De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."— Transcript van de presentatie:

1 E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Website: http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 2 23/10/2003 Structuur van de uiteenzetting n doelstellingen en strategie n principes inzake strategisch informatiebeheer n voornaamste realisaties in de sociale sector en verdere evolutie -netwerk van de sociale sector -back office integratie -SIS-kaart -portaal van de sociale zekerheid -contact center ERANOVA -elektronische gegevensuitwisseling met ondernemingen n kritische succesfactoren n te beheren hinderpalen

3 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3 23/10/2003 Doelstellingen n een dienstverlening -aan burgers en ondernemingen -die effectief, efficiënt en gebruikersgericht is -met een minimum aan administratieve lasten n een effectieve en efficiënte beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de omgang met gegevens n een ondersteuning van het beleid met geïntegreerde informatie

4 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4 23/10/2003 Strategie n een gecoördineerde herziening van alle processen en relaties -binnen elke overheidsinstelling en actor in de sociale sector -tussen de overheidsinstellingen en actoren in de sociale sector onderling -tussen overheidsinstellingen en actoren in de sociale sector enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds n met een maximale inzet van moderne technologieën n uitgaande van een duidelijke visie inzake strategisch informatiebeheer n afdoende standaardisatie van begrippen en procedures n eenvormige instructies naar ondernemingen en burgers

5 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5 23/10/2003 Strategie n eenmalige opvraging van informatie bij de onderneming en de burgers en hergebruik door alle overheidsdiensten en actoren in de sociale sector van deze informatie via het gebruik van het netwerk n uitbouw van waardeketens afgestemd op de leefwereld van de gebruikers n maximale mogelijkheid tot elektronische aangifte, verbetering en raadpleging van informatie, bij voorkeur van toepassing tot toepassing n passend wettelijk kader

6 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 6 23/10/2003 Visie strategisch informatiebeheer n modellering van informatie n eenmalige inzameling en hergebruik van informatie n beheer van informatie n elektronische uitwisseling van informatie n beveiliging van informatie Informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake

7 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 7 23/10/2003 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n het informatiemodel kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de fysische implementatie van het informatiemodel wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

8 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 8 23/10/2003 Inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …)

9 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 9 23/10/2003 Inzameling en hergebruik n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt binnen de sociale sector één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

10 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 10 23/10/2003 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n de informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

11 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 11 23/10/2003 Beheer van informatie n elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling n elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

12 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 12 23/10/2003 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

13 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 13 23/10/2003 Uitwisseling van informatie n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling n de beschikbare informatie wordt pro-actief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

14 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 14 23/10/2003 Beveiliging van informatie n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door het door het Parlement benoemde Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid, nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek

15 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 15 23/10/2003 Beveiliging van informatie n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk n elke elektronische uitwisseling van persoons- gegevens wordt gelogd, in casu door de KSZ en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

16 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 16 23/10/2003 Beveiliging van informatie n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

17 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 17 23/10/2003 Netwerk van de sociale sector R FW R Gebruikers FW RRR Portaal R FTP R Isabel Vocale server FW RR Backbone R R KSZ

18 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 18 23/10/2003 Netwerk van de sociale sector Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDMAN en Rijksregister rva riziv cimire rvp dosz rjv fbz fao adp rkw hvz rsvz rszppo rsz fod sz intermutual. netwerk fod waso fondsen bestaanszek. interUI netwerk

19 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 19 23/10/2003 Verwijzingsrepertorium n basis voor de organisatie van de elektronische gegevens-uitwisseling n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n functies -routering van informatie -preventieve toegangscontrole -automatische mededeling van gewijzigde gegevens

20 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 20 23/10/2003 Netwerk: toekomstige evolutie Internet Extranet gewest of gemeenscha p Extranet gewest of gemeenscha p Extranet sociale zekerheid Extranet sociale zekerheid Services repository ISZ FOD Services repository FedMAN FOD GOD Services repository Publilink ? Stad Provincie Gemeente Services repository Service integrator (KSZ) Service integrator (FEDICT) Service integrator

