De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsronde Minister Jo Vandeurzen Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg Versie ANTWERPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsronde Minister Jo Vandeurzen Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg Versie ANTWERPEN."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsronde Minister Jo Vandeurzen Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg Versie ANTWERPEN

2 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Vergrijzing, verzilvering, ontgroening

3 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Nood aan zorg neemt toe met de vergrijzing  24% van 65-plussers: functionele beperkingen  Toename dementie  Aanbod kan vraag niet volgen  Armoede bij ouderen stijgt  Vereenzaming neemt toe 3Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

4 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Nataliteit 4Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

5 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Individualisering van de maatschappij  Mondige zorggebruikers  Afname “microsolidariteit”  Nood aan zorg op maat 5Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

6 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Nieuwe budgettaire situatie  Totale Vlaamse begroting: 25 miljard euro.  Begroting 2010 voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ruim 3,3 miljard euro  Loonaandeel budget WVG bedraagt ruim 80% van het totale budget.  Investeringen: 3,63% vooral in VIPA, plus verbintenissen alternatieve financiering.  In constant beleid is WVG één van de sterkste stijgers (gezinszorg elk jaar toename met 2,5%, de CAO social profit, bijzondere jeudgbijstand, Zorgfonds,…  Na onderwijs grootste bevoegdheid in Vlaanderen. 6Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

7 Welzijnsronde omgevingsfactoren  Ondanks besparingen keuze voor:  uitbreidingsbeleid  kinderopvang  VAPH  nieuw sociaal beleid  maximumfactuur thuiszorg en residentiële zorg  premie jonge gezinnen  aanvullende hospitalisatieverzekering 7Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

8 Welzijnsronde omgevingsfactoren 8Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

9 Welzijnsronde omgevingsfactoren Europa Het federale België Vlaanderen De provincies De lokale besturen  Rekening houden met bestuurslagen 9Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

10 Welzijnsronde - 4 thema’s I. KINDEROPVANG II. BIJZONDERE JEUGDZORG III. WONEN EN ZORG IV. PERSONEN MET EEN HANDICAP 10Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

11 I. Kinderopvang: het landschap  Erkende en gesubsidieerde kinderopvangvoorzieningen  Diensten voor onthaalouders (DVO)  Kinderdagverblijven (+ kleine vestigingsplaatsen)  Buitenschoolse opvang in aparte lokalen van erkende kinderdagverblijven (BOKDV)  Initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO)  Lokale dienst buurtgerichte opvang (LoDi)  Zelfstandige kinderopvangvoorzieningen met attest van toezicht  Zelfstandige onthaalouders (ZOO)  Zelfstandig kinderdagverblijven (ZKDV)  Zelfstandige buitenschoolse opvangvoorzieningen (ZBO)  Gemelde kinderopvangvoorzieningen 11Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

12 I. Kinderopvang 12Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

13 I. Kinderopvang Verwarrend? Ingewikkeld? Vernieuwend! 13Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

14 I. Kinderopvang: de uitdagingen KADERDECREET KINDEROPVANG Focuspunten: Voorschoolse kinderopvang Toegankelijkheid Betaalbaarheid Kwaliteit 14Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

15 I. Kinderopvang: reorganisatie  Eerst focus op voorschoolse opvang. Buitenschoolse opvang zal aansluiten.  Statuut aangesloten onthaalouders  Erkende en zelfstandige sector wordt één vergunde sector  Op één lijn met Europese regelgeving. 15Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

16 I. Kinderopvang: toegankelijkheid  Groeipad kinderopvang rekening houdend met nataliteitsprincipe, Barcelonanorm en Pact 2020- norm  Vraag en aanbod op elkaar afstemmen via infopunten  Voorrangsbeleid gericht op inclusie van alle doelgroepen in de kinderopvang 16Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

17 I. Kinderopvang: kwaliteit  Vergunningen voor alle kinderopvang  Geen gemelde voorzieningen meer  Competenties verhogen  Competentievereisten in alle kinderopvangvoorzieningen!  Werken aan professionalisering en rekrutering  Inspectie en toezicht 17Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

