De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij."— Transcript van de presentatie:

1 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij Riemkje Reinders of Annewil de Boer. Zie poster op het prikbord voor meer informatie.

2 Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Organist: br. J. Nugteren
Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag uur mailen naar:

3

4 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

5

6 Psalm 138: 1, 2 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer
bezingen, HEER, / U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, / U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer / zal ik verhogen. Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd / met psalmen loven.

7 Psalm 138: 1, 2 2 Want U hebt om uw grote naam,
gestand gedaan / wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, / haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer / en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, / uw grootheid prijzen.

8

9 Psalm 19: 3, 4, 5 3 Volkomen is Gods woord. / 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

10 Psalm 19: 3, 4, 5 4 De dienst van God de Heer / verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet / die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, / maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, / vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

11 Psalm 19: 3, 4, 5 5 Het woord van uw vermaan / neem ik gehoorzaam aan;
het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, / zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat / van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, / o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

12

13 Lezen Psalm 138 1 Van David. Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, 2 mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.

14 Lezen Psalm 138 4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen: ‘Groot is de majesteit van de HEER. 6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding. 8 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

15

16 Psalm 138: 3, 4 3 Zij breken in gejubel uit
en roemen luid / des HEREN wegen, want groot is 's HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, / zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, / die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan / van trotse zielen.

17 Psalm 138: 3, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand / zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, / wil bijstand zenden.

18

19 Tekst Psalm 138: 8c Laat het werk van uw handen niet los.

20

21 Laat het werk van uw handen niet los.
Preek Thema: Laat het werk van uw handen niet los.

22

23 Gezang 147: 1, 2 1 Maak muziek voor God de Vader
in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

24 Gezang 147: 1, 2 2 Als een wolk die veertig jaren
mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

25

26 Collecte Eredienst & VSE

27

28 Gezang 147: 3, 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet
tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten - tel de sterren, Abraham brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

29 Gezang 147: 3, 4 4 Heer, blijf bij ons als tevoren,
in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

30

31 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

32


Download ppt "Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij."

Verwante presentaties


Ads door Google