De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spijbelpreventie in (secundaire) scholen Een maatschappelijke prioriteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spijbelpreventie in (secundaire) scholen Een maatschappelijke prioriteit."— Transcript van de presentatie:

1 Spijbelpreventie in (secundaire) scholen Een maatschappelijke prioriteit

2 2 Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen -Doel -Verhogen van onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen. -Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom -Hoe? -Netoverschrijdend -Projectmatig -Doelgroepgericht -Vernieuwend -…

3 3 Probleemstelling -Spijbelen = risicogedrag -Persoonlijk / maatschappelijk -Leerplicht ontduiken = misdrijf -Snelle opvolging is noodzakelijk -Spijbelen = communicatie -Onderwijs, welzijn, justitie, politie -Iedere school heeft spijbelaars !

4 4 Wettelijk kader -Wet op de leerplicht -Verzekeren van het leerrecht -Tav ouders -Tav leerlingen -CLB -vanaf 10 halve dagen -Departement -vanaf 30 halve dagen

5 5 Wat is spijbelen?

6 Spijbelonderzoek lager onderwijs Spijbelgedrag in het lager onderwijs -Schooljaar 2008-2009 : bevraging alle scholen van Antwerpen -10 halve dagen met B- code B-code: geregistreerde afwezigheid waarvoor geen enkele geldige reden kan ingeroepen worden.

7 Spijbelcijfers lager onderwijs 2,7% van alle leerlingen lager onderwijs spijbelt 10 halve dagen 12,1% in het buitengewoon lager onderwijs 2% in het gewoon lager onderwijs Aantal spijbelaars Aantal leerlingen % spijbelaars gewoon onderwijs57629.1592,00% buitengewoon onderwijs288237912,10% Totaal lager onderwijs86431.5382,70%

8 Spijbelcijfers lager onderwijs Geslacht -In het lager onderwijs spijbelen meer jongens dan meisjes -In het buitengewoon lager onderwijs is het net omgekeerd Hardnekkige spijbelaars 4,3% jongeren spijbelt meer dan 100 halve dagen, deze situeren zich voornamelijk in het 3e leerjaar. Het betreft voornamelijk meisjes

9 Spijbelcijfers lager onderwijs Buitengewoon onderwijs Type 1 (lln licht mentale handicap), Type 3 (lln gedragsmoeilijkheden), Type 2 (matig tot ernstig mentale handicap) Type bijzonder onderwijs Aantal leerlingen Aantal spijbelaars % spijbelaars Type 197921421,9% Type 22403514,6% Type 36223,2% Type 48100% Type 6800% Type 723652,1% Type 8770314,0% Alle types237628712,1%

10 Spijbelcijfers lager onderwijs Leerjaar 35,9% van alle spijbelaars zit in het eerste leerjaar

11 Spijbelcijfers lager onderwijs Oorzaken spijbelgedrag eerste leerjaar -Verlengde kleuterschool effect -Multi-problem situaties -Onvoldoende kennis van onderwijs- leerplichtregelgeving

12 Scholen -Spijbelaars zitten verspreid in ongeveer 141 scholen - Problematiek situeert zich in enkele scholen. - Tekort aan secretariaatspersoneel voor adequate opvolging - Aanpak van en in scholen is cruciaal -Probleem is groter in Antwerpen Noord, Hoboken, Borgerhout en Deurne

13 Lager onderwijs / aanpak -Intensieve coaching / opvoedingsondersteuning Bv De acht/ Traject 2 -Spijbelambtenaar en spijbelspiegels -Engagement ouders -Congres goodpractices lager onderwijs

14 Spijbelcijfers secundair onderwijs Spijbelgedrag in het secundair onderwijs -Meting 6 schooljaren op rij -Evoluties voorbije schooljaren van deeltijds naar voltijds engagement. Waardoor moeilijk vergelijkbaar. -Afwezigheden met (B- code) worden beter geregistreerd als signaal ! -Spijbelen= symptoomgedrag.

