De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transmurale zorg COPD Hans in ‘t Veen ZORGSTANDAARD COPD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transmurale zorg COPD Hans in ‘t Veen ZORGSTANDAARD COPD."— Transcript van de presentatie:

1 Transmurale zorg COPD Hans in ‘t Veen h.intveen@SFG.nl ZORGSTANDAARD COPD

2 Transmurale zorg COPD COPD - definitie COPD is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door een niet volledig reversibele luchtwegobstructie die in het algemeen progressief is en wordt veroorzaakt door een abnormale ontstekingsreactie van de longen op schadelijke deeltjes of gassen. (de onderverdeling in emfyseem en chronische bronchitis is in de GOLD richtlijn vervallen vanwege de overlap tussen de beide aandoeningen)

3 Transmurale zorg COPD Waarom een zorgstandaard COPD?

4 Transmurale zorg COPD Drijvende krachten achter veranderende zorg Factoren aan de vraagkant (patiënt) epidemiologie veranderend zorgvisie toenemende verwachtingen Factoren aan de aanbodkant (zorgverlener)

5 Transmurale zorg COPD Epidemiologie toenemend aantal patiënten Ernst stadia COPD vlgs GOLD & prevalentie ernst stadia bij COPD patiënten in NL populatie GOLD stadiumFEV 1 (voorspelde waarde) + ** Prevalentie I licht>80 II matig ernstig50-80 III ernstig30-50 IV zeer ernstig < 30 (of <50 bij aanwezigheid van longfalen) ** alle grenswaarden zijn postbronchodilatoire waarden +120 % 28 % +120 % +27 % 15 % +30 % 54 % 3 % Heden2025

6 Transmurale zorg COPD Luchtweg obstructie Structurele veranderingen Systemische component Muco-ciliaire disfunctie Ontsteking Veranderde zorgvisie COPD: nu

7 Transmurale zorg COPD Toenemende verwachtingen door toegang tot informatie Informatie over de kwaliteit (?) van ziekenhuizen (Elsevier, AD) Informatie van lotgenoten: www.copd-international.com Informatie van zorg-professionals: www.goldcopd.com Eisende maatschappij

8 Transmurale zorg COPD Drijvende krachten achter veranderende zorg Factoren aan de vraagkant (patiënt) Factoren aan de aanbodkant (zorgverlener) wijzigingen zorginrichting informatie technologie druk op menskracht

9 Transmurale zorg COPD Veranderingen in zorginrichting Toverwoord… Functionele of integrale bekostiging ??

10 Transmurale zorg COPD Informatie Technologie veranderingen in zorgprocessen van papieren dossiers naar elektronische dossiers van meerdere dossiers naar gedeelde dossiers van gegevens sturen naar gegevens delen → van monodisciplinair behandelen naar multi-disciplinaire zorg

11 Transmurale zorg COPD Druk op menskracht Zorg wordt onbetaalbaar 0 200 400 600 800 1000 20002025 astma COPD €280 miljoen €1 miljard

12 Transmurale zorg COPD Druk op menskracht Zorg wordt onbetaalbaar Een afname van het aantal huisartsen/specialisten Toetreding van nieuwe zorgverleners: praktijkondersteuners, nurse practitioners, HBO-dokters Taakverdeling/delegatie en deskundigheids-bevordering

13 Transmurale zorg COPD De Toekomst van COPD Zorg-vraag/aanbod rond COPD toenemen èn veranderen. Ketenzorg: Disease managementprogramma, patiënt centraal,sluitende keten Zorgstandaard: Beschrijft op hoofdlijnen waaruit de zorg tenminste moet bestaan. Patiënt en zorgverlener wat zij moeten doen en kunnen verwachten.

14 Transmurale zorg COPD

15 Zorgstandaard COPD LAN opdrachtgever Multidisciplinair document op hoofdlijnen Primair doel niet:Kostenbesparing Primair doel wel:Kwaliteit van zorg Beschrijft niet:“Wie doet wat” Beschrijft wel:Op welke zorg COPD patiënt kan rekenen Gebaseerd op CBO, LTA, NHG, LESA richtlijnen Indeling volgens Meta-Model Zorgstandaard

16 Transmurale zorg COPD Uitgangspunten Multidisciplinaire zorg leidt aantoonbaar tot betere zorg; Patiënt centraal, niet belangen van hulpverlener/verzekeraar; Iedere patiënt heeft recht op zorgvuldige diagnostiek en behandeling; Iedere patiënt heeft recht op zorg, waar mogelijk dicht bij huis; Het streven moet zijn om de patiënt snel terug te brengen in eerste lijn, niet het voorkomen van bezoek aan tweede lijn.

