De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven InfoMil

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven InfoMil"— Transcript van de presentatie:

1 Actief omgaan met MJA3: wat komt u tegen bij (voortgangsbewaking van) plan
SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven InfoMil relatiebeheerders Wm bevoegd gezag Schakeldag Annemie Loozen en Juliëtte Vandeweijer Doel: Het EEP (voorheen) EBP globaal doornemen. Dmv het nader toelichten van de belangrijkste bladzijden van het EEP, snel inzicht krijgen in de inspanningen en resultaten van het bedrijf op energiegebied. Voorbeeld EEP en bedrijfsrapport (geanonimiseerd) beschikbaar voor de workshopdeelnemers (mee terugnemen). Sheets zijn genummerd aan de hand van voorbeeld EEP.

2 Inhoudsopgave presentatie en Energie Efficiency Plan (EEP)
Energieverbruik Situatieschets en EnergieVerbruiksAnalyse (EVA) Energiegerelateerde grootheid / product / prestatiemaat OEFENING Besparingscategorieën MJA3 en relatie met Wm Inventarisatie en selectie van maatregelen Geplande maatregelen en doelstelling efficiencyverbetering Voortgangsbewaking plan (monitoring) Ontwikkelingen en wetenswaardigheden

3 1. Energieverbruik, totaal en per energiedrager
Eenheid Energiedrager Nm3, GJp kWh, GJp kg, GJp …, GJp Totaal Aardgas # Elektriciteit Gas/dieselolie Overig Zijn dit reële getallen ten aanzien van hetgeen in de Wmvergunningaanvraag staat vermeld of hetgeen naar aanleiding van controlebezoeken is vernomen/geconstateerd?

4 2.1 Situatieschets productieproces
Vergelijken met beschrijving in Wm

5 2.2 EnergieVerbruiksAnalyse (inhoudelijk)
Utiliteiten In welke vormen wordt ingekochte energie omgezet alvorens deze binnen de Onderneming te gebruiken? Benoem en kwantificeer deze energieomzetting Productieproces Welke proces- en/of productie-eenheid is het meest energie gerelateerd? Benoem en kwantificeer het energieverbruik van deze eenheid / eenheden Faciliteiten Welke energie en hoeveel wordt in kantoren verbruikt? Benoem en kwantificeer het energieverbruik van deze faciliteiten Resterend energieverbruik Hoeveel energieverbruik kon niet worden toegerekend? Hoeveel energieverbruik betreft verliezen?  Vergelijken met beschrijving in (aanvraag) Wm Vergelijken met beschrijving in Wm

6 2.3 EnergieVerbruiksAnalyse (schematisch)

7 3. Energie gerelateerde grootheid / Product / Prestatiemaat
Eenheid Specifiek energiegebruik in 1998 [GJ / m³] Bijbehorende energie gerelateerde grootheid te weten productievolume / prestatiemaat 1998 2006 2007 productie blokken productie elementen

8 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 1)
Energiedragers Inkoop aardgas Inkoop elektriciteit Inkoop gas/dieselolie Energiecentrale Afname aardgas voor stoom Afname elektriciteit voor luchtcompressie Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij Afname gas/dieselolie voor transport Kantoren Afname aardgas voor verwarming Afname elektriciteit voor verlichting Niet vermeld Restant aardgas Restant elektriciteit Restant olie

9 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 2)
Energiedragers Inkoop aardgas ( Nm3) Inkoop elektriciteit ( kWh) Inkoop gas/dieselolie ( kg) Energiecentrale Afname aardgas voor stoom ( Nm3) Afname elektriciteit voor luchtcompressie ( kWh) Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij ( kWh) Afname gas/dieselolie voor transport ( kg) Kantoren Afname aardgas voor verwarming ( Nm3) Afname elektriciteit voor verlichting ( kWh) Niet vermeld Restant aardgas (0 Nm3) Restant elektriciteit ( kWh) Restant olie (0 kg)

10 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 3)
Inkoop aardgas: 4 mln Nm3; 31,65 MJ/Nm3 Inkoop elektriciteit: 8 mln kWh; 3,6 MJ/kWh; 40% rendement elektriciteitscentrale Inkoop gas/dieselolie: kg; 42,7 MJ/kg

