De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: kand. J. Jongsma Organist: br. J. de Braak Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 JCH Voetbal Toernooi

3 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 3 november 09:15 Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30 Kerkdienst: ds. C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00 Kerkdienst: kand. J. Jongsma 15:00 KP-1 (12-15 jr.) - Hij is koning (koek: Lars) 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 4 november 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Jezus, afwezig of aanwezig (ouder: Immannuël) 19:30 KP-4 (19+)

4 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 5 november 19:00 KP-3 (17-19 jr.) - Leven door de Geest woensdag 6 november 19:30 Kerkdienst: ds. S. de Jong (Assen- Kloosterveen) – Dankdag zondag 10 november 09:15 Oppas (Geertruida & Renske) 09:30 Leesdienst - br. D. Wagenaar (Drachten) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: ds. J.A. Vos (Grijpskerk- Niezijl) 15:00 KP-1 (12-15 jr.) - Geestkracht (koek: Martin) 19:30 Gemeentekring zo-2

5 Jarigen aanstaande week
Op 3 nov 2013 wordt zr. H. ter Veld-Bosma 91 jaar. Op 5 nov 2013 wordt Alemayehu Jansma 17 jaar. Op 6 nov 2013 wordt Thom Mulder 23 jaar. Op 8 nov 2013 wordt Mark Haarsma 23 jaar. Op 9 nov 2013 wordt Albert-Jan From 19 jaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Psalm 118: 1, 4 1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

10 Psalm 118: 1, 4 4 Zij zwermden om mij heen als bijen, zij waren dreigend om mij heen. In Gods naam brak ik door hun rijen, als strovuur sloeg ik hen uiteen. O vijand, die met felle stoten mij bijna hebt ten val gebracht, de HEER had tot mijn heil besloten, Hij redde mij, Hij schonk mij kracht.

11

12 Lezen Genesis 28: 10-22 Jakobs droom in Betel 10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.

13 Lezen Genesis 28: 10-22 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.

14 Lezen Genesis 28: 10-22 15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ 16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’

15 Lezen Genesis 28: 10-22 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’

16

17 Lezen Johannes 1: 43-51 43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.

18 Lezen Johannes 1: 43-51 47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

19

20 Psalm 91: 1, 5 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

21 Psalm 91: 1, 5 5 God hebt u tot uw burcht gesteld, de allerhoogste Koning. Geen onheil treft u, geen geweld dringt binnen in uw woning. Want God beveelt zijn englenwacht te waken op uw wegen. Zij vergezelt u dag en nacht en houdt het onheil tegen.

22

23 Tekst Genesis 28: 16-19 16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz.

24

25 Preek Nooit meer alleen!

26 Preek God is altijd bij jou

27 Preek God is altijd bij jou

28 Preek God is altijd bij jou
Een trap naar boven en een trap naar beneden, het gebed stijgt op en de zegen daalt neer. God laat het niet van ons afhangen, maar God gaat door zoals Hij heeft beloofd. Op Golgota geen ladder en geen engelen. Jezus totaal alleen, zodat wij nooit meer verlaten zouden worden.

29 Preek Dat besef je vaak niet
De ladder staat als teken van de verbinding tussen hemel en aarde, de verbinding tussen God en de mensen. God is hier. De ladder, Jezus Christus, is de enige weg naar de Vader.

30 Preek Vergeet het niet Wanneer iemand in de Bijbel iets van God zag, was dat indrukwekkend. Betel nu is: de gemeente, doop en avondmaal, verkondiging – dat zijn de plekken en momenten waarop God vlakbij is.

31 Preek

32 Preek Vergeet het niet Wanneer iemand in de Bijbel iets van God zag, was dat indrukwekkend. Betel nu is: de gemeente, doop en avondmaal, verkondiging – dat zijn de plekken en momenten waarop God vlakbij is. Dit kleine minitempeltje, deze plek moest blijven herinneren aan die geweldige ontmoeting met zijn God.

33

34 Gezang 166: 1, 2 1 Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

35 Gezang 166: 1, 2 2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal.

36

37 Gezang 179a Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

38 Gezang 179a Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

39 Gezang 179a Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

40

41 Evangelisatie & Rente en Aflossing
Collecte Evangelisatie & Rente en Aflossing

42

43 Lied 296: 1-3 1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

44 Lied 296: 1-3 2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat Ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

45 Lied 296: 1-3 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worstling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

46

47 Amen A - men, a - men, a - men.

48


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google