De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd."— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd bestuurder Smals Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Eigen website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 Eindhoven, 8 februari 2007 Plan van de uiteenzetting n wat hebben we geprobeerd nieuw te doen en wat zullen we nog proberen nieuw te doen in de toekomst ? -probleemstelling -verwachtingen van de burgers en de ondernemingen -uitgewerkte oplossingen -verdere plannen n hoe voeren we de vernieuwingen door ? -risicobeheer: goed inzicht in kritische succesfactoren en mogelijke hinderpalen -gemeenschappelijke visie -vernieuwen waar nodig, maar maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen -dé uitdaging: samenwerking, streven naar toegevoegde waarde, openheid en lateraal denken waar nodig -goede onderliggende architectuur -Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) als motor n wat brengt het op ?

3 3 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Het probleem n een gebrek aan goed gecoördineerde dienstverleningsprocessen en informatiebeheer tussen de zowat 2.000 Belgische actoren in de sociale sector leidde tot -vermijdbare, te hoge administratieve lasten en kosten voor de burgers de ondernemingen en hun dienstverleners de actoren in de sociale sector -een dienstverlening die niet voldeed aan de verwachtingen van de burgers en de ondernemingen -een suboptimale effectiviteit van de sociale bescherming -onvoldoende sociale inclusie -te hoge fraudemogelijkheden -een suboptimale ondersteuning van het beleid

4 4 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Wat verwachten burgers en ondernemingen ? n geïntegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) -over overheidsniveau’s, overheidsdiensten en private instanties heen n afgestemd op de eigen processen n met een minimum aan kosten en administratieve lasten n zo mogelijk automatisch verstrekt n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) n respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5 5 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De uitgewerkte oplossingen n een netwerk tussen de 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake -de inzameling -de validatie -de opslag -het beheer -de elektronische terbeschikkingstelling van informatie in authentieke vorm

6 6 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n geleidelijk ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …)

7 7 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De uitgewerkte oplossingen n 190 elektronische diensten voor onderlinge informatie-uitwisseling tussen de actoren in de sociale sector, telkens uitgebouwd na procesoptimalisatie, en in productie gesteld na machtiging van het sectoraal comité sociale zekerheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) -omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) papieren informatie-uitwisseling tussen actoren in de sociale sector is afgeschaft -in 2006 werden 511 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, wat evenveel papieren uitwisselingen bespaarde n geïntegreerde portaalomgevingen met -informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars -geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde, multifunctionele informatiemodel -een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar

8 8 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De uitgewerkte oplossingen n 39 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties -50 aangifteformulieren zijn afgeschaft -de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken -de aangiften worden beperkt tot 3 momenten de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (kan enkel elektronisch) de trimestriële aangifte van lonen en arbeidstijden (kan enkel elektronisch) het zich voordoen van een sociaal risico (kan elektronisch of op papier) -in 2006 werden 17,9 miljoen elektronische aangiften verricht door alle 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing -op basis van een bevraging van het Belgisch Federaal Planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

9 9 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De uitgewerkte oplossingen n elektronische diensten voor burgers -de burgers verkrijgen hun rechten maximaal automatisch op basis van de onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector -voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via portalen van de actoren in de sociale sector 4 diensten zijn operationeel 30 nieuwe diensten zijn voorzien n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) n een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

10 10 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De uitgewerkte oplossingen n een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaande uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke soorten gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke soorten gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens n geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

11 11 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De toekomstplannen n nieuwe diensten voor bestaande doelgroepen -actoren in de sociale sector, o.a. ontsluiting van bijkomende gegevensbanken nieuwe diensten voor elektronische informatie-uitwisseling optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden gegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen gegevens -ondernemingen, o.a. verbetering elektronische feedbackmechanismen (E-box) vermijding van overbodige statistische bevraging geïntegreerd documentair systeem en voordelencalculator inzake tewerkstellingsbevorderende maatregelen over overheidsniveau’s en – instellingen heen (Front Office Tewerkstelling) elektronische aangifte van grensoverschrijdende tewerkstelling (LIMOSA) -beroepsbeoefenaars, o.a. verdere uitbouw van de geïntegreerde elektronische samenwerkingsplatformen (who is who, kennismanagement, work flow ondersteuning, project en issue management, …) specifiek geïntegreerd elektronisch samenwerkingsplatform voor de inspectiediensten