21 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 21 23/10/2003 Back office integratie In 2002 zijn n tussen zowat 2.000 actoren in de sociale sector n 242,5 miljoen berichten elektronisch uitgewisseld die evenveel papieren aangiften of attesten hebben uitgespaard n aan de hand van 170 soorten elektronische berichten Deze elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor n een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en kosten n de mogelijkheid tot automatische toekenning van bepaalde rechten n een betere ondersteuning van het sociaal beleid n een efficiëntere fraudebestrijding

22 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 22 23/10/2003 Informatieservers n beschikbare servers -verwijzingsrepertorium -rijksregister -KSZ-registers -registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen -centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten -werkgeversrepertorium -loon- en arbeidstijdegegevensbank van de werknemers -DIMONA-gegevensbank van de werknemers n aangeboden diensten -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

23 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 23 23/10/2003 Elektronische attesten n gegevensstromen ingevolge de multifunctionele aangifte en de aangiften van sociale risico’s n rechten van de zelfstandigen n rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector n rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector n rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen -bijdragebons -MAF (sociaal luik) en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg -fiscale franchise n rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector -individuele pensioenrekening -pensioenkadaster -automatische opening van het recht op pensioen n rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s

24 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 24 23/10/2003 Elektronische attesten n rechten van de migrerende werknemers n bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen -kankeronderzoek – mammografie -onroerende voorheffing -milieubelasting n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer n stromen voor de sociale inspectie n verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden

25 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 25 23/10/2003 RSZ RIZIV Werkgever Werknemers Ziekenfonds Controle Bijdragebons werknemers vroeger

26 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 26 23/10/2003 Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Bijdragebons werknemers nu

27 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 27 23/10/2003 WIGW’s: wat ? n weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen n hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen n heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

28 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 28 23/10/2003 WIGW’s vroeger Ziekenfonds

29 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 29 23/10/2003 WIGW’s nu KSZ nic

30 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 30 23/10/2003 242.476.481 uitgewisselde berichten in 2002 110100100010000100000100000010000000 100000000 LATG en werkgeversrepertorium RSZ 63.566.469 Rijksregister en KSZ-registers 59.242.296 Aantal uitgewisselde berichten DIMONA 45.947.874 Attesten bijdragebons 13.655.104 Attesten fiscale franchise 10.949.492 Toename verwijzingsrepertorium 8.183.178 Attesten bijzondere bijdrage sociale zekerheid 7.091.010 Attesten werklozen/loopbaanonderbrekers 6.059.158 Attesten belastingvermindering/vrijstelling 5.532.952 OASIS 5.441.466 Attesten sociale franchise 3.875.656 Nominatieve controlekaarten 3.396.698 Attesten arbeidsongeschikten 2.623.667 Inhoudingen op pensioenen 2.260.265 Preventieve mammografie 1.170.195 Raadpleging personenrepertorium 1.063.683 SIS- en SAM-kaarten 880.357 Attesten jonge werkzoekenden 355.312 Automatische pensioenaanvraag 262.172 Attesten chronisch zieken 215.624 Attesten zorgverzekering 174.918 Attesten zelfstandigen 164.267 Attesten openbaar vervoer 113.494 Attesten bestaansminimum 77.049 Migrerende werknemers 55.739 Attesten VMM 45.072 Attesten gehandicapten 7.314 Attesten dioxinecrisis 5.048

31 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 31 23/10/2003 Enkele andere cijfers n 14,9 miljoen verschillende personen zijn gekend in het personenrepertorium n elke persoon is gemiddeld gekend bij 6,11 actoren in de sociale sector vraag KSZ-BCSS vraag antwoord 94,1 % in < 1 sec 99,6 % in < 2 sec 99,3 % in < 4 sec

32 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 32 23/10/2003 SIS-kaart

33 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 33 23/10/2003 Functies van de SIS-kaart n betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde -bij de instellingen van sociale zekerheid -bij de werkgevers -bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen n elektronisch bewijs van de verzekeringstoestand in de gezondheidszorgverzekering t.a.v. zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die het systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroegere kleefbriefjes -1ste fase: apothekers en ziekenhuizen -evolutie: iedere zorgverlener

34 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 34 23/10/2003 Selectieve toegang tot gegevens naam voornaam geboortedatum geslacht identificatienummer sociale zekerheid geldigheidsperiode kaart kaartnummer ziekenfonds aansluitingsnummer bij ziekenfonds periode van verzekering verzekeringsstatuut sleutel 1 sleutel 2 eventuele andere gegevens toegevoegd in de toekomst

