De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 23 maart 09:15 Oppas (Sybren & Alemayehu) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. Folkerts 14:00 Leesdienst - br. W. Schaaij 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 24 maart 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Het watermerk v/d doop (koek: Kidane) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Kerkenraad (smal)

2 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 25 maart 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Avondmaal en tucht zondag 3 maart 09:15 Oppas (Wietse & Geertruida) 09:30 Kerkdienst - ds J.H. Soepenberg (Assen-Zuid) 14:00 Kerkdienst - ds R. Prins (Buitenpost)

3 Naar aanleiding van overleg ‘Informatievoorziening’

4 Jarigen aanstaande week
25 mrt zr. M. Boersma-Jilderda 29 mrt Lars Hoekstra zr. M. van der Vaart De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Naar aanleiding van overleg ‘Informatievoorziening’

6

7 Welkom en Mededelingen
Voorganger: br. W. Schaaij Organist: br. M. van de Bos Pianist: br. H. Baron Beamiste: zr. S. Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Psalm 4: 1, 2, 3 1 Wil, als ik roep, mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. U, die voor mij, in 't nauw gedreven, ruim baan gemaakt hebt in mijn leven, toon mij uw trouw, waarop ik pleit. Komt, mannen, wilt u toch bezinnen! Hoe lang nog wordt mijn eer gesmaad? Blijft u de ijdelheid beminnen en zult u steeds op leugen zinnen? Hoe lang nog duurt uw boos beraad?

12 Psalm 4: 1, 2, 3 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust, uw geest aan banden. Brengt, naar de eis, uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

13 Psalm 4: 1, 2, 3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: "Wie zal het goede ons doen zien?" Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk U dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven, zal, HEER, bij U geborgen zijn.

14

15 Psalm 119: 3, 5, 7 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

16 Psalm 119: 3, 5, 7 5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, opdat geen zonde daar kan binnendringen. Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. Leid mij in 't licht van uw verordeningen. Dan zal ik zo dat iedereen het hoort het hoge recht van uw verbond bezingen.

17 Psalm 119: 3, 5, 7 7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. Open mijn oog, zodat het helder ziet, dat ik de wondren van uw wet ontware. O HEER, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

18

19 Matteüs 5:17-20 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.

20 Matteüs 5:17-20 Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

21

22 Eens op een morgen als dit leven eindigt
Some glad morning when this life is over Eens op een morgen als dit leven eindigt

