De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform"— Transcript van de presentatie:

1 Enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen op het vlak van eHealth
Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: 1

2 Structuur van de uiteenzetting
enkele evoluties in de gezondheidszorg ontstaansreden van het eHealth-platform enkele uitdagingen en opportuniteiten voor ziekenhuizen doel van het eHealth-platform het eHealth-platform als organisatie het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid samenwerkingsplatform en standaarden waarborgen bij het gebruik van het eHealth-platform voordelen van het eHealth-platform voor de patiënten, de zorgverleners en de overheid stand van zaken van het eHealth-platform verdere prioriteiten kritische succesfactoren

3 1. Enkele evoluties in de gezondheidszorg
meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose, operatie, …), o.a. thuiszorg multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt snel evoluerende kennis => nood aan betrouwbaar, gecoördineerd kennisbeheer en –ontsluiting dreiging van te tijdrovende administratieve processen degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid en –onderzoek vergt degelijke, geïntegreerde en geanonimiseerde informatie grensoverschrijdende mobiliteit

4 2. Vermelde evoluties vergen …
samenwerking en efficiënte en veilige communicatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg kwaliteitsvolle, specialisme-overschrijdende elektronische patiëntendossiers zorgpaden geoptimaliseerde administratieve processen elektronische netwerken met basisdiensten semantische en technische interoperabiliteitsstandaarden een dienstgerichte ICT-architectuur (Service Oriented Architecture), die flexibele en kostenefficiënte elektronische samenwerking tussen actoren ondersteunt in de architectuur ingebakken waarborgen inzake informatieveiligheid bescherming van de persoonlijke levenssfeer respect van het beroepsgeheim van de zorgverleners

5 2. Er zijn al een aantal initiatieven ...
lokale of regionale initiatieven tussen ziekenhuizen en/of eerstelijnszorgverleners voor een veilige, transmurale, elektronische uitwisseling van gegevens opgenomen in elektronische patiëntendossiers Réseau Santé Wallon (http://www.reseausantewallon.be) Gents ZiekenhuisOverleg (GZO) (http://www.gzo.be) Leuvense Internet Samenwerking Artsen (LISA) binnen Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (http://www.uzleuven.be/nl/%252Fnode/1002) Brussel Health Information Platform (BHIP)/Abrumet

6 2. Er zijn al een aantal initiatieven ...
Carenet - MyCarenet (http://www.carenet.be): veilige elektronische uitwisseling van financiële en administratieve informatie tussen zorginstellingen en zorgverleners enerzijds en ziekenfondsen anderzijds IBBT-projecten: onderzoeksprojecten m.b.t. patiëntcentrische, sectorbrede platformen voor de elektronische uitwisseling van gezondheidszorg-informatie eHip (http://www.ibbt.be/nl/project/e-hip-0) Share4Health (http://www.ibbt.be/nl/project/share4health-0) Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en RIZIV i.s.m. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie: gegevensbank m.b.t. de geneesmiddelen

7 2. Er zijn al een aantal initiatieven ...
ziekenfondsen: gegevensbanken met informatie over de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en, geleidelijk aan, bijzondere rechten op terugbetaling of aanvullende rechten Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM): digitale bibliotheek en richtlijnen met beste praktijken voor medische behandeling (http://www.cebam.be)

8 2. Maar er is nood aan … gemeenschappelijke basisvisie en strategie m.b.t. eHealth tussen alle actoren in de Belgische gezondheidszorgsector coordinatie van lokale en regionale initiatieven met behoud van hun dynamiek technische en semantische interoperabiliteit in het hele land kwaliteits- en veiligheidsstandaarden in het hele land een aantal in het hele land gratis beschikbare basis-ICT-diensten die lokale en regionale initiatieven kunnen ondersteunen in bepaalde domeinen, afspraken inzake taakverdeling

9 2. Met aandacht voor … de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt het beroepsgeheim van de zorgverlener aangepaste maatregelen inzake informatieveiligheid, rekening houdend met potentiële risico’s aard van de verwerkte persoonsgegevens de stand van de techniek de kosten van de informatieveiligheidsmaatregelen vertaald in coherent geheel van maatregelen structureel organisatorisch m.b.t. personeel ICT-technisch