15 Spijbelcijfers secundair onderwijs 14,8% van alle leerlingen secundair onderwijs spijbelt 10 halve dagen

16 Spijbelcijfers secundair onderwijs Stijging DBSO van 54% naar 63 % BUSO van 22,7% naar 23,1% Gewoon voltijds onderwijs van 11 naar 12,3% Daling OKAN van 22 % naar 18,9% KS0 van 14,4% naar 12,7%

17 Spijbelcijfers secundair onderwijs

18 Spijbelcijfers secundair onderwijs Grootste groep spijbelaars spijbelt tussen 8 en 20 halve dagen. schooljaar 2006-2007schooljaar 2007-2008 aantal% % 8 tot 20 halve dagen291760,3293959,5 21 tot 30 halve dagen90318,795219,3 31 tot 100 halve dagen91518,994019 meer dan 100 halve dagen9921062,1 Totaal48341004937100

19 Spijbelcijfers secundair onderwijs Geslacht: Meer jongens dan meisjes/ behalve in DBSO Leeftijd: Meer dan 50% van alle spijbelaars is 18 jaar en ouder. Schoolse vertraging: Het aandeel spijbelaars stijgt met het aantal jaren schoolse vertraging. Aantal spijbelaarsAantal leerlingen 12 jaar en jonger958 13 jaar1393362 14 jaar3334828 15 jaar5025100 16 jaar6825423 17 jaar10375736 18 jaar11625869 19 jaar7483318 20 jaar4631689 ouder dan 20 jaar4081546 Totaal548336929

20 Secundair onderwijs / aanpak Spijbelambtenaar 1.Op leerlingenniveau -Opvolging van individuele leerlingen met spijbelproblematiek -Ondersteunen/sensibiliseren van scholen/CLB’s -Toeleiding naar jeugdbrigade/ Antwerpse projecten Schooljaar 2008-2009 / 840 aanmeldingen spijbelen op het CMP 64% doorverwijzingen naar projecten/Jeugdbrigade 21% informatie 12% ondersteuning van de scholen 3% ronde tafel

21 Secundair onderwijs / aanpak 2. Schoolniveau -Spijbelspiegels -Gerichte spijbelaanpak door spijbelactieplan -Vorming voor scholen, lerarenopleiding, CLB’s, anderen Van september 2008 juni 2009 - 25 vormingsmomenten voor scholen, OCMW, VDAB, CLB… - In drie lerarenopleidingen 14 modules Van september tot december 2009 - 17 vormingsmomenten - Coaching spijbelambtenaar 14 scholen

22 Secundair onderwijs / aanpak Tips naar scholen -Preventief werken is cruciaal/ Op schoolniveau kan veel! -Symptoomgedrag / wat zegt ons het spijbelgedrag? - op niveau van de jongere - op niveau van de school -Doelgroepspecifieke aanpak 18-jarigen -Duidelijke communicatie naar lln, ouders, lkr. - Betere aansluiting schoolinterne/externe aanpak

23 Spijbelspiegel: een voorbeeld

24

25

26

27 Good- practice Veel aandacht in scholen voor spijbelen -Opvolging gsm systeem meer verspreid -Van zeer persoonlijke aanpak naar structurele maatregelen -Scholen geven positieve beloningen: groepsbeloningen, erkenning -Peer- control -Samenwerking met ouders rond aanpak spijbelen

28 28

29 29

30 Secundair onderwijs Aanpak 3. Netwerk -Aanpak met alle bij de spijbelaanpak betrokken actoren: -Antwerpen -Vlaanderen ( departement onderwijs)

31 31 Wat kan de school doen? -Veel aandacht voor preventie -Opzetten van goede detectie -Degelijk gefundeerde interpretatie -Zinvolle interventie -remediëringstrajecten uitzetten -permanent evalueren en bijsturen op alle niveaus

