De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. K. Moes Organist: br. M. Jansma Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. K. Moes Organist: br. M. Jansma Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. K. Moes Organist: br. M. Jansma Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Projectactiviteiten komende week
In de ochtenddienst over Jona is er speciale aandacht voor de kinderen van 4-12 jaar Vanavond om 19:00 Muzikale avond “Betrokken in muziek en zang” Volgende week zondag: 14:00 Jeugddienst “Goed voor elkaar” Aansluitend is er koffie en een nabespreking

3 Projectactiviteiten komende week
Woensdag om 14:00 Themabijeenkomst Verhaal van Jona - Luisteren naar God voor 4-12 jarigen Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Groep 1: Dinsdag om 19:00 uur Groep 2: Woensdag om 19:30 uur Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’

4 Kruispunt Kruispunt groep 4 op maandag 24 september om uur in de kerk. Hierbij nodigen wij uit: Hielke Baron, Marjet de Boer, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Martijn van Breden, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranna Staat, Dirk-Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer en Leo Zuidema. Tjeerd v/d Vaart en Erik Wagenaar (De tweede avond over pastoraat.)

5

6 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Gezang 161: 1-4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

9 Gezang 161: 1-4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

10 Gezang 161: 1-4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

11 Gezang 161: 1-4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

12

13 Zondag 1 Zondag 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

14 Zondag 1 Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

15 Zondag 1 Vraag 2: Wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Antwoord: Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde hoe ik God voor zo’n verlossing dankbaar moet zijn.

16

17 Gezang 177: 1, 2 1 Hoor, trouwe Vader, ons gebed, zie op uw Zoon,
want Hij verliet de hemeltroon om onze straf te dragen. Wij bidden: schenk ons hier uw Geest die schijnen doet uw Woord, een lamp voor onze voet, het licht voor alle dagen. Geef aan uw knecht vrijmoedigheid om naar uw wil te preken en laat hem, door uw hand geleid, de volle waarheid spreken, rust hem zo toe, dat hij ons weidt en niets ons zal ontbreken.

18 Gezang 177: 1, 2 2 Drieënig God, genadig Vorst, U die ons ziet
en luistert naar gebed en lied, kom ons verstand verlichten. Geef ons ook inzicht in uw Woord, een open oor, een hart dat graag uw wetten hoort, om zich ernaar te richten. Verkondig Hem die overwon en satan kwam onttronen; schenk levend water uit uw bron dat helder toe komt stromen, laat blinkend als de zomerzon uw boodschap tot ons komen.

19

20 Preek

21

22 Antropocentrisch Immanent Mens in het middelpunt Autonoom: je doet wat je zelf wil Binnenwereldlijk

23 Ik ben het eigendom van Jezus Christus!

24 troost ? houvast !

25 troost ? houvast !

26 troost ? gelukkig...

27 troost ? gelukkig...

28 de realiteit onder ogen zien!
echt gelukkig? de realiteit onder ogen zien!

29 de realiteit onder ogen zien!
echt gelukkig? de realiteit onder ogen zien!

30 houvast : dat ik van Jezus ben!
Waarom ben ik van Jezus ? Waarom geeft dat houvast?

31 waarom niet van mezelf maar van Jezus?

32 waarom niet van mezelf maar van Jezus?
natuurlijke positie: in de macht van de duivel...

33 door Jezus bevrijd !

34 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders hebt geerfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus (1 Petrus 1:18,19)

35 Hij (Jezus Christus) is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2)

36 Gezang 69 U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

37 waarom geeft het houvast dat ik van Jezus ben?

38

39

40

41

42 Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader, geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo dat alles dienen moet tot mijn heil.

43 identiteit = ik ben van Jezus!
nu wil ik Hem ook volgen...

44 identiteit = ik ben van Jezus!

45

46 Psalm 121: 1-4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

47 Psalm 121: 1-4 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

48

49 Gezang 160 : 1, 2 1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

50 Gezang 160 : 1, 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

51

52 Eredienst & Beeld en geluid
Collecte Eredienst & Beeld en geluid

53

54 Gezang 78: 1-4 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Gij, 's werelds hoogst verlangen, des stervlings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaaglijk zij.

55 Gezang 78: 1-4 2 'k Lag machteloos gebonden,
Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deedt staan; Gij doet mij schatten erven die nimmermeer vergaan.

56 Gezang 78: 1-4 3 Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên, op aard' U nederdalen? Uw grote liefd' alleen! Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend' armen en reddend ons omsloot.

57 Gezang 78: 1-4 4 Nog eenmaal zal hij komen als richter van 't heelal,
die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf.

58

59 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

60


Download ppt "Welkom Voorganger: br. K. Moes Organist: br. M. Jansma Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"

Verwante presentaties


Ads door Google