De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS DE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS DE CHRISTELIJKE GEMEENTE"— Transcript van de presentatie:

1 WAT IS DE CHRISTELIJKE GEMEENTE
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Mark Treurniet We lezen Handelingen 2: De preek gaat over Handelingen 2: 42 WAT IS DE CHRISTELIJKE GEMEENTE Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 237:1, 2, 3, 4, 6 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 237:1, 2, 3, 4, 6

3 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
Liedboek 237: 1, 2, 3, 4, 6 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

4 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
Liedboek 237: 1, 2, 3, 4, 6 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

5 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,
Liedboek 237: 1, 2, 3, 4, 6 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.

6 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,
Liedboek 237: 1, 2, 3, 4, 6 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

7 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,
Liedboek 237: 1, 2, 3, 4, 6 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

8 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 237:1, 2, 3, 4, 6 Gebed Zingen: Gezang 102a:1 (GK 26a) Lezen: Handelingen 2: Zingen: Gezang 104 in wisselzang Preek over: Handelingen 2: 42 Geloofsbelijdenis: Liedboek 476: 1, 3, 4, 5

9 Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van d'aarde heen.
Gezang 102a: 1 (GK 26a) Ja, de Trooster is gekomen, Jezus ging van d'aarde heen. Jezus, van u opgenomen, liet, o kerk, u niet alleen. De beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. 't Past ons juichend, keer op keer, zijn verschijning te verkonden. Heden is het pinksterfeest. Looft en dankt de Heilge Geest!

10 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 237:1, 2, 3, 4, 6 Gebed Zingen: Gezang 102a:1 (GK 26a) Lezen: Handelingen 2: Zingen: Gezang 104 in wisselzang Preek over: Handelingen 2: 42 Geloofsbelijdenis: Liedboek 476: 1, 3, 4, 5

11 Dit is de dag, dit is het uur Dat liefde oplaait als een vuur
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Cantorij Dit is de dag, dit is het uur Dat liefde oplaait als een vuur En mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. Dit is de dag, door God beloofd

12 Dit is de dag dat welgeteld De oogst van Pasen allen geldt
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Cantorij Dit is de dag dat welgeteld De oogst van Pasen allen geldt Gods eersteling is opgestaan En raakt ons met zijn zegen aan.

13 Dit is het uur dat wij verstaan: God vuurt ons met zijn Adem aan.
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Allen Dit is het uur dat wij verstaan: God vuurt ons met zijn Adem aan. Wat Hem beweegt sinds het begin Blaast ons bestaan nieuw leven in.

14 Dit is het uur: de dag begint Op vleugels van een nieuwe wind.
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Cantorij Dit is het uur: de dag begint Op vleugels van een nieuwe wind. De grenzen hebben afgedaan, Nu zullen wij elkaar verstaan

15 Dit is de dag dat onze mond Niet sprakeloos meer is, verstomd,
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Allen Dit is de dag dat onze mond Niet sprakeloos meer is, verstomd, Maar weet heeft van het hoogste Woord. Het wordt in ieders taal gehoord.

16 Wat nog ontbreekt, ten dele is, Wordt heel: de Geest vult ons gemis.
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Cantorij Wat nog ontbreekt, ten dele is, Wordt heel: de Geest vult ons gemis. De raadsels zullen open gaan. Ten volle zullen wij verstaan.

17 Een oude droom, een nieuw gezicht: Een wereld die wordt opgericht
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Allen Een oude droom, een nieuw gezicht: Een wereld die wordt opgericht En door een nieuwe wind geschoond Tot vrijplaats waar de liefde woont.

18 Dit is de dag dat groot en klein Bezield van Geest en leven zijn.
Gezang 104: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8a Allen Dit is de dag dat groot en klein Bezield van Geest en leven zijn. De liefde wordt een lopend vuur: Dit is de dag, dit is het uur!

