De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheer bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheer bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1 Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheer bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 Theo SCHOLLEN, Directeur-generaal bij de RVA www.rva.bewww.rva.be  www.rva.be

2 2 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en strategie … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

3 3 Opdrachten van de RVA inkomen verzekeren & beheer van het stelsel  Werkloosheid : uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid  Brugpensioen : eindeloopbaanregeling  Loopbaanonderbreking & Tijdskrediet : tijdelijke uittreding of vermindering van prestaties  Activering : (her)integratieprogramma’s  Vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers

4 4 Begunstigden 1.600.000 verschillende personen per jaar * werklozen * bruggepensioneerden * loopbaanonderbreking / tijdskrediet * werknemers met aanvullende uitkeringen

5 5 Middelen * opdrachtenbegroting € 8.210 miljoen sociale uitkeringen * beheersbegroting € 187 miljoen personeelskosten +/- 5.000 medewerkers € 19 miljoen werkingskosten informatica € 25 miljoen andere werkingskosten

6 6 Hoog arbeidsintensief 30% RVA + 21% RVP + andere instell. = 100% 30% RVA + 21% RVP + andere instell. = 100% Grote inspanning informatica …, want complexe procedures - geautomatiseerde activiteitenopvolging (boordtabellen) - kennisbeheer : bureautica en datawarehousing - aandacht voor efficiëntie via structurele aanpak : projecten : Digitar – Digiflow – Atoma - … - investeren in innovatie (procesbeheer – workflow)

7 7 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en strategie … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

8 8 Management constant in opbouw & zorg voor continuïteit aanpassing ° aanpassing belang van omgevingsscanning / risicobeheer / procesbeheer ° van re-actief naar pro-actief * inkomen verzekeren (+ interesse voor outcome) * behoorlijk beheer van het stelsel (+ middelenefficiëntie) * doelbewust (+ formuleren van resultaten)

9 9 * traditie :Activiteitenopvolging + speciale ploeg * einde jaren 80 : Stuurbord en kengetallen * 1990 & 1993 :Memoranda van de administrateurs-generaal noodzakelijke voorwaarden voor efficiënt beheer van de sociale parastatalen * 1990 :Zero-base budgeting = basis voor kostprijsanalyse & verbeteringsprojecten * 1991-1992 : Radioscopie = optimalisering van behoeften- en allocatiemodel * vanaf 1992 : Studie en ontwikkeling boordtabellen * 1995 : Missie - Change Management Team * 1995 : Kostprijscalculatie * 1995 : Ontwikkeling Data Warehouse / MISUS * 1997 : Strategische planning * 1997 : Balanced Scorecard binnen Management Cockpit * 2000 : 1ste toepassing Common assessment framework = zelfevaluatie * 2002 : Bestuursovereenkomst = autonomie & responsabilisering Risicomanagement * 2003  : Optimalisering Kennisbeheer EEN CONTINUE EVOLUTIE NAAR GEINTEGREERD BEHEER

10 10 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en bijsturing … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

11 11 Externe omgeving intake input throughput output outcome Interne klant Externe klant Interne omgeving

12 12 Change Management Team Stafdienst opgericht in 1995 Multidisciplinair team Stimulerende en coördinerende rol voor het veranderingsproces : * omgevingsscanning * advies en voorstellen i.v.m. het management * toetsing van conformiteit van initiatieven met missie en strategie * strategische planning  ontwikkeling, coaching en opvolging

13 13 Activiteitenopvolging … om te sturen * meten om te weten weten op basis van observaties : - overlegd - objectief - meedeelbaar * teamwerk !!! - gekende doelstellingen - gekende prioriteiten - begeleiding & opvolging & feedback

14 14 dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening prioriteiten strategische opties MISSIE - VISIE verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF

15 15 Management opbouw // continuïteit * inkomen verzekeren * behoorlijk beheer van het stelsel * doelbewust - welke opdrachten ? - welke doelstellingen ? - welke waarden ?