23 I'll fly away Dan vlieg ik weg

24 To a home on God's celestial shore
Naar een huis op Gods hemelse stranden

25 I'll fly away Dan vlieg ik weg

26 I'll fly away o Glory I’ll fly away
Dan vlieg ik weg wat een vreugde

27 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

28 I'll fly away En ik vlieg weg

29 When the shadows of this life are gone
Als de moeiten van dit leven voorbij zijn

30 I'll fly away Dan vlieg ik weg

31 Like a bird from prison bars has flown
Zoals een vogel ontsnapt uit haar kooi

32 I'll fly away Dan vlieg ik weg

33 I'll fly away o Glory I’ll fly away
Dan vlieg ik weg wat een vreugde

34 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

35 I'll fly away En ik vlieg weg

36 Just a few more weary days and then Nog een paar vermoeiende dagen en dan

37 I'll fly away Vlieg ik weg

38 To a land where joy shall never end
Naar een land waar vreugde eeuwig zal zijn

39 I'll fly away Dan vlieg ik weg

40 I'll fly away o Glory I’ll fly away
Dan vlieg ik weg wat een vreugde

41 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

42 I'll fly away En ik vlieg weg

43 I'll fly away o Glory I’ll fly away
Dan vlieg ik weg wat een vreugde

44 When I die hallelujah bye and bye Wanneer ik sterf, halleluja, ik ga

45 I'll fly away En ik vlieg weg

46

47 Preek Ik heb lang gewikt en gewogen of ik iets geks voor het begin van deze preek wel of niet moet doen of dat wel durf..... Ik weet niet of u wel eens naar een New Wine conferentie gaat, een mannendag of vrouwenochtend, of bent geweest naar de avond van het ‘Huis van de Vader op 12 februari… maar sprekers op dergelijke bijeenkomsten beginnen altijd met iets bijzonders, iets grappigs. Ik ben me op een gegeven moment gaan afvragen waarom ze dat doen? Het lijkt zo vanzelf te gaan,of ze het net bedacht is, maar dat zal niet zo zijn.. dus wat kan de reden zijn om met iets grappigs te beginnen? Volgens mij omdat je dan ontspant, je staat dan meer open om te ontvangen. Je zit dan niet strak en stijf af te wachten wat komen gaat, maar wordt nieuwsgierig. Daarom toch maar even iets geks… goed, wat ik moet doen met dit velletje papier. Hmm, dit is lang geleden. Even zien...Deze terugvouwen...Dit heb ik altijd al willen doen.. Ik weet alleen nog niet zeker of ik het ook zal gaan gooien. Zal ik het doen? Kom op .. daar heb ik wel wat aanmoediging voor nodig. Allemaal in koor. Gooien, gooien, gooien...Kom op. Alsof het er echt op aan komt. Daar gaat ie dan. Ik probeer hem helemaal naar achter in de kerk te laten vliegen, kijken of het lukt… Wie heeft hem nu? Gooi hem maar weer terug als het lukt..… Ach,,,, dit vliegtuigje slaat helemaal nergens op natuurlijk.. Ik vind het wel passen bij het liedje wat Tonnie zojuist zong.. I’ll fly away… letterlijk betekent dat volgens mij: ik zal wegvliegen.. Ik gooide dat vliegtuigje in de eerste plaats gewoon voor de lol. En in de tweede plaats omdat veel mensen in de kerk helemaal niet van een lolletje houden. Misschien vraagt u zich in stilte af: Hoe kan een ouderling nu zoiets doen tijdens een eredienst, gewijd aan het Woord van God? Hoe kan hij zomaar deze bijeenkomst ontheiligen door eigenhandig een papieren vliegtuigje te vouwen en dat dan ook nog te gooien zonder enige eerbiedigheid en zonder te denken aan de gevolgen? Wel, vanmiddag wil ik het hebben over regeltjes in de kerk. Dia 1

48 Matteüs 15 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ Vorige week hoorden we al hoe Jezus de omgang met tradities, zeg maar regeltjes beantwoordde. Op de vraag matheus 15: 2 ‘‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ ’antwoordde Jezus: 3 ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,”…’ . Dit onderwerp komt ook ter sprake als Jezus het in de Bergrede over de Schrift heeft. Hij gaat uitgebreid in op het misbruik van de Heilige Schrift door de farizeeën en vast vandaag de dag nog wel door predikanten, of ouderlingen als ik en andere gelovigen Dia 2 3 ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,”…’