11 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 4)
Inkoop aardgas: 4 mln Nm3; 31,65 MJ/Nm3 Formule: 4 mln * 0,03165 = GJp Inkoop elektriciteit: 8 mln kWh; 3,6 MJ/kWh; 40% rendement elektriciteitscentrale Formule: (8 mln kWh * 0,0036 GJ/kWh ) / 0,40 = GJp Inkoop gas/dieselolie: kg; 42,7 MJ/kg Formule: kg * 42,7 MJ/kg = GJp Totaal = = GJp = ca GJp = ca. 210 TJp

12 OEFENING: EVA stapsgewijs (stap 5)
Energiedragers Inkoop aardgas ( Nm3, GJp) Inkoop elektriciteit ( kWh, GJp) Inkoop gas/dieselolie ( kg, GJp) Tot GJp = ca. 210 TJp Energiecentrale Afname aardgas voor stoom ( Nm3, GJp) Afname elektriciteit voor luchtcompressie ( kWh, GJp) Productieproces Afname elektriciteit voor mengerij/zagerij ( kWh, GJp) Afname gas/dieselolie voor transport ( kg, GJp) Kantoren Afname aardgas voor verwarming ( Nm3, GJp) Afname elektriciteit voor verlichting ( kWh, GJp) Niet vermeld Restant aardgas (0 Nm3) Restant elektriciteit ( kWh, GJp) Restant olie (0 kg)

13 4.1 MJA kijkt verder dan de inrichting
Energie-efficiency via: Proces inclusief energiezorg Keten Duurzame energie Begrippen uitleggen en voorbeelden noemen: Proces, energiezorg, keten, duurzame energie

14 4.2 MJA3 versus Wet milieubeheer
Wet milieubeheer (Wm) wet dus afdwingbaar maatregelen met tvt < 5 jaar bevoegd gezag: handhavende rol MJA3 convenant Ondergeschikt aan Wm niet vrijblijvend Wm+: - maatregelen met tvt > 5 jaar - maatregelen in de keten - voorstudies - routekaart MJA adviseur pro-actieve en dienstverlenende rol

15 5.1 Inventarisatiemethodiek
Vrij om methodiek te kiezen Bijv. Sectorspecifieke maatregellijsten SenterNovem - proces, keten en duurzame energie - met de sector besproken - worden momenteel geactualiseerd

16 5.2 Overzicht besparingsopties
Maatregel Aardgas Nm3 Elektra kWh Kosten NCW Besparing GJ/jr Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 (kg/jr) Energiezorg en goodhousekeeping: Implementatie e-monitoring Energiebesparingsproject in processen: Hergebruik reinigingswater 36.900 20.000 1,1 1.168 0,8 65.300 Alternatief afblazen perslucht 30.000 4.000 2,1 270 0,2 20.100 Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen: Reductie luchttemp. Compr. 84.000 756 0,5 56.300 Frequentiereg. branders 31.000 279 20.800 Frequentiereg. Koelw.pomp 12.000 1,0 1.890 1,2 Tabel uitleggen: NB> Tabel is niet compleet: ook duurzame energie, energiezuinige productontwikkeling Verdeling in energiezorg, processen, keten, duurzame energie Vermeden CO2 –emissie uitleggen <-> MJA als instrument voor energiebesparing/efficiency Aan de hand van ‘blauw’ voorbeeld uitleggen + uitrekenen: Bijdrage energie-efficiency-verbetering; Bijdrage EEI, EEI kan je optellen tot totaal EEI Vermeden CO2-emissie (zie noot in digitaal EEP)

17 OEFENING: rekenvoorbeeld maatregel (1)
Frequentieregelaar koelwaterpomp Bijdrage energie-efficiency verbetering = beoogde besparing / rendement = 756/0,4 = 890 GJ/jaar - beoogde besparing: KWh = 756 GJ ( 3,6 MJ/KWh) - rekening houden met rendement elektr.centrale: 40%

18 OEFENING: rekenvoorbeeld maatregel (2)
EEI = bijdrage energie efficiency/totaal verbruik per jaar = 1890/ * 100% = 1,2 Vermeden CO2-emissie = zie onderaan blz 22 EEP.