19 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 237:1, 2, 3, 4, 6 Gebed Zingen: Gezang 102a:1 (GK 26a) Lezen: Handelingen 2: Zingen: Gezang 104 in wisselzang Preek over: Handelingen 2: 42 Geloofsbelijdenis: Liedboek 476: 1, 3, 4, 5

20 Waar het om gaat in de Christelijke gemeente
Wat is gemeente-zijn in deze tijd volgens Handelingen 2:42 ?

21 Kenmerken van de gemeente van Jezus Christus
een lerende gemeente een liefhebbende gemeente een vierende gemeente en een lovende gemeente

22 In OT: ‘de volken komen naar Israël om God te loven
Het Volk van God

23 1. de lerende gemeente: de leerlingen bleven trouw aan ‘de leer’ van de apostelen; het geloof delen
horen van het getuigenis van profeten en apostelen onderwijzen van elkaar met het Woord bemoedigen met de beloften opbouw van het geloof Bijbelstudie en catechese

24 De Geest voegt dagelijks toe….

25 2. de liefhebbende gemeente: ze vormde een gemeenschap
de eenheid van het geloof iets gemeenschappelijks hebben  dat laten voelen: aandacht geven aan elkaar  troosten / bemoedigen met Gods beloften iets samen doen  uitdelen naar behoefte ervaring delen  laten voelen dat je elkaar liefhebt

26 3. de vierende gemeente, ze bleven trouw in ‘het breken van het brood’
In de opdracht van Jezus: ‘dóé dit tot Mijn gedachtenis’ = ‘het breken van het brood’ Het ‘oefenen’ van geloof  versterking door HA Het beleven van gemeenschap  met Christus en brs/zrs de kleine kringen / ‘gemeente aan huis’ De lofprijzingen  erediensten Het elkaar opbouwen in het geloof  geloofsgroei

27 4. de lovende gemeente: ze wijden zich trouw aan het gebed
Het zoeken van Gods eer  hoe kunnen wij God dienen? Lofprijzing - persoonlijk en in de gemeente GEBEDEN  éérst lóven, dan vragen! wandelen met God ‘stille omgang’ eer van God in alles

28 Wat is het ‘effect’ van de levende gemeente?
God wil dat wij gemeente van Christus zijn, - die zelf leeft uit het geloof in Christus de Heer - die verloren mensen zoekt om ze te behouden “…. zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer breidde dagelijks hun aantal uit met mensen die gered wilden worden.” Handelingen 2:47

29 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht;
Liedboek 476: 1, 3, 4, 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuel!

30 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan.
Liedboek 476: 1, 3, 4, 5 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan. Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan. Op de berg hebt Gij bevel gegeven, en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest.

31 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster,
Liedboek 476: 1, 3, 4, 5 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

32 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
Liedboek 476: 1, 3, 4, 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

33 Geloofsbelijdenis: Liedboek 476:1, 3, 4, 5
Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: Liedboek 455:1, 2, 3 Zegen

34 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 455:1, 2, 3

35 COLLECTE Volgende week Is de collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Liedboek 455:1, 2, 3

36 als ik, tot de dood nabij is, luister naar zijn trouwe stem,
Liedboek 455: 1, 2, 3 Als Hij maar van mij is en ik ben van Hem, als ik, tot de dood nabij is, luister naar zijn trouwe stem, heb ik niets te lijden, leef ik in een vroom en stil verblijden

37 wil ik enkel zijn waar Hij is, volg ik Hem waar Hij zal gaan.
Liedboek 455: 1, 2, 3 Als Hij maar van mij is laat ik alles staan, wil ik enkel zijn waar Hij is, volg ik Hem waar Hij zal gaan. Mij is om het even heel het lichte, luide, aardse leven.

38 Zie hoe Hij alom nabij is met de gaven van zijn hand.
Liedboek 455: 1, 2, 3 Waar Hij maar van mij is is mijn vaderland. Zie hoe Hij alom nabij is met de gaven van zijn hand. Broeders lang verloren vind ik weer in wie aan Hem behoren

39 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

40 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 juni om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 19 juni om 9.30 uur. Van harte welkom.

41 Vanavond vanaf 19.30 is iedereen van harte welkom
in het Hofpleingebouwtje om degenen die belijdenis hebben gedaan te feliciteren. Adres: Achter het Hofplein te Middelburg.


Download ppt "WAT IS DE CHRISTELIJKE GEMEENTE"

Verwante presentaties


Ads door Google