18 I. Kinderopvang: buitenschoolse opvang Reorganisatie van buitenschoolse kinderopvang: Focuspunten: o Link naar voorschoolse kinderopvang o Toegankelijkheid – Betaalbaarheid - Kwaliteit o Kader voor vakantieopvang o Samenwerking met alle actoren 18Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

19 I. Kinderopvang: buitenschoolse opvang 19Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

20 I. Kinderopvang: uitbreiding 2010  Uitbreiding 2010  5,7 miljoen euro voorschoolse opvang  2,6 miljoen euro buitenschoolse opvang  Generatiepact  1,75 miljoen euro bovenop 5,3 miljoen euro federale middelen in buitenschoolse opvang  Doel: tewerkstelling realiseren van laaggeschoolde jongeren. 20Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

21 I. Kinderopvang: vragen werkgroep  Wat komt er in het nieuwe decreet?  Hoe absoluut kan het recht op kinderopvang zijn?  Komt er in elke gemeente één loket met informatie over vrije plaatsen?  Welke rol hebben de lokale besturen?  Het geboortencijfer trekt weer aan: hoe bereiden we ons voor?  Hoe plannen we buitenschoolse en voorschoolse opvang? 21Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

22 II. Bijzondere Jeugdzorg  Huidige situatie: Aantal minderjarigen in BJZ blijft toenemen  + 38% jongste 8 jaar  meer gerechtelijke maatregelen in POS  gemiddelde begeleidingsduur neemt toe o kloof tussen vraag en aanbod o hoge bezettingsgraad 22Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

23 II. Bijzondere Jeugdzorg Vlaanderen ( eind 2009 ) 23Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

24 II. Bijzondere Jeugdzorg Antwerpen ( eind 2009 ) Totaal: 2.132. Bijkomende capaciteit (2006-2009:) 355 of 39,6 %

25 II. Bijzondere Jeugdzorg  Krachtlijnen: uitbreiding, maar ook kiezen voor een andere jeugdzorg  meerjarenplan;  van opvoedingsondersteuning tot gesloten opvang;  responsabilisering voorzieningen;  vat krijgen op instroom en doorstroom. 25Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

26 II. Bijzondere Jeugdzorg  Verwezenlijking door:  differentiatie & flexibiliteit:  multifunctionele centra  kortdurende hulp  innovatie  instroombeperking  evidence based werken  focus op begeleidingsduur  samenwerking  netwerken crisishulp  aanpak knelpuntdossiers  werken aan outreach GGZ 26Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

27 II. Bijzondere Jeugdzorg  Uitbreidingsbeleid  mobiele jeugdhulp/kortdurende trajecten  projecten: Youth at Risk en instroombeperking  (semi-)residentieel aanbod (VIPA-buffer)  opheffen maximumcapaciteit thuisbegeleiding 27Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

28 II. Bijzondere Jeugdzorg  Uitbreidingsbeleid: randvoorwaarden  evalueren en regulariseren van projecten  uitwerken provinciale programmering 28Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

29 II. Bijzondere Jeugdzorg  doelgroepenaanpak (verslavingsproblematiek, niet- begeleide buitenlandse minderjarigen,…)  gemeenschapsinstellingen:  differentiatie – uitbreiding –netwerk private voorzieningen  Versterken consulenten (jeugdzorgpremie)  Andere jeugdzorg 29Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

30 II. Bijzondere Jeugdzorg  Andere jeugdzorg  opvoedingsondersteuning: focus op evaluatie ifv bijsturing;  CKG: uitbreiding en betere profilering  pleegzorg:  Één decreet  Trainingsprogramma pleegouders  Meewerken aan statuut pleegouders  implementeren intersectorale toegangspoort  evaluatie decreet integrale jeugdhulp 30Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

31 II. Bijzondere Jeugdzorg  Vragen van de werkgroep  Wat zegt de toenemende instroom over onze samenleving en de draagkracht van de gezinnen? Welke rol en plaats verwachten we van jeugdhulp?  Investeert Vlaanderen in extra opvangplaatsen van probleemjongeren?  Hoe ver staan we met de intersectorele toegangspoort?  Hoe zorgen we ervoor dat ouders en jongeren leren om te gaan met moeilijke leefsituaties?  Wat doen we met jongeren die ernstige feiten gepleegd hebben? 31Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