10 3. Enkele ideeën naar ziekenhuizen toe
geïntegreerd, specialisme-overschrijdend intramuraal elektronisch patiëntendossier, bestaande uit het medisch en het verpleegkundig dossier elektronische voorschriften en elektronisch orderbeheer transmurale elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gebruik van beschikbare, relevante authentieke bronnen elektronische indiening van aanvragen om terugbetaling van zorg- of andere kosten, elektronische attesten, elektronische facturatie derde betalende en elektronische feedback elektronische ondersteuning van patiëntveiligheid traceerbaarheid van bloed elektronische communicatie met de patiënt

11 3. Intramuraal elektronisch patiëntendossier
algemeen gebruikt uniek patiëntennummer geïntegreerd toegankelijke resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen elektronisch patiëntendossier beschikbaar bij elk contact met patiënt elektronische verpleegplannen elektronische zorgplannen

12 3. Elektronisch voorschrift en orderbeheer
elektronisch voorschrift van geneesmiddelen intra muros elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten elektronisch orderbeheer intra muros elektronisch voorschrift van technische onderzoeken en zorgen voor ambulante patiënten

13 3. Transmurale gegevensuitwisseling
elektronische uitwisseling van resultaten van onderzoeken en behandelingen consultatieverslagen ontslagbrieven functiemetingen verslagen van technische onderzoeken operatieverslagen elektronische gegevensuitwisseling met huisarts elektronische gegevensuitwisseling bij overdracht van patiënt van en naar RVT van en naar revalidatiecentra van en naar thuisverpleging en mantelzorg

14 3. Transmurale gegevensuitwisseling
elektronische ontvangst van melding van contact tussen zorgverlener, extern aan het ziekenhuis, en de patiënt elektronische uitwisseling van relevante gegevens in noodgevallen

15 3. Gebruik authentieke bronnen
gegevensbank met beoefenaars van gezondheids-zorgberoepen gegevensbank met door RIZIV erkende zorgverleners gegevensbank van zorginstellingen, zorgverleners, hun vertegenwoordigers en hun contactgegevens gegevensbanken met zorgrelaties tussen zorgverleners en patiënten gegevensbanken bij de ziekenfondsen m.b.t. de verzekerbaarheidstoestand en het recht op terugbetaling van zorg- of andere kosten

16 3. Gebruik authentieke bronnen
gegevensbank van farmaceutische specialiteiten gegevensbank van interacties tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen tussen actieve bestanddelen van geneesmiddelen en kenmerken van patiënt gegevensbank met behandelingsrichtlijnen

17 3. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback
elektronische aanvragen voor terugbetaling van geneesmiddelen, implantaten en prothesen waarvoor elektronische processen worden aangeboden door de ziekteverzekering mogelijkheid, indien patiënt dit wenst, tot elektronische aflevering van attesten waarvoor elektronische processen worden aangeboden via het eHealth-platform attesten voor ziekenfondsen (wat nu via de patiënt verloopt) attesten voor werkgevers attesten voor scholen attesten voor verzekeraars attesten voor apothekers attesten voor kinesisten

18 3. Aanvragen, attesten, facturatie, feedback
elektronische facturatie derde betalende aan ziekenfondsen elektronische gegevensuitwisseling met ziekenfondsen en RIZIV inzake conventies elektronische feedback aan de registers (bvb. Kankerregister) aan de FOD VVVG aan het RIZIV aan de ziekenfondsen

19 3. En nog zoveel meer … elektronische ondersteuning van door regelgeving verplichte registratie, workflow en opvolging van gegevens m.b.t. patiëntveiligheid, initieerbaar vanuit het elektronisch patiëntendossier waar opgelegd of nuttig elektronisch beheer van bloedproducten in het ziekenhuis overeenkomstig na te leven regels elektronische toegankelijkheid van de overeenkomstig de regelgeving voor de patiënt rechtstreeks toegankelijke en in het ziekenhuis beschikbare elektronische documenten geoptimaliseerd financieel en logistiek beheer

20 3. Verschillende implementatiemogelijkheden
zelf ontwikkelde informatiesystemen ingekochte informatiesystemen die locaal functioneren software as a service (SAAS) model mix van bovenstaande mogelijkheden

