De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie Sint-Katelijne-Waver

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie Sint-Katelijne-Waver"— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie Sint-Katelijne-Waver

2 Missie SKW We profileren ons als groentegemeente, Sint-Katelijne-Waver als hart van de groentestreek.

3 Missie SKW Wie in Sint-Katelijne-Waver woont, kan deelnemen aan een hecht gemeenschapsleven in één van de 4 woonkernen. We vinden het behoud van dit sociaal weefsel in kleinere woonkernen een essentieel goed en investeren in bereikbare infrastructuur en basisvoorzieningen die mensen dicht bij huis kunnen vinden zoals onderwijs, bibliotheek, sportaccommodatie en een rijk verenigingsleven.

4 Missie SKW We hechten veel belang aan het residentieel karakter van onze gemeente, we willen echter ook ruimte scheppen voor bedrijven en handelaars zonder te raken aan het residentieel karakter.

5 Missie SKW Kinderen en jongeren kunnen als ze dat willen een volledige schoolloopbaan in onze gemeente volgen, d.w.z. zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs en zelfs hoger onderwijs.

6 Missie SKW We hebben veel aandacht voor (verkeers)veiligheid, vlotte mobiliteit en goed onderhouden weginfrastructuur om al deze maatschappelijke doelstellingen te kunnen waarmaken en realiseren.

7 Missie SKW De beleidsverantwoordelijken en de medewerkers van het gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver behartigen de wensen en behoeften van iedereen die een beroep op ons doet of moet doen hetzij als particulier, vereniging, organisatie, instelling of overheid. We doen dit met respect voor de democratische principes, het algemeen belang en de rechtsregels die we hebben na te leven.

8 Missie SKW Wij geloven in de maatschappelijke opdracht die we te vervullen hebben en zijn trots op de positieve bijdrage die we kunnen leveren voor de leefomgeving, het samenleven, het werken en het welzijn in en van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

9 Missie SKW In onze manier van werken streven we naar meetbare resultaten, hoogstaande kwaliteit, verbetering en doelgerichte vernieuwing.

10 Missie SKW Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gemeenschapsmiddelen die we krijgen en zetten ze duurzaam en spaarzaam in voor het behalen van de maatschappelijke doelstellingen. We gedragen ons integer, open en respectvol in onze contacten.

11 Aantal inwoners

12 Geboortes - overlijdens

13 Huwelijken -echtscheidingen

14 Aantal vreemdelingen 31-12-2008: 117 Nederlanders 86 Portugezen
26 Duitsers 18 Fransen, Marokkanen en Polen

15 Werkloosheidscijfers

16 Budget ontwikkelingssamenwerking

17 Ruimtelijke ordening - RUP Midzelen – Mussepi - Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied - RUP Maenhoevevelden Mechelen - RUP Elzestraat - Gronden KFC Pasbrug (cfr. Van Bastelaer) - RUP Dreefvelden - RUP Borgerstein

18 Ruimtelijke ordening

19 Milieu Afvalcijfers: Restafval 121 kg 117 kg 114 kg/inwoner

20 Haagplantactie 2005 2006 2007 Plantpakketten 491 513 609
Aantal planten 13 215 13 228 15 105 Aantal bomen 231 310 300

21 Adviesraden Cultuurraad – Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) – Jeugdraad – Milieuraad – Monumentencommissie (Erfgoedraad) – Seniorenraad – Sportraad – Verkeersraad – Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Lokaal overleg kinderopvang

22 Aantal personeelsleden
Contractuelen Gesco’s Vast benoemden (stat) 78 Gem. onderwijs ____ 291

23 Elektronische identiteitskaarten
Gestart 3/1/ Iedereen in bezit tegen september 2009 90 % reeds in bezit

24 Schoolgaande jongeren
2005 2006 2007 Kleuter- en lager onderwijs Gemeentelijke basisschool Dijkstein: Kleuteronderwijs Lager onderwijs 247 337 231 225 348 Gemeentelijke basisschool GLOC 162 257 151 258 149 256 Gemeentelijke basisschool Octopus 97 131 108 125 101 138 Lagere Gemengde Oefenschool (WAVO) 145 374 360 150 366 Vrije Basisschool Heilig Hart 137 195 139 200 146 199 Sint-Katarinaschool 85 153 90 158 70 Basisschool Hagelstein 74 127 134 68 155 Secundair onderwijs Hagelstein 620 692 715 Sint-Ursula-instituut 1 768 1805 1 792 Hoger onderwijs Hogeschool voor Wetenschap & Kunst – Campus De Nayer instituut 1 215 1217 1273 Totaal: jongeren