17 Transmurale zorg COPD Visie op zorg Patiënt als partner in behandeling Dynamisch zorgmodel, patiënt “gaat door de lijnen heen”, zorgvraag kan van moment op moment wisselen COPD: complexe en heterogene ziekte Algemene (NHG) en persoonlijk behandeldoelen Optimalisatie van de Fysiologische stoornis Adaptatie aan de stoornis (klachten, beperkingen, QoL) Juiste diagnose en ziekteclassificatie (multidimensioneel assessment); Resultante bepaald intensiteit en locatie van de zorg….

18 Transmurale zorg COPD Diagnose Spirometrie huisarts & POH huisartsen Lab tweede lijn Provide GP’s with spirometry, not spirometers. Paul Enright, Editorial Thorax 2008;63:387

19 Transmurale zorg COPD Assessment ?

20 Transmurale zorg COPD stadium 1 mild COPDFEV1/FVC  70% FEV1  80% pred stadium 2 matig COPDFEV1/FVC  70% 50%  FEV1  80% pred stadium 3 ernstig COPDFEV1/FVC  70% 30%  FEV1  50% pred stadium 4 zeer ernstig COPDFEV1/FVC  70% FEV1  30% pred GOLD: classificatie COPD o.b.v. FEV1

21 Transmurale zorg COPD COPD: classificatie o.b.v. FEV1? Isolde Study, AJRCCM 2001

22 Transmurale zorg COPD COPD – classificatie: vele parameters Cazzola M, et al. Chest 2004;126:220-237

23 Transmurale zorg COPD COPD – classificatie: vele parameters Jones and Augusti, Eur Respir J 2006

24 Transmurale zorg COPD Assessment Evaluatie van de integrale gezondheidstoestand Fysiologie, klachten, beperkingen, QoL Basaal (trapsgewijs) Assessment anamnese exacerbatiefrequentie dyspneu: MRC klachten: CCQ voedingstoestand: BMI longfunctiebeperking: FEV1 Uitgebreid Assessment vele parameters, veelal in tweede lijn

25 Transmurale zorg COPD Uitgebreide inventarisatie 1. Diagnostische problemen 2. Niet/onvoldoende bereiken behandeldoelen ondanks therapie 3. Wens patiënt

26 Transmurale zorg COPD Leeftijd ≤ 50jaar BMI < 21 of VVMi <15 (vrouw), 16 (man) MRC ≥ 3, of CCQ ≥ 2 FEV1 < 50%, of 1500 ml absoluut Progressief beloop, snelle longfunctiedaling Exacerbatiefrequentie ≥ 2/jaar Nooit gerookt, geen onderbehandeld astma Comorbiditeit Saturatie ≤ 92% of desaturatie van > 3% bij inspanning Adaptatie problemen Indicatie zuurstof, revalidatie

27 Transmurale zorg COPD Indeling naar ziektelast en niet naar FEV1 Patiënt met COPD met een lichte ziektelast: Iedere patiënt met COPD, die volgens het assessment niet (meer) voldoet aan de criteria voor nadere analyse. Patiënt met COPD met een matige ziektelast: Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse, waarbij behandeling dicht bij huis mogelijk is, maar wel infrequent bezoek in de tweede lijn noodzakelijk is. Gedeelde zorg. Patiënt met COPD met een ernstige ziektelast: Iedere patiënt met COPD die volgens het assessment voldoet aan de criteria voor nadere analyse waarbij intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn (bv. door middel van multidisciplinaire revalidatie) noodzakelijk is.

28 Transmurale zorg COPD Na assessment: Individueel zorgplan Adaptatie, gedrag van de patiënt staat centraal Voorlichting en educatie Zelfmanagement Life Style verandering SMR Voeding Bewegen beweegadvies beweegprogramma longrevalidatie, basaal vs intensief Medicatie Management van hoest en dyspneu

29 Transmurale zorg COPD Organisatie van de zorg Rol verandering: meer behandeling (onder voorwaarden) dicht bij huis, na nauwgezet assessment Huisarts is coördinator in eerste lijn: lusten en lasten Case manager Zorggroep Intervisie, casuïstiek, communicatie, epd Certificering, visitatie & accreditatie (onderdelen vd) keten


Download ppt "Transmurale zorg COPD Hans in ‘t Veen ZORGSTANDAARD COPD."

Verwante presentaties


Ads door Google