De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds E.J. Sytsma De preek gaat over: Lucas 6: Twaalf apostelen. Waarom eigenlijk? In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 25: 4, 7 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 25: 4, 7

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7 Wet Zingen: Psalm 82: 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 6: Preek over Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Avondmaalformulier III

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7 Wet Zingen: Psalm 82: 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 6: Preek over Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Avondmaalformulier III

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7 Wet Zingen: Psalm 82: 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 6: Preek over Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Avondmaalformulier III

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7 Wet Zingen: Psalm 82: 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 6: Preek over Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Avondmaalformulier III

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 25: 4, 7 Wet Zingen: Psalm 82: 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 6: Preek over Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Avondmaalformulier III

8 Namen kiezen ……………… Tekst: Lucas 6: 12 - 16
Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Namen kiezen ………………

9 Jezus en namen kiezen ……………… → Eerst bidden!
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jezus en namen kiezen ……………… → Eerst bidden!

10 Jezus kiest apostelen met het oog op: Zichzelf
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jezus kiest apostelen met het oog op: Zichzelf Israël jou

11 Tekst: Lucas 6: 12 - 16 Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jacob Jai
Jaime Jaimy Jakobus Jamy Jan Janco Jannes Jannick Jari Jarl Jaro Jaïro JaronH Jason Jasper Jeffrey Jelcke Jelle Jelmer Jelte Jens Jente Jeremi Jeremiah Jeremy Jerk Jesse Jerom Jerome Jezus Jesper Jhon Jildou Jim Jimmy Jip Joachim

12 Tekst: Lucas 6: 12 - 16 Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jacob Jai
Jaime Jaimy Jakobus Jamy Jan Janco Jannes Jannick Jari Jarl Jaro Jaïro JaronH Jason Jasper Jeffrey Jelcke Jelle Jelmer Jelte Jens Jente Jeremi Jeremiah Jeremy Jerk Jesse Jerom Jerome Jezus Jesper Jhon Jildou Jim Jimmy Jip Joachim

13 Twaalf apostelen. Waarom eigenlijk? → Jezus in het middelpunt
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Twaalf apostelen. Waarom eigenlijk? → Jezus in het middelpunt

14 Jezus kiest apostelen met het oog op:
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jezus kiest apostelen met het oog op: zichzelf Israël jou

15 Bij God horen = Bij Jezus horen Dat vraagt: bekering leerling worden
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Bij God horen = Bij Jezus horen Dat vraagt: bekering leerling worden

16 Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30)

17 → Jezus wil geen toeschouwers maar leerlingen
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) → Jezus wil geen toeschouwers maar leerlingen

18 Wat weten we over de apostelen: - trouw - gewoon - verschillend
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Wat weten we over de apostelen: - trouw - gewoon - verschillend

19 Jezus kiest apostelen met het oog op: zichzelf jou
Tekst: Lucas 6: Zingen: Gezang 139: 2, 3 (GK 30) Jezus kiest apostelen met het oog op: zichzelf Israël jou Een kerk die Jezus gedenkt met brood en wijn En jij die dat doet …….

20 U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars
Gezang 139: 2, 3 (GK 30) U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

21 die ons ten Trooster is gegeven, ten Leidsman op de weg
Gezang 139: 2, 3 (GK 30) U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon. Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon. Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig zalig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde, U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde.

22 Avondmaalformulier III
Gebed Gebed: Gezang 181d Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Collecte Zingen: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Zegen

23 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. De apostel Paulus getuigt immers in 1 Korintiërs 11 : 23-26: Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide:

24 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here, totdat Hij komt.

25 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gedachtenis In gehoorzaamheid aan het woord van Christus – Doet dit tot mijn gedachtenis – gedenken wij dat onze Here Jezus Christus overeenkomstig Gods beloften door de Vader in deze wereld gezonden is. Aan het avondmaal vieren wij de heerlijke gedachtenis aan de zelfovergave van onze Here Jezus voor ons, zondaren. Met blijdschap verkondigen wij dat in zijn dood ons leven ligt.

26 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wij aanbidden de barmhartigheid van onze hemelse Vader, die zijn lieve Zoon voor ons allen overgaf. Wij danken onze getrouwe Heiland, die als Goede Herder zijn leven stelde voor de schapen. Wij roemen in het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (1 Tim. 3 : 16)

27 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gezindheid en verzekering Om blij en dankbaar Christus aan zijn tafel te kunnen gedenken, moeten wij vanwege onze zonden een afkeer hebben van onszelf en ons voor God verootmoedigen. Wij moeten ons vastklampen aan de belofte dat ons alle zonden vergeven zijn om het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Zijn volkomen gerechtigheid is ons toegerekend en geschonken.

