De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport vreemdelingenmigratie Tendensen en uitdagingen voor Turnhout.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport vreemdelingenmigratie Tendensen en uitdagingen voor Turnhout."— Transcript van de presentatie:

1 Rapport vreemdelingenmigratie Tendensen en uitdagingen voor Turnhout

2 1. Historische context

3

4 Tot 1973 conjunctuurgebonden migratie, al naargelang de noden van het ogenblik Immigratie heeft economische functie Door oliecrisis van ’73 migratiestop Vreemdelingenpopulatie bestond uit voornamelijk mannelijke “gastarbeiders” Men besloot gezinshereniging toe te laten Vanaf jaren ’90 toename asielaanvragen

5 1.Historische context

6 2. Migratie in Turnhout

7

8

9 Vanaf 2003 in stijgende lijn Aantal EU migranten blijft stijgen Instroom niet EU migranten neemt af na topjaar 2009 Impact van asielzoekers zal terug groter worden

10 3. EU migratie

11 Europese regelgeving: recht op vrij verkeer Belgische vreemdelingenwet moet in harmonie zijn met Europese richtlijn 2004/38 01/06/2008: Belgische vreemdelingenwet wordt gewijzigd voor EU burgers en hun buitenlandse familieleden

12 3. EU migratie Vóór 2008: –pas recht op verblijfsvergunning vanaf arbeidscontract van 1 jaar –na 1 maand in Bevolkingsregister = vestiging –Indien arbeidscontracten van minder dan 1 jaar: enkel verlenging AI voor duur van contract

13 3. EU migratie Vanaf 01/06/2008: –Onmiddellijke inschrijving in EU wachtregister, na positieve woonstcontrole inschrijving in vreemdelingenregister –Na 5 maanden verblijfsvergunning (EVK) of weigering verblijf –Pas na drie jaar in bevolkingsregister –Verblijfsrecht kan worden ingetrokken tot 2 jaar na binnenkomst

14 3. EU migratie 22/09/2011: verstrenging –inschrijvingsprocedure verlengd tot 6 maanden –Verblijfsrecht kan worden ingetrokken tot drie jaar na binnenkomst

15 3. EU migratie Centrale gedachte van de wetswijziging van 2008: “Elke EU burger heeft het recht om zich in een andere lidstaat te vestigen wanneer hij aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, dit om te voorkomen dat hij ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel van die lidstaat.”

16 3.EU migratie Bestaansmiddelen worden beoordeeld op basis van drie criteria: –Stabiel –Regelmatig –Voldoende

17 3. EU migratie Inschrijving als –Werknemer –Werkzoekende –Zelfstandige –Beschikker van voldoende bestaansmiddelen –EU Familielid –Student

18

19

20

21

22 3. EU migratie Werknemer: –Werkgeversattest of arbeidsovereenkomst –Minimum 12u per week –Indien interim: duurzaam karakter –Geen minimumbedrag

23 3. EU migratie Werkzoekende: –Inschrijving VDAB of sollicitatiebrieven –Bewijs “reële kans op werk” –Indien werk gevonden: inschrijving als werknemer –Indien opleidingstraject bij VDAB: inschrijving als werkzoekende

24 3. EU migratie Zelfstandige: –Volledig uittreksel kruispuntbank ondernemingen (via ondernemingsloket) –inschrijvingsbewijs sociale kas voor zelfstandigen (sinds 2011) –Geen bewijzen van effectieve inkomsten

25 3. EU migratie Beschikker van voldoende bestaansmiddelen –Zeer heterogene groep –Uitkering (ziekte, invaliditeit), pensioen –Inkomsten uit buitenland (werk / zelfstandige) of via derde –Inkomen moet minstens gelijk zijn aan leefloon voor alleenstaande + 255 euro per persoon ten laste –ziektekostenverzekering

26 3. EU migratie EU familielid –Bewijs verwantschap –Indien familieleden van beschikkers: ziektekostenverzekering + inkomen opnieuw bewijzen !