21 4. Doel van het eHealth-platform
hoe ? door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg met de nodige waarborgen op het vlak van de informatie-veiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim wat ? optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking optimaliseren van de veiligheid van de patiënt vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

22 5. eHealth-platform als organisatie
opdrachten ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

23 5. eHealth-platform als organisatie
opdrachten concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings-platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie lager) afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

24 5. eHealth-platform als organisatie
opdrachten beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid voor bepaalde, in de wet opgesomde instanties ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie organiseren van de samenwerking met andere overheids-instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

25 5. eHealth-platform als organisatie
organen Beheerscomité bestaande uit 7 vertegenwoordigers van de zorgverleners en zorginstellingen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverleners en de zorginstellingen in het Verzekeringscomité van het RIZIV 7 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen 7 vertegenwoordigers van de overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met raadgevende stem Overlegcomité met werkgroepen: vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders en experten, voorgezeten door een arts

26 6. Sectoraal Comité opgericht in de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) 2 afdelingen: sociale zekerheid en gezondheid afdeling gezondheid bestaat uit 2 vertegenwoordigers van de CBPL 4 geneesheren aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers taken verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid

27 7. Schema eHealth-platform
Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen Software zorgverlener PortaHealth DTW DTW DTW Software zorginstelling DTW DTW Site RIZIV DTW Portal eHealth MyCareNet DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW DTW Gebruikers Basisdiensten eHealth-platform Netwerk GAB GAB GAB GAB GAB GAB Leveranciers 27 27

28 7. Schema eHealth-platform
basisdienst een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik-kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

29 7. Schema eHealth-platform
gevalideerde authentieke bron (GAB) een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

30 7. Samenwerkingsplatform en standaarden
gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet, Carenet, extranetten, FedMAN, …) met end-to-end vercijfering van de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid (concept van virtuele private netwerken (VPN)) door het eHealth-platform op eigen ICT-infrastructuur aangeboden basisdiensten coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving met o.a. een content management system en een zoekmotor geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener elektronische datering (time stamping) codering en anonimisering voor bepaalde, in de wet vermelde instanties verwijzingsrepertorium (over wie, waar), ook “metahub” genoemd

31 7. Samenwerkingsplatform en standaarden
zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open standaarden of, op zijn minst, open specificaties om afhankelijkheid van één of een beperkt aantal leveranciers te voorkomen technisch: KMEHR met berichtstructuur in XML, X.509 (certificaten), … semantisch: ICD-9/10, ICPC2, ICF, LOINC, …

32 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
verhoging van de rechtszekerheid bij gebruik van het eHealth-platform basisdiensten ter ondersteuning van informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gebruikers- en toegangsbeheer end-to-end vercijfering logging zijn conform wettelijke vereisten terzake basisdiensten ter ondersteuning van de bewijskracht zoals time stamping ontvangstmeldingen bij deze basisdiensten gebruikte gevalideerde authentieke bronnen zoals gegevensbank met hoedanigheid van zorgverstrekker gegevensbanken met therapeutische relaties zijn betrouwbaar

33 8. Waarborgen bij gebruik eHealth-platform
rechtszekerheid wordt gewaarborgd door wet op het eHealth-platform specifieke wetgeving uitgewerkt op initiatief van het eHealth-platform (bvb. elektronische voorschrijven) voorafgaande machtiging en permanente controle door Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité controle door het Beheerscomité bestaande uit vertegenwoordigers van alle stakeholders voorafgaande rechtszekerheid over legitimiteit van de uitwisseling van persoonsgegevens en van de omstandigheden waarin ze geschiedt bij machtiging door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité service level agreements waarborgen beschikbaarheid performantie

34 9. Voordelen voor de patiënt voor de zorgverleners
meerwaarde op het vlak van de kwaliteit van de gezondheidszorg en van de veiligheid van de patiënt in bepaalde gevallen, snellere dienstverlening grotere transparantie voor de zorgverleners minder administratieve formaliteiten, waardoor beschikbare tijd maximaal kan worden besteed aan zorgverlening betere ondersteuning bij de beroepsuitoefening één aansluiting op een elektronisch platform volstaat voor het gebruik van diverse toepassingen hogere rechtszekerheid bij elektronische gegevensuitwisseling gemakkelijkere doorverwijzingen tussen zorgverleners/ zorginstellingen ondersteuning van samenwerking, ook lokaal en regionaal

