De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In opdracht van Luchtkwaliteit in Zwolle 1 Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In opdracht van Luchtkwaliteit in Zwolle 1 Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil."— Transcript van de presentatie:

1 In opdracht van Luchtkwaliteit in Zwolle 1 Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil

2 Luchtkwaliteit in Zwolle2 project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder a, Wm in betekenende mate? project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder c, Wm PROJECT projectsaldering mogelijk? project kan doorgaan: artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder b, Wm Is sprake van een goede ruimtelijke ordening? JA (dreigende) overschrijding? JA NEE (interimperiode)

3 Luchtkwaliteit in Zwolle3 Luchtkwaliteit en een goede RO Art 12 Besluit op de ruimtelijke ordening: …met het oog op een ‘goede ruimtelijke ordening’…. Belangenafweging Toelichting op ‘Wet Luchtkwaliteit’: blootstelling irt goede RO –Welke functie wordt bestemd? –Alternatief beschikbaar? Deels uit te werken in Besluit gevoelige bestemmingen (specifieke situaties) Principe van ‘goede RO’ blijft onverkort gelden!

4 Luchtkwaliteit in Zwolle4 Besluit gevoelige bestemmingen Amendement Tweede Kamer (art 5.16a Wm) Uitgangspunten: –gericht op extra gevoelige groepen: 1.kinderen, jongeren, 2.zieken (met uitzondering van zieken in ziekenhuizen) 3.ouderen –bouwwerken in de zin van de woningwet (dus geen sportvelden) –binnen 100 meter snelweg of 50 meter provinciale weg én overschrijdingssituatie  RO beperkingen voor scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen, verzorgingscentra –besluit is tijdelijk (zolang er overschrijdingen zijn) –indien geen overschrijding, of binnenstedelijk: GOEDE RO! In 2008 (zomer?) in werking

5 5 Luchtkwaliteit in Zwolle Marco Kruizinga en Cor Blanken Afdeling Stad en Landschap

6 6 Luchtkwaliteit in Zwolle Besluit luchtkwaliteit 2005 Jaarlijkse monitoring Aandacht voor PM 10 en NO 2 Knelpunten in de binnenstad Gemeentelijk luchtkwaliteitsplan Inbreng in RSL

7 7 Luchtkwaliteit in Zwolle (Bijna)overschrijding NO 2

8 8 Luchtkwaliteit in Zwolle (Bijna)overschrijding PM 10

9 9 Luchtkwaliteit in Zwolle Milieuvisie A28 en luchtkwaliteit 13 november 2007

10 10 Luchtkwaliteit in Zwolle Aanleiding 2004: Bouwplan Achmea; externe veiligheid Afhankelijkheid van bouwplannen in de A28 zone Bestuurlijke afspraak: Zwolle maakt milieuvisie A28 2005: Gebiedsgericht milieubeleid 2006: Milieuvisie A28 aangewezen als pilot gebiedsgericht werken aan milieu

11 11 Luchtkwaliteit in Zwolle Het plangebied

12 12 Luchtkwaliteit in Zwolle Inzet milieu in de verschillende fasen ruimtelijke planvorming A. initiatieffase Milieusituatie Kansen en bedreigingen vanuit milieu B. definitiefase Visieverkenning milieu(beleid) Kader en milieu(gebied)visie C:ontwerpfase Ontwerpprincipes Scenarioberekeningen d. Besluitvormingsfase Beoordelen van de resultaten plan toetsen aan milieukader

13 13 Luchtkwaliteit in Zwolle Werkwijze milieuvisie A28 Verzamelen van milieu-informatie (milieuverkenning) d.m.v. milieuonderzoek en lagenbenadering Programma van uitgangspunten (visieverkenning) Maatregelen en streefbeelden voor milieukwaliteit (milieuvisie) in het gebied. Ontwikkelingsmogelijkheden aangeven voor planologen/stedenbouwkundigen

14 14 Luchtkwaliteit in Zwolle Resultaten milieuonderzoek; luchtkwaliteit en geluid Luchtvervuiling (fijn stof) wegverkeer in 2020Geluidsbelasting wegverkeer in 2020

15 15 Luchtkwaliteit in Zwolle Resultaten milieuonderzoek: Externe veiligheid Externe veiligheid: Geen overschrijding van norm Plaatsgebonden risico Als gevolg van verdichting toename Groepsrisico (boven Orientatiewaarde GR) Conclusie: Geluid en Externe veiligheid leveren knelpunten op voor gebiedsontwikkeling. Luchtkwaliteit levert geen knelpunten op