32 32 Het VISIEr-model

33 33 Preventie -Fundamentele preventie -Hoe zorgen dat leerlingen graag naar school komen? -Algemene preventie -Wie zijn aanspreekpunten bij problemen (bvb. pesten,...)? -Infrastructurele en technopreventie -Hoe dragen de omstandigheden al dan niet bij tot spijbelen? -Communicatie -Gedeelde verantwoordelijkheid

34 34 Fundamentele preventie… -Hoe zorgen dat leerlingen graag naar school komen? -goede sfeer op school / in de klas -leerlingvriendelijke lesroosters -zinvolle vervangingen / activiteiten bij afwezigheden -duidelijke afspraken en communicatie m.b.t. -later komen -vroeger stoppen -Middagpauze -binnen of buiten de school -(sport)activiteiten,...

35 35 Algemene preventie… -Wie zijn aanspreekpunten bij problemen (bvb. pesten,...)? -0 de lijn: medeleerlingen (peercoaching) -1 ste lijn: schoolteam -(groene) Leerkrachten -Leerlingensecretariaat -Leerlingenbegeleiding -middenkader (T.A. ’s, …) -directie -2 de lijn: C.L.B. -3 de lijn: samenwerking met externen

36 36 Infrastructurele en technopreventie -Infrastructuur: -eetzaal / ontspanningsruimte -gescheiden studie- en ontspanningsruimte -sportterreintje / belijning op de speelplaats -cybercafé -… - Technopreventie: -degelijk gecontroleerde in- en uitgangen -degelijke afsluitingen -camerabewaking (onveiligheidsgevoel!!)

37 37 Preventie = communicatie -Goed gecommuniceerde afspraken -Verwachtingen -Procedures -risico ’s -sancties -Duidelijkheid voor ALLE partijen

38 38 Preventie = gedeelde verantwoordelijkheid -Samen met alle betrokkenen -Leerlingen -Ouders -Leerkrachten -Schoolteam -C.L.B. -3 de lijnsbegeleiders -…

39 39 Detectie -Controle in principe per lesuur… -Elke school eigen systeem, … -Leerkrachten kunnen het snelst inspelen op een afwezigheid -Registratie in de praktijk per 1/2 dag -Leerlingensecretariaat -WISA / SOLAr / Absenta / Informat / … ? -zeer arbeidsintensief -elektronische detectie / registratiesystemen (badge, bioscan,…?) -(te) duur -wetgeving ter zake (België vs Nederland) -Uitwisseling data met departement

40 40 Interpretatie -Luxespijbelen -Ouders voor hun verantwoordelijkheid plaatsen -Spijbelcontract? -Signaalspijbelen -1 ste interpretatie door leerkrachten en secretariaat -Ouders / verantwoordelijken verwittigen -Telefoon, sms, e-mail, … -Info bij inschrijving? -Brief: geen omslag met logo, niet richten “aan de ouders van…”

41 41 Interpretatie -In functie van trajectbegeleiding… -Door gestructureerd overleg: DE SPIJBELCEL -Wekelijks (minimaal 14 daags) -Leerlingensecretariaat -CLB -Leerlingenbegeleiding -Externen (jongerencoach, …) -Middenkader of directie? -Door onderzoek van spijbelgedrag per leerling -Gewettigde afwezigheden? -Horizontale / verticale samenhangen. -Zie kopies

42 42 Interpretatie

43 43 Interpretatie

44 44 Interpretatie

45 45 Interpretatie

46 46 Interpretatie

47 47 Interventie -Trajectbegeleiding… -Wie is verantwoordelijk? -<10 halve dagen (B-codes): opvolging op schoolniveau -Vanaf 10 halve dagen: school + CLB -Vanaf 30 halve dagen: melding aan departement -Departement: problematisch vs. Zorgwekkend dossier… -Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs, arrondissement Antwerpen -Partners onderwijs – hulpverlening en begeleiding – politie en justitie

48 48 Interventie -Wat wordt opgevolgd via de spijbelcel? -Spijbelen op school / thuis / op straat. Waarom? -Misbruik van ziektebriefjes… -Vervalsing van doktersattesten -Schrijfgrage dokters -Oorzaken achterhalen en mechanismen blootleggen

