De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport vreemdelingenmigratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport vreemdelingenmigratie"— Transcript van de presentatie:

1 Rapport vreemdelingenmigratie
Tendensen en uitdagingen voor Turnhout

2 1. Historische context tot '73 conjunctuurgebonden immigratie
immigratie had economische functie, opeenvolgende regeringen openden en sloten de immigratiedeuren al naargelang de noden van het ogenblik, stijging van het aantal vreemdelingen tussen 1961 en 1970 van tot personen: omwille van economische groei en verhoogde vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten; Turken van 320 naar , Marokkanen van 460 tot sluiting van de grenzen voor buitenlandse werkkrachten afgekondigd na de oliecrisis van 1973, vanaf dan enkel nog arbeidsvergunningen aan geschoolde werkkrachten De meeste "gastarbeiders" keerden echter niet terug naar hun land van oorsprong omwille van de kritieke economische situatie aldaar ; er was een overaandeel van mannen in de vreemdelingenpopulatie en de regering besloot gezinshereniging toe te laten er kwam een nieuwe immigratiegolf op gang: tussen 1970 en 1991 aantal Turken van naar en aantal Marokkanen van tot Vanaf de jaren '90 sterke stijging van het aantal asielaanvragen, net wanneer de instroom als gevolg van gezinshereniging begint af te nemen. 2009 recordjaar met bijna immigraties

3 1. Historische context pieken in asielaanvragen op twee manieren te verklaren: oplaaien van conflicten in de wereld en toename ongegronde aanvragen die profiteren van lacunes in Belgische regelgeving, de dalingen worden mede verklaard door een hernieuwde aanpak van de Belgische overheden die de asielprocedures wijzigen. : ineenstorten communistische regimes centraal en oost europa + congo Daling van ’94: reorganisatie van het onderzoek, snellere procedures, uitbreiding personeel asieldiensten : Kosovo, Tsjetjenië en Congo Daling 2001: hervorming toekenningsvoorwaarden sociale steun (enkel tijdens ontvankelijkheidsfase) vanaf 2008: Irak, Afghanistan, maar ook nog EU + afrika: heel divers, men komt een beetje van overal Toch weer stijging hoewel de opvangwet van 2007 enkel nog materiële steun (opvang en dringende medische hulp) garandeert aantal erkenningen: 23% tijdens jaren '90 - halverwege 2000 vooral Europese (ex-joegoslavië) en Afrikaanse asielzoekers (Congo, Rwanda) vanaf 2008 vooral Aziatische, maar ook meer Europese (Servië, Kosovo) en Afrikaanse (Guinée) Conclusie : de stroom asielaanvragen blijft nog gedeeltelijk het gevolg van de instabiliteit in bepaalde regio's op aarde, maar toch wint het idee terrein dat een deel van de personen die om internationale bescherming verzoekt, een asielaanvraag indient om de vanaf 1973 in Europa ingevoerd restrictieve immigratieregels te omzeilen, zonder dat hun persoonlijke situatie aan de asielcriteria van het verdrag van Genève beantwoordt.

4 1. Historische context Tot 1973 conjunctuurgebonden migratie, al naargelang de noden van het ogenblik Immigratie heeft economische functie Door oliecrisis van ’73 migratiestop Vreemdelingenpopulatie bestond uit voornamelijk mannelijke “gastarbeiders” Men besloot gezinshereniging toe te laten Vanaf jaren ’90 toename asielaanvragen

5 Historische context Vooral de laatste jaren (sinds 2000) continue stijging Op dit moment meer dan 1 miljoen 50,000 vreemdelingen

6 2. Migratie in Turnhout Zonder WR Vanaf 2004 in stijgende lijn,
Twee belangrijkste redenen voor de stijging in Turnhout: Belgiëroute (vanaf 2004) en toetreding tot de EU van Roemenië (01/01/2007) Aandeel vreemdelingen tov de totale bevolking van bijna 6% naar bijna 12% top tien nationaliteiten Nederland 2181 Roemenië 537 Marokko 258 Polen 150 Ghana 150 Russische Federatie 108 Italië 93 Armenië 79 Afghanistan 75 Portugal 65

