De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatie 2de/3de lijn T. b. v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatie 2de/3de lijn T. b. v"— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatie 2de/3de lijn T. b. v
Inventarisatie 2de/3de lijn T.b.v. aansluiting op Landelijke Database Fysiotherapie 28 november 2013, Amersfoort - Gerben Aarnoudse, Projectmedewerker KNGF - Houwke Ong, Programmamanager LDF

2 Kwaliteit in Beweging; Landelijke Database Fysiotherapie
Kwaliteit van de beroepsgroep, maar moet wel herkenbaar zijn Waarom kwaliteit meten? Verplichtingen vanuit overheid/ KwaliteitsInstituut Transparantie naar patiënt en stakeholders Hoe ver is de eerstelijn? Ruim 600 praktijken aangemeld (3700 fysiotherapeuten) Eerste pilots rondom PROMs Aansluiting epd-leveranciers De overheid laat de invulling en het tot stand brengen van kwaliteitsinformatie in eerste instantie over aan het veld. Als de veldpartijen niet in staat blijken om voldoende resultaten te boeken, gaat de overheid over tot voorschrijvende stappen om transparantie van kwaliteit van zorg af te dwingen. Door zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen in de kwaliteit van het vak, streven we ernaar te komen tot één uniform en door alle stakeholders geaccepteerd systeem voor het meten, toetsen en borgen van kwaliteit. Stakeholders: Fysiotherapeuten, Patiënten,Patiëntenverenigingen (NPCF), Andere zorgverleners, Zorgverzekeraars, Overheid, Bedrijfsleven, Gemeenten. 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 2

3 Doelen KiB (2de/3de lijn)
Regie over kwaliteit fysiotherapeutisch handelen ligt bij de beroepsgroep (kwaliteitsverbetering) Professionele beroepsstandaard met borging via CKR Inzichtelijk maken van meerwaarde fysiotherapie, a.h.v. uitkomsten (behandelresultaten, behandelvolume etc.) Wat levert het op? Alleen administratie in het belang van de behandeling Betere positionering van ons vak Meer valide meting van kwaliteit Vakmanschap: verbeterinformatie leidt tot continue leren kwaliteit gaat over wat jij voor je patiënt kunt betekenen (beroepstrots), een beroepsgroep met een positief imago dat op macro niveau garen kan spinnen bij dat imago (nu niet of te weinig) als wij het niet doen dan vullen de verzekeraars of de overheid het in. 4. Aantoonbaar investeren in optimaliseren van je te leveren zorg Bij kenmerken van kwaliteit kun je denken aan functionaliteit, kosten-baten verhouding, effectiviteit, tevredenheid, uitstraling, toegankelijkheid Sommige van de aspecten die je kunt koppelen aan kwaliteit zullen subjectief van aard zijn, sommigen objectief. In ieder geval lijkt het begrip kwaliteit, of een gradatie hierin een middel om keuzes op te baseren.

4 De rol van kwaliteit binnen de fysiotherapie
Wet BIG (Beroepen In de Gezondheidszorg) CKR (Centraal KwaliteitsRegister) LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) KiB (Kwaliteit in Beweging) Transparantie gevraagd!

5 Het kwaliteitssysteem
Beroepsstandaard Zinnig en zuinig Outcome (PROMs) Gepast gebruik Patiënttevredenheid Verslaglegging Praktijk en etalage informatie Overige CKR eisen volume

6 12 november 2008 • Dit is de titel van deze presentatie • 6

7 Resultaten vanuit overleg
Veel onderlinge verschillen tussen instellingen Overwegend AWBZ zorg, maar % sterk instellingafhankelijk Digitalisering is knelpunt voor informatie uitvraag Welke systemen gebruiken jullie? Niet CKR geregistreerde therapeuten lastig te identificeren Relatief hoog % wél CKR geregistreerd Gebruik meetinstrumenten niet onbekend; ontwikkeling en gebruik van (specifieke) meetinstrumenten neemt laatste jaren toe. Op instellingsniveau al veel activiteiten op gebied van kwaliteit: HKZ, evaluaties, MDO’s etc. 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 7

8 Dit is een goed moment om aansluiting 2de/3de lijn te zoeken
Benchmark document (met name) ziekenhuizen Uitdagingen (diversiteit): Digitaliseringsgraad Is men al gewend aan benchmarken? Samenwerking 1ste en 2de/3de lijn en intramurale stromen PROMs Wat is scope fysiotherapie? Resultaat/doel? Afwisselende behandelaars per patiënt? Cliënten kunnen soms niet zelf PROMs invullen (vgl met SBG) Gedefinieerde rubrieken: Aandoening (DCSPH; Andere codes) Behandeling/verrichtingen (codes) Type geldstroom (AWBZ/ DOT etc); coderingen Hoe zie je de inzet van outcome measures? Ook patiënt gerapporteerd? Therapeut gerapporteerd? Alternatieven? Wanneer er sprake is van een multidisciplinair behandeltraject, in hoeverre is behandelresultaat toe te schrijven aan de fysiotherapeutische behandeling? Hoe wordt behandelresultaat nu gemeten/ gerapporteerd. (P)ROMs: hoe wordt hier nu mee omgegaan; tevredenheidslijsten (waaier) bekend? Worden deze ook door fysiotherapeuten afgenomen Financiële stroom reëel middel om gebruik fysiotherapie in kaart te brengen? Hoe wordt dit nu vastgelegd.

9 Plan van aanpak Formeren ‘denktank’ per setting/ instellingscategorie
Doelen van ‘denktank’: Waar liggen essentiële verschillen t.o.v. eerstelijn Wat zijn dan typische randvoorwaarden voor kwalitatief goede zorg Relevante uitkomstindicatoren Organisatie- en procesindicatoren (vragenlijst; aansluiting bij bestaande kwaliteitssystemen en –cycli van de instellingen) Vertaling naar borging in CKR Haalbaarheidspilot 2014 Landelijke implementatie Grote lijnen zijn leidend! Specialisaties binnen specialisaties zijn bekend, maar zonder volume geen uitkomsten. In eerste instantie generaliseren binnen betreffende deel van de beroepsgroep. Waar liggen mogelijkheden. Waar overeenkomsten en waar significante verschillen. Op zoek naar bestaande initiatieven What ‘s in it for me? (Bestaande) eisen (afdeling; organisatie; regio; landelijk; internationaal) Benodigdheden Knelpunten Haalbaarheidspilot is een niet wetenschappelijke pilot om mogelijkheden en knelpunten in kaart te brengen. 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 9

10 Resultaten tot nu toe 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 10

11 Meer info: Verder lezen…
Op het kennisplein van (onder organisatie en bedrijfsvoering)

12 Bijlagen 12 november • Dit is de titel van deze presentatie • 12

13 EPD-leveranciers actief in 2de/3de lijn
Chipsoft Nice Medicore Vir E Care Vodisys EPIC Gerimedica - Ysis X-care PinkRoccade Maatwerk EPD’s Unit4 Cura Suite De Heer SW – Plancare ONS ??


Download ppt "Inventarisatie 2de/3de lijn T. b. v"

Verwante presentaties


Ads door Google