De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KSZ-BCSS E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KSZ-BCSS E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."— Transcript van de presentatie:

1 KSZ-BCSS E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel Website KSZ: Website:

2 Structuur van de uiteenzetting
doelstellingen en strategie principes inzake strategisch informatiebeheer voornaamste realisaties in de sociale sector en verdere evolutie netwerk van de sociale sector back office integratie SIS-kaart portaal van de sociale zekerheid contact center ERANOVA elektronische gegevensuitwisseling met ondernemingen kritische succesfactoren te beheren hinderpalen

3 Doelstellingen een dienstverlening
aan burgers en ondernemingen die effectief, efficiënt en gebruikersgericht is met een minimum aan administratieve lasten een effectieve en efficiënte beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de omgang met gegevens een ondersteuning van het beleid met geïntegreerde informatie

4 Strategie een gecoördineerde herziening van alle processen en relaties
binnen elke overheidsinstelling en actor in de sociale sector tussen de overheidsinstellingen en actoren in de sociale sector onderling tussen overheidsinstellingen en actoren in de sociale sector enerzijds en burgers en ondernemingen anderzijds met een maximale inzet van moderne technologieën uitgaande van een duidelijke visie inzake strategisch informatiebeheer afdoende standaardisatie van begrippen en procedures eenvormige instructies naar ondernemingen en burgers

5 Strategie eenmalige opvraging van informatie bij de onderneming en de burgers en hergebruik door alle overheidsdiensten en actoren in de sociale sector van deze informatie via het gebruik van het netwerk uitbouw van waardeketens afgestemd op de leefwereld van de gebruikers maximale mogelijkheid tot elektronische aangifte, verbetering en raadpleging van informatie, bij voorkeur van toepassing tot toepassing passend wettelijk kader

6 Visie strategisch informatiebeheer
Informatie wordt gecoördineerd beheerd als een strategische productiefactor met naleving van een aantal vaste principes inzake modellering van informatie eenmalige inzameling en hergebruik van informatie beheer van informatie elektronische uitwisseling van informatie beveiliging van informatie

7 Modellering van informatie
informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit definitie van informatie-elementen definitie van kenmerken van informatie-elementen definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie het informatiemodel kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de fysische implementatie van het informatiemodel wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

8 Inzameling en hergebruik
informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (single sign on, ontvangstmelding per bestand, notificatie per bericht, …)

9 Inzameling en hergebruik
de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt binnen de sociale sector één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instelling die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

10 Beheer van informatie een functionele taakverdeling is afgesproken omtrent welke instelling welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers de informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende wettelijke begrippen afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie

11 Beheer van informatie elke instelling is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instelling die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling elke instelling die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instellingen informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

12 Uitwisseling van informatie
eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld wanneer dat nodig is in functie van de bedrijfsbehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van de instantie die over de informatie beschikt of de instantie die de informatie nodig heeft of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

13 Uitwisseling van informatie
de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling de beschikbare informatie wordt pro-actief gebruikt voor de automatische toekenning van rechten de voorinvulling bij informatie-inzameling de informatieverstrekking aan de betrokkenen

14 Beveiliging van informatie
persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde instellingen en gebruikers in functie van de bedrijfsbehoeften, de regelgeving of de toepassing van het beleid de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt verleend door het door het Parlement benoemde Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid, nadat is vastgesteld dat aan de hogervermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek

15 Beveiliging van informatie
elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk elke elektronische uitwisseling van persoons-gegevens wordt gelogd, in casu door de KSZ en/of de beheersinstelling van een sectoraal netwerk, om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren

16 Beveiliging van informatie
telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens

17 Netwerk van de sociale sector
Portaal R FTP Gebruikers FW R Isabel Vocale server R Backbone FW FW FW FW FW R R R R R KSZ R R

18 Netwerk van de sociale sector
rsz fod sz bestaanszek. fondsen rszppo rsvz FEDMAN en Rijksregister hvz fod waso rkw Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid rva adp interUI netwerk riziv fao intermutual. netwerk cimire fbz rvp rjv dosz

19 Verwijzingsrepertorium
basis voor de organisatie van de elektronische gegevens-uitwisseling bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers functies routering van informatie preventieve toegangscontrole automatische mededeling van gewijzigde gegevens

