De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Randstad 2040 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Randstad 2040 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Randstad 2040 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper

2 2 Randstad 2040 Proces 1.Startnotitie Randstad 2040 2.Adviezen  RPB, MNP, CPB: Ex ante toets Randstad 2040  Raden  Plan-mer  3 Modellen Rijksbouwmeester 3.Structuurvisie Randstad ------------------------------------------------------------------- 1.Uitwerking Randstadvisie in sectornota’s Rijk 2.PBL: samenhang, lange termijn

3 3 Randstad 2040 Hoofdlijnen Ex ante toets Randstad  Samenhang  Robuustheid ruimteclaims  Relatie ruimtelijk en sociaal-economisch beleid, woningmarkt  Als structuurvisiestatus, dan uitvoeringsparagraaf

4 4 Randstad 2040 Structuurvisie Randstad Algemeen  Onderzoek nieuwe sleutelprojecten  Uitvoeringsallianties Randstad  Geen opschaling Randstad 4 Leidende principes met keuzes 1.Veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta 2.Sterkere wisselwerking groen, blauw en rood 3.Wat internationaal sterk is, sterker maken 4.Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid

5 5 Randstad 2040 Structuurvisie Randstad Per leidend principe keuzes (I) 1. Veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta  Randstad beschermen tegen overstromingen  Anticiperen verzilting en watertekort  Van Groene Hart naar Groenblauwe delta: beschermen, ontwikkelen en klimaatbestendig inrichten 2. Sterkere wisselwerking groen, blauw en rood 1.Beschermen en ontwikkelen landschappelijke differentiatie 2.Transitie landbouw 3.Groene woonmilieus gekoppeld aan groenblauwe opgave 4.Groenblauwe kwaliteit bij steden in vorm ‘metropolitane parken’

6 6 Randstad 2040 Structuurvisie Randstad Per leidend principe keuzes (II) 3. Wat internationaal sterk is, sterker maken  Uitwerkingen voor Amsterdam, Rotterdamse haven, Schiphol irt Lelystad/ Eindhoven, Den Haag internationaal, greenports, Utrecht kennis, economische clusters rond 6 universiteiten  Internationale verbindingen (weg en OV) 4. Krachtige, duurzame steden en regionale bereikbaarheid 1.Opschalen stadsregio’s 2.Benutten binnenstedelijke ruimte 3.Schaalsprong Almere

7 7 Randstad 2040 1. Klimaatverandering  Komende eeuwen veiligheid gegarandeerd  1e probleem ligt in Benedenrivierengebied (R’dam, Dordrecht)  Vanuit veiligheid geen noodzaak kustuitbreiding  Extra afvoer via IJssel overwegen om Randstad te ontzien  Actualisatie en differentiatie veiligheidsnormen  Grotere neerslagpieken: waterberging regionaal en in de stad  + blijvende Randstad  - meer expliciete aandacht Benedenrivieren, IJssel, IJsselmeer

8 8 Randstad 2040 1. Groenblauwe delta  Enerzijds Groenblauwe delta: Grotere eenheden, in grotere samenhang bezien, beter met elkaar verbonden  Anderzijds sterkere wisselwerking groen blauw rood: meer gedifferentieerde aanpak, meer accent op ontwikkelingen ipv bestaand gebruik en landschapsbeeld  - Uitwerking concept groenblauwe delta?

9 9 Randstad 2040 2. Sterkere wisselwerking groen blauw rood  - Groentekorten opheffen  + Niet alleen ‘groen’ maar ook landbouw, landschap, natuur en milieu- en waterkwaliteit  - Specifieke aandacht internationaal beschermde natuur (Natte As, duingebieden, flanken Heuvelrug)  - Planologische bescherming  + Transitie landbouw (agrarisch landschaps- en natuurbeheer in Nationale Landschappen, beïnvloedingsgebieden Natura 2000, Rijksbufferzones)  - Groene woonmilieus selectief ontwikkelen waar lage landschappelijke kwaliteit  - ‘Metropolitaan park’?

10 10 Randstad 2040 3. Wat internationaal sterk is, sterker maken  Vele uitwerkingen, maar wat is nu wel of niet de samenhang in de Randstad?  Enerzijds beperkte samenhang tussen stadsregio’s  Anderzijds  samenhang infrastructuur  betekenis overige Randstad (en Nederland) als achterland van de Noordvleugel  Mate van sturing Rijk op greenports? Verlichting ruimtedruk Randstad door uitplaatsing functies (bv. glastuinbouw)

11 11 Randstad 2040 3. Toekomst van Schiphol  Vasthouden aan bouwbeperkingen rond Schiphol  Luchthavenstructuur in samenhang beschouwen: ook regionale luchthavens  Productdifferentiatie en uitplaatsing deel Schiphol?  Onzekerheden groot (homecarrier kan wegvallen) Nederland Later  Binnen huidige contouren 2040 geen ruimte 40% vraag  Uitplaatsing deel Schiphol (verplaatst Lelystad) levert belangrijke bijdrage aan vermindering geluidgehinderden (-30%)

12 12 Randstad 2040 4. Krachtige duurzame steden …  Verdichten en bundelen  Kosten op korte en op langere termijn kunnen leiden tot verschillende inzichten  Regionale verschillen  Woonwensen, geluidhinder, luchtkwaliteit, groen  Veel groen-blauwe rondom steden Randstad  Op lange termijn nemen beheerslasten sterk toe en wordt bundelen/ verdichten goedkoper  Actualisatie verdichtings- en uitlegbehoefte niet los te zien van geld: afbouw BLS en ISV?

13 13 Randstad 2040 4. … en bereikbaarheid  Beprijzen noodzaak voor bereikbaarheid; verdere investeringen bekijken binnen die randvoorwaarde  Na 2020 onzekerheid mobiliteitsgroei  Bereikbaarheid te verbeteren door nabijheid (bundelen/ intensiveren)  Bereikbaarheidsbaten verdichten/ bundelen groter dan van pakket Nota Mobiliteit 14,5 mld (bij TM-ruimtedruk)  Bereikbaarheids’ladder’ toepassen:  1. Verdichten en bundelen  2. Beprijzen  3. Uitbreiden infrastructuur  Samenhang in MIRT en beprijzing

14 14 Randstad 2040 Conclusie  Samenhang  Verstedelijking en bereikbaarheid: financiering verdichting, km-beprijzing  Beleid, uitvoering en handhaving  Ruimte en sociaal-economisch, woningmarktproblematiek  Robuustheid ruimteclaims  Meer aandacht robuustheid/ no regret (bv. omvang ruimteclaims, aanleg infra)  Relatie ruimtelijk en sociaal-economisch beleid, woningmarkt  Consequenties accentverschillen steden  Als structuurvisiestatus, dan uitvoeringsparagraaf  vele uitwerkingstrajecten; Wro-structuurvisiestatus ‘zelfbindend’ voor Rijk?

15 15 Randstad 2040

16 16 Randstad 2040

17 17 Randstad 2040

18 18 Randstad 2040


Download ppt "Evaluatie Randstad 2040 Presentatie Ruimteconferentie 28 oktober 2008 Rienk Kuiper."

Verwante presentaties


Ads door Google