De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Psalm 96 De preek gaat over Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied!.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Zingen:Psalmen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Psalm 96 De preek gaat over Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied!.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Zingen:Psalmen."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Psalm 96 De preek gaat over Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied!.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Zingen:Psalmen voor Nu 100 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 99 (NG 56) Voorlezer: Lucie Herrebout Voorganger: ds. E.J. Sytsma

2 Psalmen voor Nu 100 Juich aarde, heel de aarde, juich voor God Ga naar zijn huis en zing een lied voor Hem Eerbiedig en uit-bun-dig tegelijk Geen ander dan de Heer is onze God Hij heeft ons zelf gemaakt, wij zijn van hem Wij zijn het volk waar hij voor zorgt Een herder is hij die ons als zijn schapen kent

3 Psalmen voor Nu 100 Ga binnen door de poorten met een lied Waarin Hem alle eer gegeven wordt Bezing zijn gro-te da-den op het plein Bewoners van de aarde: zegen Hem En dankt Hem voor het goede dat Hij doet De liefde van de Heer gaat m-et je mee Hij gaat met jou en met je kind en kleinkind me

4 Zingen:Psalmen voor Nu 100 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 99 (NG 56) Wet Zingen: Liedboek 457 Gebed Lezen: Psalm 96 Preek: Psalm 96:1 Zingen:Psalm 150 (E&R)

5 Gezang 99 (NG 56) U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Vol van licht en luister daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

6 Gezang 99 (NG 56) Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Zie Zijn aanschijn blinken als de morgenzon. Laat uw lied weerklinken: Christus overwon!

7 Gezang 99 (NG 56) Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. TUSSENSPEL Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat. Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.

8 Gezang 99 (NG 56) U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

9 Zingen:Psalmen voor Nu 100 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 99 (NG 56) Wet Zingen: Liedboek 457 Gebed Lezen: Psalm 96 Preek: Psalm 96:1 Zingen:Psalm 150 (E&R)

10 Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Vroeg in de morgen, wordt u ons lied gewijd. Heilig, Heilig, Heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt.

11 Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Geen oog op aarde ziet u zoals u bent. U alleen bent heilig, niets is uw gelijke. Volmaakte liefde, heiligheid en macht.

12 Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. He- mel, zee en aarde, verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt.

13 Zingen:Psalmen voor Nu 100 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 99 (NG 56) Wet Zingen: Liedboek 457 Gebed Lezen: Psalm 96 Preek: Psalm 96:1 Zingen:Psalm 150 (E&R)

14 Zingen:Psalmen voor Nu 100 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 99 (NG 56) Wet Zingen: Liedboek 457 Gebed Lezen: Psalm 96 Preek: Psalm 96:1 Zingen:Psalm 150 (E&R)

15 Tekst: Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied! …… en onze tijd

16 Tekst: Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied! …… Waarom een nieuw lied?

17 Tekst: Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied! …… Waarom zingen? - Zingen is uiten wat in je is en innen wat uit je is -

18 Tekst: Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied! …… De Heer is Rechter en Redder

19 Psalm 150 E&R Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel looft Hem om zijn machtige daden looft Hem naar zijn ge-wel-dige grootheid. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

20 Psalm 150 E&R Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem, looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met de tamboerijn en reidans, looft Hem met het sna-ren-spel en fluit. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

21 Psalm 150 E&R Looft Hem met de klinkende cimbalen, looft Hem met de schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja! Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

22 Doopformulier 3 Zingen:Gezang 45 (NG 26) Gebed Doop Zingen:Gezang 141 (GK 35) Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen: Opwekking 148 Zegen

23 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Alexander en Lucie Herebout hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat volgens het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven

24 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

25 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

26 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte.

27 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend.

28 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

29 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

30 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat

31 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel onze ziel,

32 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is het een reden om dan maar door te gaan met zondigen.

33 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 De doop is immers het garantiebewijs dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

34 Gezang 45 (NG 26) Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen Niemand mag ze hind’ren Want de poorten van mijn rijk Staan voor kind’ren open, Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen

35 Gezang 45 (NG 26) Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

36 Doopformulier 3 Zingen:Gezang 45 (NG 26) Gebed Doop Zingen:Gezang 141 (GK 35) Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen: Opwekking 148 Zegen

37 Doopformulier 3 Zingen:Gezang 45 (NG 26) Gebed Doop Zingen:Gezang 141 (GK 35) Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen: Opwekking 148 Zegen

38 Gezang 141 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

39 Die eeuwig rijke God moge-ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd is hier en overal, een helper die bevrijdt. Tussenspel Gezang 141 (GK 35)

40 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Gezang 141 (GK 35)

41 Doopformulier 3 Zingen:Gezang 45 (NG 26) Gebed Doop Zingen:Gezang 141 (GK 35) Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen: Opwekking 148 Zegen

42 Doopformulier 3 Zingen:Gezang 45 (NG 26) Gebed Doop Zingen:Gezang 141 (GK 35) Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen: Opwekking 148 Zegen

43 COLLECTE Vandaag de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 148

44 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Evangelisatie Bloemenbezorging: Vandaag: Matthijs van Eijzeren Volgende week: Kirsten de Wolf

45 Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuvels juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en wij gaan vrolijk voort. Tussenspel Opwekking 148

46 Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuvels juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en wij gaan vrolijk voort. Opwekking 148

47 En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem en wij gaan vrolijk voort. Opwekking 148

48 Zegen

49 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen: Psalm 96 De preek gaat over Psalm 96: 1 Zing voor de Heer een nieuw lied!.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Zingen:Psalmen."

Verwante presentaties


Ads door Google