12 12 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De toekomstplannen n nieuwe diensten voor bestaande doelgroepen -burgers, o.a. 30-tal nieuwe elektronische transacties zoals raadplegen van een loopbaanoverzicht aanvraag (tot raming) van het pensioen raadpleging door de burger van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de actoren in de sociale sector raadpleging door de burger van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale sector n nieuwe doelgroepen -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

13 13 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De toekomstplannen n wederzijdse elektronische uitwisseling van gegevens tussen de sociale sector en de fiscus, mits machtiging van het bevoegde sectorale comité van de CBPL, bvb. -door de sociale sector aan de FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomsten met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën -door de FOD Financiën aan de sociale sector mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op sociale bijstand met het oog op de doorvoering van de bestaansmiddelentoets n ondersteuning van de externe authentieke informatiebronnen bij de optimalisering van hun processen, bvb. -snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. geboorten, wijzigingen van burgerlijke staat en gezinssamenstelling en overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister -verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen

14 14 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 De toekomstplannen n ondersteuning bij de uitbouw van E-health -doel optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorg- verstrekking en van de veiligheid van de patiënt vermijden van overbodig administratief werk voor de patiënt, de gezondheidszorgverstrekkers en de ziekenfondsen degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid -hoe ? door een goed georganiseerde elektronische informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen bij de gezondheidszorgverstrekking met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -bepaalde in de sociale sector uitgebouwde know-how of componenten kunnen hierbij, mutatis mutandis, nuttig zijn

15 15 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Plan van de uiteenzetting n wat hebben we geprobeerd nieuw te doen en wat zullen we nog proberen nieuw te doen in de toekomst ? -probleemstelling -verwachtingen van de burgers en de ondernemingen -uitgewerkte oplossingen -verdere plannen n hoe voeren we de vernieuwingen door ? -risicobeheer: goed inzicht in kritische succesfactoren en mogelijke hinderpalen -gemeenschappelijke visie -vernieuwen waar nodig, maar maximaal hergebruik van de bestaande basisbouwstenen -dé uitdaging: samenwerking, streven naar toegevoegde waarde, openheid en lateraal denken waar nodig -goede onderliggende architectuur -Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) als motor n wat brengt het op ?

16 16 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Kritische succesfactoren n E-government als een structureel hervormingsproces -procesherziening -integratie van de back-office voor de automatische toekenning van diensten -geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n breed maatschappelijk draagvlak n vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening en beleidsvoering eerder dan op de strijd tegen fraude

17 17 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Kritische succesfactoren n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de actoren n wettelijk kader dat principes inzake strategisch informatiebeheer afdwingbaar maakt n oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

18 18 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Belangrijkste hinderpalen n zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid n een gemiddeld project in de openbare sector is ingewikkelder dan een gemiddeld project in de private sector, omwille van -een groter aantal stakeholders (politici, ambtenaren, belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, ander overheidsdiensten, andere overheidsniveaus, …) -de uitvoering in een minder stabiele omgeving n een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesherziening n in de openbare sector is er doorgaans weinig financiële marge voor innovatie => afgesproken mogelijkheid tot herinvestering van efficiëntiewinsten in innovatie

19 19 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Belangrijkste hinderpalen n tussenpersonen zien de ontwikkeling van E-government soms als een bedreiging n tekort aan competenties en kennis bij de overheid => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de overheidsdiensten en de instellingen van sociale zekerheid n nood aan een radicale cultuurverandering binnen de overheid -van hiërarchie naar netwerken -afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de organisatie van de overheid -empowerment i.p.v. loutere dienstbaarheid -belonen van ondernemerschap binnen de overheid -ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