28 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Zo komen wij niet tot het avondmaal op grond van enige waardigheid in onszelf. Wij komen als armen tot de milde Gever, als zieken tot de Geneesheer, als zondaren tot de Werker van gerechtigheid, als doden tot Hem, die levend maakt. Wij komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus.

29 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wanneer wij in deze gezindheid het brood eten en uit de beker drinken, worden wij als door een onmiskenbaar teken en zegel verzekerd van Christus’ hartelijke liefde en trouw. Wij mogen weten dat Hij in ons werkt alles wat Hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt, en dat Hij in waarheid voor ons het Brood des levens is. Hij geeft ons dit geestelijke feestmaal en doet ons genieten de verdiensten van zijn lijden en sterven.

30 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Gemeenschap Door zijn dood heeft Christus ook de levendmakende Geest voor ons verworven. Door die Geest doet Hij ons in zijn gemeenschap leven, zodat wij met de apostel mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2 : 20a).

31 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Hij maakt ons tot ranken aan de hemelse Wijnstok, en zo dragen wij door Hem vrucht. Door deze zelfde Geest verbindt Hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood (1 Kor. 10 : 17).

32 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Daarom zullen wij ons beijveren dat wij samen één lichaam zijn door elkaar in liefde te dienen. Juist aan de tafel van Christus’ liefde komt zijn woord tot ons: Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad (Joh.15 : 12).

33 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Verwachting De apostel Paulus plaatst het avondmaal ook in het perspectief van Christus’ wederkomst, wanneer hij zegt: Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Here totdat Hij komt (1 Kor. 11 : 26). Bij brood en beker verheugen wij ons erover dat wij deelhebben aan het nieuwe verbond, dat rust in Christus bloed. Wij danken de Vader dat wij mogen kennen het heil waarvan door de profeten gesproken is.

34 FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIGAVONDMAAL (III)
Wij vieren de vrede die door onze Heer is aangebracht. Tegelijk zien wij aan het avondmaal uit naar de verschijning van onze Verlosser in heerlijkheid, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft toegezegd, naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren wij het avondmaal met grote blijdschap en bidden met Gods kerk: Amen, kom, Here Jezus! (Op. 22 : 20).

35 Avondmaalformulier III
Gebed Gebed: Gezang 181d Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Collecte Zingen: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Zegen

36 Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome;
Gezang 181d Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

37 Avondmaalformulier III
Gebed Gebed: Gezang 181d Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Collecte Zingen: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Zegen

38 Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis,
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn.

39 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt:
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent.

40 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk;
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis.

41 Gelijk Mij de Vader zond, Zend Ik ook u. Gelijk Mij de Vader zond
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, Zend Ik ook u. Gelijk Mij de Vader zond zend Ik ook u.

42 Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn,
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

43 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden,
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

44 Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Vrede zij u. Vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

45 Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren.
Viering: Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, U, 's Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid. Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren. Gij werdt de mens tot heil uit ene maagd geboren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen, zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen.

46 Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand,
Viering: Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Gij zit in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand, totdat G' als rechter eens de laatste vierschaar spant. Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen. Gij kocht ons met uw bloed; blijf, Heiland, ons regeren, blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren, wil met uw heilgen ons voor uwen troon vergaren.

47 Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag.
Viering: Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstrafflijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

48 Avondmaalformulier III
Gebed Gebed: Gezang 181d Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Collecte Zingen: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Zegen

49 Avondmaalformulier III
Gebed Gebed: Gezang 181d Viering: Liedboek 360: 1, 2, 3 Gezang 64: 1, 2, 3, 4 (NG 37) Gezang 139: 4, 5, 6 (GK 30) Collecte Zingen: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Zegen

50 COLLECTE Na de collecte zingen we: Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Vandaag
Bloemenbezorging: Vandaag: Lisan Boonstra volgende week: Hylke Stelpstra COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: DSGent Biddag de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 2e collecte is voor de Kerk: Emeritering Na de collecte zingen we: Gezang 95: 1, 4 (NG 52)

51 Daar juicht een troon, daar klinkt een stem
Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Daar juicht een troon, daar klinkt een stem Die galmt door gans Jeruzalem; Een heerlijk morgen licht breekt aan, De Zoon van God is opgestaan

52 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Gezang 95: 1, 4 (NG 52) Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

53 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

54 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Psalm 100: 1, 3 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

55 Gaat zingend door zijn tempelpoort,
Psalm 100: 1, 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

56 bij Arjo en Carolien Boeije,
Vanavond Wijkavond voor wijk 5 bij Arjo en Carolien Boeije, Noordweg 488.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google