7 2. Migratie in Turnhout Nieuwe inschrijvingen van vreemdelingen: immigratie vanuit het buitenland en geboortes zonder wachtregister verhouding EU blijft stijgen 2009 & 2010: regularisatiecampagne

8 2. Migratie in Turnhout 2011: opening FOI de Statie: +37 personen,
in 2012 nog 40 extra opvangplaatsen voorzien

9 2. Migratie in Turnhout Vanaf 2003 in stijgende lijn
Aantal EU migranten blijft stijgen Instroom niet EU migranten neemt af na topjaar 2009 Impact van asielzoekers zal terug groter worden

10 3. EU migratie Nederland, Roemenië en Polen zijn samen goed voor meer dan 86% van het totale aantal inschrijvingen 2011 opvallende stijging Roemenië

11 3. EU migratie Europese regelgeving: recht op vrij verkeer
Belgische vreemdelingenwet moet in harmonie zijn met Europese richtlijn 2004/38 01/06/2008: Belgische vreemdelingenwet wordt gewijzigd voor EU burgers en hun buitenlandse familieleden In 2008 werd de Europese richtlijn 2004/38 definitief omgezet in nationaal recht Pas recht op gezinshereniging nadat een verblijfsvergunning was verworven Vestiging: verblijfsrecht kan niet meer worden ingetrokken (behalve omwille van fraude of afwezigheid van meer dan 2 jaar uit België)

12 3. EU migratie Vóór 2008: pas recht op verblijfsvergunning vanaf arbeidscontract van 1 jaar na 1 maand in Bevolkingsregister = vestiging Indien arbeidscontracten van minder dan 1 jaar: enkel verlenging AI voor duur van contract Pas recht op gezinshereniging vanaf men in het bezit was van een verblijfsvergunning

13 3. EU migratie Vanaf 01/06/2008: Onmiddellijke inschrijving in EU wachtregister, na positieve woonstcontrole inschrijving in vreemdelingenregister Na 5 maanden verblijfsvergunning (EVK) of weigering verblijf Pas na drie jaar in bevolkingsregister Verblijfsrecht kan worden ingetrokken tot 2 jaar na binnenkomst Onmiddellijk inschrijven = op vertoon van geldig EU paspoort of identiteitskaart Wachtregister = het Europees wachtregister, zo lang men in het wachtregister staat ingeschreven kan men in België geen ziekteverzekering afsluiten of aanspraak maken op steunverlening

14 3. EU migratie 22/09/2011: verstrenging
inschrijvingsprocedure verlengd tot 6 maanden Verblijfsrecht kan worden ingetrokken tot drie jaar na binnenkomst

15 3. EU migratie Centrale gedachte van de wetswijziging van 2008:
“Elke EU burger heeft het recht om zich in een andere lidstaat te vestigen wanneer hij aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, dit om te voorkomen dat hij ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel van die lidstaat.” Dit betekent dat men zijn verblijfsrecht kan verliezen wanneer men een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel Er is sprake van een Onredelijke belasting vanaf het moment dat men 3 maanden leefloon heeft genoten Hoe kan je voorkomen dat iemand ten laste valt van het sociale bijstandstelsel? Er kan niet meer zoals vroeger worden gevraagd om een arbeidsovereenkomst van minimum 1 jaar voor te leggen.

16 3.EU migratie Bestaansmiddelen worden beoordeeld op basis van drie criteria: Stabiel Regelmatig Voldoende Stabiel = inkomenszekerheid Deze criteria worden niet voor elk statuut op dezelfde manier geïnterpreteerd

17 3. EU migratie Inschrijving als Werknemer Werkzoekende Zelfstandige
Beschikker van voldoende bestaansmiddelen EU Familielid Student

18 Deze grafiek is gebaseerd op de code 202 uit het RR
opkomst van beschikkers van voldoende bestaansmiddelen weinig inschrijvingen als werkzoekenden: Er gebeuren meer aanvragen als werkzoekenden dan er uiteindelijk mensen worden ingeschreven als werkzoekende, zodra men immers bewijzen van tewerkstelling heeft voorgelegd, wordt men als werknemer ingeschreven 2011: nog geen definitieve cijfers trend sinds 2010: personen die terug vertrekken na een mislukte aanvraag: mensen komen naar Turnhout “op goed geluk”