19 Bijv. terugverdientijd van 5 jaar of minder
6.1 Selectiemethodiek Bijv. terugverdientijd van 5 jaar of minder Maatregelen die al zijn getroffen Maatregelen die alleen voor nieuwbouwsituaties toepasbaar zijn Meeste absolute energiebesparing of Meeste energie- efficiency ……… Je mag verschillende methoden toepassen

20 6.2 Geplande maatregelen Tabel uitleggen:
Aardgas Nm3 Elektra kWh Kosten NCW Besparing GJ/jr Bijdrage EEI (%) Vermeden CO2 (kg/jr) Energiezorg en goodhousekeeping: Implementatie e-monitoring Energiebesparingsproject in processen: Hergebruik reinigingswater Alternatief afblazen perslucht Energiebesparingsprojecten in utilities en gebouwen: Reductie luchtemp. Compr. Frequentiereg. branders Frequentiereg. Koelw.pomp Tabel uitleggen: Jaar van uitvoering/jaar ingebruikname Voorbeeld/vraagpunten uitwerken? Paragraaf 2.5 en 2.6 digitaal EEP: eerder getroffen maatregelen hoeft bedrijf niet te vermelden (is al bekend bij SN)

21 6.3 Zekere, voorwaardelijke, onzekere maatregelen
Zeker: alle rendabele maatregelen Voorwaardelijk: rendabele maatregelen maar technische, organisatorische of economische belemmeringen Onzeker: wel interessante maatregelen maar besparing nog onzeker/onduidelijk Aanvullend: maatregelen die zijn getroffen bovenop in EEP aangegeven maatregelen Handreiking MJA: hfd 11 en 14 MJA: alle rendabele maatregelen treffen en streven naar treffen van alle voorwaardelijke maatregelen Punten om aan de groep voor te leggen: - studies kunnen wel opgenomen worden maar zullen geen directe energiebesparing opleveren, wel kan de maatregel als gevolg van de studie opgegeven worden als onzeker met een schatting van het besparingsresultaat. Hiermee kan de studie dus als zekere maatregel zonder besparing en de inhoudelijke maatregel als onzekere maatregel met besparing worden opgenomen in het EBP. - rendabele maatregelen volgens de Wet milieubeheer - projecten  leiden meestal niet tot energiebesparing maar borgen wel energiebesparing binnen het bedrijf of leiden tot kennis om projecten te kunnen implementeren Implementatie energiezorg U maakt een evenwichtige keuze voor een optimale energie-efficiency verbetering

22 6.4 Doelstelling EEP Kwalificatie Categorie Zeker Voorwaardelijk
Onzeker Totaal Procesefficiëntie Energiezorgsysteem Procesmaatregelen (incl. good housekeeping) 0 % … % Duurzame Energie Ketenefficiëntie 2 %

23 OEFENING: Drie EEP’s, … Energieverbruik 100.000 GJ
Energiebesparing (in GJ) Efficiencyverbetering (in %) Totaaloordeel (schaal 1-10) EEP 1 1.700 1,7 Good housekeeping 300 0,3 Productieproces 1.000 1,0 Utilities en gebouwen 400 0,4 EEP 2 2.500 2,5 200 0,2 0,0 Duurzame energie 2.100 2,1 EEP 3 3.000 3,0 Ketenprojecten

24 OEFENING: …, drie adviezen
PRO EEP 1 maatregelen gepland, op alle onderdelen EEP 2 > 2% tevens duurzame energie EEP 3 forse besparing in keten CONTRA EEP 1 < 2% EEP 2 geen maatregelen productieproces, maar geoorloofd volgens MJA3 EEP 3 weinig besparing in inrichting, maar geoorloofd volgens MJA3