25 Initiatief buitenschoolse Kinderopvang

26 Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang

27 Openbare werken Alle kruispunten waarvan aansluitingen in kassei vervangen door betonstraatstenen Diverse asfaltwegen kregen nieuwe asfaltlaag : Abeel – Drieraderstraat – Geleeg – Schriekhoeveweg Diverse betonplaten vervangen over het ganse grondgebied Kruispunt Antwerpsesteenweg-Schaliënhoeve-Walemstraat heringericht Generaal De Schachtstraat volledig heringericht Onderhoud voet- en fietspaden

28 Patrimonium Aankoop woning met gronden Ijzerenveld
Dading gronden KSF Pasbrug (Van bastelaer) Dading bouw nieuw Gemeentehuis Onderhoudswerken BKO – Gelaag – zwembaden Pastorie Centrum – tijdelijk verhuur aan Politie – samenwerking met Duffelse Volkswoningen en OCMW Aankoop chalet basket Elzestraat Inrichten poortgebouw kerkhof Centrum tot groetplaats Klassering grafmonument Ysenbrandt – gunning afscherming monument deze week goedgekeurd op college

29 Cultuur en sport Diverse activiteiten: Cultuurprijs
Week van de groentestreek Feest van Vlaanderen Festival van Vlaanderen Open monumentendag Gemeentel wandeldag “Jan Kadoddertocht” Uitgave “Gebouwd op rijke Cultuurgrond” 1000 jaar Waverwoud Veldloop voor scholieren Gemeentelijke groenteprijs Sportlaureaten viering Kadodderloop Fitbus (Mobiele teststudio) Verdienstelijke inwoners

30 Informatie – dienstverlening - communicatie
Digitale nieuwsbrief Nieuwsbrief Transacties via digitaal loket Versturen persberichten Onthaaldag nieuwe inwoners Nieuw stratenplan Nieuwe infogids Fotocabine onthaal Onderzoek externe communicatie

31 Mobiliteit Uitbreiding fietsvoorzieningen (aansluiting Schrans-Wolvenstraat) Nieuwe fietsverbindingen (Donderheide-Geleeg) Promoten openbaar vervoer : Gratis busvervoer 60+ en 50% tussenkomst op alle abonnementen Controle naleving parkeerreglement (Blauwe zones) In voege vanaf 11/2005. In retributies en in Aanmoedigen fietsverkeer gemeentepersoneel – 54 werknemers nemen regelmatig de fiets Dag van de zwakke weggebruiker in de lagere scholen Invoering zones over de ganse BODUKAP zone Conflictvrij fietspad verbinding Pasbrug – Centrum/Elzestraat onder R6 en Heisbroekweg Octopuspalen ingang scholen

32 Premie - milieu Zonne-energie Warmtepompen WKK’s
Aankoop werktuigendrager (multifunctionele veegmachine) Screenen bestekken op duurzaamheid Project Regionaal Landschaprivieren Zoneringsplan opgesteld voor afvoer afvalwaters

33 Beleid personen met beperking
Aanwerven personeel met handicap Samenwerking met Borgerstein en De Sleutel Toelage vervoer personen met beperkte mobiliteit Controle bestekken middenstanders op gehandicaptentoegang Gratis vernieuwing rijbewijzen personen met lichamelijke en/of psychische beperkingen

34 Senioren Jaarlijkse seniorenreis Seniorensportdag
Vieringen jaar getrouwden

35 Jeugd Verderzetten papierophalingen Speelstraten in zomervakantie
TOERISME Uitgave erfgoedpublicatie Geschenkbons Verdere uitbouw toeristisch infokantoor


Download ppt "Evolutie Sint-Katelijne-Waver"

Verwante presentaties


Ads door Google