De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: kand. H. de Vries (Zwolle) Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: kand. H. de Vries (Zwolle) Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: kand. H. de Vries (Zwolle) Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Gezamenlijk koffie drinken
Na de dienst gaan we weer koffie drinken! U bent van harte uitgenodigd om in de zijzaal een kopje koffie te halen.

3

4 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 13 oktober 09:15 Oppas (Renske & Irene) 09:30 Kerkdienst: kand. H. de Vries (Zwolle) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: kand. H. de Vries (Zwolle) 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Hij stierf voor mij (koek: Karel) 19:30 Gemeentekring zo-2 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 14 oktober 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Jezus, dode legende of levende Heer (ouder: Menno) 19:30 KP- 4 (19+) 19:45 Diaconie 19:45 Kerkenraad (smal)

5 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 15 oktober 19:00 KP-3 (17-19jr) - Geloof en twijfel vrijdag 18 oktober 19:30 KP "Ik belijd“ zondag 20 oktober 09:15 Oppas (Hennie & Janny) 09:30 Kerkdienst: ds J.W. Roosenbrand (Groningen-Oost) 14:00 Leesdienst: br. W. Schaaij 15:00 i.p.v. 27/10: KP-1 (12-15jr.) - Overwinnaar (koek: Kidane) 19:00 Sing-in rond het thema "God centraal?!" - m.m.v. Rolf Jansen en Erik Korterik

6 Diaconale collecte Collecte bestemd voor: “Reformational Study Centre” - Wat? Een soort studeerkamer via internet voor voorgangers. Gestart in Nu: ruim 30 vrijwilligers en ondersteu- ning voor 3000 voorgangers.

7 Diaconale collecte Collecte bestemd voor: “Reformational Study Centre” - Waar? Gevestigd in Pretoria (Zuid Afrika). Ondersteund in Nederland door Sorsa. Voor voorgangers die aangesloten zijn op internet.

8 Diaconale collecte Collecte bestemd voor: “Reformational Study Centre” - Doel Gods boodschap voor de wereld verspreiden. Verdieping bieden aan predikanten. Hulp bij studie van de Bijbel.

9 Diaconale collecte Collecte bestemd voor: “Reformational Study Centre” - Hoe? Schriftgetrouwe literatuur verzamelen; vertalen; bewaren; via internet ver- spreiden naar aangesloten voorgangers.

10 Meld u aan bij Elise Wagenaar
Oppassers gezocht Door gemiddeld één keer per maand mee te draaien in het oppasrooster biedt u ouders de mogelijkheid om samen de eredienst bij te wonen? Meld u aan bij Elise Wagenaar of Rieneke Spriensma

11 JCH Voetbal Toernooi

12 Jarigen aanstaande week 1/2
Op 13 oktober 2013 wordt Johannes Mulder 21 jaar. Zr. T. Jongsma-Poelman 66 jaar. Op 15 oktober 2013 wordt Lorenzo Zwart 7 jaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

13 Jarigen aanstaande week 2/2
Op 17 oktober 2013 wordt Machiel van den Bos 22 jaar. Simon Bijzitter 24 jaar. Op 18 oktober 2013 wordt Zr. K. Boonstra 36 jaar. Zr. I. Boerma-de Vries 45 jaar. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

14 Uitleg bloemstuk

15

16 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

17

18 Psalm 116: 1, 10 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

19 Psalm 116: 1, 10 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

20

21 Wet (Exodus 20, bewerking ds
Wet (Exodus 20, bewerking ds. Bas Luiten te Amersfoort) Opschrift: Ik ben de Here, Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in de christelijke vrijheid van gebrokenheid met Mij omgaat.

22 1. Mij alléén zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen
1. Mij alléén zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. 2. U zult van Mij geen eigen voorstelling maken. In Mijn Zoon Jezus Christus heb Ik laten zien wie Ik ben. Zie Mij in Hem, en getuig van Hem.

23 3. Draag mijn Naam dankbaar en vol vertrouwen
3. Draag mijn Naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan Mij, en zal Ik jouw naam wegdoen uit het boek van de Levenden. 4. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit deze eerste dag van de week ál de dagen van de week.

24 5. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die Ik u gaf
5. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die Ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als míjn kinderen die Ik aan uw zorg heb toevertrouwd. 6. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door Mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en beëindigen, niet met daden, en ook niet door woorden.

25 7. Het huwelijk is door Mij ingesteld
7. Het huwelijk is door Mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn zoals Ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. 8. De aarde is van Mij met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk, u mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet Mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen.

26 9. Uw ja zij ja en uw nee nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet er op uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. 10. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ik Zelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd.

27 Samenvatting: U zult Mij, de Here uw God, uw Verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als u zelf.

28

29 Gezang 134: 1, 3, 4 1 O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. 3 Houd ons gemoed door U bereid, opdat het blij uw komst verbeidt, daar 't in een stil vertrouwen leeft, dat Gij ons onze schuld vergeeft.

30 Gezang 134: 1, 3, 4 4 Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doe.

31

32 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
(Lofzang op Jezus Christus) 15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

33 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in Hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door Hem en voor Hem alles met Zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

34 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
Beeld van God Hoofd van de kerk Eerst opgestane uit de dood (om nooit meer te sterven) Gods middel tot Verzoening. 21 Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft Hij u door de dood van Zijn aardse lichaam met Zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij Zich te brengen.

35 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
23 Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. (Strijd in dienst van Christus) 24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk,

36 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
25 waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat Zijn Boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.

37 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen Daarvoor span ik mij in en strijd ik met Zijn Kracht, die volop in mij werkzaam is.

38 Lezen: Kolossenzen 1: 15 - 2: 3
1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

39

40 Gezang 89: 3 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

41

42 Preek

43 Gezang 1: 6 6 In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond. Wat was het goed om op aarde te leven, wat was God blij dat de wereld bestond.

44 Preek

45

46 Gezang 145: 3, 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

47

48 Diaconie & Rente en Aflossing
Collecte Diaconie & Rente en Aflossing

49 Collecte: Diaconie & Rente en Aflossing
Diaconale Collecte bestemd voor: “Reformational Study Centre” - Doel Gods boodschap voor de wereld verspreiden. Verdieping bieden aan predikanten. Hulp bij studie van de Bijbel.

50

51 Lied 75: 1, 14, 15 1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

52 Lied 75: 1, 14, 15 14 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

53 Lied 75: 1, 14, 15 15 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

54

55 Amen A - men, a - men, a - men.

56

57 Gezamenlijk koffie drinken
Na de dienst gaan we weer koffie drinken! U bent van harte uitgenodigd om in de zijzaal een kopje koffie te halen.

58


Download ppt "Welkom Voorganger: kand. H. de Vries (Zwolle) Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"

Verwante presentaties


Ads door Google