20 Netwerk: toekomstige evolutie
Service integrator GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Services repository Service integrator (FEDICT) Services repository FOD FedMAN FOD Internet Gemeente ISZ FOD Publilink ? ISZ Services repository Extranet sociale zekerheid Service integrator (KSZ) Stad Provincie ISZ Services repository

21 Back office integratie
In 2002 zijn tussen zowat actoren in de sociale sector 242,5 miljoen berichten elektronisch uitgewisseld die evenveel papieren aangiften of attesten hebben uitgespaard aan de hand van 170 soorten elektronische berichten Deze elektronische gegevensuitwisseling zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en kosten de mogelijkheid tot automatische toekenning van bepaalde rechten een betere ondersteuning van het sociaal beleid een efficiëntere fraudebestrijding

22 Informatieservers beschikbare servers aangeboden diensten
verwijzingsrepertorium rijksregister KSZ-registers registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten werkgeversrepertorium loon- en arbeidstijdegegevensbank van de werknemers DIMONA-gegevensbank van de werknemers aangeboden diensten interactieve raadpleging raadpleging in massa automatische mededeling van wijzigingen

23 Elektronische attesten
gegevensstromen ingevolge de multifunctionele aangifte en de aangiften van sociale risico’s rechten van de zelfstandigen rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen bijdragebons MAF (sociaal luik) en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg fiscale franchise rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector individuele pensioenrekening pensioenkadaster automatische opening van het recht op pensioen rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s

24 Elektronische attesten
rechten van de migrerende werknemers bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen kankeronderzoek – mammografie onroerende voorheffing milieubelasting afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer stromen voor de sociale inspectie verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden

25 Bijdragebons werknemers vroeger
Werkgever Ziekenfonds Controle RSZ RIZIV

26 Bijdragebons werknemers nu
Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS

27 WIGW’s: wat ? weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen
hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

28 WIGW’s vroeger Ziekenfonds

29 WIGW’s nu KSZ nic

30 Aantal uitgewisselde berichten
LATG en werkgeversrepertorium RSZ Rijksregister en KSZ-registers DIMONA Attesten bijdragebons Attesten fiscale franchise Toename verwijzingsrepertorium Attesten bijzondere bijdrage sociale zekerheid Attesten werklozen/loopbaanonderbrekers Attesten belastingvermindering/vrijstelling OASIS Attesten sociale franchise Nominatieve controlekaarten Attesten arbeidsongeschikten uitgewisselde berichten in 2002 Inhoudingen op pensioenen Preventieve mammografie Raadpleging personenrepertorium SIS- en SAM-kaarten Attesten jonge werkzoekenden Automatische pensioenaanvraag Attesten chronisch zieken Attesten zorgverzekering Attesten zelfstandigen Attesten openbaar vervoer Attesten bestaansminimum Migrerende werknemers Attesten VMM Attesten gehandicapten Attesten dioxinecrisis 1 10 100 1000 10000 100000

31 Enkele andere cijfers 14,9 miljoen verschillende personen zijn gekend in het personenrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend bij 6,11 actoren in de sociale sector vraag KSZ-BCSS antwoord 94,1 % in < 1 sec 99,6 % in < 2 sec 99,3 % in < 4 sec

32 SIS-kaart 991231 999 40 ABC DEF GHIJKLMNOPQRSTU ZYXW V. 31 / 12 / 1999
01/01/ > <--31/12/2004

33 Functies van de SIS-kaart
betrouwbaar elektronisch identificatiemiddel van de sociaal verzekerde bij de instellingen van sociale zekerheid bij de werkgevers bij andere instanties die informatie over de betrokkene moeten meedelen aan de instellingen van sociale zekerheid of de Administratie der Directe Belastingen elektronisch bewijs van de verzekeringstoestand in de gezondheidszorgverzekering t.a.v. zorgverstrekkers die niet zijn aangesloten op het netwerk van de Kruispuntbank en die het systeem van derde betaler toepassen, ter vervanging van de vroegere kleefbriefjes 1ste fase: apothekers en ziekenhuizen evolutie: iedere zorgverlener

34 Selectieve toegang tot gegevens
naam voornaam geboortedatum geslacht identificatienummer sociale zekerheid geldigheidsperiode kaart kaartnummer ziekenfonds aansluitingsnummer bij ziekenfonds periode van verzekering verzekeringsstatuut sleutel 1 sleutel 2 eventuele andere gegevens toegevoegd in de toekomst

