De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Leesdienst: br. A. Smit Organist: br. <naam organist>

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Leesdienst: br. A. Smit Organist: br. <naam organist>"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Leesdienst: br. A. Smit Organist: br. <naam organist>
Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag uur mailen naar:

2 Afhalen projectmaterialen
Wie: Kruispuntleiding, coördinatoren “Goed voor elkaar” , contact- personen huiskringen, jongerengroeigroep & senioren Wanneer: Zaterdag 25 augustus Waar: Meester van Ekstraat 31

3

4 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

5

6 Psalm 18:1,2 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

7 Psalm 18:2 2 Met banden van de dood was ik omgeven, dood en verderf verstikten mij het leven; toen zocht ik in mijn angst Gods aangezicht. Hij hoorde mij van waar Hij woont in 't licht. Toen werd God toornig en de landen dreunden, de bergen daverden, de aarde kreunde. Gods adem rookte, zijn verbolgen mond ontstak een vuur, dat onverhoeds verslond.

8

9 Psalm 116 1 De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, 2 hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. 3 Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. 4 Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’ 5 De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,

10 Psalm 116 6 de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 7 Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. 8 Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. 9 Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.

11 Psalm 116 10 Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig.’ 11 Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt. 12 Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan? 13 Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER 14 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. 15 Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen.

12 Psalm 116 16 Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: u hebt mijn boeien verbroken. 17 U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER 18 en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, 19 in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem. Halleluja!

13 HC zondag 45 (Het Gebed) Vraag 116: Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk? Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist; bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken.

14 HC zondag 45 (Het Gebed) Vraag 117: Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt? Antwoord: Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden . Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen , om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen.

15 HC zondag 45 (Het Gebed) Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet waard, om Christus' wil zeker verhoren wil , zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft. Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen? Antwoord: Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben , zoals de Here Christus dat samenvatte in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft.

16 HC zondag 45 (Het Gebed) Vraag 119: Hoe luidt dat gebed? Antwoord: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

17 HC zondag 45 (Het Gebed) Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

18

19 Gezang 39 refrein: Als je bidt zal hij je geven. Als je klopt aan de deur zal hij open doen. Als je zoekt dan zul je `t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 1 Als je de Vader vraagt om `n brood, geeft hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden klein of groot, heus, Hij vergeet er niet één.

20 Gezang 39 refrein: Als je bidt zal hij je geven. Als je klopt aan de deur zal hij open doen. Als je zoekt dan zul je `t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 2 Als je mijn Vader iets wilt vragen, vraag in mijn naam, ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen. Ik ben dezelfde als toen.

21 Gezang 39 refrein: Als je bidt zal hij je geven. Als je klopt aan de deur zal hij open doen. Als je zoekt dan zul je `t vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.

22

23 Wat beweegt je te bidden?
God luistert

24

25 Psalm 116:1,3 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

26

27 Wat beweegt je te bidden?
God luistert God geeft

28

29 Psalm 116:2,4,5 2 Ik werd omkneld door banden van de dood, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood. 4 Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan. Maar God verloste mij uit bitter lijden. Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden, omdat de HERE u heeft welgedaan.

30 Psalm 116:5 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet.

31

32 Wat beweegt je te bidden?
God luistert God geeft God wil gedankt worden

33

34 Psalm 116:7,10 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer. 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

35

36 Gezang 161:1,2,3,4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

37 Gezang 161:2,3,4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

38 Gezang 161:3,4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

39 Gezang 161:4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

40

41 Gezang 166:1,2 1 Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

42 Gezang 166:2 2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal.

43

44 Eredienst & Instandhouding kleine kerken
Collecte Eredienst & Instandhouding kleine kerken

45

46 Psalm 65:1 1 De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag. Daar zal men U, o God, betalen geloften dag aan dag. U hoort hen die uw heil verwachten, o Hoorder van 't gebed. Zo naderen al de geslachten tot U, die 't leven redt.

47

48 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

49


Download ppt "Welkom Leesdienst: br. A. Smit Organist: br. <naam organist>"

Verwante presentaties


Ads door Google