20 20 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Gemeenschappelijke visie inzake omgang met informatie n modellering van de informatie op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de realiteit, zodat die multifunctioneel kan worden gebruikt n eenmalige inzameling van feitelijke informatie bij burgers en ondernemingen door de overheid in haar geheel, via een kanaal gekozen door de burgers en ondernemingen, en bij voorkeur van toepassing tot toepassing n taakverdeling tussen de actoren inzake de inzameling, de validatie, de opslag en het beheer van informatie in authentieke bronnen n verplichting tot melding van vermoede onjuistheden van de informatie aan de actor belast met de validatie ervan n elektronische uitwisseling van de informatie tussen actoren met het oog op een hergebruik ervan, aan de hand van een gemeenschappelijk en goed beveiligd netwerk n proactief gebruik van informatie voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij de informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de betrokkenen

21 21 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n instelling van een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de sociale zekerheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, belast met -het formuleren van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het verstrekken van machtigingen tot mededeling van persoonsgegevens -het uitvoeren van externe controle inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer -het behandelen van klachten n instelling van een informatieveiligheidsdienst bij elke actor in de sociale sector, met een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende taak n geheel van structurele, organisatorische, juridische en technische maatregelen, beschreven in de regelgeving en in policies uitgewerkt door een gemeenschappelijke werkgroep informatieveiligheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de sociale zekerheid

22 22 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Gemeenschappelijke visie inzake informatieveiligheid en privacybescherming n elke mededeling van persoonsgegevens aan derden vereist een machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid n de machtigingen tot mededeling zijn publiek n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende machtigingen tot mededeling door een instantie onafhankelijk van de verzender en de bestemmeling n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens informatie wordt gebruikt voor een beslissing, wordt de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang tot en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

23 23 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Hergebruik van basisbouwstenen n netwerken: extranet van de sociale zekerheid, internet, FedMAN, intergemeentelijke of provinciale netwerken, … n unieke identificatiesleutels n onderling verbonden middlewares met bijhorende basisdiensten n authentieke bronnen voor identificatiegegevens van natuurlijke personen (Rijksregister en KSZ-registers), ondernemingsgegevens (Kruispuntbank Ondernemingen (KBO)), loon- en arbeidstijdgegevens (RSZ), gegevens over sociaal statuut (KSZ), … n portaalomgevingen met bijhorende basisdiensten n gecoördineerd gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n content managementsystemen n multimodale contactcentra met customer relationship management tools, toegankelijk via verschillende kanalen

24 24 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Hergebruik van basisbouwstenen Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap FEDMAN Diensten repository FOD POD FOD ISZ Diensten repository Extranet sociale zekerheid ISZ GOD Diensten repository VPN, Publi- link, VERA, … Stad Provincie Gemeente Diensten repository Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (KSZ) Diensten integrator (Corve, Easi-Wal, …)

25 25 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Samenwerking, streven naar toegevoegde waarde, openheid en lateraal denken n een optimale dienstverlening aan de burgers vereist samenwerking tussen alle betrokkenen -beleidsvoerders -overheidsdiensten van alle overheidsniveaus -burgers, ondernemingen en hun dienstverleners, beroepsbeoefenaars -belangenverenigingen -wetenschappers n vanuit een gemeenschappelijke visie, maar met voluntarisme en pragmatisme om die visie te concretiseren n vanuit een streven naar toegevoegde waarde voor de gebruikers van de diensten n waarbij mekaars bevoegdheden weliswaar worden gerespecteerd, maar waarbij niet primair wordt geredeneerd in termen van bevoegdheden, maar in termen van waardecreatie voor de gebruikers n met een afgesproken verdeling van taken, waarbij de taken worden toebedeeld aan degene die daartoe het best geplaatst is en over de meeste competenties beschikt

26 26 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Samenwerking, streven naar toegevoegde waarde, openheid en lateraal denken n vanuit een multidisciplinaire aanpak -procesoptimalisatie -juridische coördinatie -ICT-technische coördinatie -informatieveiligheid -veranderingsbeheer -communicatie, coaching en vorming n gebaseerd op volwaardig overleg, met wederzijds respect en in wederzijds vertrouwen n met een maximale transparantie, oa door de publicatie van -de verslagen van alle relevante stuurgroepen, werkgroepen en overlegplatformen -catalogen met de beschrijving van de functionaliteiten van de basisbouwstenen en de authentieke bronnen n gebaseerd op lateraal denken waar nodig

