De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman

Verwante presentaties


Presentatie over: "DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman"— Transcript van de presentatie:

1 DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman
Onderzoek benzeenconcen-traties Hoek van Holland: wat is mogelijk en wat is zinvol? DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman

2 Resultaat bijeenkomst 26 oktober
Ongerustheid over mogelijk optredende pieken van benzeen in HvH Onderzoek naar mogelijke bronnen van benzeen in de omgeving Installeren meetapparaat in meetstation Berghaven? Kan het en is het zinvol? Aanvullende metingen in bebouwde kom HvH? Kan het en is het zinvol?

3 Meetpunt Berghaven Sinds 1 juli 2007 Stikstofoxiden, fijn stof (PM10), zwaveldioxide, ozon, zwarte rook Analyse over 12 maanden Vergelijking met Maassluis

4 Grenswaarden luchtkwaliteit
NO2: 40 µg/m3 (jaargemiddelde) PM10: 40 µg/m3 (jaargemiddelde) PM10: 50 µg/m3 (24-uur gem.; max. 35 overschrijdingen per jaar) Benzeen: 5 µg/m3 (jaargemiddelde) SO2: 125 µg/m3 (24-uur gem.; max. 3 overschrijdingen per jaar) Lood: 0.5 µg/m3 (jaargemiddelde) This slide shows the main European air quality standards. I suppose they all are well known to you. They all have been adopted in the Dutch regulations.

5 Conclusie metingen Geen overschrijding grenswaarden fijnstof Geen overschrijding grenswaarden NOx Geen overschrijding grenswaarde benzeen Geen verschillen met Maassluis

6 Meetresultaten

7 7

8 Benzeenconcentraties Maassluis

9 Uurgemiddelden benzeen 2009

10 Uurgemiddelden benzeen 2008

11 Benzeenmetingen 2003/2004 Eind 2003, begin 2004 heeft er gedurende 6 maanden een meetpunt van benzeen in HvH gestaan. De gemiddelde concentratie over deze meetperiode was voor Maassluis 2,7 µg/m3 en voor Hoek van Holland 1,5 µg/m3. Er waren in Maassluis ook duidelijk meer en hogere pieken dan in Hoek van Holland. In 1998 heeft er ook 5 maanden lang een meetapparaat in HvH gestaan. Toen was de gemiddelde concentratie 1,7 µg/m3 en in Maassluis in diezelfde periode 3,0 µg/m3. De gemeten concentraties in Maassluis zijn dus telkens hoger geweest dan die in HvH. Toen de meetauto periodiek in HvH stond is er toen ook benzeen gemeten of alleen stof en nox? Eigenlijk moeten we ook nog weten of het hetzelfde type instrument is geweest want de ene GC meet ca 20% lager dan de andere. Ik weet overigens niet of we in 2003 al 2 typen hadden. Ook schijnt de samplling instelling per monitor anders te kunnen zijn, dat heeft mogelijk consequenties voor het wel/niet zien en de grote van pieken [sef]

12 Er is geen reden om aan te nemen dat er in HvH meer en/of hogere pieken in de benzeenconcentraties zullen optreden dan in Maassluis. Hier zou je ook nog kunnen opperen om passieve monsternemers in de bebouwde kom op te hangen om aan te tonen dat de daar optredende (2-weekse of maandelijkse) gemiddelden niet afwijken van die op het meetstation. Het plaatsen van een extra meetapparaat kost € ……. Voor een periode van 1 jaar. Het ophangen en analyseren van monsterbuisjes kost € …….. Voor een periode van ……. maanden. Passieve bemonstering lijkt me zinloos en geeft vooral risico’s nl dat je resultaten krijgt die je niet snapt, teveel spreiding geven, enz. Liever geen meting dan een slechte/overbodige. We moeten nog windrozen maken van alle meetperioden in HvH en Maassluis om te zien of de bronnen allemaal ten zuiden (waterkant liggen) of dat er ook bronnen in andere richtingen zijn. Dat geeft dan de zin aan van meten aan de waterkant <> meten verspreid over het dorp. Als we aan alle kanten benzeen verwachten is rondrijden met zo’n dial ding misschien wel de beste manier. Of je bij dit soort lage (ten opzichte van de norm) metingen aanvullende campagnes moet aanbieden vind ik twijfelachtig. Er gaat een enorme precedentwerking vanuit en eigenlijk zeg je dat je andere eigen werk (analyse van bronnen, modelberekeningen) niet serieus neemt. Als we weten welke dingen we zoeken, jaargemiddeld, pieken (meerurig, kort) weten we hoe we moeten meten en met welk soort GC en hoe die ingesteld moet zijn en of je er misschien wel 2 moet hebben die asynchroon meten. Kortom het lijkt me dat we nu nog geen bedragen moeten noemen want we hebben nog geen idee wat we er zinvol kunnen doen. [sef]