35 SIS-kaart: toekomstige evolutie
veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor elektronische identificatie en authentisering in de sociale sector uitbouw van netwerk tussen zorgverstrekkers en ziekenfondsen (CARENET), gekoppeld aan netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met mogelijkheid tot interactieve raadpleging van de verzekerbaarheidstoestand in de gezondheidszorgverzekering door de zorgverstrekkers bij de ziekenfondsen afschaffing van de SIS-kaart

36 Portaal van de sociale zekerheid
gerichte oproepbaarheid vanop federaal portaal doelgroepbenadering voor de burgers informatie over de hele sociale zekerheid via een vraag-antwoordsysteem webwijzer naar de instellingen van sociale zekerheid voor de ondernemingen geharmoniseerde informatie, instructies, glossaria, XML-schema’s, demo-versies en testscenario’s voor de multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens en de aangiften van sociale risico’s 18 transacties (zie lager, elektronische uitwisseling met ondernemingen) persoonlijke pagina voor elke werkgever

37 Portaal van de sociale zekerheid
taxonomie en thesaurus zijn uitgewerkt voor verdere uitbreiding richtlijnen voor de integratie van informatie en transacties op het portaal van de sociale zekerheid zijn beschikbaar informatie wordt beheerd door de onderscheiden openbare instellingen van sociale zekerheid m.b.v. een content management tool, en kan worden gebruikt in andere portaalomgevingen

38 Portaal van de sociale zekerheid
basisdiensten geïntegreerd systeem voor user management tussen portaal van de sociale zekerheid en federaal portaal systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van ondernemingen en hun vertegenwoordigers en aangestelden is uitgewerkt door sociale zekerheid en wordt ook gebruikt door federaal portaal systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van burgers, ambtenaren en medewerkers van de instellingen van sociale zekerheid is uitgewerkt door FEDICT en wordt gebruikt door portaal van de sociale zekerheid autorisaties worden beheerd door op het niveau van de aanbieders van de toepassingen single sign on ontvangstmelding ticketing logging notificatie

39 Contact center Eranova
bereikbaar via telefoon, , formulier op portaal ondersteund door customer relation management tool Telefoon Internet @ Contactcenter Eranova RSZ-dimona Andere RSZ- informatie- dienst

40 Portaal sociale zekerheid: evolutie
uitbreiding dienstverlening tot nieuwe doelgroepen (o.a. medewerkers instellingen van sociale zekerheid) uitbouw van nieuwe basisdiensten, zoals de verrijking van via het portaal ontvangen informatie vóór de doorzending naar de bestemmelingen het gebruik van de elektronische identiteitskaart als middel voor identificatie en authentisering de integratie van elektronische betalingsmogelijkheden implementatie van het model voor de integratie van informatie, transacties en metadata beschikbaar in één portaalomgeving in andere portaalomgevingen, en van een methodologie van single sign on over alle overheidsportalen heen

41 Portaal sociale zekerheid: evolutie
uitbreiding van de transacties voor de diverse doelgroepen gebruik van de customer relation management tool voor de evolutie van pull naar push mechanismen multi-channel enabling uitbouw van de self service dimensie van het portaal

42 Portaal sociale zekerheid: niet
tussenpersonen leveranciers personeel gebruikers burgers ondernemingen partners PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie business intelligence content management content management business intelligence Een portaal is een toegangspoort op het web tot zoveel mogelijk informatie en transacties. Probleem is dat verschillende overheidsinstanties elk een portaal maken, en daarbij doorgaans enkel toegang geven tot eigen informatie en transacties. De gebruiker (burger, onderneming, tussenpersoon, …) moet dan weer naar verschillende portalen om alle informatie en transacties te kunnen verrichten die betrekking hebben op een bepaalde gebeurtenis, zoals de geboorte van een kind. In de sociale zekerheid zijn we er alvast in geslaagd om ervoor te zorgen at alle informatie en transacties aangeboden door de instellingen van sociale zekerheid via één portaal toegankelijk zijn. Maar we willen verder gaan. We willen zorgen dat de informatie en de transacties beschikbaar in de sociale zekerheid ook toegankelijk zijn via andere portalen dan het portaal van de sociale zekerheid, en bepleiten dat andere overheidsniveaus en –instellingen hetzelfde doen. Op die manier wordt de gebruiker het best gediend. back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory

43 Portaal sociale zekerheid: wel
tussenpersonen leveranciers personeel klanten burgers ondernemingen partners PORTAL A single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie PORTAL B single sign on personalisatie gebruikersgroepen multi-channel aggregatie business intelligence back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen directory content management content management directory back-end systemen, vb. ERP groupware DB’s toepassingen business intelligence