16 Missie van de R.V.A. in België, als openbare dienst, een vervangingsinkomen verzekeren ten voordele van onvrijwillig werklozen en daarmee gelijkgestelden door het verzekeringsbeginsel met het solidariteitsbeginsel te verzoenen, en dit binnen een Europees verband. Wij willen ook, o.a. via het stelsel van tijdelijke werkloosheid en loopbaanonderbreking vermijden dat de contractuele band tussen werkgever en werknemer verbroken wordt en, in voorkomend geval, hem door activering van de uitkering tot stand brengen. Luik 1 : Wij willen

17 door tijdig en correct uitspraak te doen over het recht van de betrokkenen door de activering van de werkloosheidsuitkeringen te organiseren en te promoten door de uitgaven tijdig en op een correcte manier te verifiëren door oneigenlijk gebruik en bedrog, in het bijzonder de georganiseerde fraude, te voorkomen en te bestrijden door beleidsverantwoordelijken te adviseren over de doeltreffendheid van het gevoerde of voorgenomen beleid door alle betrokken personen over hun rechten en plichten te informeren, in voorkomend geval samen met de uitbetalingsinstellingen door de interne dienstverlening te optimaliseren Luik 2 : Wij doen dit

18 Luik 3 : Wij staan voor klantgerichte beschikbaarheid en dienstverlening duidelijke en begrijpelijke regels en procedures het waarborgen van rechtszekerheid en gelijke behandeling erkend, ondersteund en gemotiveerd personeel efficiënt beheer van de middelen de beloning van het personeel dat in teamverband de missie realiseert samenwerking met alle betrokken partijen een pro-actieve houding gerechtvaardigde en billijke beslissingen openstaan voor veranderingen verantwoording zowel binnen als buiten de R.V.A. doeltreffende interne en externe communicatie

19 19 dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening prioriteiten strategische opties MISSIE - VISIE verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF

20 20 prioritisering : Strategie Omgevingsscanning Risicobeheer (strategisch & operationeel) SWOT analyse Common assessment framework (CAF) Bevraging werkvloer

21 21 SWOT matrix investerenverdedigen investeren / desinvesteren schade beperken Bedreiging Opportuniteit Sterkte Zwakte Externe factoren Interne factoren

22 22 een nieuw element in het geïntegreerd beheer vanaf 2003: vast onderdeel van het bestuursplan inspelen op een behoefte binnen de overheid : groeiende aandacht voor risico’s terwille van - toenemende complexiteit en snelle veranderingen - groeiende aandacht voor de “burger-klant” - “behoorlijk bestuur” RISICOBEHEER

23 23 Voorbeeld strategisch risico van RVA Complexe en variabele wetgeving Impact Kans 012345012345 5432154321 Kans : 4 Impact : 3,5 Door maatregelen

24 24 Begroting Rapportering Risico identificatie Risico evaluatie vermijden overdragen terugdringen aanvaarden Risico graad Actie plan Risico beheer Risico analyse & beheer : Raamwerk DoelstellingenStrategische en operationele planning Kans Impact Risicomatrix Analyse van beheersopties Identificatie en analyse van bestaande beheersmaatregelen RISICO BEHEER – RVA raamwerk RVA Missie

25 25 Dagelijks beheer (boordtabellen) Kerntaken Ondersteuning Kostprijsberekening Dagelijks beheer (boordtabellen) Kerntaken Ondersteuning Kostprijsberekening Prioriteiten Strategische opties MISSIE - VISIE Verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN Changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR SWOT-analyse & Omgevingsscanning & Risico-analyse

26 26 Boordtabellen 3 niveaus : –niveau van de instelling R.V.A. elke maand situatie van 30 werkloosheidsbureaus historische reeks over 25 maanden situatie in de steundiensten –niveau van de directies / werkloosheidsbureaus historische reeks –exceptieverslag knipperlichten

27 27 BOORDTABELLEN op maat !