13 Beslisboom luchtonderzoek
[sef:] Wat betreft de ongerustheid ook daar moeten we, met het oog op mogelijke toekomstige metingen, weten waar men zich zorgen overmaakt: het zeer lage jaargemiddelde of de pieken. Als het dat laatste is moet er ook een advies van de GGD over die pieken komen. Frank Strijk meldde dat er discussie gaande is/aan zit te komen over een streefwaarde van 1 voor HvH. Hoe serieus dat is en op welke termijn dit gaat spelen (wetgevingsmolens malen langzaam) weet ik niet maar die streefwaarde halen we dus niet.

14 Onderzoek naar bronnen
In samenspraak met Havenbedrijf en bewoners mogelijke bronnen inventariseren Zijn dat continue bronnen of bronnen die slechts af en toe voorkomen? Wat zijn de mogelijke bronnen die de pieken in Maassluis veroorzaken? Zijn die bronnen ook in de buurt van HvH aanwezig? Wij gaan aan de hand van de gegevens uit Maassluis en onze informatie over de industrieën daar in de buurt kijken of er een verband te leggen is tussen activiteiten op de inrichtingen en optredende pieken. Daarnaast gaan we kijken of we schattingen kunnen maken van de bronsterkte van de mogelijke bronnen die we inventariseren. Als er in het publiek mensen zijn die concrete aanwijzingen (bewijzen?) hebben van activiteiten in het havengebied die dit soort emissies kunnen veroorzaken, dan horen we dat graag (plaats, tijd, activiteit). Het kan heel best zijn dat er illegale handelingen plaatsvinden, maar als de DCMR of de Havendienst die niet waarnemen, dan gebeurt er inderdaad niets. Melden dus!!! Nu ook al aangeven waar vermoedens zijn . Dat kunnen we dan nader bekijken in de inventarisatiefase. [sef]

15 15 Benzeenmetingen 2003/2004 Eind 2003, begin 2004 heeft er gedurende 6 maanden een meetpunt van benzeen in HvH gestaan. De gemiddelde concentratie over deze meetperiode was voor Maassluis 2,7 µg/m3 en voor Hoek van Holland 1,5 µg/m3. Er waren in Maassluis ook duidelijk meer en hogere pieken dan in Hoek van Holland. In 1998 heeft er ook 5 maanden lang een meetapparaat in HvH gestaan. Toen was de gemiddelde concentratie 1,7 µg/m3 en in Maassluis in diezelfde periode 3,0 µg/m3. De gemeten concentraties in Maassluis zijn dus telkens hoger geweest dan die in HvH. Toen de meetauto periodiek in HvH stond is er toen ook benzeen gemeten of alleen stof en nox? Eigenlijk moeten we ook nog weten of het hetzelfde type instrument is geweest want de ene GC meet ca 20% lager dan de andere. Ik weet overigens niet of we in 2003 al 2 typen hadden. Ook schijnt de samplling instelling per monitor anders te kunnen zijn, dat heeft mogelijk consequenties voor het wel/niet zien en de grote van pieken [sef] Jaargemiddelde benzeen concentratie [μg/m3] per windrichting meetstation Hoogvliet. 15

16 Opzet nader onderzoek Stap 1:
Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met  burgers. Stap 2:  Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie.

17 Info: marcel.koeleman@dcmr.nl
Website Info:

18 Opzet nader onderzoek 18 Stap 1:
Bronnenonderzoek, zo mogelijk in samenwerking met HbR en in samenspraak met  burgers. Kostenindicatie: uur (ic uur afhankelijk van aard (bv ja/neen inzet rekenmodel) en omvang Stap 2:  Metingen in meetstation Berghaven in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk, in grote lijn conform hetgeen we deze week bespraken. Enkele wijzigingen: alleen meten met de meetbuisjes lijkt ons niet zinvol. Daarmee resteren in deze inventariserende ronde twee opties: niet meten, en tijdelijke meting in Berghaven (3mnd) in combinatie met (drie) meetlokaties in de woonwijk. Kostenindicatie voor dat laatste, incl rapportage en ex btw euro. Dit is op basis van het huidige inzicht, mocht de hieraanvoorafgaande nadere verkenning van mogelijke bronnen andere inzichten tav herkomsten etc opleveren dan is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat dit van invloed is op de meetstrategie. Totaal generaal: euro ex btw (voor zover van toepassing)


Download ppt "DCMR Buro Lucht / Marcel Koeleman"

Verwante presentaties


Ads door Google