De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Uitleg van het bloemstuk
Thema: Verbondenheid We hebben al een prachtige decoratie in de kerk hangen over het thema verbondenheid naar en met boven. Dit bloemstuk wil de verbondenheid met elkaar uitbeelden door middel van het touw. Een gedeelte van het touw is rood geverfd. Dat wil zeggen dat we alleen door het volbrachte offer van Jezus in geloof met elkaar verbonden zijn. De uiteenlopende kleuren in het boeket betekenen dat er zoveel verschillende mensen zijn met verschillende naturen.

3 Kruispunt Kruispunt groep 4 op maandag 17 september om uur in de kerk. Hierbij nodigen wij uit: Hielke Baron, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Martijn van Breden, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranna Staat, Dirk-Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer en Leo Zuidema. Tjeerd v/d Vaart en Erik Wagenaar Voorstudie: denk na en zoek dingen op over pastoraat.

4 Projectactiviteiten komende week
Woensdag 15:00 ‘Goed voor elkaar’ filmmiddag voor jarigen. Na de film eten we een patatje met elkaar. Donderdag 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’ Een ieder wordt uitgenodigd om in deze projectperiode eens een kijkje te komen nemen op onze wekelijkse koorrepetities (m.u.v. 11 oktober).

5 Interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst in de Bining
Zondag 24 september is er lofprijs- en aanbiddingsdienst in de Bining. Tijd: uur Thema: I WILL RISE Deze dienst wordt verzorgt door Praiseband ‘Anders’ uit Drachten. Voor de kinderen is er een speciale Kidspraise in de dienst verwerkt, dus ouders neem uw kinderen mee! Iedereen, jong en oud is welkom om met elkaar God te prijzen en te aanbidden met vrolijke liederen waarin wij onze dankbaarheid en liefde voor Hem groot maken. Er is een collecte voor de onkosten.

6 GKv Assen-Peelo – “Jongeren in de kerk”
God werkt van generatie op generatie… Maar hoe gaan wij om met jongeren in de kerk? Donderdag 27 september 2012 Maranathakerk, Nobellaan 140 te Assen Zaal open vanaf uur. Een avond met mevrouw Els van Dijk. Directeur Evangelische Hogeschool Schrijfster van diverse boeken, waaronder “de hunkerende generatie”

7

8 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

9

10 Psalm 131: 1-3 1 O HEER, er is geen trots in mij,
Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog. 2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt? 3 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den HEER, rust bij Hem nu en immermeer.

11

12 Lied 440: 1, 2 1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan. 2 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

13

14 Lezen Daniël 2: 26-49 26 De koning vroeg Daniël, die ook Beltesassar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent?’ 27 Daniël antwoordde de koning: ‘Wijzen, bezweerders, magiërs noch toekomstvoorspellers kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. 28 Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnessar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap in u opkwamen, waren deze:

15 Lezen Daniël 2: 26-49 29 Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal; hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. 30 Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. 31 U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend.

16 Lezen Daniël 2: 26-49 32 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. 35 Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was.

17 Lezen Daniël 2: 26-49 Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. 36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend, 38 aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud!

18 Lezen Daniël 2: 26-49 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde. 40 Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. 41 U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn.

19 Lezen Daniël 2: 26-49 Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. 42 Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. 43 U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden.

20 Lezen Daniël 2: 26-49 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45 precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’

21 Lezen Daniël 2: 26-49 46 Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen.’ 48 Toen benoemde de koning Daniël in een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken; hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië.

22 Lezen Daniël 2: 26-49 49 Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrach, Mesach en Abednego, terwijl Daniël zelf aan het hof van de koning bleef.

23

24 Lezen 2 Petrus 3: 8-13 8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

25 Lezen 2 Petrus 3: 8-13 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

26

27 Gezang 118: 1 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

28

29 Tekst Daniël 2: 44 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan.

30

31 Preek

32 Preek  Gouden hoofd  Zilveren borststuk  Koperen lendenen
 IJzeren benen  Voeten van ijzer en leem

33 Preek  Babylonische Rijk  Medo-Perzische Rijk
 Grieks Macedonische Rijk  Romeinse Rijk  Gedeeld Romeinse Rijk

34 Preek

35 Preek

36 Twee kanten – Twee valkuilen
Preek Twee kanten – Twee valkuilen Vervulling van onze hoop, liefst hier en nu. De schouders laten hangen? Het wordt het voorlopig niet.

37 Het Koninkrijk is zeker gekomen!
Preek Het Koninkrijk is zeker gekomen! Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Matteüs 12: 28

38 Tegelijk zal het zeker ook nog komen!
Preek Tegelijk zal het zeker ook nog komen! De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 2 Petrus 3: 9

39 Het is een Koninkrijk in wording
Preek Het is een Koninkrijk in wording Laten we blijven geloven en blijven bidden. Het is echt.

40

41 Lied 294: 1, 2, 6 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 2 Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood? 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

42

43 Kantoorkosten / kerkblad & Rente en Aflossing
Collecte Kantoorkosten / kerkblad & Rente en Aflossing

44

45 Gezang 37: 3, 8 3 Dat komen mag uw koninkrijk.
Eerst aan een mosterdzaad gelijk wordt het een boom die ons geneest; wij groeien door uw woord en Geest. Dat Satans macht wordt uitgeroeid, zodat uw rijk volmaakt ontbloeit. 8 Want van U is het koninkrijk, de kracht en alle heerlijkheid. Eeuwige, God die ons bevrijdt, U zij de lof in eeuwigheid. Amen ja amen, Gij die hoort doet waar en zeker naar uw woord.

46

47 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

48


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"

Verwante presentaties


Ads door Google