35 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 35 23/10/2003 SIS-kaart: toekomstige evolutie n veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor elektronische identificatie en authentisering in de sociale sector n uitbouw van netwerk tussen zorgverstrekkers en ziekenfondsen (CARENET), gekoppeld aan netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met mogelijkheid tot interactieve raadpleging van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering door de zorgverstrekkers bij de ziekenfondsen n afschaffing van de SIS-kaart

36 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 36 23/10/2003 Portaal van de sociale zekerheid n www.sociale-zekerheid.be www.sociale-zekerheid.be n gerichte oproepbaarheid vanop federaal portaal n doelgroepbenadering -voor de burgers informatie over de hele sociale zekerheid via een vraag- antwoordsysteem webwijzer naar de instellingen van sociale zekerheid -voor de ondernemingen geharmoniseerde informatie, instructies, glossaria, XML-schema’s, demo-versies en testscenario’s voor de multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens en de aangiften van sociale risico’s 18 transacties (zie lager, elektronische uitwisseling met ondernemingen) persoonlijke pagina voor elke werkgever

37 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 37 23/10/2003 Portaal van de sociale zekerheid n taxonomie en thesaurus zijn uitgewerkt voor verdere uitbreiding n richtlijnen voor de integratie van informatie en transacties op het portaal van de sociale zekerheid zijn beschikbaar n informatie wordt beheerd door de onderscheiden openbare instellingen van sociale zekerheid m.b.v. een content management tool, en kan worden gebruikt in andere portaalomgevingen

38 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 38 23/10/2003 Portaal van de sociale zekerheid n basisdiensten -geïntegreerd systeem voor user management tussen portaal van de sociale zekerheid en federaal portaal systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van ondernemingen en hun vertegenwoordigers en aangestelden is uitgewerkt door sociale zekerheid en wordt ook gebruikt door federaal portaal systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van burgers, ambtenaren en medewerkers van de instellingen van sociale zekerheid is uitgewerkt door FEDICT en wordt gebruikt door portaal van de sociale zekerheid autorisaties worden beheerd door op het niveau van de aanbieders van de toepassingen -single sign on -ontvangstmelding -ticketing -logging -notificatie

39 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 39 23/10/2003 Contact center Eranova n bereikbaar via telefoon, e-mail, formulier op portaal n ondersteund door customer relation management tool RSZ- dimona RSZ- informatie- dienst Andere Telefoon E-mail Internet @ Contactcenter Eranova

40 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 40 23/10/2003 Portaal sociale zekerheid: evolutie n uitbreiding dienstverlening tot nieuwe doelgroepen (o.a. medewerkers instellingen van sociale zekerheid) n uitbouw van nieuwe basisdiensten, zoals -de verrijking van via het portaal ontvangen informatie vóór de doorzending naar de bestemmelingen -het gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor identificatie en authentisering -de integratie van elektronische betalingsmogelijkheden n implementatie van het model voor de integratie van informatie, transacties en metadata beschikbaar in één portaalomgeving in andere portaalomgevingen, en van een methodologie van single sign on over alle overheidsportalen heen

41 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 41 23/10/2003 Portaal sociale zekerheid: evolutie n uitbreiding van de transacties voor de diverse doelgroepen n gebruik van de customer relation management tool voor de evolutie van pull naar push mechanismen n multi-channel enabling n uitbouw van de self service dimensie van het portaal

42 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 42 23/10/2003 Portaal sociale zekerheid: niet gebruikers burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen content management business intelligence directory

43 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 43 23/10/2003 Portaal sociale zekerheid: wel klanten burgers ondernemingen leveranciers partners personeel tussenpersonen back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen content management business intelligence PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence content management directory PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie

44 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 44 23/10/2003 Contact center Eranova: evolutie n uitbreiding dienstverlening tot sociaal verzekerden n uitbreiding dienstverlening tot alle themata inzake sociale zekerheid n aanbod tot ondersteuning FOD’s extern aan de sociale sector