16 16 Luchtkwaliteit in Zwolle Visie verkenning A28 zone Relevante milieudoelen: Selectief verdichten om buitengebied te sparen Ecologische stapstenen en structuren behouden Sluiten van kringlopen: fietsen stimuleren, HOV, afstand wonen en werken verkleinen Milieuhygiëne: hinder voorkomen en beperken (gebiedsgerichte doelstellingen) waarbij nadruk ligt op geluid en externe veiligheid

17 17 Luchtkwaliteit in Zwolle

18 18 Luchtkwaliteit in Zwolle

19 19 Luchtkwaliteit in Zwolle Milieumaatregelen voor het gehele gebied 12 maatregelen Bijv. Snelheid op de A28 verlagen naar maximaal 80 km/uur Aanleggen regionaal OV netwerk parallel aan A28 Optimaliseren fietspadennetwerk Treinstation Kamperlijn Maximumsnelheid Zwarte Waterallee handhaven 50 km/u Gebied langs A28 (50 m) inrichten als productiebos Maatregelen dragen bij aan verbetering luchtkwaliteit in het gebied

20 20 Luchtkwaliteit in Zwolle Milieustreefbeelden ontwikkelingsgebieden Bijvoorbeeld Holtenbroek Zuid (I) Verkeersaantrekkende niet milieugevoelige functies. Bij voorkeur geen woningen, tenzij: In lage dichtheden Toepassing van dove gevel en rustige buitenruimte (zoals hofjes en binnentuinen) Woongebouw zorgt voor afscherming van geluid voor achterliggende woningen Wonen met voorkeur laagbouw (3 á 4 lagen) en in bovenste laag werkunits. Geen huisvesting voor niet zelfredzame groepen (deel)gebied Euromaster benutten voor verbreden van de rivieroeverzone.

21 21 Luchtkwaliteit in Zwolle Milieuzones Naast de milieumaatregelen voor het gehele gebied en de milieustreefbeelden per ontwikkelingsgebied hebben we ook integrale milieuzones bepaald. Integrale milieuzone is opgebouwd uit geluid en EV contouren en luchtkwaliteit

22 22 Luchtkwaliteit in Zwolle Milieuzones (vanaf de rand A28) 0 – 30 m.laagste kwaliteit 30 – 120 m.lage kwaliteit 120 – 170 m.midden kwaliteit  170 mhoogste kwaliteit Nb. ook de lokale wegen binnen plangebied hebben een integrale milieuzone.

23 23 Luchtkwaliteit in Zwolle Ontwikkelingsmogelijkheden integrale milieuzones bijv 30 -120 meter Kenmerken mogelijke functies: Bijv. lage personendichtheden, maatregelen voor geluid Beperkingen: Bijv. Rustige woongebieden, geen standaard woningen, sporthal, sportvelden (LK) Mogelijkheden: Lijst welke functies wel kunnen

24 24 Luchtkwaliteit in Zwolle Wat doen we met de milieuvisie A28 Wensenlijst van milieu in gebiedsontwikkelingen in de A28 zone. Toetsingsinstrument voor ruimtelijke plannen in de A28 zone (wethouder milieu, gemeenteraad) Effecten tot nu toe: Milieuvisie voor andere gebiedsontwikkelingen (Spoorzone, bedrijventerrein) Amendement gemeenteraad Discussie over de maatregelen

25 25 Luchtkwaliteit in Zwolle Stellingen In een milieubelast gebied zal er voornamelijk aandacht worden gegeven aan de (milieu)aspecten die belemmering opleveren. Door uit te gaan van ontwikkelingsmogelijkheden in plaats van beperkingen ben je als afdeling milieu effectiever in het ruimtelijk planproces.

26 Luchtkwaliteit in Zwolle26 Luchtkwaliteit & gezondheid n.a.v. Milieuvisie A28 Zwolle Team Milieu & Gezondheid Jaap de Wolf

27 Luchtkwaliteit in Zwolle27 Inhoud GGD, team Milieu & GezondheidGGD, team Milieu & Gezondheid Gezondheidseffecten NO 2 en PM 10Gezondheidseffecten NO 2 en PM 10 ToetsingskaderToetsingskader GES Milieuvisie A28 ZwolleGES Milieuvisie A28 Zwolle Advies GGD …Advies GGD … StellingenStellingen

28 Luchtkwaliteit in Zwolle28 GGD, team Milieu & Gezondheid GGD Regio IJssel-Vecht en GGD Regio Twente; 26 gemeentenGGD Regio IJssel-Vecht en GGD Regio Twente; 26 gemeenten Beleidsadvisering aan gemeentenBeleidsadvisering aan gemeenten Informeren en adviseren van burgers en instellingenInformeren en adviseren van burgers en instellingen Verzamelen gezondheidsgegevens en metingen doen (o.a. NO 2 )Verzamelen gezondheidsgegevens en metingen doen (o.a. NO 2 )

29 Luchtkwaliteit in Zwolle29 Luchtkwaliteit & gezondheid Bronnen: verkeer, industrie, landbouw Keuze voor NO 2 en PM 10 Hoge concentraties in omgeving van drukke verkeerswegen Niet altijd de norm gehaald

30 Luchtkwaliteit in Zwolle30 Gezondheidseffecten NO 2 Bronnen: binnen- en buitenland Oxiderende eigenschappen NO 2 kunnen effect hebben op luchtwegen en longen NO 2 = Indicator luchtverontreiniging uitlaatgassen verkeer!