35 9. Voordelen voor de overheid betere beleidsondersteuning
maximale besteding van beschikbare middelen aan zorg i.p.v. aan administratieve formaliteiten

36 10. Stand van zaken basisdiensten gevalideerde authentieke bronnen
diensten met toegevoegde waarde

37 10.1. Basisdiensten volledig operationeel
coördinatie van elektronische deelprocessen portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be) geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings systeem voor end-to-end vercijfering bij bekende bestemmeling persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met beperkte functionaliteiten elektronische datering (time stamping) codering en anonimisering operationeel tegen tweede trimester 2010 end-to-end vercijfering bij onbekende bestemmeling

38 10.1. Basisdiensten operationeel tegen medio 2010
persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener met volledige functionaliteiten operationeel tegen einde 2010 verwijzingsrepertorium (“metahub”)

39 10.1. Coördinatie elektronische deelprocessen
Clients Application Application Application Exposed services eHealth Service Bus (ESB) Orchestration Orchestration Application Integration & Monitoring Consulted services Providers Application Application Application

40 10.1. Portaalomgeving

41 10.1. Gebruikers- en toegangsbeheer

42 10.1. Vercijfering bekende bestemmeling
Healthcare actor Person or entity eHealth-platform Internet 1 3 Connector or other software to generate key pair Authenticates sender 4 2 Identification certificate Identification certificate Stores public key Sends public key Web service Register key 2 Public keys repository Stores private key in a secure way

43 10.1. Vercijfering bekende bestemmeling
eHealth-platform Message originator Internet 1 Web service Ask public key Identification certificate Identification certificate 2 Asks for public key Authenticates sender Send message Any protocol 3 4 Sends public key Encrypts message Identification certificate Public keys repository Message recipient Stored private key 5 Decrypts message

44 10.1. Vercijfering onbekende bestemmeling
Key Management / Depot Symmetric key Encrypted with public key of user 1 Encrypted with public key of user 2 Symmetric key 2 sends key 5 receives key User 1 Originator 1 asks for key User 2 Recipient 4 justifies right to obtain key 4 justifies right to obtain message 3 sends encrypted message Encrypted with public key of Message depot 5 receives message Encrypted with public key of User 2 Message encrypted with symmetric key Messages Depot Message encrypted with symmetric key Message encrypted with symmetric key

45 10.1. Beveiligde elektronische brievenbus
een beveiligde elektronische brievenbus met beperkte functionaliteiten wordt gebruikt door MyCarenet de verzending van een document geschiedt door een webservice de raadpleging van een document geschiedt vanuit een webtoepassing bijkomende functionaliteiten zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn vanaf het derde trimester 2010 voor de actoren in de gezondheidszorg die dit wensen (individuele zorgverleners, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, …) de verzending en de raadpleging van een document kan zowel geschieden door een webservice als vanuit een webtoepassing de mogelijkheid tot integratie met softwarepakketten

46 10.1. Elektronische datering (time stamping)
User eHealth-platform 1 6 document A document B archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

47 10.1. Verwijzingsrepertorium
wordt uitgewerkt via een getrapt systeem de verwijzing naar de zorgverlener(s) of zorginstelling(en) waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits informed consent van de patiënt, opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen de uitwerking via een getrapt systeem respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen zorgverleners en/of –instellingen vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzings-repertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

48 10.1. Verwijzingsrepertorium
>90 general hospitals will join a hub in 2010

49 10.1. Verwijzingsrepertorium
de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta-hub vereist een informed consent van de betrokkene model van informed consent wordt uitgewerkt op basis van het model gehanteerd door de Réseau Santé Wallon de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene de nota inzake het bewijs van een therapeutische relatie is goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren en het Federaal Platform inzake Patiëntenrechten, en zal nu worden voorgelegd aan de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

50 7. Patiëntendossiers: nu
Remote files unknown

51 7. Patïëntendossiers: toekomst
3: Fetch data from hub A 1: Where can we find data? Meta- Hub 2: In hub A and C 4: All data available 3: Fetch data from hub C C B