45 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 45 23/10/2003 Gegevensuitwisseling met ondernemingen n basisidee: multifunctionele aangifte n doelstellingen -waarborgen van een eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun werkgevers van alle gegevens nodig voor de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrageverminderingen, door de RSZ en de RSZPPO de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid -maximale onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector

46 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 46 23/10/2003 Gegevensuitwisseling met ondernemingen n communicatiewijzen -via file transfer, vooral geschikt voor integratie met eigen toepassingen voor personeelsadministratie van ondernemingen en sociale secretariaten voor grotere volumes -interactief via portaal van de sociale zekerheid, vooral geschikt bij onstentenis van eigen toepassingen voor personeelsadministratie bij onderneming voor kleinere volumes -via vocale server voor DIMONA n communicatiekanalen -types telefoonlijnen (PSTN of ISDN) Isabelnetwerk vaste, gehuurde lijnen ADSL -criteria kostprijs volume van de zendingen aansluitingskosten

47 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 47 23/10/2003 Gegevensuitwisseling met ondernemingen n gebaseerd op open standaarden, zoals -voor interconnectie: TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP, S/MIME -voor informatie-uitwisseling: XML gestructureerd standaardformaat aangepast aan de gegevensuitwisseling in een heterogene omgeving flexibel en leesbaar formaat maakt het mogelijk om makkelijk de syntactische verificatie te scheiden van de semantische veel instrumenten beschikbaar voor verwerking en conversie opmaak van een bestand volgens de beschrijving van de glossaria n na doorlopen procedure -aanvraag van user-id en paswoord -voor sterk beveiligde toepassingen, aanvraag van certificaat (aan Belgacom, Globalsign, Isabel) -toekennen van een verzender-nummer in de toepassing DB- verzender -testfase -productie

48 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 48 23/10/2003 Toepassingen n 4 soorten elektronische aangiften -onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) -kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens -aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico zich voordoet -overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werkmelding n mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften n mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van -aangiften -personeelsbestand -andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn RSZ-verplichtingen

49 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 49 23/10/2003 Interactie Onderneming RSZ Instellingen sociale zekerheid Aangifte Verwerken Feedback Verbeteren Onderneming

50 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 50 23/10/2003 Voorbeeld: interactie bij DIMONA n werkgever verricht aangifte n overheid ontvangt en bevestigt ontvangst (ontvangstbewijs) n overheid verricht identificatiecontrole van de werknemer n overheid verrijkt de gegevens van de werknemer (INSZ, naam, voornaam, …) n werkgever krijgt het resultaat via DIMONA-bericht (push) n werkgever kan status van de aangifte en de verrijkte gegevens raadplegen (call) n werkgever kan elementen van zijn aangifte verbeteren n gegevens worden ter beschikking gesteld van andere instellingen van sociale zekerheid via het netwerk (push en call)

51 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 51 23/10/2003 DIMONA n onmiddellijke aangifte van het ontstaan of de beëindiging van een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer n kan enkel elektronisch, 24/7 gebeuren via -het portaal van de sociale zekerheid -FTP/MQSeries -het Isabelnetwerk -een vocale server n bij ontvangst wordt de identiteit van de werknemer geverifieerd, zodat een juiste en eenvormige identificatiesleutel m.b.t. werknemer wordt gebruikt door alle actoren in de sociale sector

52 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 52 23/10/2003 DIMONA n de aangegeven gegevens zijn elektronisch beschikbaar, via het netwerk van de KSZ, voor alle actoren in de sociale sector die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten (45,9 miljoen gegevensuitwisselingen in 2002) n geeft de werkgever het recht, m.b.t. de betrokken werknemer en gedurende het bestaan van de arbeidsrelatie, tot on line raadpleging en verbetering -van de DIMONA-gegevensbank en zijn eigen personeelsbestand -van de kwartaalaangiften van de loon- en arbeidstijdgegevens en de afgeleide gegevensbanken (mits het gebruik van een elektronisch certificaat)

53 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 53 23/10/2003 DIMONA Personeels- register Speciaal Personeels- register Individueel document Studenten- contract Arbeidscontract De vereenvoudiging Onlineraadpleging RSZ Personeels- bestand Inspectie KSZ