31 Luchtkwaliteit in Zwolle31 Blootstelling aan PM 10 Bronnen: wegverkeer, buitenland, natuurlijk (zeezout) PM10 (10µm ), PM 2.5, PM 1.0, PM < 0.1 Geen gezondheidskundige grenswaarde waaronder geen gezondheidsschade optreedt!

32 Luchtkwaliteit in Zwolle32 Fijn stof (< 10 µm)

33 Luchtkwaliteit in Zwolle33 Gezondheidseffecten PM 10 Kortdurende blootstelling, met hoge concentraties: Jaarlijks 3000 mensen met klachten aan hart of bloedvaten opgenomen Jaarlijks 700 mensen met luchtwegklachten opgenomen Jaarlijks 3000 mensen overlijden vroegtijdig

34 Luchtkwaliteit in Zwolle34 Gezondheidseffecten PM 10 Langdurige blootstelling: Blijvende verlaging longfunctie Chronische luchtwegklachten Jaarlijks overlijden 18.000 mensen vroegtijdig t.g.v. blootstelling aan fijn stof

35 Luchtkwaliteit in Zwolle35 Gezondheidseffecten langs drukke wegen Kinderen hebben een lagere longfunctie, vaker luchtwegklachten en allergie < 100 m. van een snelweg of < 50 m. van een drukke straatweg:  Sterfte door hart- en vaatziekten en longaandoeningen: ± 2x zo hoog!

36 Luchtkwaliteit in Zwolle36 Kwetsbare groepen Ouderen Patiënten met al bestaande luchtweg- of hartaandoeningen Mensen met hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes Kinderen, vooral die met al bestaande luchtwegklachten

37 Luchtkwaliteit in Zwolle37 Toetsingskader Nieuwe Wet luchtkwaliteit Dalende trend van NO 2 en PM10 twijfelachtig! AMvB met afstandscriteria (100 en 50 m.) Brief GGD aan minister Cramer Zeezoutaftrek heeft géén invloed op de blootstelling en op gezondheidseffect!

38 Luchtkwaliteit in Zwolle38 Dalende trend PM 10 …

39 Luchtkwaliteit in Zwolle39 Onderzoeksgebied Milieuvisie A28 Zwolle

40 Luchtkwaliteit in Zwolle40 GES Milieuvisie A28 Zwolle Gezondheidskundige beoordeling milieubelasting lucht, geluid en externe veiligheid Milieubelasting uitgedrukt in GES-score GES 6 voor lucht, geluid en e.v. = onvoldoende milieugezondheidskwaliteit

41 Luchtkwaliteit in Zwolle41 Voorbeeld van een GES voor fijn stof wegverkeer

42 Luchtkwaliteit in Zwolle42 Resultaten onderzoeken luchtkwaliteit A28 Onderzoek door DGMR 2007 Nulmeting A28 in 2000 door RIVM Kanttekeningen bij voorspellingen DGMR: Invloed stagnerend verkeer Cumulatie A28 en hoofdwegennet Zwolle

43 Luchtkwaliteit in Zwolle43 Advies GGD … Voor nieuwbouw van woningen, scholen en zorginstellingen: Afstand van > 300 m. meest wenselijk Afstand van < 100 m. wordt sterk afgeraden Modelberekeningen A28 vergelijken met metingen van NO 2 in datzelfde jaar Geen toename luchtverontreiniging door nieuwe activiteiten / bedrijven bij A28

44 Luchtkwaliteit in Zwolle44 Stellingen Ook buitensport is een gevoelige bestemming. Afstandscriteria moeten de norm worden wat ruimtelijk wel en niet kan rondom snelwegen. Bestaande woningen en scholen op minder dan 100 m. van de snelweg afbreken! Kantoren langs snelwegen kan alleen bij de aanwezigheid van geschikte technische (ventilatie)voorzieningen.

45 Luchtkwaliteit in Zwolle45 Vragen….? Team Milieu & Gezondheid Jaap de Wolf Tel. 038-4281440


Download ppt "In opdracht van Luchtkwaliteit in Zwolle 1 Korte introductie op het thema: Luchtkwaliteit en een goede ruimtelijke ordening Marloes Jongeneel InfoMil."

Verwante presentaties


Ads door Google