49 ik wil het hebben over hoe mensen misbruik maken van de religieuze traditie en van het allerbelangrijkste boek, geschonken aan onze ellendige wereld, de Bijbel, om mensen te kwetsen, pijn te doen en te onderdrukken. Als u vandaag hierheen bent gekomen en zegt: Ik ben zo iemand die heeft geleden door kwaadwillende mensen, met een Bijbel in hun hand, dan bent u vandaag aan het goede adres. Tot jou richt ik me vooral. Ik richt me tot degene die hier vandaag zit en die in zijn jeugd door zijn ouders, echtgenoot, kerk of omgeving werkelijk gekwetst is. En door die emoties bent u een ongeduriger, bozer, meer veroordelend iemand geworden. Daarvoor is de Bijbel niet bedoeld. Wie van u is er ooit in zijn leven geschaad doordat hij met de Bijbel om de oren is geslagen? Mag ik handen zien? Dat zijn er heel wat. Ik zelf ook, zo nu en dan. Het is soms onderdeel van onze geloofs-opvoeding. Zo kregen we in onze jeugd te horen dat je nooit mag werken op zondag. En dan ging het bijvoorbeeld over borduren of breien. Ook dat was werken… als je wel breide of borduurde op zondag.. nou dat moest je dat ’s avonds weer af kunnen halen, want anders had je gewerkt… en dat was niet tot eer van God. U kent allemaal vast wel het liedje van de Beatles.. ‘all you need is love, love love.. that is all you need… Eens logeerde ik bij een oudoom en tante. Daar hoorde ik voor het eerst dat liedje, van haar zoons… Die jongens waren lang en stoer en die draaiden veel van die muziek.. Natuurlijk ik vond dat als jong knaapje geweldig… Ach… ik wist niet eens wat de Beatles zongen.. zo verstond Hollywood is love… dat slaat nergens op natuurlijk… vond het zelf ook maar raar, maar het klonk wel mooi. Ook kreeg ik van deze neven twee grammofoonplaatjes … De eerste was een heel eenvoudig lief liedje… ‘sing ein liet, sing ein liet, little banyo boy… Nou… dat mocht thuis nog net, Maar ik had ook een grammofoonplaat gekregen van een ander popgroep, Wham volgens mij, maar de naam weet ik niet eens meer precies…. Die draaiden we vooral wanneer moeders niet thuis was. Maar op een keer kwam ze de kamer binnen … riep woedend.. ‘wat is dat voor satansmuziek’, graaide het plaatje van de pickup en gooide deze duivelse muziek kapot op de grond…. Neem nu het liedje wat Tonnie zong. ‘I’ll fly away…Toen dat net uit was en op de radio kwam, verstonden veel mensen niet wat er gezongen werd. Ik vlieg weg? En misschien zelfs dat nog niet eens. Engels was toen niet zo ingeburgerd als vandaag de dag…. Het was op de radio te horen, en ja, dan kon het toch niet goed zijn? Dat gebeurt vaker… Iets wat nieuw is, kennen we niet, dat beangstigd ons dan en wat doe je dan? Je keurt het af, vaak met de Bijbel in de hand… Daarom gaan we het vandaag hebben over formalisme, regeltjes en het geestdodende dogmatisme, waaronder veel christelijke stromingen en groeperingen, ook de kerken nog al te vaak gebukt gaat en dat bepaald geen reclame is voor het evangelie. Dia 3

50 Ik word gek van christelijke regeltjes
Toch moet gezegd worden dat we dit in alle verbanden en organisaties zien terugkomen ook buiten de kerk. Zoek thuis maar eens op YouTube naar ‘Ik word gek van christelijke regeltjes ‘ Daar zie je dat regels vaak ook gewoon nodig zijn. Maar met welk doel? Zijn de regels er om de ander te beperken in zijn of haar vrijheid, of zijn ze bedoeld om de ander te steunen, lief te hebben, te dienen… Dia 4

51 Heb God lief en doe wat je wilt
Laten we eens beginnen met een citaat van Augustinus, dat vaak verkeerd wordt begrepen. Augustinus zei: Heb God lief en doe wat je wilt. Heb God lief en doe wat je wilt. Veel mensen denken dat Augustinus daarmee bedoelde: Als je God liefhebt, kan je naar hartelust zondigen en wandaden begaan. Maar dat bedoelde hij niet. Augustinus geloofde dat als je werkelijk vol bent van Gods liefde dat dan heel je hart is gericht op Gods Koninkrijk en je niet anders meer wilt dan God kennen en liefhebben. Dan wil je van nature, doordat je bent wie je bent, het goede doen. Met andere woorden: Doen wat je wilt, komt voort uit een natuurlijk verlangen je naaste lief te hebben en het goede te doen. Het gaat niet om het checken van een lijstje wat wel of niet mag. Laten we daar nog eens verder naar kijken.. Dia 5 Heb God lief en doe wat je wilt

52 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: Elke jota, elke tittel in de wet blijft van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Jezus zegt, zoals net is voorgelezen: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: Elke jota, elke tittel in de wet blijft van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert zal in het Koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Dia 6