27 3. EU migratie Student: –Inschrijvingsbewijs school –Ziektekostenverzekering –Bewijs voldoende bestaansmiddelen –Geen inschrijving op studentenkamer –Studenten uit buurland: bijlage 33

28 3. EU migratie Gemeente bevoegd om E kaart af te leveren aan: –Werknemers –Zelfstandigen –Beschikkers indien uitkering / pensioen –EU familieleden indien echtgenoten en kinderen <21j –studenten

29 3. EU migratie DVZ bevoegd voor: –Werkzoekenden –Beschikkers indien werknemer of zelfstandige in buitenland –EU familielid indien wettelijk samenwonende partners, kinderen >21j en ouders van meerderjarigen

30 3. EU migratie Inschrijvingsprocedure: –Afgifte bijlage 19 = aanvraag om verklaring van inschrijving –Aanduiden welk statuut –Noteren welke bewijzen voorleggen –Binnen 3 maanden alles voorleggen –Binnen 6 maanden beslissing

31 3. EU migratie 3 maanden de tijd om alle gevraagde bewijzen voor te leggen –Niet alles binnen = bijlage 20 zonder bevel + 1 maand extra tijd –Na extra maand nog steeds niet alle bewijzen binnen: bijlage 20 met bevel Wel alle bewijzen binnen: –gemeente bevoegd: E kaart afleveren –DVZ bevoegd: wachten op een beslissing: E kaart of weigering ten gronde (bijlage 20 met bevel) Na 6 maanden geen reactie van DVZ: automatisch recht op E kaart Indien aanvraag geweigerd: men mag een onbeperkt aantal nieuwe aanvragen indienen (op basis van nieuwe elementen)

32 3. EU migratie De gemeente kan enkel het verblijfsrecht weigeren omwille van een onvolledige aanvraag (niet alle gevraagde bewijzen voorgelegd) Weigering ten gronde (= beoordeling van de voorgelegde stukken) alleen door DVZ

33 3. EU migratie - pijnpunten 1.Toename van aanvragen van mensen zonder duidelijk plan → men dient aanvraag in, maar blijkt niet in Turnhout te wonen = afvoering “geen recht op inschrijving” → aanvraag wordt halverwege stopgezet = vertrek naar buitenland of afvoering van ambtswege → aanvraag wordt geweigerd omdat niet aan de voorwaarden is voldaan en men doet geen nieuwe poging = afvoering wegens “verlies van verblijfsrecht”

34 3. EU migratie - pijnpunten 1.Toename van aanvragen van mensen zonder duidelijk plan 2011 : 53 2010: 38 2009: 0

35 3. EU migratie - pijnpunten Mogelijke oplossingen: –Beter informeren alvorens inschrijving op te starten (onthaalbrochure) –werkzoekenden meer tijd geven om werk te vinden, d.m.v. afgifte bijlage 3ter (melding van aanwezigheid) en een bis-nummer –Pas inschrijven in wachtregister (met terugwerkende kracht) na positief verslag wijkagent

36 3. EU migratie - pijnpunten 2.Tijdens eerste drie maanden van de aanvraag kan iemand zo vaak van statuut veranderen als hij wil → iemand start de aanvraag als beschikker die in NL werkt, enkele weken later wil hij zelfstandig helper in België worden, nog enkele weken later schrijft hij zich in bij de VDAB als werkzoekende → De periode waarvan men bewijzen van inkomsten kan binnenbrengen wordt steeds korter (geen drie maanden) → De aanvraag moet behandeld worden naargelang de bewijzen die men binnenbrengt

37 3. EU migratie - pijnpunten 2.Tijdens eerste drie maanden van de aanvraag kan iemand zo vaak van statuut veranderen als hij wil → inkomsten moeten over een voldoende lange periode beoordeeld worden (stabiel en regelmatig) → opvolging dmv bijlage 20 zonder bevel (1 extra maand om bewijzen voor te leggen)

38

39

40 3. EU migratie - pijnpunten 3.Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. –Als enige bevoegd om aanvragen ten gronde af te wijzen (= beoordelen van het inkomen aan de hand van de drie criteria stabiliteit, regelmaat en toereikendheid) –Gemeenten vragen ook advies aan DVZ wanneer dat misschien niet nodig is: op basis van sommige dossiers is het nochtans moeilijk om als gemeente zelf te beslissen om het verblijfsrecht toe te kennen

41 3. EU migratie - pijnpunten 3.Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. Uit het Jaarverslag van DVZ 2010: Het merendeel van de aanvragen betreft werknemers of zelfstandigen. Indien de aanvraag voor werknemers of zelfstandigen volledig is, kan de gemeente ambtshalve de E kaart afleveren. Toch wordt in de meeste gevallen een voorafgaand advies gevraagd aan bureau EU, wat resulteert in veel telefoons en een enorme logistieke druk. Zo krijgt het bureau maandelijks 1.500 telefoons of 75 telefoons per dag. Voor 10 nederlandstalige en 10 franstalige medewerkers.

