De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. Kramer Organist: br. <naam organist>

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. Kramer Organist: br. <naam organist>"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. Kramer Organist: br. <naam organist>
Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag uur mailen naar:

2 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby,
vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij Riemkje Reinders of Annewil de Boer Zie poster op het prikbord voor meer informatie

3

4 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

5

6 Psalm 95:1 en 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten. 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

7

8 Lucas 12: 35-38 35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.

9

10 Psalm 27: 3 en 4 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

11 Psalm 27: 4 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

12

13 Openbaring 3:14-22 14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 18 Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn;

14 Openbaring 3:14-22 witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. 19 Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. 20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. 21 Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten,

15 Openbaring 3:14-22 net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 22 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’

16

17 Psalm 22: 12 12 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring' op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

18

19 Mogen we even bij u binnen komen?
Er wordt gebeld Mogen we even bij u binnen komen?

20 Jezus klopt aan Mooie beeldspraak: Jezus zoekt een relatie met jou

21 “Ik sta voor de deur en klop aan”
Jezus neemt het initiatief tot een relatie met jou Gedreven door liefde; in jouw belang Jezus heeft je wat te bieden: het leven in hem

22 Het horen van Jezus’ stem
Dat is de stem van de herder

23 “Als iemand mijn stem hoort”
Hoe hoor je Jezus’ stem? Belemmeringen om Jezus’ stem te horen

24 ONTVANKELIJKHEID GEHOORZAAMHEID “en de deur opent”
Open de deur van je hart voor Jezus Christus! Hoe heet je Jezus welkom in je leven? => door te luisteren naar zijn stem ONTVANKELIJKHEID GEHOORZAAMHEID

25 “zal ik binnen komen” Jezus Christus belooft in jouw leven te zijn
Geef invulling aan de relatie met Jezus Christus

26 Straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
“we zullen samen eten” Er is een persoonlijke band tussen Christus en jou Straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Nu al tijdens jouw leven op aarde

27

28 Lied 126: 1, 2, 3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

29 Lied 126: 2, 3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

30 Lied 126: 3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

31

32 Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

33 Gezang 179b vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

34

35 Collecte Diaconie & Eredienst

36

37 Gezang 89: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

38 Gezang 89: 2, 3, 4 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

39 Gezang 89: 3, 4 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

40 Gezang 89: 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

41

42 Gezang 182d A - men, a - men, a - men.

43


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. Kramer Organist: br. <naam organist>"

Verwante presentaties


Ads door Google