53 Want ik zeg jullie: Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En dan het belangrijkste: Want ik zeg jullie: Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dat is de belangrijkste regel in zijn betoog over de Schrift. 'Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en farizeeën.' Die waren toen de supersterren in de kennis van Gods Woord. Professoren in de theologie, zeg maar. Van hen werd gedacht dat ze de Tora, Gods wet beter volgden dan wie ook. Maar Jezus zegt: Je moet niet alleen de geboden exact volgen, maar je moet ook 'rechtvaardiger' zijn dan die mensen, van wie je denkt dat ze geheel volgens de Tora leven. 'Tora' is het joodse woord voor Wet. Het hele jodendom draait erom, ook nu nog. Ze houden van de Tora. Lees psalm 119 maar 1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, of 12 Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten. En zo gaat de hele psalm door… Het is zoiets belangrijks en heerlijks: De Tora, Gods Wet was als honing. Honing op de lippen, ook van de joden in Jezus' tijd. Het leven in de synagoge draaide om de Tora. De wetsrollen werden van de muur genomen, zoals in sommige synagogen nog steeds gebeurt. Dan werd de Tora rondgedragen en dan stonden de mensen te dansen en te juichen en strekten de handen uit naar Gods Schrift. Want het was een teken van Gods Verbond, zijn liefde en instructies over hoe te leven. Iedereen in de synagoge was blij en hadden de Wet werkelijk lief. Ze waren blij en sprongen in het rond. Stelt u zich eens voor dat wij dat zouden doen op zondagmorgen, als wij samen de wet lezen,,,, Het hele onderwijssysteem in Jezus' tijd was gebaseerd op het memoriseren (uit het hoofd leren) van de Tora. Sommigen kenden als tiener al de hele Tenach: Dat zijn alle boeken van het Oude Testament. Psalm 1 zegt: Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Tussenzang

54

55 Opwekking 244 Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen, Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

56

57 ? Ook in deze psalm zie de joodse visie op de Tora, op de Wet, Gods Heilige Schrift, Gods woorden. Die zijn het middelpunt van het jodendom. En dat zal, als u al een tijdje christen bent, een vraagtekentje bij u laten opgaan. Als je denkt aan de geschriften van Paulus, waarin hij zegt: Dia 8

58 ? Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Wat is die wet? Hij heeft het over de wet van de zonde en de dood. Die wet brengt dood voort, vernietigt, verlamt. Aan de ene kant zegt Jezus: Elke tittel en jota van de wet blijft van kracht. Wie hem overtreedt, zal de kleinste zijn in de hemel. En dan begint Paulus over de wet van de zonde en de dood. De wet zelf doodt niet en verlamt niet. De wet is goed en heilig en wie haar volbrengt, leeft heilig en gezegend. Het is juist de wet die blootlegt waar de mens door Adam aan ten prooi is gevallen. De wet leert je kijken naar jezelf De wet leert ons dat we verlossing nodig hebben, dat we gereinigd moeten worden. Was de wet er niet geweest dan hadden we het niet geweten, niet kunnen bevroedden en beseffen dat we overgeleverd waren aan de zonde en de dood, dat we navolgers en dienaren waren geworden van de slang. Toch lezen we in de Bijbel verschillende keren hoe ook Jezus wetten overtreedt. Hij geneest mensen op de sabbat. In Johannes 9 hekelt Hij de synagoge wegens geestelijke blindheid. Zijn discipelen eten graankorrels op de sabbat. Dus zelf lijkt Hij allerlei Tora-regels te overtreden. Daar moeten we dieper op ingaan, willen we de Bijbel begrijpen. Wanneer Paulus het heeft over. 'De wet van de zonde van de dood', dan is dat de mondelinge traditie.’ Iedere farizeeër, rabbi, Schriftgeleerde, leraar, had zijn eigen interpretatie van de toepassing van Gods Wet op het leven. Dit is belangrijk. Het is nogal droog, maar probeer het te begrijpen. Het was zo: De Bijbel zegt: Niet werken op de sabbat. Die dag moet je heiligen. Maar er wordt niet precies bij verteld hoe we dat moeten doen. Dus allerlei Schriftgeleerden en farizeeën kwamen met hele precieze voorschriften over niet werken op de sabbat. Je mag die dag niet op de grond spugen omdat je speeksel dan stof vergaart. In Israël spelen zulke dingen nog steeds. Als je op de sabbat in de lift stapt zijn alle knoppen constant ingedrukt en stop de lift op iedere verdieping. Waarom? Omdat je de sabbatsregels overtreedt door op een knop te drukken. Staat er ergens in het Oude Testament: Gij zult geen liftbedieningsknoppen indrukken op de sabbat? Welnee. Dat is iets uit een mondelinge traditie die volkomen uit de hand liep in Jezus' dagen. Dia 9 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