49 49 Interventie: trajectbegeleiding -Principes -Wie doet wat, waar, wanneer? -Hoe zorgen we dat anderen doen wat we van hen verwachten? -Instrumenten -Gesprek met de leerling -Contact met ouders -Telefoon / sms / e-mail / brief / aangetekende brief / huisbezoek -Lijst spijbelgevoelige leerlingen -Spijbelcontract met ouders en leerling (haalbaarheid!) -Sancties op klas- en school niveau -Info opslaan in degelijk geïnformatiseerd en gebruiksvriendelijk leerlingvolgsysteem

50 50 Interventie: stappenplan spijbelopvolging -Inschakelen van 3 de lijn (CMP) -Coaching -Intensieve trajectbegeleiding -Jeugdbrigade -Bij manifeste onwil -Niet voor illegale leerlingen, 17-18-jarigen -Sociale dienst: bij POS -Spijbelcontract -Jeugdparket -Bij hoogdringendheid -Verbreken spijbelcontract

51 51 Evaluatie -Op leerlingniveau -Was de begeleiding succesvol? -Slagen? Alternatieven? -Mening van de leerling? -Op schoolniveau -Hoe kunnen we de algemene preventie verbeteren? -Detectie -Responsabiliseren van leerkrachten -Op niveau van de spijbelcel -Hoe kunnen we de werking verder optimaliseren? -Netwidening, vorming, …

52 Stappenplan Spijbelopvolging

53 53 Voor wie? -Van toepassing binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen… -Van toepassing voor het SECUNDAIR onderwijs…

54 54 Door wie? -Iedereen die met spijbelaars te maken krijgt… -Partners uit -Onderwijs -Politie en justitie -Hulpverlening en begeleiding

55 55 Schema spijbelopvolging… Jongere spijbelt 10 halve dagen

56 56 Stappenplan spijbelopvolging -Affiche -arrondissement -Begeleidende brochure -Versie binnen de stad / versie buiten de stad -Afstemming verschillende partners (school, CLB, hulpverlening, politie en justitie) -Naar een sluitende, eenduidige en waar mogelijk vrijwillige aanpak van spijbelaars… -Duidelijk zicht krijgen op verdere noden…

57 57 Een leerling spijbelt herhaaldelijk…

58 58 Wat doet de school? -Detectie spijbelen (registratie)… -Schoolinterne opvolging… -Ten laatste na10 halve dagen problematische afwezigheden (B-codes), wordt het CLB ingeschakeld…

59 59 Opvolging door het CLB

60 60 Wanneer wordt het CMP ingeschakeld? -Als het CLB ondersteuning nodig heeft, wil overleggen rond een dossier… -Als er doorverwijzing naar een project (SWAT, jongerencoaching, LTO) nodig is… -Als doorverwijzing naar lokale politie of jeugdbrigade nodig is… -Voor SPIJBELAARS uit Antwerpse secundaire scholen… -Andere problematieken en lager onderwijs  school / CLB neemt rechtstreeks contact op met sociale dienst bij de jeugdbrigade of lokale politie! -Doorverwijzing LOP

61 61 Opvolging door het CMP

62 62 Wat doet het CMP? -Procesbegeleiding -Adviesverlening -Welke acties kan het CLB nog ondernemen? -Informatiedoorstroming / filter jeugdbrigade -Na overleg CLB -Administratieve gegevens -Overzicht ondernomen stappen school/CLB -Registratiefiche B-codes -Doorverwijzing projecten… -SWAT, Jongerencoaching, LTO -Doorverwijzing LOP

63 63 Wat doet het CMP?

64 64 Doorverwijzing LOP? -Voor spijbelaars die niet willen ingaan op het hulpaanbod… -Voor spijbelaars die nergens terecht kunnen… -Het LOP geeft het dossier door aan het departement onderwijs… -Het departement geeft het dossier door aan het Parket Antwerpen, sectie jeugd en gezin…

65 65 Wat doet de jeugdbrigade / lokale politie?