25 7.1 Voortgangsbewaking EEP: signaalfunctie
Onderwerp Doelstelling Realisatie Signaal Besparende maatregelen (in TJ) Procesefficiëntie Duurzame energie Ketenefficiëntie Groen Oranje Rood Efficiencyverbetering t.o.v. vorig jaar (in %) Efficiencyverbetering t.o.v (%) Niveau van energiezorg

26 7.2 Bedrijfsrapport Belangrijkste resultaten Eenheid 1998 2006 2007
Indices en vermeden CO2 EEI (Energie Efficiency Index) Onderbouwing verandering EEI Vermeden CO2 gerelateerd aan verandering EEI Correcties DEI (Duurzame Energie Index) DEI EPI (Energiezuinige Product Index) EPI TEEI (Totale Energie Efficiency Index) TEEI TEEI gecorrigeerd - % Ton GJ 100,0 67,3 96,0 6.967,0 0,0 64,6 81,6 8.822,4 Energiezorg aantal 2j elementen behaald (max. 19) aantal 3j elementen behaald (max. 7) aantal facultatieve elementen behaald (max. 14) ISO 14001

27 7.3 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (1)
Jaar 2006 Productievolume: producten Energieverbruik: GigaJoules (GJ), 210 TeraJoules (TJ) Specifiek energieverbruik: 0,70 GJ Jaar 2007 Productievolume: producten Energieverbruik: GJ Specifiek energieverbruik: 0,65 GJ De energie-efficiency verbetert in 2007 De energie-efficiency-index in 2006 = ( GJ / ( * 0,70 GJ) * 100 = 100 Het energieverbruik in 2007 zou zijn geweest * 0,7 = GJ, het werkelijk energieverbruik in 2007 is GJ De energie-efficiency-index in 2007 = ( GJ / ( * 0,7 GJ) * 100 = 92, de energie-efficiencyverbetering in 2007 = 100 – 92,8 = 7,2

28 7.3 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (2)
De energie-efficiencyverbetering of 7,2% betekent minder energieverbruik van GJ * (( 100 / 92,8 ) -1 ) = GJ, onder meer veroorzaakt door (bij voorbeeld): Energiebesparende maatregelen ad GJ, bijv. Good housekeeping: 500 GJ Installatie van efficiëntere apparatuur: GJ Optimalisatie utilities / isolatie gebouw: GJ Andere procesinvloeden: GJ, bijv. Betere bezettingsgraad: GJ Verbeterde grondstoffen (e.g. cement): 500 GJ Andere productspecificaties: GJ Dit houdt in dat van GJ energie-efficiencyverbetering GJ (85%) wel en GJ (15%) niet kan worden onderbouwd

29 7.3 Energie-efficiencyverbetering: een voorbeeld (3)
2006 2007 Productievolume Productievolume Werkelijk Energieverbruik EEI 2006: 100: / ( * 0,70) EEV Overige Procesinvloeden Niet verklaaard EPV TEEV Energieverbruik Energiemanagement Energiebesparende maatregelen in productieproces Ketenprojecten Referentie energieverbruik en specifiek energieverbruik: * 0,65 = ; / = 0,65 * 0,70 = ; / = 0,70 EEI 2007: 92,8: / ( * 0,70) 100 – 92,8 = 7,2 % * ((100 / 92,8) - 1) = GJ

30 7.4 Toetsen aan doelstelling MJA3
2% EEP opstellen Monitoring Rendabele maatregelen treffen Ontbreekt er essentiële informatie voor het bevoegd gezag? Uitruil van maatregelen bespreken. Wm  MJA

31 8.1 Ontwikkelingen MJA3 - nieuwe tekst - nieuwe handreiking EEP; - nieuw format EEP www. Senternovem.nl/mja ESD-richtlijn Benchmark/Emissiehandel

32 8.2 Wetenswaardigheden SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven voert Programma MJA-facilitering uit Informatiepunt SenterNovem: (030) MJA-relatiebeheerder ‘Wet milieubeheer bevoegd gezag’: Annemie Loozen, 046 – , Juliëtte Vandeweijer, 046 – ,


Download ppt "‘ SenterNovem, Team Netwerk Bedrijven InfoMil"

Verwante presentaties


Ads door Google