59 Als Jezus zegt dat geen tittel of jota aan de Tora mag worden veranderd, heeft Hij het over de Tien Geboden en Gods andere aanwijzingen, maar niet over al die andere dingen. Iedere rabbi en Schriftgeleerde heeft zijn eigen interpretatie van de Tora. Ze zeggen: De sabbat heiligen betekent dat je niet mag spugen. En die boodschap wordt dan het stokpaardje van zo'n rabbi. Hij zou het volgende zeggen: Als u spuugt op de sabbat, gaat u in tegen de Heilige Schrift. Als u spuugt op de sabbat, doet u niet wat de Bijbel zegt. Wie van u hoort dergelijke geluiden wel eens van christenen? Ook christenen doen het constant. Niet fietsen op zondag of schaatsen, of zwemmen.. of breien… Tja, zo gaat dat bij mensen… We willen het allemaal heel goed doen en schieten dan al snel door… Bij ieder debat tussen calvinisten, remonstranten, Pinkstergemeente, baptisten en al die verschillende benaderingen, ook de evangelische, die wijzen naar elkaar en zeggen: Jullie houden je helemaal niet aan de Bijbel. Dat zie je zo vaak. Want net als de farizeeën geloven mensen altijd al dat hun interpretatie van de Bijbel, de Bijbel zelf is geworden. Toch? Als Jezus het heeft over 'elke tittel, elke jota', heeft Hij het over het boek en niet over de interpretatie van deze mensen. Jezus heeft zijn eigen 'juk', zijn eigen interpretatie van de Schrift. Hij zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Zijn interpretatie is de volste, rijkste manier om te leven. Dia 10

60 Ik ben gekomen om de Wet te vervullen.
Hij zegt: Ik ben gekomen om de Wet te vervullen. Met andere woorden: Als je wilt weten wat de Bijbel zegt, wordt dan als Jezus. Daarvoor moet je gerechtigheid groter zijn dan die van de Schriftgeleerden. Hoe gebruiken we de Bijbel op een manier die niet-formalistisch is, niet geestdodend en vooringenomen? De Bijbel is een instrument. Het gaat om Jezus. Hem kennen en liefhebben, Hem aanbidden en worden als Hij. Dan staat de hele Bijbel op je hart geschreven. Dat bedoelde Augustinus met 'Heb God lief en doe wat je wilt.' Als je God liefhebt, en Jezus kent en met Hem optrekt, tijd met Hem doorbrengt, wil je Hem niet kwetsen, want je houdt van Hem. Je denkt niet: Ik moet niet zondigen, Ik moet niet zondigen Je hebt God lief, en dan komt alles goed. Wat Jezus wil, is méér dan alleen actie, ook al wil Hij dat óók. Dia 11