66 66 Wat doet de jeugdbrigade -Woonplaats jongere bepaalt welke politiezone bevoegd is… -Enkel melden via CMP voor leerlingen die begeleid worden door de 5 Antwerse CLB’s (GO, Provinciaal, Stedelijk, VCLB2 en De Wissel) -Spijbelcontract tot einde leerplicht… -Verbreken van spijbelcontract tijdens hetzelfde of een volgend schooljaar -Jeugdbrigade maakt PV op, wordt doorgestuurd naar parket…

67 67 GEEN DOORVERWIJZING JEUGDBRIGADE… -Voor jongeren die illegaal in België verblijven (wel inschakelen sociale dienst bij POS)… -Voor jongeren die al onder toezicht van de jeugdrechter staan (rechtstreeks contact opnemen met consulent)…

68 68 Spijbelopvolging op Parketniveau…

69 69 Opvolging op parketniveau… -Na melding door -Jeugdbrigade / lokale politie -Departement -Indien jongere nog NIET onder toezicht van jeugdrechter staat -Opvolging door parketcriminoloog… -Indien jongere reeds onder toezicht van de JR staat… -Melding bij JR -Melding aan consulent (SDJRB) -Eventueel Ronde Tafel

70 70 Parketcriminoloog… -Opvolging gedurende 2 maanden, 3 gesprekken… -2 Mogelijkheden -Leerling spijbelt niet meer  zonder gevolg -Leerling spijbelt opnieuw  bemiddelingscommissie -Bemiddelingscommissie -Geen hulp binnen BJZ  uit handen geving -Vrijwillige hulp  CBJ -Gedwongen hulp  parket  jeugdrechtbank / politieparket…

71 71 De BC stuurt het dossier terug naar PA…

72 72 Mogelijke interventies… -Inschakelen jeugdrechtbank -Spijbelen is nog steeds geen MOF… -Consulent SD JRB: Ronde Tafel -Tav ouders: -Boete opgelegd door politierechtbank (na PV jeugdbrigade of als BC dossier terug naar PA stuurt) -Ouderstage ADAM (verplicht op parketniveau, vrijwillig op niveau politie of CMP)

73 73 In de praktijk… -Wat met 18 +? -Sommige ouders melden zelf rechtstreeks aan bij de politie… -Wat met lager onderwijs? -Wat met niet-Antwerpse jongeren?

74 74 In de praktijk… -Wat met 18 +? -Schema is geldig, maar niet alle diensten werken met of zijn bevoegd voor meerderjarigen… -CBJ enkel op vraag van de jongere… -Mogelijkheden zijn beperkt. -Sommige ouders melden zelf rechtstreeks aan bij de politie… -Zij hebben dit recht en hun melding zal opgevolgd worden…

75 75 Praktijk… -Wat met lager onderwijs? -Procesbegeleiding CMP mogelijk… -Inschakelen sociale dienst jeugdbrigade mogelijk… -Beperkte mogelijkheden doorverwijzing -Signaalfunctie -Wat met niet-Antwerpse jongeren? -Woonplaats jongere bepaalt tot welke politiezone of gerechtelijk arrondissement de jongere behoort… -De school waar de leerling is ingeschreven bepaalt welk CLB betrokken is -Beperktere rol CMP (doorverwijzingen)

76 76 Meer weten? -Contact? Algemeen Onderwijsbeleid / Centraal meldpunt voor Risicojongeren Den Bell Francis Wellesplein 1 Antwerpen Luc Claessens: luc.claessens@stad.antwerpen.be Sofie Van de Velde: sofievandevelde@stad.antwerpen.besofievandevelde@stad.antwerpen.be Spijbelambtenaar@stad.antwerpen.be


Download ppt "Spijbelpreventie in (secundaire) scholen Een maatschappelijke prioriteit."

Verwante presentaties


Ads door Google