28 28  RESULTATEN METEN  GEEN INSPANNINGEN uitzondering : Controle

29 29 Kostprijscalculatie Kost gekend per : –kostensoort (personeel, informatica, andere werkingskosten, betwiste zaken) –kostenplaats (hoofdbestuur, werkloosheidsbureaus, andere) –basisopdracht (financiële opdrachten, toekennen van rechten, controleren, uitbouw en beheer informaticasysteem, informeren, beleid en beheer, gerechtelijke betwistingen, specifieke opdrachten) kruistabellen

30 30 KOSTPRIJSCALCULATIE Basisgegevens –Volumegegevens uit de boordtabellen –Uitvoering van de begroting Snelle beschikbaarheid van de rekeningen –Tijdsbesteding Jaarlijkse bevraging van het personeel

31 31 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en bijsturing … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

32 32 Functies van het Data WareHouse Data WareHouse Inlezen van de gegevens volgens een bepaalde periodiciteit Maandelijkse productie van rapporten Visualisatie van de behaalde scores Communicatie >>> Acties

33 33 PC’s in LAN per W.B. in verbinding met het hoofdbestuur (550 PC en 70 servers) Mainframe 96,2 % 192 MB intern geheugen 290 Gigabyte harde schijf Automatische 1.700 PC’s Servers burotica Input terminals Manuele 3,8 % Captatie en verwerking van de gegevens DATA WAREHOUSE MISUS Output LAN

34 34 Opvolging resultaten  Boordtabellen  Datawarehouse M I S U S  Management Information System Unemployment Services  Management Cockpit

35 35 Demo

36 36 Maandelijkse directeursvergadering 5de-6de werkdag : rapporten aanmaken en MISUS beschikbaar Interne Audit ontvangt rapporten en MISUS Diensten ontvangen rapporten en MISUS Directie ontvangt rapporten en MISUS Voorbereidende vergadering Eventueel contact Maandverslag door directeur Interne Audit analyseert Werd het probleem tijdig onderkend ? * gekend door directeur ? * heeft de directeur maatregelen genomen ? * externe hulp nodig ? ==> - tijdelijke hulp : speciale ploeg - meer structurele oplossingen

37 37 Communicatie met de directeurs Maandelijks Beslissingen Beheerscomite en Tussenoverlegcomite Boordtabellen Strategie Best practice Opleiding Stand van zaken informatisering Beslissing over individuele problemen - billijkheid Informatie en communicatie Jaarlijks Vastleggen normen Vastleggen strategie

38 38 Opvolging resultaten  Boordtabellen  Datawarehouse M I S U S  Management Information System Unemployment Services  Management Cockpit

39 39 Management Cockpit = balanced scorecard large size = balanced scorecard large size = collectief gebruik

40 40 BLAUWE MUUR ZWARTE MUUR RODE MUUR WITTE MUUR

41 41 Lay-out Cockpit Blauwe muur : - interne klant en intern functioneren Zwarte muur : - externe klant Rode muur : - omgevingsindicatoren Witte muur : - strategische planning

42 42 Belang van de cockpit * niet blind vliegen * voorbereiding van punctuele dossiers * algemene sturing * voorbereiding syndicaal overleg * risico’s vermijden * prioriteiten opsporen * efficiëntie meten * motivatie door resultaten * benchmarking & goede praktijken opsporen * proceskosten meten * bedrijfscultuur creëren

43 43 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en bijsturing … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

44 44 Dagelijks beheer (boordtabellen) Kerntaken Ondersteuning Kostprijsberekening Dagelijks beheer (boordtabellen) Kerntaken Ondersteuning Kostprijsberekening Prioriteiten Strategische opties MISSIE - VISIE Verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN Changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR SWOT-analyse & Omgevingsscanning & Risico-analyse

45 45 Evaluatie Management of performance Single loop metenmeten b ij s t u r e n

46 46 Evaluatie Centrale projecten & lokale actieplannen Structurele verbeteringen Management of performance Double loop metenmeten b ij s t u r e n Coaching CMT

47 47 centraal project Voor ieder centraal project wordt een Gantt-chart opgesteld en een charter ondertekend

48 48 PROJECTCHARTER Centrale projecten 1. Doelstelling van het project 2. Te gebruiken data / documenten 3. Verwachte resultaten 4. Doelgroepen en betrokken diensten 5.Interne beperkingen 6. Externe beperkingen 7. Relatie met andere projecten 7. Planning en projectfasen (gantt chart) 8. Noodzakelijke middelen 9.Projectrisico’s 10. Communicatieplan