52 10.1. Technische bibliotheek

53 10.2. Toegankelijke authentieke bronnen
rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen kadaster van de zorgverleners beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen beheerder: RIZIV bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

54 10.2. Toegankelijke authentieke bronnen
gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

55 10.2. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters
6 2 5 3 Use of eHealth webservices in software from/for hospitals 4 BIS and Ter register National register

56 10.2. Toegang tot rijks- en kruispuntbankregisters
status beschikbaar in productie 40 aanvragen van ziekenhuizen (11/2/2010) 6 ziekenhuizen administratief in orde waarvan 3 ziekenhuizen in test-faze planning met verschillende softwarehuizen beschikbare documentatie cookbooks SLA

57 10.2. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank m.b.t. de farmaceutische specialiteiten beheerders: FAGG, RIZIV en BCFI zal in fase 1 bevatten erkenningen samenstelling wetenschappelijke bijsluiters terugbetalingsvoorwaarden zal in fase 2 bevatten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten interacties tussen de actieve bestanddelen van farmaceutische specialiteiten en kenmerken van patiënten gegevensbank m.b.t. best practices inzake behandeling van patiënten bij bepaalde diagnoses beheerder: Center for Evidence Based Medicine i.o.v. het RIZIV zal best practices inzake de behandeling van patiënten bevatten voor ruim diagnoses

58 10.2. Authentieke bronnen in ontwikkeling
gegevensbank met de rechten van de patiënt in de ziekteverzekering beheerder: ziekenfondsen zal informatie bevatten over de verzekerbaarheidstoestand en de andere rechten van de patiënten in de ziekteverzekering

59 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in productie invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2 en 3 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdienst 2)

60 10.3. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
het systeem voor elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen in ziekenhuizen is operationeel de regelgeving is aangepast de nodige basisdiensten van het eHealth-platform zijn operationeel een open source referentie-implementatie, die eenvoudig kan worden geïntegreerd met de bestaande ziekenhuissoftware, is beschikbaar een viewer voor de controle-instanties is beschikbaar de nodige documentatie is beschikbaar op het portaal van het eHealth-platform 2 ziekenhuizen zijn in productie, 3 anderen hebben met gunstige resultaten getest

61 10.3. Elektronisch voorschrift ziekenhuizen
Hospital eHealth-platform 1 prescription A prescription B 6 archive hashing 2 hashcode A hashcode B 5 electronic signature 3 timestamp bag 4 electronic time stamping 6 archive

62 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in productie raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6) elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3 en 6) on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

63 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in productie platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4) on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2) feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4)

64 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in productie elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

65 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in test invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3 en 6)

66 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) hartimplantaten conventies m.b.t. diabetes herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3) elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 1, 2, 3, 5 en 8)

67 10.3. Diensten met toegevoegde waarde
in ontwikkeling elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2 en 3) Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 8) ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7)

68 11. Verdere prioriteiten 2010-2011
onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

69 11. Voorbeeld: hoofdstuk IV
Prescriber A couple of days A couple of days Pharmacy A couple of days After many days Sickness fund medical advisor

70 11. Voorbeeld: hoofdstuk IV
Prescriber A few seconds Pharmacy A few seconds A few seconds Sickness fund medical advisor

71 11. Prioriteiten aanmaak van juridisch geldige, ambulante elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last en met waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt elektronische doorverwijzing van patiënten tussen zorgverleners/zorginstellingen ontsluiting, van toepassing tot toepassing, van relevante authentieke bronnen het ter beschikking stellen van gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers

72 11. Voorbeeld: elektronisch voorschrift ambulant
eHealth Key depot Prescriber Pharmacy 2 gives key 5 gives key 1 asks for key 4 asks for key 3 sends encrypted recipe 4 asks recipe 5 gives recipe Recip-e

73 12. Kritische succesfactoren
samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids-zorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken zorginstellingen zorgverstrekkers ziekenfondsen ICT-leveranciers adequate maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van de nodige autonomie en van de veiligheid van het systeem quick wins in combinatie met een visie op lange termijn

74 Voor meer informatie portaal eHealth-platform
https://www.ehealth.fgov.be persoonlijke website Frank Robben

75 u ! Vragen ?


Download ppt "Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform"

Verwante presentaties


Ads door Google