19 aandeel werknemers wordt steeds kleiner
2010 en 2011: opvallend veel personen afgevoerd nog voor een verblijfsvergunning werd afgeleverd, wat wijst op zwakke dossiers Nederlandse beschikkers van voldoende bestaansmiddelen zijn vaak mensen die in Turnhout wonen, maar in Nederland blijven werken De strijd tegen de domiciliefraude zal in 2012 worden opgevoerd en is opgenomen in het federale regeerakkoord. Dit vraagt wel een grotere inspanning van de politiediensten. Dienst burgerzaken werkt hiervoor samen met de wijk- en de vreemdelingenpolitie.

20 overgangsmaatregelen verlengd tot 31/12/2013 (samen met Bulgarije)
enkel werken met arbeidskaart: recht op A kaart voor de duur van de arbeidskaart na 12 maanden arbeid recht op E kaart Zelfstandigen mogen wel behandeld worden als gewone EU burgers ( krijgen E kaart) 2011: nog wel 25 personen aan wie niets is afgeleverd Roemenen hebben vanaf 2012 ook recht op E kaart op basis van een arbeidskaart van minimum 3 maanden

21 overgangsmaatregelen afgelopen op 1 mei 2009
aandeel werknemers blijft constant rond 55%

22 3. EU migratie Werknemer: Werkgeversattest of arbeidsovereenkomst
Minimum 12u per week Indien interim: duurzaam karakter Geen minimumbedrag

23 3. EU migratie Werkzoekende: Inschrijving VDAB of sollicitatiebrieven
Bewijs “reële kans op werk” Indien werk gevonden: inschrijving als werknemer Indien opleidingstraject bij VDAB: inschrijving als werkzoekende

24 3. EU migratie Zelfstandige:
Volledig uittreksel kruispuntbank ondernemingen (via ondernemingsloket) inschrijvingsbewijs sociale kas voor zelfstandigen (sinds 2011) Geen bewijzen van effectieve inkomsten -zelfstandige: enkel een volledig uittreksel van de KBO voorleggen, of er ook effectief inkomsten uit de zelfstandige activiteit zijn, moet niet worden bewezen. Omdat er veel problemen waren met nepstatuten (Bulgaarse zelfstandigen in Gent) moeten zelfstandigen sinds 2011 een extra document voorleggen: inschrijvingsbewijs van de sociale kas voor zelfstandigen waarop staat vermeld dat de inschrijving pas definitief wordt wanneer er ook werkelijk bewijzen zijn van een economische activiteit. In Turnhout weinig problemen mee.

25 3. EU migratie Beschikker van voldoende bestaansmiddelen
Zeer heterogene groep Uitkering (ziekte, invaliditeit), pensioen Inkomsten uit buitenland (werk / zelfstandige) of via derde Inkomen moet minstens gelijk zijn aan leefloon voor alleenstaande euro per persoon ten laste ziektekostenverzekering Beschikker: gemeente is bevoegd indien verkregen uit pensioen, ziekte- of andere uitkering, DVZ bevoegd indien het gaat om inkomsten uit het buitenland mensen die in het buitenland werken/zelfstandige zijn of er een uitkering genieten. leefloon voor een alleenstaande (770 euro), verhoogd met 255 euro per persoon ten laste.

26 3. EU migratie EU familielid Bewijs verwantschap
Indien familieleden van beschikkers: ziektekostenverzekering + inkomen opnieuw bewijzen !

27 3. EU migratie Student: Inschrijvingsbewijs school
Ziektekostenverzekering Bewijs voldoende bestaansmiddelen Geen inschrijving op studentenkamer Studenten uit buurland: bijlage 33 Bewijs van voldoende bestaansmiddelen kan hier zijn: studiefinanciering, geschreven verklaring over voldoende bestaansmiddelen te beschikken + bewijs van effectieve stortingen

28 3. EU migratie Gemeente bevoegd om E kaart af te leveren aan:
Werknemers Zelfstandigen Beschikkers indien uitkering / pensioen EU familieleden indien echtgenoten en kinderen <21j studenten

29 3. EU migratie DVZ bevoegd voor: Werkzoekenden
Beschikkers indien werknemer of zelfstandige in buitenland EU familielid indien wettelijk samenwonende partners, kinderen >21j en ouders van meerderjarigen