27 27 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Goede onderliggende architectuur n dienstgeoriënteerde architectuur (SOA – Service Oriented Architecture) n gelaagd n gebaseerd op open standaarden of minstens open specificaties n gebaseerd op componenten n modulair n flexibel n uitbreidbaar

28 28 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Dienstgeoriënteerde architectuur “Service Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable preconditions and expectations. Enterprise architects believe that SOA can help businesses respond more quickly and cost- effectively to the changing market conditions. This style of architecture promotes reuse at the macro (service) level rather than micro levels (eg. objects). It also makes interconnection of existing IT assets trivial.” (OASIS Reference Group)

29 29 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Gelaagde architectuur Basisdiensten Toepassingen Presentatie Businessdiensten Gegevens

30 30 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Componentgebaseerde architectuur n welafgebakende, autonoom functionerende componenten n die op basis van een dienstgeoriënteerde architectuur onderling en met externe componenten interopereren via open standaarden n zodat een maximale flexibiliteit bestaat -om andere componenten aan te sluiten -om componenten toe te voegen -om componenten te vervangen door andere componenten -om componenten te hergebruiken voor andere doeleinden n in functie van -de evoluerende behoeften -de evoluerende technologische mogelijkheden n zonder impact op de bestaande componenten n met beroep op open concurrentie voor de uitbouw van de aan te sluiten, toe te voegen of te vervangen componenten

31 31 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Basisdiensten n componenten die een generieke dienst aanbieden aan elke businessdienst die ze wil gebruiken n toegevoegde waarde -besparing op ontwikkelings- en exploitatiekost: develop once, use many -biedt de ontwikkelaars van businessdiensten de mogelijkheid om zich op de businessdiensten te concentreren -coherentie voor de gebruikers over de onderscheiden toepassingen heen -vergemakkelijkt het aanbod en de monitoring van processen en procesketens

32 32 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Basisdiensten n gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, ondernemingen en beroepsbeoefenaars n elektronische handtekening n transformatie van formaten n ticketing en ontvangstmelding n time stamping n routing n statusbeheer n orchestratie n logging n persoonlijke pagina n customer relationship management (CRM) n...

33 33 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Taakverdeling n federale overheid, openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die stelsels of takken beheren, gewesten en gemeenschappen -klemtoon op gegevens- en dienstenlagen, met als resultaat businessdiensten bruikbaar door lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen -desgewenst aanbod aan lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen van standaardomgeving voor uitbouw toepassings- en presentatielaag n lokale besturen, meewerkende instellingen van sociale zekerheid en dienstverleners aan burgers en ondernemingen -klemtoon op uitbouw toepassings- en presentatielaag -minimale omgeving voor beheer van eigen persoonsgegevens beheer van workflow gebruik van diensten van de federale overheid, de OISZ die stelsels of takken beheren, de gewesten en de gemeenschappen

34 34 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 KSZ als motor n beheerd door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de sociale sector en de sociale beleidsvoerders n missie -vastleggen, in samenspraak met alle stakeholders, van een gemeenschappelijke visie en strategie m.b.t. E-government in de sociale sector -beleidsondersteuning -vastleggen, uitbouwen en beheren van een gemeenschappelijk functioneel en technisch interoperabiliteitsplatform en gemeenschappelijke bouwstenen volgens een dienstgeoriënteerde architectuur (Service Oriented Architecture – SOA) -organiseren en orkestreren van de veilige inzameling, validatie, opslag, beheer en uitwisseling van informatie overeenkomstig de vastgelegde visie -coördinatie van de procesoptimalisatie en de nodige aanpassingen van de regelgeving -programma-, project- en dienstenbeheer -coördinatie van de samenwerking met instanties bevoegd voor E-government in andere overheidsniveaus of -sectoren

35 35 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Bekroond met United Nations Public Service Award

36 36 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Besluit: bereikte voordelen n grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bvb. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde overheidsdienst real time feedback voor de gebruiker

37 37 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Besluit: bereikte voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. juistere dienstverlening meer gepersonaliseerde dienstverlening transparantere dienstverlening veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. maximale automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

38 38 Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEindhoven, 8 februari 2007 Voor meer informatie n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be

39 D@nk u ! Vragen ? Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Innovatie: de case van de Belgische Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Gedelegeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google