49 GANTT chart

50 50 lokale projecten Schema lokale projecten *link met missie en strategie *smart *kwantitatieve omschrijving doelstelling *kwantitatieve beschrijving beginsituatie *te gebruiken middelen *planning in de tijd

51 51 Strategisch plan 2005 uitvoering volgens de projectcharters cfr. Strategische kalender

52

53 53 Kalender : werkjaar 2005 apr- lenteseminarie : voorafbeelding & budgettering projecten 2005 mei- RVA-raming voorafbeelding begroting 2005 sep- regeringsbeslissing definitieve begroting 2005 nov- herfstseminarie : evaluatie boordtabellen, risico-analyse, omgevingsscanning, “bijsturing doelstellingen & strategisch plan 2005” = bestuursplan feb- budgetcontrole 2005 maa- lenteseminarie : acties afstemmen op budgetcontrole juli- tussentijdse evaluatie projecten en actieplannen 2005 nov- interne budgetcontrole 2005 - herfstseminarie : evaluatie boordtabellen dec- eindevaluatie projecten en actieplannen 2005 maa- lenteseminarie : evaluatie verbintenissen bestuursovereenkomst 2004 2005 2006

54 54 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en bijsturing … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5. structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

55 55 Evaluatie Centrale projecten & lokale actieplannen Structurele verbeteringen Management of performance Double loop metenmeten b ij s t u r e n Coaching CMT

56 56 Management of performance Evaluatie Centrale projecten & lokale actieplannen Structurele verbeteringen metenmeten b ij s t u r e n Coaching CMT Double loop Single loop Management of performance evaluatie van het management => CAF - performance of management -

57 57 Bijsturing van de strategie op basis van - de resultaten van de boordtabellen, kostprijscalculatie, … - uitvoering van de strategische projecten - de omgevingsscanning - risico-analyse - consultatie van het personeel - zelfbevraging => CAF als een aangewezen techniek

58 58 Common assessment framework zelfbevraging voor bijsturing van strategische opties http://www.eipa.nl

59 59 Criteria: 1. Leiderschap 4. Partnerships en Middelen 7. Resultaten personeel 2. Strategie en Planning 5. Processen & verandering 8. Resultaten samenleving 3. HR Management 6. Resultaten burger/klant 9. Resultaten sleutelactiviteiten Resultaten van de 2 CAF toepassingen

60 60 RESULTATEN  de resultaten van de CAF-procedure (sterke en zwakke punten van het management) worden gebruikt als input voor het jaarlijkse strategisch seminarie

61 61 GEBRUIK VAN DE RESULTATEN  Nieuwe projecten  Nieuwe projecten binnen het strategisch plan : project CAF 7 (tevredenheidsonderzoek bij het personeel) de ontwikkeling van een intranet ( project Communet ) project HRMD – competentiebepaling en functiebeschrijving

62 62 1. onze omgeving 2. een continuë evolutie naar geïntegreerd management 3. activiteitenopvolging en bijsturing … intake – input – throughput – output – outcome … ( boordtabellen ) 4. gegevens worden informatie, informatie wordt kennis om te sturen ° datawarehouse ° management information system ° cockpit : balanced scorecard large size 5 structurele bijsturing strategische planning via projectmanagement 6. (zelf)evaluatie van het management : CAF 7. autonomie en responsabilisering : bestuursovereenkomst

63 63 Bestuursautonomie : een nieuwe omgeving Nieuw werkkader voor de sociale parastatalen vanparitair beheerde sociale parastatale ( categorie D - wet 16.3.1954 ) naarparitair beheerde openbare instelling van sociale zekerheid Afbakening van bevoegdheden beleidseffectiviteit °de voogdijoverheid bepaalt de beleidseffectiviteit bestuurlijke efficiëntie °de instelling is verantwoordelijk voor de bestuurlijke efficiëntie en beschikt hiervoor autonoom over middelen Bestuursovereenkomst met de Staat vanaf 1 januari 2002