30 3. EU migratie Inschrijvingsprocedure:
Afgifte bijlage 19 = aanvraag om verklaring van inschrijving Aanduiden welk statuut Noteren welke bewijzen voorleggen Binnen 3 maanden alles voorleggen Binnen 6 maanden beslissing

31 3. EU migratie Wel alle bewijzen binnen:
3 maanden de tijd om alle gevraagde bewijzen voor te leggen Niet alles binnen = bijlage 20 zonder bevel + 1 maand extra tijd Na extra maand nog steeds niet alle bewijzen binnen: bijlage 20 met bevel Wel alle bewijzen binnen: gemeente bevoegd: E kaart afleveren DVZ bevoegd: wachten op een beslissing: E kaart of weigering ten gronde (bijlage 20 met bevel) Na 6 maanden geen reactie van DVZ: automatisch recht op E kaart Indien aanvraag geweigerd: men mag een onbeperkt aantal nieuwe aanvragen indienen (op basis van nieuwe elementen) Voor aanvragen die DVZ moet beoordelen: DVZ heeft twee maanden de tijd nodig om een aanvaag ten gronde te beoordelen. Voor 22/09/2011 was dit soms problematisch: wanneer de gemeente in een bepaald dossier na drie maanden een bijlage 20 zonder bevel had afgeleverd en de betrokkene nog een maand extra tijd kreeg om bewijzen voor te leggen, dan had DVZ nog maar 1 maand de tijd om de aanvraag ten gronde te beoordelen. De raad voor vreemdelingenbetwistingen stond niet toe dat DVZ de wettelijke termijn van vijf maanden overschreed. Binnen de maand een beslissing nemen was vaak niet haalbaar voor DVZ. Het is van groot belang dat er binnen de wettelijk voorziene termijn een beslissing ten gronde wordt genomen, hoewel DVZ in sommige dossiers bevoegd is, vraagt dit nog altijd een extra inspanning van de gemeente om DVZ aan te sporen op tijd een instructie te sturen. Wil zij haar werk goed doen, dan moet de gemeente dus ook het werk van DVZ opvolgen.

32 3. EU migratie De gemeente kan enkel het verblijfsrecht weigeren omwille van een onvolledige aanvraag (niet alle gevraagde bewijzen voorgelegd) Weigering ten gronde (= beoordeling van de voorgelegde stukken) alleen door DVZ

33 3. EU migratie - pijnpunten
Toename van aanvragen van mensen zonder duidelijk plan → men dient aanvraag in, maar blijkt niet in Turnhout te wonen = afvoering “geen recht op inschrijving” → aanvraag wordt halverwege stopgezet = vertrek naar buitenland of afvoering van ambtswege → aanvraag wordt geweigerd omdat niet aan de voorwaarden is voldaan en men doet geen nieuwe poging = afvoering wegens “verlies van verblijfsrecht”

34 3. EU migratie - pijnpunten
Toename van aanvragen van mensen zonder duidelijk plan 2011: 53 2010: 38 2009: 0

35 3. EU migratie - pijnpunten
Mogelijke oplossingen: Beter informeren alvorens inschrijving op te starten (onthaalbrochure) werkzoekenden meer tijd geven om werk te vinden, d.m.v. afgifte bijlage 3ter (melding van aanwezigheid) en een bis-nummer Pas inschrijven in wachtregister (met terugwerkende kracht) na positief verslag wijkagent Dmv afgifte bijlage 3ter wordt men nog niet onmiddellijk ingeschreven, moet er ook nog geen woonstcontrole plaatsvinden, maar heeft men drie maanden extra de tijd om werk te zoeken.

