De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. <naam organist> Beamisten: br. I.I. de Jong zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. <naam organist> Beamisten: br. I.I. de Jong zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. <naam organist> Beamisten: br. I.I. de Jong zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week
zondag 25 augustus 09:15 Oppas (Ans & Rieneke) 09:30 Kerkdienst: ds T. Dijkema (Enumatil) 14:00 Leesdienst: br. E. Wagenaar zondag 1 september 09:15 Oppas (Jannie & Renske)

3 Jarigen aanstaande week
br. J. Bijzitter wordt op 26 aug 53 jaar zr. W.G. Haarsma-van Til wordt op 31 aug 50 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4

5 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Psalm 67: 1, 3 1 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

8 Psalm 67: 1, 3 3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

9

10 Johannes 15: 9-13 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

11

12 Psalm 103: 4, 5 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

13 Psalm 103: 4, 5 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

14

15 Een kudde herten: een roedel.

16 Kleinste hert: Chileense poedoe. Zuid-Amerika – 40 cm hoog

17 Grootste hert: Eland. Zo groot als een paard! Een gewei en een…..baard

18 In Nederland: het gewone hert.

19 En het ….edelhert.

20 Mannetjes dragen een gewei. Die kan soms wel tien kilo wegen!

21

22 Augustinus vertelt, dat herten bij het zwemmen hun kop met het zware gewei op de achterkant van het hert leggen, dat voor hen zwemt. Ze dragen letterlijk de last van de ander.

23

24 Gezang 1:1-6 1 In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is. 2 In het begin zijn de wolken en luchten, in het begin is de hemel ontstaan. God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

25 Gezang 1:1-6 3 In het begin is de aarde gekomen, in het begin uit de diepte der zee. In het begin kwam het gras en de bomen, bloeiden de bloemen en graasde het vee. 4 In het begin zijn de sterren gaan branden, in het begin kwam de zon en de maan. Boven het land en de zee en de stranden wijzen zij wegen en tijden aan.

26 Gezang 1:1-6 5 In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord. Vissen in 't water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren, elk naar hun soort. 6 In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond. Wat was het goed om op aarde te leven, wat was God blij dat de wereld bestond.

27

28 Galaten 5:22-6:18 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

29 Galaten 5:22-6:18 1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

30 Galaten 5:22-6:18 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

31 Galaten 5:22-6:18 10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. 11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13 Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan.

32 Galaten 5:22-6:18 14 Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15 Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. 16 Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. 17 En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam.

33 Galaten 5:22-6:18 18 Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

34

35 Psalm 55:9 9 Werpt op de HERE al uw zorgen: uw leven is bij Hem geborgen. Hij zal de zijnen staande houden. Hij die u schraagt, uw leven draagt, laat nimmer toe, wat men ook doe, dat wie Hem vrezen wanklen zouden.

36

37 Galaten 6:2 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

38

39 “Wat denken de mensen over mij?”. “Hoor ik er bij?”.

40

41

42

43 “Degenen, die er zo op aandringen, dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen, dat ze vervolgd worden omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet uit de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan”.

44 “Zachtmoedigheid” 1: Strijd 2: Geluk 3: Samen 4: Getekend

45 “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf”. “Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf”.

46 “Zachtmoedigheid” 1: Strijd 2: Geluk 3: Samen 4: Getekend

47 Bij het kruis van Jezus leer je twee dingen: Je leert, dat je zondiger bent, dan je ooit had gedacht. Maar tegelijk, dat je meer geliefd bent, dan je ooit durfde dromen. (Tim Keller)

48

49

50 Sirenes

51 Odysseus

52 Argonauten en Orpheus

53 “Zachtmoedigheid” 1: Strijd 2: Geluk 3: Samen 4: Getekend

54 “…dan moet je, door de Geest geleid, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen”.

55 “…op het rechte pad brengen”.

56 “Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij het niet is, die bedriegt zichzelf”.

57 “Petrus, heb je mij lief?”. “Ja, Here, u weet, dat ik u liefheb”.

58 “Zachtmoedigheid” 1: Strijd 2: Geluk 3: Samen 4: Getekend

59 “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”.

60

61 Psalm 133:1-3 1 Komt, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen van Isrels huis als broeders samenwonen, in vrede bij elkander zijn. Het is als olie, kostelijk en fijn, die naar Gods heilig voorschrift is bereid, waarmee de priester wordt gewijd.

62 Psalm 133:1-3 2 Als olie die Aärons hoofd besproeide en langs zijn baard en mantel nedervloeide, is hun eendrachtig samenzijn. Het is als Hermons dauw zo fris en rein, een dauw, die door het vroege licht bestraald, op Sions bergen nederdaalt.

63 Psalm 133:1-3 3 Op Sions berg gebiedt de HEER de zegen, daar wordt genaad' en vrede rijk verkregen, het leven tot in eeuwigheid.

64

65 Kruispunt & Instandhouding Kleine Kerken
Collecte Kruispunt & Instandhouding Kleine Kerken

66

67 Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

68

69 Amen A - men, a - men, a - men.

70


Download ppt "Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. <naam organist> Beamisten: br. I.I. de Jong zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."

Verwante presentaties


Ads door Google