64 64 Bestuursovereenkomst - taken - doelstellingen - gedragsregels - meting en opvolging - beheerskredieten - personeelskredieten (stat.) - positieve en negatieve sancties _________________________ - Wet van 26.7.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (art. 47) - BS 1.8.96 - K.b. van 3.4.1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering (...) - BS 30.4.97 - Koninklijk besluit van 29.4.2002 : Bestuursovereenkomst RVA ° boordtabellen ° bestuursplan ° financieel plan ° jaarlijkse toetsing Bestuursautonomie Responsabilisering

65 65 dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening prioriteiten strategische opties MISSIE - VISIE verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF

66 66 ° Management als - een continu proces gegroeid & geleid - een gefundeerd en geïntegreerd proces dagelijks beheer en routine - verbetering - risicobeheer - een geleid en ondersteund proces cmt - infrastructuur - informatiecreatie - lerend ° Gerelativeerd en bijgestuurd balanced scorecard - common assessment framework ° Geëngageerd autonomie en responsabilisering (bestuursovereenkomst)

67 Interne Controle Zaak van iedereen in de organisatie ° Samen prioriteiten bepalen (strategisch seminarie) ° Overlegde objectieven (seminarie « objectieven ») ° Breedste input voor bijsturing (terugkoppeling en bevraging) ° Responsabilisering van de lijn voor resultaatverbintenissen (opvolging boordtabellen)

68 68 Resultaten ?  Performantie-indicatoren  Procesefficiëntie en doelmatigheid  Tevredenheid van klanten / gebruikers  Tevredenheid van klanten / burgers  Tevredenheid van het personeel

69 69 Bezoekerstevredenheid ?

70 30% 19%21% 15%16% 11% 26% 57% 60% 59%62% Strategisch project CONSULTO - min. wachttijd bezoekers+20 11-20 6 - 10 1 - 5 0

71 71 Klantentevredenheid ? tevredenneutraalontevreden Algemeen Telefonisch onthaal87 %9 %4 % Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet Algemene dienstverlening88 %7 %5 % Snelheid van betaling89 %6 %5 % Regelmatigheid van betaling93 %3 %4 %

72 72 dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening dagelijks beheer ( boordtabellen ) kernactiviteiten support activiteiten kostprijsberekening prioriteiten strategische opties MISSIE - VISIE verbeteringsprojecten CENTRALE PROJECTEN CENTRALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN LOKALE PROJECTEN changemanagement team begeleidt RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS RAPPORTERING AAN DE LEIDEND AMBTENAAR & DE BELEIDSMAKERS & FEEDBACK AAN DE UITVOERDERS omgevingsscanning & risicobeheer & swot analyse & CAF Outputresultaten ?

73 73 Vroeger -3/4 dossiers geverifieerd -alleen controle berekening -doorlooptijd aanvraag : > 60 dagen -geen controle correctheid van de beslissing - aantal betalingen 1990 : 10,6 miljoen Nu -100 % geverifieerd -ook controle van betaling: loopbaanonderbreking : 99,5% 1ste betaling voor einde maand -werkloosheid en brugpensioen : 14 d. (in 2004) loopbaanonderbreking : 8 dagen -Statistical process control : > 97 % correct -12,5 miljoen in 2004 = + 18% Outputresultaten ?

74 74 Efficiënt en doelmatig ? 1999 -beroepen : 3,1% -vonnissen : 6.905, waarvan 75 % gunstig -1.080 arresten, waarvan 80% gunstig -OCMW-voorschotten : administratieve overlast en rechtsonzekerheid -Papierberg (42 km klassement) 2003 -beroepen : 1,4% -vonnissen : 2.700, waarvan 69% gunstig -568 arresten, waarvan 74 % gunstig -OCMW-voorschotten met 33% gereduceerd -Digitalisering + workflow

75 75 Evolutie sociale uitkeringen versus Personeel

76 76 http://www.rva.fgov.be


Download ppt "1 Continu geïntegreerd kwaliteitsbeheer bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005 Netwerk Kwaliteit - 31 januari 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google