36 3. EU migratie - pijnpunten
Tijdens eerste drie maanden van de aanvraag kan iemand zo vaak van statuut veranderen als hij wil → iemand start de aanvraag als beschikker die in NL werkt, enkele weken later wil hij zelfstandig helper in België worden, nog enkele weken later schrijft hij zich in bij de VDAB als werkzoekende → De periode waarvan men bewijzen van inkomsten kan binnenbrengen wordt steeds korter (geen drie maanden) → De aanvraag moet behandeld worden naargelang de bewijzen die men binnenbrengt

37 3. EU migratie - pijnpunten
Tijdens eerste drie maanden van de aanvraag kan iemand zo vaak van statuut veranderen als hij wil → inkomsten moeten over een voldoende lange periode beoordeeld worden (stabiel en regelmatig) → opvolging dmv bijlage 20 zonder bevel (1 extra maand om bewijzen voor te leggen)

38 in totaal 202 bijlages 20 uitgereikt, waarvan 123 zonder bevel en 79 met bevel
met bevel kan zowel afgeleverd worden door de gemeente omwille van onvolledig dossier als door DVZ omwille van weigering ten gronde

39 Zonder bevel procentueel
Aanvragen werknemers: 16 % krijgt bijlage 20 zonder bevel Werkzoekende 59% Beschikker 33% Zelfstandige 57% Student 31% EU familie: 26% Met bevel procentueel Werknemer: 4 % Werkzoekende 38 % Beschikker 21 % Zelfstandige 7 % Student 0% EU familie: 7%

40 3. EU migratie - pijnpunten
Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. Als enige bevoegd om aanvragen ten gronde af te wijzen (= beoordelen van het inkomen aan de hand van de drie criteria stabiliteit, regelmaat en toereikendheid) Gemeenten vragen ook advies aan DVZ wanneer dat misschien niet nodig is: op basis van sommige dossiers is het nochtans moeilijk om als gemeente zelf te beslissen om het verblijfsrecht toe te kennen

41 3. EU migratie - pijnpunten
Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. Uit het Jaarverslag van DVZ 2010: Het merendeel van de aanvragen betreft werknemers of zelfstandigen. Indien de aanvraag voor werknemers of zelfstandigen volledig is, kan de gemeente ambtshalve de E kaart afleveren. Toch wordt in de meeste gevallen een voorafgaand advies gevraagd aan bureau EU, wat resulteert in veel telefoons en een enorme logistieke druk. Zo krijgt het bureau maandelijks telefoons of 75 telefoons per dag. Voor 10 nederlandstalige en 10 franstalige medewerkers.

42 3. EU migratie - pijnpunten
Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. → DVZ vraagt zelf om te bellen wanneer er een beslissing ten gronde moet genomen worden (in geval van weigering) → DVZ heeft minstens twee maanden tijd nodig om een dossier ten gronde te beoordelen → was niet haalbaar wanneer er eerst een bijlage 20 zonder bevel werd afgeleverd → daarom werd de termijn van de inschrijvingsprocedure verlengd tot 6 maanden (wetswijziging van 22/09/2011) → geen reactie van DVZ na 6 maanden = E kaart → opvolging blijft nodig om binnen de zes maanden een instructie van DVZ te krijgen (bellen)

43 3. EU migratie - pijnpunten
Enkel bij beschikkers van voldoende bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de gezinssituatie voor de beoordeling van het inkomen → iemand die in België werkt met interimcontract van 12u per week voldoet aan de voorwaarden zelfs als die 5 gezinsleden ten laste zou hebben → iemand die in Nederland werkt met een interimcontract van 12u per week moet minstens € 770,18 als alleenstaande + € 256,73 per persoon ten laste verdienen

44 3. EU migratie - pijnpunten
Beschikkers van voldoende bestaansmiddelen die op grote afstand van Turnhout werken → wonen in Turnhout, werken in Amsterdam? → twijfel omtrent hoofdverblijfplaats → oplossing: doorgedreven woonstcontrole, indien geen hoofdverblijfplaats in Turnhout = afvoering

45 3.EU migratie - pijnpunten
Vaststellen hoofdverblijfplaats: = Meer dan enkel aantreffen op adres Strengere controle door wijkpolitie: omstandig verslag opmaken Eventueel hercontrole na verloop van tijd Bewijs van uitschrijving bij vorige woonplaats vragen (je kan maar 1 hoofdverblijf hebben) Na negatieve woonstcontrole: nieuwe elementen aanvoeren indien inschrijving op zelfde adres gewenst

46 3. EU migratie - pijnpunten
Vaststellen hoofdverblijfplaats: Strijd tegen domiciliefraude opgenomen in regeerakkoord Maatregelen verwacht in 2012 Grotere belasting voor de politiediensten