32 III. Wonen en Zorg  Uitdagingen  Woonzorgdecreet wil woonzorgaanbod diversifiëren  Versterking van de autonomiegedachte door thuiszorgondersteunende diensten (kortverblijf en dagopvang) en assistentiewoningen  Meer samenwerking tussen thuiszorg en residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra) door woonzorgnetwerken  Mantelzorgers en ouderen beter inzicht geven in de keuzemogelijkheden aan woonzorg  Betaalbaarheid van de woonzorg door nieuw decreet 32Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

33 III. Wonen en Zorg Vlaanderen ProgrammeringInvullingInvullings% Woongelegenheden in woonzorgcentra 87.00065.95875,8 Centra voor kortverblijf (wg) 2.8391.01535,7 Dagverzorgings- centra 2.9891.53951,5 Lokale dienstencentra 58218632,0 Uren beschikbaar voor gezinszorg 20.070.660 in 2010 16.341.913 in 2010 81,4 %  Cijfers 2009 33Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

34 III. Wonen en Zorg Antwerpen ProgrammeringInvullingInvullings% Woongelegenheden in woonzorgcentra 23.53218.56978,9 Centra voor kortverblijf (wg) 66921131,5 Dagverzorgings- centra 70137954,1 Lokale dienstencentra 1495738,3 Uren beschikbaar voor gezinszorg 5 056 090 in 2009 3 790 030 in 2008 75  Cijfers 2009 34Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

35 III. Wonen en Zorg  Hoe wordt het woonzorgdecreet gerealiseerd?  Wat met assistentiewoningen en zorgwoningen?  Hoe wordt de toekomstige programmering van de uren gezinszorg afgestemd?  Vragen van de werkgroep 35Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

36 IV. PmH  Algemene situering 36Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

37 IV. PmH  Algemene situering 37Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

38 IV. PmH  Algemene situering 38Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

39 IV. PmH  De VN-conventie over de rechten van PmH: nood aan doorgedreven inclusiebeleid en –praktijk  België ratificeert conventie op 2 juli 2009  Eerste opvolgingsrapport tegen 1 augustus 2011  Ruime omschrijving begrip “handicap”  Burgerschapsmodel: volwaardige maatschappelijke participatie met inclusieve levenstrajecten  De politiek maatschappelijke context  De federale staatstructuur : verkavelde bevoegdheden PmH  Gewijzigde sociaaleconomische context: creatieve inzet van middelen  Het Vlaams regeerakkoord: prioriteit voor noden PmH + Vlaamse Sociale Bescherming  Algemene situering 39Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

40 IV. PmH  Cijfers 40Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

41 IV. PmH  Cijfers 41Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

42 IV. PmH- cijfers 42Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

43 IV. PmH 1. Zorggarantie in 2020 voor de zwaarst zorgbehoevenden en voor de pmh met de grootste nood aan ondersteuning in de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten. 3 zorggarantiegroepen 2. Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020  Strategische doelstellingen en acties 43Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

44 IV. PmH 1. Meerjarenplan uitbreiding aanbod 2. Goed functionerend voortraject creëren 3. Toegangspoort vernieuwen in associatie met toegangspoort integrale jeugdhulp 4. Zorgregie en persoonsvolgende financiering vraaggestuurd organiseren 5. Inschalingsinstrument voor zorggerelateerde financiering maken 6. Ondernemerschap in sector bevorderen 7. Transitietraject voor PAB 8. Inclusie verwezenlijken in eigen beleidsdomein 9. Gelijkekansenbeleid voor pmh realiseren 10. Een breed denkkader vraagt een maatschappelijk debat  Strategische projecten en acties 44Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen

45 IV.PmH  Hoe gaan we om met de centrale registratie zorgvragen?  Hoe organiseren we vraaggestuurde zorg?  Moeten we met meer persoonsgebonden budgetten werken?  Vragen van de werkgroep 45Welzijnsronde 26 april 2010 Antwerpen


Download ppt "Welzijnsronde Minister Jo Vandeurzen Over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg en bijzondere jeugdzorg Versie ANTWERPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google