44 Contact center Eranova: evolutie
uitbreiding dienstverlening tot sociaal verzekerden uitbreiding dienstverlening tot alle themata inzake sociale zekerheid aanbod tot ondersteuning FOD’s extern aan de sociale sector

45 Gegevensuitwisseling met ondernemingen
basisidee: multifunctionele aangifte doelstellingen waarborgen van een eenmalige aangifte door sociaal verzekerden en hun werkgevers van alle gegevens nodig voor de berekening en inning van sociale zekerheidsbijdragen op arbeidsinkomsten van werknemers, incl. bijdrageverminderingen, door de RSZ en de RSZPPO de berekening van alle loon- en arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid maximale onderlinge gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector

46 Gegevensuitwisseling met ondernemingen
communicatiewijzen via file transfer, vooral geschikt voor integratie met eigen toepassingen voor personeelsadministratie van ondernemingen en sociale secretariaten voor grotere volumes interactief via portaal van de sociale zekerheid, vooral geschikt bij onstentenis van eigen toepassingen voor personeelsadministratie bij onderneming voor kleinere volumes via vocale server voor DIMONA communicatiekanalen types telefoonlijnen (PSTN of ISDN) Isabelnetwerk vaste, gehuurde lijnen ADSL criteria kostprijs volume van de zendingen aansluitingskosten

47 Gegevensuitwisseling met ondernemingen
gebaseerd op open standaarden, zoals voor interconnectie: TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP, S/MIME voor informatie-uitwisseling: XML gestructureerd standaardformaat aangepast aan de gegevensuitwisseling in een heterogene omgeving flexibel en leesbaar formaat maakt het mogelijk om makkelijk de syntactische verificatie te scheiden van de semantische veel instrumenten beschikbaar voor verwerking en conversie opmaak van een bestand volgens de beschrijving van de glossaria na doorlopen procedure aanvraag van user-id en paswoord voor sterk beveiligde toepassingen, aanvraag van certificaat (aan Belgacom, Globalsign, Isabel) toekennen van een verzender-nummer in de toepassing DB-verzender testfase productie

48 Toepassingen 4 soorten elektronische aangiften
onmiddellijke aangifte van het begin en het einde van een arbeidsrelatie (DIMONA-aangifte) kwartaalaangifte van loon- en arbeidstijdgegevens aangifte van een sociaal risico (ASR) wanneer dat risico zich voordoet overige aangiften, zoals de tijdelijke detachering van een buitenlandse werknemer naar België of de werkmelding mogelijkheid tot interactieve elektronische verbetering van aangiften mogelijkheid tot interactieve elektronische raadpleging van aangiften personeelsbestand andere nuttige informatie, zoals het feit of een werkgever in orde is met zijn RSZ-verplichtingen

49 Interactie Verwerken Aangifte Verbeteren Feedback RSZ Onderneming
Instellingen sociale zekerheid Verbeteren Feedback Onderneming

50 Voorbeeld: interactie bij DIMONA
werkgever verricht aangifte overheid ontvangt en bevestigt ontvangst (ontvangstbewijs) overheid verricht identificatiecontrole van de werknemer overheid verrijkt de gegevens van de werknemer (INSZ, naam, voornaam, …) werkgever krijgt het resultaat via DIMONA-bericht (push) werkgever kan status van de aangifte en de verrijkte gegevens raadplegen (call) werkgever kan elementen van zijn aangifte verbeteren gegevens worden ter beschikking gesteld van andere instellingen van sociale zekerheid via het netwerk (push en call)

51 DIMONA onmiddellijke aangifte van het ontstaan of de beëindiging van een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer kan enkel elektronisch, 24/7 gebeuren via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk een vocale server bij ontvangst wordt de identiteit van de werknemer geverifieerd, zodat een juiste en eenvormige identificatiesleutel m.b.t. werknemer wordt gebruikt door alle actoren in de sociale sector

52 DIMONA de aangegeven gegevens zijn elektronisch beschikbaar, via het netwerk van de KSZ, voor alle actoren in de sociale sector die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten (45,9 miljoen gegevensuitwisselingen in 2002) geeft de werkgever het recht, m.b.t. de betrokken werknemer en gedurende het bestaan van de arbeidsrelatie, tot on line raadpleging en verbetering van de DIMONA-gegevensbank en zijn eigen personeelsbestand van de kwartaalaangiften van de loon- en arbeidstijdgegevens en de afgeleide gegevensbanken (mits het gebruik van een elektronisch certificaat)