47 In 2010 werden 121 personen ambtshalve geschrapt uit het VR
Piek in september en oktober: veel Roemenen die terugkeren na seizoenarbeid

48 3. EU migratie - pijnpunten
Situatie van Roemenen Overgangsmaatregelen mbt toegang tot arbeidsmarkt verlengd tot 31/12/2013 (arbeidskaart vereist, enkel knelpuntberoepen) Vanaf 01/01/2012 recht op E kaart indien arbeidskaart van drie maanden Voorheen : A kaart voor de duur van de arbeidskaart Wat indien na drie maanden geen werk meer?

49 3. EU migratie - pijnpunten
Loonopvolging: na afgifte E kaart → wie controleert? → Verlies van verblijfsrecht: Art. 42bis vreemdelingenwet Tot 3 jaar na binnenkomst niet meer voldaan aan de voorwaarden onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk = 3 maanden leefloon Onredelijke belasting = meer dan drie maanden leefloon

50 3. EU migratie Uitzondering; werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden die onvrijwillig werkloos zijn geworden behouden het verblijfsrecht indien: Ziekte of arbeidsongeval 1 jaar gewerkt + ingeschreven bij VDAB Behouden het verblijfsrecht 6 maanden indien : Afloop van een arbeidsovereenkomst van minder dan 1 jaar minder dan 1 jaar gewerkt + ingeschreven zijn bij VDAB

51 3. EU migratie - pijnpunten
Opvolgen van de voorwaarden van het verblijfsrecht RVA geeft geen informatie door aan DVZ DVZ doet geen systematische controle of mensen nog aan het werk zijn (controle Dimona aangifte voor buitenlandse werknemers) DVZ vraagt enkel loonopvolging wanneer de gemeente signaleert dat niet meer aan de voorwaarden is voldaan loonopvolging = Opnieuw bewijzen voorleggen

52 3. EU migratie - pijnpunten
Onredelijke belasting sociale bijstandstelsel Sinds 2011 DVZ toegang tot Kruispuntbank Sociale Zekerheid Enkel 3 maanden leefloon worden gemeld door POD maatschappelijke Integratie Aanvullende steun tot niveau van het leefloon (bijvoorbeeld bij interimwerk van 12u per week) wordt niet gemeld Sinds 2011 wijziging OCMW wet: geen leefloon meer gedurende eerste drie maanden van verblijf

53 Aantal intrekkingen van verblijfsrecht in 2010 nationaal
In 2010 heeft de DVZ aan 343 EU-burgers (en familieleden) een einde gesteld aan hun verblijf. Weinig wanneer je weet dat er 36,000 aanvragen per jaar binnenkomen Pas in 2011 toegang tot KSZ

54 4. Niet EU immigratie

55 4. Niet EU immigratie In 2009 en 2010 zijn er meer verblijfsvergunningen afgeleverd in kader van de regularisatiecampagne van eind 2009 Gezinshereniging is duidelijk dominant

56 4. Niet EU immigratie Drie soorten GH Art 10 niet EU met niet EU
Art 40 met een Belg: dit zal in de toekomst nog minder worden omwille van de verstrenging van 22/09/2011 Art 40 met een EU onderdaan, in de praktijk zo goed als allemaal in kader van de België-route met nederlanders

57 4. Niet EU immigratie 22/09/2011 Belgische regels gezinshereniging strenger geworden Echtgenoten / partners 21j Inkomen minimum 120% leefloon Voldoende huisvesting Geen recht op GH meer voor ouders van meerderjarige Belgen tav geen van beide partners mag eerder een beslissing op basis van art 167 BW zijn genomen (weigering schijnhuwelijk)

58 4. Niet EU immigratie 22/09/2011 Belgische regels gezinshereniging strenger geworden Momenteel nog geen centraal register waarin alle geweigerde schijnhuwelijken worden gemeld Gevaar voor “shoppen” bestaat nog steeds: wanneer het huwelijk geweigerd wordt, naar een andere gemeente (liefst in ander arrondissement) verhuizen en daar opnieuw proberen

59 Is sterk afgenomen, voor verdachte aangiften van huwelijk zijn er dan ook wettelijk procedures voorzien om misbruik te bestrijden de twee kandidaat trouwers moeten eerst verschijnen op een interview waarbij er wordt gepeild naar de oprechtheid van hun huwelijksintenties Op basis daarvan wordt besloten of er bijkomend advies aan het parket moet worden gevraagd. In geval van negatief advies wordt het huwelijk geweigerd.

