 74 11/2/2010 Voor meer informatie  portaal eHealth-platform https://www.ehealth.fgov.be  persoonlijke website Frank Robben http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben

75 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google