53 DIMONA De vereenvoudiging RSZ Online raadpleging KSZ Arbeidscontract
Personeels- register Speciaal Personeels- register Individueel document Studenten- contract RSZ Online raadpleging Inspectie Personeels- bestand KSZ

54 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden
basisbegrippen (loon, arbeidstijd, met arbeidstijd gelijkgestelde tijd, referteperiode, …) zijn uniform gemodelleerd doorheen de hele sociale sector loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemers worden door de werkgevers driemaandelijks meegedeeld aan de RSZ of de RSZPPO kan enkel elektronisch, 24/7 gebeuren via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk

55 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden
de aangegeven gegevens zijn elektronisch beschikbaar, via het netwerk van de KSZ, voor alle actoren in de sociale sector die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten (61,1 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen in 2002) kan, mits een elektronisch certificaat, achteraf on line door de werkgever worden geraadpleegd en verbeterd m.b.t. zijn werknemers en hun periode van tewerkstelling bij hem

56 Kwartaalaangifte lonen/arbeidstijden
De vereenvoudiging Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 Werkgever 1 elektronische aangifte RIZIV RSZ FAO RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RKW RJV Vakantiegeld

57 Aangiften sociale risico’s
van meervoudige opvraging van informatie via diverse, complexe, niet-gecoördineerde papieren formulieren

58 Aangiften sociale risico’s
naar de beperking van de ingezamelde informatie tot de nog niet in het netwerk van de sociale sector beschikbare informatie (afschaffing of minstens vereenvoudiging van formulieren) gestandaardiseerd over alle actoren in de sociale sector heen (arbeidsongeschiktheid, geneeskundige verzorging, moederschap, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid, pensioen, gezinsbijslagen, jaarlijkse vakantie) aangifte kan gebeuren op papier (tijdelijk) elektronisch (24/7) via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabelnetwerk overeenkomstig eenvormige instructies

59 Aangiften sociale risico’s
één aangifte = één scenario 3 mogelijke aangiftemomenten aanvang van het sociaal risico herhaling of verderzetting van het sociaal risico (bv. maandelijks) einde van het sociaal risico structuur van de aangifte identificatiegegevens eventueel loon- en arbeidstijdgegevens die nog niet zijn aangegeven via een kwartaalaangifte (= mini-aangifte) specifieke gegevens m.b.t. het sociaal risico 11 scenario’s zijn operationeel, 12 andere zijn ingepland

60 Aangiften sociale risico’s
: datum dat het sociaal risico zich voordoet Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand, ... laatste trimester 2004 Einde risico eerste trimester 2005 kwartaal- aangifte aan RSZ Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Deel 1 Deel 1 Eventueel mini = lonen en arbeidstijden = mini kwartaalaangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige kwartaalaangifte en het sociaal risico Deel 2 Deel 3 Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - … Specifieke gegevens Deel 3 Scenario aanvang Deel 3 Specifieke gege-vens, eigen aan het sociaal risico Scenario herhaling Scenario einde risico

61 De vereenvoudiging eenvormige looncodes
8 looncodes historisch loon 3 looncodes gemiddeld dagloon eenvormige begrippen arbeidstijd en daarmee gelijkgestelde tijd van 101 naar 50 begrippen eenvormige regels i.v.m. de referteperiodes afwijkende begripsdefinities zijn van rechtswege nietig begripsdefinities kunnen enkel worden aangepast mits naleving van een strikte procedure eenvormige procedures en instructies eenmalige inzameling en verificatie van informatie

62 De vereenvoudiging 50 formulieren zijn afgeschaft en 1,1 miljoen aangiften per jaar worden vermeden 27 formulieren, die samen 4,6 miljoen maal per jaar gebruikt worden, zijn vereenvoudigd tot gemiddeld 1/3 van de rubrieken de overmaking van studentencontracten per jaar door ondernemingen wordt vermeden het personeelsregister is afgeschaft voor alle ondernemingen geharmoniseerde personeelsadministratie bij de Belgische ondernemingen

63 18 operationele gegevenstromen
RSZ-kwartaalaangifte DIMONA-aangifte raadpleging van het eigen personeelsbestand raadpleging van het werkgeversrepertorium geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf inhoudingsplicht aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland voorafgaande mededeling van tijdelijke werkloosheid raadpleging van het vakantiebestand aangifte van een arbeidsongeval en maandelijks rapport aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten (sector werkloosheid)