54 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 54 23/10/2003 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden n basisbegrippen (loon, arbeidstijd, met arbeidstijd gelijkgestelde tijd, referteperiode, …) zijn uniform gemodelleerd doorheen de hele sociale sector n loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers worden door de werkgevers driemaandelijks meegedeeld aan de RSZ of de RSZPPO n kan enkel elektronisch, 24/7 gebeuren via -het portaal van de sociale zekerheid -FTP/MQSeries -het Isabelnetwerk

55 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 55 23/10/2003 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden n de aangegeven gegevens zijn elektronisch beschikbaar, via het netwerk van de KSZ, voor alle actoren in de sociale sector die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten (61,1 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen in 2002) n kan, mits een elektronisch certificaat, achteraf on line door de werkgever worden geraadpleegd en verbeterd m.b.t. zijn werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem

56 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 56 23/10/2003 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden RSZ RVPRJV Werkgever Pensioen Vakantiegeld KSZ RVARIZIVRKWFAOFBZ De vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 1 elektronische aangifte

57 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 57 23/10/2003 Aangiften sociale risico’s n van meervoudige opvraging van informatie via diverse, complexe, niet-gecoördineerde papieren formulieren

58 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 58 23/10/2003 Aangiften sociale risico’s n naar -de beperking van de ingezamelde informatie tot de nog niet in het netwerk van de sociale sector beschikbare informatie (afschaffing of minstens vereenvoudiging van formulieren) -gestandaardiseerd over alle actoren in de sociale sector heen (arbeidsongeschiktheid, geneeskundige verzorging, moederschap, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid, pensioen, gezinsbijslagen, jaarlijkse vakantie) -aangifte kan gebeuren op papier (tijdelijk) elektronisch (24/7) via –het portaal van de sociale zekerheid –FTP/MQSeries –het Isabelnetwerk -overeenkomstig eenvormige instructies

59 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 59 23/10/2003 Aangiften sociale risico’s n één aangifte = één scenario n 3 mogelijke aangiftemomenten -aanvang van het sociaal risico -herhaling of verderzetting van het sociaal risico (bv. maandelijks) -einde van het sociaal risico n structuur van de aangifte -identificatiegegevens -eventueel loon- en arbeidstijdgegevens die nog niet zijn aangegeven via een kwartaalaangifte (= mini-aangifte) -specifieke gegevens m.b.t. het sociaal risico n 11 scenario’s zijn operationeel, 12 andere zijn ingepland

60 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 60 23/10/2003 Aangiften sociale risico’s Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn 15.03.2005 : datum dat het sociaal risico zich voordoet eerste trimester 2005 Deel 1 Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand,... Einde risico Eventueel mini = lonen en arbeidstijden = mini kwartaalaangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige kwartaalaangifte en het sociaal risico Specifieke gege- vens, eigen aan het sociaal risico Deel 3 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - … Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Specifieke gegevens Deel 1 Deel 3 Deel 1 Deel 2 Scenario aanvang Scenario herhaling Scenario einde risico laatste trimester 2004 kwartaal- aangifte aan RSZ

61 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 61 23/10/2003 De vereenvoudiging n eenvormige looncodes -8 looncodes historisch loon -3 looncodes gemiddeld dagloon n eenvormige begrippen arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd -van 101 naar 50 begrippen n eenvormige regels i.v.m. de referteperiodes n afwijkende begripsdefinities zijn van rechtswege nietig n begripsdefinities kunnen enkel worden aangepast mits naleving van een strikte procedure n eenvormige procedures en instructies n eenmalige inzameling en verificatie van informatie

62 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 62 23/10/2003 De vereenvoudiging n 50 formulieren zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden n 27 formulieren, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, zijn vereenvoudigd tot gemiddeld 1/3 van de rubrieken n de overmaking van 318.000 studentencontracten per jaar door 32.000 ondernemingen wordt vermeden n het personeelsregister is afgeschaft voor alle ondernemingen n geharmoniseerde personeelsadministratie bij de Belgische ondernemingen

63 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 63 23/10/2003 18 operationele gegevenstromen n RSZ-kwartaalaangifte n DIMONA-aangifte n raadpleging van het eigen personeelsbestand n raadpleging van het werkgeversrepertorium n geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf n inhoudingsplicht n aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland n voorafgaande mededeling van tijdelijke werkloosheid n raadpleging van het vakantiebestand n aangifte van een arbeidsongeval en maandelijks rapport n aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (sector werkloosheid)

