De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Nehemia 2: 19 – 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 De preek gaat over Nehemia 3 “bij je eigen huis bouwen aan de kerk”....

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Nehemia 2: 19 – 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 De preek gaat over Nehemia 3 “bij je eigen huis bouwen aan de kerk”...."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Nehemia 2: 19 – 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 De preek gaat over Nehemia 3 “bij je eigen huis bouwen aan de kerk”.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 36: 3 Voorlezer: Clement Remijnse Voorganger: ds. P.H. v.d. Laan te Meppel

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 36: 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Psalm 36: 3 Bij U, HEER, is de levensbron, Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons 't ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid, voor wie op U vertrouwen. Bewaar mij voor de trotse voet, verhinder dat ik vluchten moet voor goddeloze handen. Maar zie, de bozen storten neer en opstaan kunnen zij niet meer: zij sterven in hun schande.

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 36: 3 Wet Zingen: Psalm 36: 1, 2 Gebed Lezen:Nehemia 2: 19 - 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 Zingen:Psalm 80: 4, 5, 7 Preek Zingen:Psalm 102: 7, 10

5 Psalm 36: 1, 2 De zonde spreekt haar vleiend woord, waarnaar de boze gaarne hoort, want hij wil God niet vrezen. 't Is enkel kwaad wat hij beoogt. Hij denkt dat God het wel gedoogt en niet vertoornd zal wezen. Zijn mond is vol gemeen bedrog, ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog, hij weigert goed te handlen. De zonde lokt hem al maar voort; dit is de weg die hem bekoort: hij wil in 't kwade wandlen.

6 Psalm 36: 1, 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 36: 3 Wet Zingen: Psalm 36: 1, 2 Gebed Lezen:Nehemia 2: 19 - 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 Zingen:Psalm 80: 4, 5, 7 Preek Zingen:Psalm 102: 7, 10

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 36: 3 Wet Zingen: Psalm 36: 1, 2 Gebed Lezen:Nehemia 2: 19 - 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 Zingen:Psalm 80: 4, 5, 7 Preek Zingen:Psalm 102: 7, 10

9 Psalm 80: 4, 5, 7 Door allen die rondom ons wonen, laat Gij ons ongehinderd honen. Zie, hoe de vijand ons bespot. Herstel ons door uw macht, o God. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

10 Psalm 80: 4, 5, 7 Gedenk hoe Gij in vroeger jaren voor ons geen volk hebt willen sparen. Uw wijnstok uit Egypteland hebt Gij in dit gebied geplant, de bodem voor hem toebereid, hem daar doen groeien rijk en wijd.

11 Psalm 80: 4, 5, 7 Waarom hebt Gij zijn muur doorbroken, is hij van veiligheid verstoken? Nu plukt men vrij zijn rijpe vrucht. De ever teistert hem geducht. Hij kwijnt, geschonden door geweld van wat zich roert in woud en veld.

12 Tekst: Nehemia 3 “ bij je eigen huis bouwen aan de kerk ” “ bouwen aan de kerk van God begint achter je eigen voordeur.”

13 Psalm 102: 7, 10 Slaan w' op Sions puin de ogen, o, hoe is ons hart bewogen, hunkert het naar het herstel op uw goddelijk bevel, opdat alle volken spreken; "God is niet van hen geweken, God heeft Sion doen herbouwen, doet zijn glorie haar aanschouwen".

14 Psalm 102: 7, 10 Ja, de HEER komt ter bevrijding, opdat Sion blij de tijding van zijn grote daden meldt en Jeruzalem vertelt, hoe verlosten huiswaarts keren roemend in de naam des HEREN. Alle volken, alle rijken brengen Hem hun huldeblijken.

15 Zingen:Psalm 102: 7, 10 Gebed Collecte Zingen:Psalm 122: 2, 3 Zegen

16 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Evangelisatie Na de collecte zingen we: Psalm 122: 2, 3

17 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jolanda Kristelijn Na de collecte zingen we: Psalm 122: 2, 3

18 Psalm 122: 2, 3 De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van 't huis van David, 's HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden.

19 Psalm 122: 2, 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken.

20 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

21 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "We lezen: Nehemia 2: 19 – 20 Nehemia 4: 1 - 6 Nehemia 3: 1 - 10, 21 - 23, 28 - 32 De preek gaat over Nehemia 3 “bij je eigen huis bouwen aan de kerk”...."

Verwante presentaties


Ads door Google