De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. Th.J. Havinga Band: Line-Up Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 9 februari 09:15 Oppas (Elise & Riemco) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 14:00 Jeugddienst – ds. Th.J. Havinga (Zuidlaren) 15:00 Koffiedrinken na de dienst 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 10 februari 18:30 KP-1 (12-15 jr.) - God bedanken (koek: Sandra)

3 Agenda aanstaande week 2/2
vrijdag 14 februari 09:30 CKL vergadering zondag 16 februari 09:15 Oppas (Oebele & Immanuel) 09:30 Kerkdienst – ds. L.G. van der Heide (Boerakker) 13:30 Kerkdienst - ds. P. Poortinga 19:30 Gemeentekring zo-2

4 Jarigen aanstaande week
Op 14 februari 2014 is jarig Eelke van der Heide. Op 15 februari 2014 is jarig Lauranne Staat. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5 Huis van de Vader Op woensdag 12 februari is er ‘Huis van de Vader’ in de Kruiskerk. Inloop: uur, aanvang: uur. Thema: Gods genade door Jaap Ophoff

6 Creamiddag Op zaterdag 22 februari is er een gezellige en creatieve middag in onze kerk! Wij willen graag beginnen om uur; de middag duurt tot ongeveer uur. Voor iedereen die het leuk vindt om bezig te zijn, neem gerust familie, vrienden of buren mee. Wij zorgen voor de benodigdheden. Er is een collecte voor de onkosten na afloop. U kunt uzelf opgeven op het formulier in de hal. Groeten, Riemkje en Jannie.

7

8 Opwekking 671: 1, 2 1 U schiep zon en maan en sterrenpracht, Vader, U bent het geheim van het leven; alles toont uw macht. U bent alles wat mijn hart verlangt, U bezielt mij, Heer, U houdt heel mijn leven veilig in uw sterke hand.

9 Opwekking 671: 1, 2 Refrein: Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van uw liefde zal ik blijven zingen; ik prijs uw naam.

10 Opwekking 671: 1, 2 2 U geeft regen, zon en overvloed, Vader, U bent het geheim van het leven dat U bloeien doet. U doorgrondt mij en U houdt van mij, wat een wonder, Heer, U bent heilig, hoogverheven, maar ook heel dichtbij.

11 Opwekking 671: 1, 2 Refrein: Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van uw liefde zal ik blijven zingen; ik prijs uw naam.

12 Opwekking 671: 1, 2 Brug: Heilig is de Heer almachtig. Waardig, waardig is zijn naam.

13 Opwekking 671: 1, 2 Refrein: Lof, aanbidding, alle dank in mij stroomt over uit mijn hart; U maakt mij blij. Van uw liefde zal ik blijven zingen; ik prijs uw naam.

14

15 Opwekking 717: 1-3 1 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God, omgeeft je steeds; Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.

16 Opwekking 717: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

17 Opwekking 717: 1-3 2 Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwarst door het dal zal Hij je leiden. Stil vertrouw op Hem en hef je schilt tegen de pijlen van verleiding.

18 Opwekking 717: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

19 Opwekking 717: 1-3 3 Stil, mijn ziel, weest stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

20 Opwekking 717: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen.

21 Opwekking 717: 1-3 Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank'len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. Coda: Ik rust in U alleen.

22

23 Lezen Hebreeën 11: 1-12 Voorbeeldig geloof 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

24 Lezen Hebreeën 11: 1-12 4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.

25 Lezen Hebreeën 11: 1-12 6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.

26 Lezen Hebreeën 11: 1-12 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.

27 Lezen Hebreeën 11: 1-12 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

28

29 Opwekking 122 Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft, ik vermag alle dingen in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem, alles in Hem, ja alles in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem.

30 Opwekking 122 Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft, ik vermag alle dingen in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem, alles in Hem, ja alles in Hem. Ik vermag alle dingen in Hem.

31

32 E&R 226: 1-2 Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je 't vinden. Halleluja. Halleluja.

33 E&R 226: 1-2 1 Als je mijn Vader vraagt om 'n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één. Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je 't vinden. Halleluja. Halleluja.

34 E&R 226: 1-2 2 Als je mijn Vader iets wilt vragen, vraag in mijn naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen. Ik ben dezelfde als toen. Refrein: Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je 't vinden. Halleluja. Halleluja.

35

36 Tekst Hebreeën 12: 1-2 1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

37

38 Preek

39

40

41

42

43

44

45 GETUIGEN Van onze wedloop Van Gods trouw

46 De last van de zonde afwerpen
Hoe volhouden? De last van de zonde afwerpen Niet opgeven Op de Here Jezus letten

47 Op de Here Jezus letten, want Hij is
De grondlegger van ons geloof (het begin) De voltooier van ons geloof (het eind)

48

49 Opwekking 599: 1-3 1 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

50 Opwekking 599: 1-3 2 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

51 Opwekking 599: 1-3 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

52 Opwekking 599: 1-3 3 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

53 Opwekking 599: 1-3 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

54 Opwekking 599: 1-3 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

55 Opwekking 599: 1-3 Coda: De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

56

57 Opwekking 488: 1, 2 1 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

58 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

59 Opwekking 488: 1, 2 2 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

60 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

61 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

62 Opwekking 488: 1, 2 Coda: Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

63

64 Geloofsbelijdenis door Kruispuntgroep 3

65

66 Opwekking 612: 1, 2 1 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar u gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag ik binnengaan.

67 Opwekking 612: 1, 2 Refrein: En ik kom tot U met een open hart. En ik kom tot U, God van mijn verlossing. zoals ik ben. in aanbidding.

68 Opwekking 612: 1, 2 2 U voelt met mij mee, vreugde en verdriet. U werd ook verzocht, toch zondigde U niet. Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid komen tot uw troon in uw aanwezigheid.

69 Opwekking 612: 1, 2 Refrein: En ik kom tot U met een open hart. En ik kom tot U, God van mijn verlossing. zoals ik ben. in aanbidding.

70 Opwekking 612: 1, 2 Refrein: En ik kom tot U met een open hart. En ik kom tot U, God van mijn verlossing. zoals ik ben. in aanbidding. Coda: In aanbidding.

71

72 Opwekking 436: 1, 2 1 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'. Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

73 Opwekking 436: 1, 2 2 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

74 Opwekking 436: 1, 2 Brug: En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Coda: Amen. Amen.

75

76 Beheer en Administratie & Verplichtingen kerkverband
Collecte Beheer en Administratie & Verplichtingen kerkverband

77

78 Opwekking 337: 1, 2 Refrein: Mijn hoop is op U Heer, mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U.

79 Opwekking 337: 1, 2 1 Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, heel mijn hart is van U.

80 Opwekking 337: 1, 2 Refrein: Mijn hoop is op U Heer, mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U.

81 Opwekking 337: 1, 2 2 Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht, heel mijn hart is van U.

82 Opwekking 337: 1, 2 Refrein: Mijn hoop is op U Heer, mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Coda: van U,

83


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google