De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Mark Treurniet We lezen Deuteronomium 30: 1 - 6 Psalm 85: 1 – 14 De preek gaat over Zondag 33 HC Bekering is herschepping door de Geest. Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 85: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 85: 1, 2

3 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,
Psalm 85: 1, 2 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
Psalm 85: 1, 2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht? Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer opdat het zich in U verblijde, HEER? Toon ons uw heil en goedertierenheid; ik ben o God tot luisteren bereid. Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85:1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 30:1-6 Zingen: Psalm 34: 2, 3 Lezen: Psalm 85:1 - 14 Zingen: Psalm107: 1 Tekst: Zondag 33 HC Preek Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85:1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 30:1-6 Zingen: Psalm 34: 2, 3 Lezen: Psalm 85:1 - 14 Zingen: Psalm107: 1 Tekst: Zondag 33 HC Preek Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10

7 Hij heeft geantwoord op mijn klacht.
Psalm 34: 2, 3 Hem zocht ik in gebed, Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

8 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht
Psalm 34: 2, 3 Des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht rondom hem die Gods wil betracht: zo is hij wél bewaard. Proeft allen en aanschouwt de goedheid van Gods vaderhart. Gezegend wie in nood en smart alleen op Hem vertrouwt.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85:1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 30:1-6 Zingen: Psalm 34: 2, 3 Lezen: Psalm 85:1 - 14 Zingen: Psalm107: 1 Tekst: Zondag 33 HC Preek Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10

10 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid.
Psalm107: 1 Looft, looft de HEER gestadig om zijn goedgunstigheid. De HERE is genadig tot in der eeuwigheid. Wie Hij heeft thuisgebracht uit alle hemelstreken, verlost uit vreemde macht die mogen thans zo spreken.

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 85:1, 2 Gebed Lezen: Deuteronomium 30:1-6 Zingen: Psalm 34: 2, 3 Lezen: Psalm 85:1 - 14 Zingen: Psalm107: 1 Tekst: Zondag 33 HC Preek Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10

12 Bekering is herschepping door de Geest
1. bekering is ommekeer 2. bekering is werk van de Geest. 3. bekering is terugkeer naar God(s beloften)

13 6 sept 1976: USSR Mig-25 piloot Victor Belenko vlucht met zijn straaljager naar Japan en vraag asiel in de VS

14 Bekering is… verlangen naar iets anders wegvluchten van iets
verlost willen zijn van een onvrijheid of binding aan iets je afkeren van iets wat je niet meer wilt op iets nieuws afstappen je wilt vrijheid ervaren niet meer gebonden zijn

15 1. Bekeren in omkeren Psalm 85
De Heer keerde het lot van Jakob ten goede, vers 2; U wendde (= keerde) U af van uw brandende toorn, vers 4. God, onze Helper, keer tot ons terug ... vers 5. Breng ons weer tot leven (= doe het leven in ons terugkeren) - vers 7. Laten zij niet vervallen (= terugkeren) in dwaasheid (= leven buiten God) - vers 9

16 Bekering in het NT De innerlijke verandering in (het denken) van een mens; op andere gedachten komen; tot inkeer komen; inzicht krijgen in je tragische omstandigheden De duidelijke omkeer in je leven; weggaan van de zonde; veranderen; je wenden tot Christus en door Hem naar God gaan

17 2. bekering is het werk van de Geest
De Heilige Geest neemt het initiatief en doet ons “van boven” geboren worden', Joh 3,3-8 “vruchten voort te brengen, die een nieuw leven waardig zijn,” Mat 3,8 “ik worstel en wordt omhoog getrokken”

18 3. bekering is terugkeer naar God(s beloften)
Keuze tussen voorspoed en tegenspoed, dood en leven “Breng mij bij U terug, laat mij terugkeren, want U, HEER, bent mijn God.” Jer 31,18 God keert zich eerst tot ons, dan kan ons hart weer op Hem gericht zijn “Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan”

19 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden,
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 O HERE, hoor naar mijn gebeden, zie mij als smeekling tot U treden, verhoor mij, God, die trouw betoont, die ieder richt naar recht en reden, die boven ons als koning troont.

20 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen,
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in 't gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

21 Ik strek naar U mijn beide handen.
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 Ik strek naar U mijn beide handen. Maak in mijn nood mij niet te schande voor 't oog van wie mijn ziel benart. Als dorstig land, het zonverbrande, zo smacht naar U, o HEER, mijn hart.

22 Laat 's morgens uw genade dagen, voor ogen die het donker zagen.
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 Laat 's morgens uw genade dagen, voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen.

23 Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

24 HEER, om uws naams wil, laat mij leven!
Psalm 143: 1, 2, 6, 8, 9, 10 HEER, om uws naams wil, laat mij leven! Wil in uw trouw mij niet begeven. Verdelg hem die mij lagen legt, weersta hen die mij wederstreven, want, HEER mijn God, ik ben uw knecht.

25 Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10 Geloofsbelijdenis: Nicea over God de Zoon Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea over God de Heilige Geest Gebed Collecte Zingen: Liedboek 252 Zegen

26 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

27 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

28 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op:
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

29 Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10 Geloofsbelijdenis: Nicea over God de Zoon Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea over God de Heilige Geest Gebed Collecte Zingen: Liedboek 252 Zegen

30 Zingen: Psalm 143:1, 2, 6, 8, 9, 10 Geloofsbelijdenis: Nicea over God de Zoon Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea over God de Heilige Geest Gebed Collecte Zingen: Liedboek 252 Zegen

31 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 252: 1, 2, 3, 4

32 COLLECTE Volgende week De collecte is voor de kerk Bloemenbezorging:
Vandaag:Johan Marsman Volgende week: Bart Meijer Na de collecte zingen we: Liedboek 252: 1, 2, 3, 4

33 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
Liedboek 252: 1, 2, 3, 4 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

34 en zijn lankmoedigheid.
Liedboek 252: 1, 2, 3, 4 geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

35 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind,
Liedboek 252: 1, 2, 3, 4 En wie zijn ziel niet prijsgeeft maar vasthoudt tot het eind, wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.

36 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom,
Liedboek 252: 1, 2, 3, 4 Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, die vindt de boom des levens, de messiaanse boom en als hij zich laat enten hier in dit aardse dal, dan rijpt hij in de lente tot hij vruchtdragen zal.

37 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 22 mei om 9. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 22 mei om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google