60 van 2011 zijn er nog een aantal verklaringen niet opgemaakt

61 4. Niet EU immigratie Wettelijke samenwoonst:
Sinds 1 juni 2007 ook mogelijk voor vreemdelingen om op basis van een WS met een EU onderdaan een verblijfsrecht in België te krijgen Geen wettelijke middelen om op te treden tegen misbruik Enkel controle van : documenten (pp, geboorteakte en bewijs ongehuwde staat) samenwoonst weigering in kader van art 167 BW

62 4. Niet EU immigratie Inschrijving op basis van een verklaring van wettelijke samenwoonst: Bewijzen van duurzame relatie voorleggen 1 jaar samenwonen 2 jaar een relatie hebben (+45 dagen samen) Gemeenschappelijk kind Intrekking verblijfsrecht tot drie jaar na binnenkomst indien geen samenwoonst meer

63 5. België-route november 2004: hervorming gezinshereniging van minister Verdonk: Beide partners 21 j Inkomen van minstens 120% minimumloon Arbeidsovereenkomst van minimum 1 jaar Onderhoudsverbintenis voor partner afsluiten Inburgeringsexamen in land van herkomst (inburgeringscursus zelf te betalen) Aanvraag D visum kost 800 euro Verblijfsvergunning kost ruim 100 euro

64 5. België-route Strengere regels gelden enkel voor Nederlanders die in NL een gezinshereniging aanvragen Door zich naar een andere lidstaat te begeven maken Nederlanders gebruik van het recht op vrij verkeer en vallen ze onder de soepele Europese regelgeving Voorwaarde GH = ingeschreven zijn in een andere lidstaat en bewijs van verwantschap voorleggen

65 5. België-route Strengere regels GH in België gelden dus niet voor Nederlanders Geen minimuminkomen van 120% leefloon Geen voldoende huisvesting Geen 21 j voor gehuwden (wel WS) Wel GH mogelijk voor ouders en schoonouders van meerderjarigen

66 hierin zitten de nederlanders die gezinshereniging vragen voor hun buitenlandse partner en
de buitenlandse familieleden die op basis van GH met een Nederlander naar België zijn gekomen Voor 2011 nog geen gegevens omdat een aantal Nederlanders die in 2011 werden ingeschreven pas in 2012 een aanvraag gezinshereniging zullen indienen De politie heeft in 2011 al wel 52 pv’s opgesteld in kader van de Belgiëroute

67 De Belgiëroute blijft een belangrijke reden om naar Turnhout te verhuizen, maar lijkt toch aan belang te verliezen

68 5. België-route Meeste aanvragen GH gebeuren vanuit illegaal verblijf
Op basis van een buitenlandse huwelijksakte Elke gemeente kan autonoom beslissen om het huwelijk te erkennen (= risico op “shoppen”) Geen centrale autoriteit voor buitenlandse akten van burgerlijke stand

69 5. België-route Na 6 maanden verblijf in een EU lidstaat heeft de niet EU partner ook het recht op vrij verkeer verworven en vervalt de inburgeringsvoorwaarde om in Nederland ingeschreven te kunnen worden = EU toets

70 5. België-route buitenlandse partners keren niet meer zo vlug terug naar Nederland

71 6. Slotbemerkingen recht op vrij verkeer van EU onderdanen verhoogt de administratieve last indien een degelijke opvolging gewenst is Aantal medewerkers vreemdelingendienst van 3 in 2007 naar 6 in 2011, indien huidige trend in immigratie zich doorzet zal op termijn verdere uitbreiding burgerzaken nodig zijn

72 6. slotbemerkingen Aankoop softwarepakket HOSPES om gerichter analyse en opvolging van immigratie mogelijk te maken Digitaal klassement in de vorm van documentbeheersysteem


Download ppt "Rapport vreemdelingenmigratie"

Verwante presentaties


Ads door Google