64 18 operationele gegevenstromen
maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (sector werkloosheid) maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats (sector werkloosheid) maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma (sector werkloosheid) aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugdvakantie (sector werkloosheid) maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie (sector werkloosheid) gemachtigde aanvraag van verwijdering van een zwangere werkneemster (sector beroepsziekten)

65 Verdere evolutie inproductiestelling mogelijkheid tot elektronische verbetering van de RSZ-aangifte inproductiestelling mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de loon- en arbeidstijdgegevensbank door de werkgever systematische vervanging van papieren RSZ-attesten door elektronische raadpleging van de schuldsituatie van de onderneming bij de RSZ relatie sociale zekerheid – FOD Financiën elektronische overmaking informatie inzake bedrijfsvoorheffing elektronische overmaking arbeidsinkomsten en inkomsten uit sociale zekerheid voor voorinvulling personenbelastingaangifte controle bedrijfskosten vennootschappen naar een standaardisering van de individuele rekening ? toepassing van de methodologie op andere domeinen (sociale bijstand, vermijden van opvraging van statistische informatie, ...)

66 Verdere evolutie nieuwe elektronische gegevensstromen met ondernemingen in de loop van 2003 aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeval begin 2004 jaarlijkse aangifte van tijdelijke werkloosheid maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid begin 2005 aanvraag van een werkloosheidsuitkering aangifte van een voltijds of halftijds brugpensioen aangifte van een verwijdering van een zwangere werkneemster nog vast te stellen datum elektronische uitwisseling van gegevens tussen de werkgevers en de ziekenfondsen nodig voor de behandeling van een aanvraag van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige of gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel ter bescherming van het moederschap of vaderschapsverlof aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid aangifte van de vakantiedagen van een bediende aangifte verlenging postnatale rust

67 Verdere evolutie integratie van het aangifteproces met de processen m.b.t. de oprichting van een onderneming bij een ondernemingsloket aanvaarding van buitenlandse certificaten voor elektronische verrichtingen die het gebruik van een certificaat vereisen

68 Kritische succesfactoren
e-government als een structureel hervormingsproces re-engineering van processen binnen en over actoren heen integratie van de back-offices als basis voor hergebruik van informatie en de automatische toekenning van rechten geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn focus op een meer efficiënte en effectieve dienstverlening eerder dan op de strijd tegen fraude inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de actoren wettelijk kader oprichting van een instelling die bevordert en coördineert

69 Te beheren hinderpalen
privacy en veiligheid gemiddeld project in de overheidssector is complexer dan gemiddeld project in de privé-sector, omwille van interactie met een groot aantal belanghebbenden (verkozenen, ambtenaren, leden van belangengroepen, kiezers, belastingbetalers, gebruikers van openbare diensten, andere overheidsinstellingen, andere beleidsniveaus, …) uitvoering in een minder stabiele omgeving complexiteit van BPR in een overheidsomgeving wedloop naar quick wins (cf. vele surveys) is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van goed doordachte systemen gebaseerd op re-engineering

70 Te beheren hinderpalen
de openbare sector is geneigd, misschien uit prestige, om de voorkeur te geven aan ultramoderne oplossingen op maat, met een hoog risico, terwijl er goedkopere, courante, alternatieve systemen beschikbaar zijn die hun nut bewezen hebben in de openbare sector is er typische weinig financiële marge voor innovaties de tussenpersonen ervaren e-governement vaak als een bedreiging vaardigheden en kennis

71 Te beheren hinderpalen
behoefte aan radicale verandering van cultuur binnen overheid, bv. van hiërarchie naar participatie en teamwork tegemoetkomen aan behoeften van klant, niet van overheid empowering in plaats van dienen ondernemerschap in overheid belonen evaluatie van de output achteraf, geen voorafgaande controle van iedere input

72 Voor meer informatie portaal van de sociale zekerheid
https://www.socialsecurity.be/default.htm website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonlijke website Frank Robben

73 D@nk u voor de aandacht ! Vragen ?
KSZ-BCSS u voor de aandacht ! Vragen ?


Download ppt "KSZ-BCSS E-government: doelstellingen, basisprincipes en realisaties en projecten in de sociale sector Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."

Verwante presentaties


Ads door Google