61 Hij wil jou een nieuw hart geven, een nieuwe wil, een nieuwe levensvisie.
Als je kans hebt het kwade te doen, ga je het niet doen. Omdat je het niet wilt. Dat is wat het betekent. Er is geen harde dwang, je hoeft niet te worstelen. Er is alleen een nieuw geschapen hart dat uiteindelijk er voor zorgt, door training, door je te verdiepen in God en bij Hem te zijn, dat uiteindelijk er voor zorg dat je die dingen niet eens meer wilt. Dat je zegt: Natuurlijk houd ik van mijn vijanden. Natuurlijk ga ik niet liegen, natuurlijk help ik anderen, natuurlijk loop ik niet te tobben. Dat hoort gewoon bij de nieuwe schepping die je bent. Fantastisch toch? Jezus kwam niet om nieuwe regels te brengen, maar om de ideeën en volheid van zijn instructies op uw hart te schrijven. Om u te maken tot een nieuwe schepping. Een christen is dus niet iemand die per se dit of dat niet doet. Een christen is iemand die lijkt op Jezus, wie of wat hij of zij ook is. Het is geen kwestie van iets wel of niet doen. Het gaat erom dat mensen zo opgaan in Gods liefde dat ze als vanzelfsprekend juist handelen. Het hoort er gewoon bij. Want hun gerechtigheid is veel groter dan die van de Schriftgeleerden. Niet doordat ze een stel regels volgen, al doen ze dat wel, maar doordat ze veel verder gaan en een vreugde ervaren waarbij ze doen wat ze willen. Want wat ze willen, is het goede. Ja toch? Dia 12

62 In Johannes 5 waarschuwt Jezus
In Johannes 5 waarschuwt Jezus. In vers 39 zegt Hij tot de farizeeën: U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar u realiseert zich niet dat de geschriften getuigen van Mij en dat Ik hier vlak voor u sta. Je wilt toch geen christen zijn, die ijverig de Bijbel bestudeert, maar zonder Jezus te zien, en te voelen hoe Zijn arm om je schouder ligt. Zo iemand wil je toch onder geen beding worden? Hou van de Bijbel, leer stukken uit uw hoofd, vertrouw erop. Het is een instructie voor uw leven, het Woord van God, onfeilbaar krachtig, rechtvaardig en het bestuderen waard. Ja, het moet op uw hart geschreven zijn, u dichter bij Jezus brengen en tot een beter mens maken. Dia 13 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar u realiseert zich niet dat de geschriften getuigen van Mij en dat Ik hier vlak voor u sta.

63 Paulus zegt het zo in Hebreeën 8: 10 [
Paulus zegt het zo in Hebreeën 8: 10 [..] In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Is dat niet geweldig, God schrijft ze zelf in onze harten, Het brengt ons tot Gods liefde en genade en vreugde en u zal een grotere gerechtigheid zijn dan die van de Schriftgeleerden. Dia 14 In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

64 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de
wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. In Hebreeën 10 zegt Paulus het zo 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Dia 15

65 Wat een geweldige boodschap brengt Paulus ook hier:
voor eens en altijd geheiligd, door het offer van Jezus Christus. Bij deze Jezus mogen we zijn. Door hem kunnen en willen we het goede doen. I’ll fly away getuigt voor ons ‘Nog een paar vermoeiende dagen en dan, Zal ik wegvliegen naar een land waar de vreugde eeuwig zal zijn Dan vlieg ik weg o, wat een vreugde, wat een heerlijkheid Eens op een morgen als dit leven eindigt Dan vlieg ik weg Halleluja, keer op keer, zal ik wegvliegen Naar U … Het Woord van God mag in uw hart geschreven zijn, u dichter bij Jezus brengen en tot een beter mens maken. Het brengt ons tot Gods liefde en genade en vreugde. U kunt zo iemand worden als u God liefhebt en u openstelt voor zijn liefde. Die kan u genezen en nieuwe kracht geven. Ik hoop en geloof dat u zo iemand zult zijn. Velen van u zijn het al, en dat is geweldig. Amen.

66

67 Opwekking 488: 1, 2 1 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

68 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

69 Opwekking 488: 1, 2 2 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

70 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

71 Opwekking 488: 1, 2 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel de kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde, Slot: en de kracht van uw liefde.

72

73 Beheer en Administratie & Rente en aflossing
Collecte Beheer en Administratie & Rente en aflossing

74

75 Opwekking 347: 1, 2 1 Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt. In zijn zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen.

76 Opwekking 347: 1, 2 2 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest. Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x) Naam aller namen, naam aller namen.

77

78 Amen A - men, a - men, a - men.

79


Download ppt "Agenda aanstaande week 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google