64 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 64 23/10/2003 18 operationele gegevenstromen n maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (sector werkloosheid) n maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats (sector werkloosheid) n maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma (sector werkloosheid) n aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (sector werkloosheid) n maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (sector werkloosheid) n gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (sector beroepsziekten)

65 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 65 23/10/2003 Verdere evolutie n inproductiestelling mogelijkheid tot elektronische verbetering van de RSZ-aangifte n inproductiestelling mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de loon- en arbeidstijdgegevensbank door de werkgever n systematische vervanging van papieren RSZ-attesten door elektronische raadpleging van de schuldsituatie van de onderneming bij de RSZ n relatie sociale zekerheid – FOD Financiën -elektronische overmaking informatie inzake bedrijfsvoorheffing -elektronische overmaking arbeidsinkomsten en inkomsten uit sociale zekerheid voor voorinvulling personenbelastingaangifte -controle bedrijfskosten vennootschappen n naar een standaardisering van de individuele rekening ? n toepassing van de methodologie op andere domeinen (sociale bijstand, vermijden van opvraging van statistische informatie,...)

66 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 66 23/10/2003 Verdere evolutie n nieuwe elektronische gegevensstromen met ondernemingen -in de loop van 2003 aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeval -begin 2004 jaarlijkse aangifte van tijdelijke werkloosheid maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid -begin 2005 aanvraag van een werkloosheidsuitkering aangifte van een voltijds of halftijds brugpensioen aangifte van een verwijdering van een zwangere werkneemster -nog vast te stellen datum elektronische uitwisseling van gegevens tussen de werkgevers en de ziekenfondsen nodig voor de behandeling van een aanvraag van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige of gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap of vaderschapsverlof aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid aangifte van de vakantiedagen van een bediende aangifte verlenging postnatale rust

67 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 67 23/10/2003 Verdere evolutie n integratie van het aangifteproces met de processen m.b.t. de oprichting van een onderneming bij een ondernemingsloket n aanvaarding van buitenlandse certificaten voor elektronische verrichtingen die het gebruik van een certificaat vereisen

68 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 68 23/10/2003 Kritische succesfactoren n e-government als een structureel hervormingsproces -re-engineering van processen binnen en over actoren heen -integratie van de back-offices als basis voor hergebruik van informatie en de automatische toekenning van rechten -geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening eerder dan op de strijd tegen fraude n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de actoren n wettelijk kader n oprichting van een instelling die bevordert en coördineert

69 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 69 23/10/2003 Te beheren hinderpalen n privacy en veiligheid n gemiddeld project in de overheidssector is complexer dan gemiddeld project in de privé-sector, omwille van -interactie met een groot aantal belanghebbenden (verkozenen, ambtenaren, leden van belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, andere overheidsinstellingen, andere beleidsniveaus, …) -uitvoering in een minder stabiele omgeving n complexiteit van BPR in een overheidsomgeving n wedloop naar quick wins (cf. vele surveys) is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van goed doordachte systemen gebaseerd op re-engineering

70 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 70 23/10/2003 Te beheren hinderpalen n de openbare sector is geneigd, misschien uit prestige, om de voorkeur te geven aan ultramoderne oplossingen op maat, met een hoog risico, terwijl er goedkopere, courante, alternatieve systemen beschikbaar zijn die hun nut bewezen hebben n in de openbare sector is er typische weinig financiële marge voor innovaties n de tussenpersonen ervaren e-governement vaak als een bedreiging n vaardigheden en kennis

71 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 71 23/10/2003 Te beheren hinderpalen n behoefte aan radicale verandering van cultuur binnen overheid, bv. -van hiërarchie naar participatie en teamwork -tegemoetkomen aan behoeften van klant, niet van overheid -empowering in plaats van dienen -ondernemerschap in overheid belonen -evaluatie van de output achteraf, geen voorafgaande controle van iedere input

72 KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 72 23/10/2003 Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.be/default.htmhttps://www.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n persoonlijke website Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

73 D@nk u voor de aandacht ! Vragen ? KSZ-BCSS


Download ppt "E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector KSZ-BCSS Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."

Verwante presentaties


Ads door Google