42 3. EU migratie - pijnpunten 3.Bureau EU van DVZ kreunt onder werklast. → DVZ vraagt zelf om te bellen wanneer er een beslissing ten gronde moet genomen worden (in geval van weigering) → DVZ heeft minstens twee maanden tijd nodig om een dossier ten gronde te beoordelen → was niet haalbaar wanneer er eerst een bijlage 20 zonder bevel werd afgeleverd → daarom werd de termijn van de inschrijvingsprocedure verlengd tot 6 maanden (wetswijziging van 22/09/2011) → geen reactie van DVZ na 6 maanden = E kaart → opvolging blijft nodig om binnen de zes maanden een instructie van DVZ te krijgen (bellen)

43 3. EU migratie - pijnpunten 4.Enkel bij beschikkers van voldoende bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de gezinssituatie voor de beoordeling van het inkomen → iemand die in België werkt met interimcontract van 12u per week voldoet aan de voorwaarden zelfs als die 5 gezinsleden ten laste zou hebben → iemand die in Nederland werkt met een interimcontract van 12u per week moet minstens € 770,18 als alleenstaande + € 256,73 per persoon ten laste verdienen

44 3. EU migratie - pijnpunten 5.Beschikkers van voldoende bestaansmiddelen die op grote afstand van Turnhout werken → wonen in Turnhout, werken in Amsterdam? → twijfel omtrent hoofdverblijfplaats → oplossing: doorgedreven woonstcontrole, indien geen hoofdverblijfplaats in Turnhout = afvoering

45 3.EU migratie - pijnpunten Vaststellen hoofdverblijfplaats : = Meer dan enkel aantreffen op adres Strengere controle door wijkpolitie: omstandig verslag opmaken Eventueel hercontrole na verloop van tijd Bewijs van uitschrijving bij vorige woonplaats vragen (je kan maar 1 hoofdverblijf hebben) Na negatieve woonstcontrole: nieuwe elementen aanvoeren indien inschrijving op zelfde adres gewenst

46 3. EU migratie - pijnpunten Vaststellen hoofdverblijfplaats : –Strijd tegen domiciliefraude opgenomen in regeerakkoord –Maatregelen verwacht in 2012 –Grotere belasting voor de politiediensten

47

48 3. EU migratie - pijnpunten 6.Situatie van Roemenen –Overgangsmaatregelen mbt toegang tot arbeidsmarkt verlengd tot 31/12/2013 (arbeidskaart vereist, enkel knelpuntberoepen) –Vanaf 01/01/2012 recht op E kaart indien arbeidskaart van drie maanden –Voorheen : A kaart voor de duur van de arbeidskaart –Wat indien na drie maanden geen werk meer?

49 3. EU migratie - pijnpunten 7.Loonopvolging: na afgifte E kaart → wie controleert? → Verlies van verblijfsrecht: –Art. 42bis vreemdelingenwet –Tot 3 jaar na binnenkomst –niet meer voldaan aan de voorwaarden –onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk = 3 maanden leefloon

50 3. EU migratie Uitzondering; werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden die onvrijwillig werkloos zijn geworden behouden het verblijfsrecht indien: –Ziekte of arbeidsongeval –1 jaar gewerkt + ingeschreven bij VDAB Behouden het verblijfsrecht 6 maanden indien : –Afloop van een arbeidsovereenkomst van minder dan 1 jaar –minder dan 1 jaar gewerkt + ingeschreven zijn bij VDAB

51 3. EU migratie - pijnpunten Opvolgen van de voorwaarden van het verblijfsrecht –RVA geeft geen informatie door aan DVZ –DVZ doet geen systematische controle of mensen nog aan het werk zijn (controle Dimona aangifte voor buitenlandse werknemers) –DVZ vraagt enkel loonopvolging wanneer de gemeente signaleert dat niet meer aan de voorwaarden is voldaan –loonopvolging = Opnieuw bewijzen voorleggen

52 3. EU migratie - pijnpunten Onredelijke belasting sociale bijstandstelsel –Sinds 2011 DVZ toegang tot Kruispuntbank Sociale Zekerheid –Enkel 3 maanden leefloon worden gemeld door POD maatschappelijke Integratie –Aanvullende steun tot niveau van het leefloon (bijvoorbeeld bij interimwerk van 12u per week) wordt niet gemeld –Sinds 2011 wijziging OCMW wet: geen leefloon meer gedurende eerste drie maanden van verblijf

53 Aantal intrekkingen van verblijfsrecht in 2010 nationaal

54 4. Niet EU immigratie

55

56

57 22/09/2011 Belgische regels gezinshereniging strenger geworden –Echtgenoten / partners 21j –Inkomen minimum 120% leefloon –Voldoende huisvesting –Geen recht op GH meer voor ouders van meerderjarige Belgen –tav geen van beide partners mag eerder een beslissing op basis van art 167 BW zijn genomen (weigering schijnhuwelijk)

58 4. Niet EU immigratie 22/09/2011 Belgische regels gezinshereniging strenger geworden –Momenteel nog geen centraal register waarin alle geweigerde schijnhuwelijken worden gemeld –Gevaar voor “shoppen” bestaat nog steeds: wanneer het huwelijk geweigerd wordt, naar een andere gemeente (liefst in ander arrondissement) verhuizen en daar opnieuw proberen

59

60

61 4. Niet EU immigratie Wettelijke samenwoonst: –Sinds 1 juni 2007 ook mogelijk voor vreemdelingen om op basis van een WS met een EU onderdaan een verblijfsrecht in België te krijgen –Geen wettelijke middelen om op te treden tegen misbruik –Enkel controle van : documenten (pp, geboorteakte en bewijs ongehuwde staat) samenwoonst weigering in kader van art 167 BW

62 4. Niet EU immigratie Inschrijving op basis van een verklaring van wettelijke samenwoonst: –Bewijzen van duurzame relatie voorleggen 1 jaar samenwonen 2 jaar een relatie hebben (+45 dagen samen) Gemeenschappelijk kind –Intrekking verblijfsrecht tot drie jaar na binnenkomst indien geen samenwoonst meer

63 5. België-route november 2004: hervorming gezinshereniging van minister Verdonk: –Beide partners 21 j –Inkomen van minstens 120% minimumloon –Arbeidsovereenkomst van minimum 1 jaar –Onderhoudsverbintenis voor partner afsluiten –Inburgeringsexamen in land van herkomst (inburgeringscursus zelf te betalen) –Aanvraag D visum kost 800 euro –Verblijfsvergunning kost ruim 100 euro

64 5. België-route Strengere regels gelden enkel voor Nederlanders die in NL een gezinshereniging aanvragen Door zich naar een andere lidstaat te begeven maken Nederlanders gebruik van het recht op vrij verkeer en vallen ze onder de soepele Europese regelgeving Voorwaarde GH = ingeschreven zijn in een andere lidstaat en bewijs van verwantschap voorleggen

65 5. België-route Strengere regels GH in België gelden dus niet voor Nederlanders –Geen minimuminkomen van 120% leefloon –Geen voldoende huisvesting –Geen 21 j voor gehuwden (wel WS) –Wel GH mogelijk voor ouders en schoonouders van meerderjarigen

66

67

68 5. België-route Meeste aanvragen GH gebeuren vanuit illegaal verblijf Op basis van een buitenlandse huwelijksakte Elke gemeente kan autonoom beslissen om het huwelijk te erkennen (= risico op “shoppen”) Geen centrale autoriteit voor buitenlandse akten van burgerlijke stand

69 5. België-route Na 6 maanden verblijf in een EU lidstaat heeft de niet EU partner ook het recht op vrij verkeer verworven en vervalt de inburgeringsvoorwaarde om in Nederland ingeschreven te kunnen worden = EU toets

70 5. België-route

71 6. Slotbemerkingen –recht op vrij verkeer van EU onderdanen verhoogt de administratieve last indien een degelijke opvolging gewenst is –Aantal medewerkers vreemdelingendienst van 3 in 2007 naar 6 in 2011, indien huidige trend in immigratie zich doorzet zal op termijn verdere uitbreiding burgerzaken nodig zijn

72 6. slotbemerkingen –Aankoop softwarepakket HOSPES om gerichter analyse en opvolging van immigratie mogelijk te maken –Digitaal klassement in de vorm van documentbeheersysteem


Download ppt "Rapport vreemdelingenmigratie Tendensen en uitdagingen voor Turnhout."

Verwante presentaties


Ads door Google