De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen portfoliocontext, een uitdaging? Academische lerarenopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen portfoliocontext, een uitdaging? Academische lerarenopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen portfoliocontext, een uitdaging? Academische lerarenopleiding UGent Reine De Rudder (reine.derudder@ugent.be) Promotor: Prof. Dr. Antonia Aelterman

2 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Inhoud 1.Alternatief leertraject 2.e-Portfolioconcept 3.Analyse 4.Toekomstperspectief 5.Virtuele leergemeenschappen

3 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent 1. ALTERNATIEF LEERTRAJECT

4 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Doelstellingen en doelgroep Centrale doelstellingen ‣ Alternatief leertraject voor student-leraren ‣ Afstemming op individuele leerbehoeften ‣ Professionele groei staat centraal ‣ Leren los van plaats en tijd d.m.v. e-portfolio en ELO Doelgroep ‣ Studenten werkzaam in het onderwijs (= LIO’s) ‧ 2 de en 3 de graad SO ‧ Professionele bacheloropleiding ‧ CVO ‣ Tenminste 30% van een FTE en min. tot de Paasvakantie

5 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Portfolioproject Looptijd ‣ 2004-2006 ‧ Opstart en optimalisering ‧ Algemene vakken Algemene vakken ‣ 2006-2007 ‧ Alle vakken ‧ Testcase nieuwe decreet LO Strategische keuzes ‣ Één projectmedewerker ‣ Teamvergaderingen ‣ Portfolio is onderdeel takenpakket lesgevers

6 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Competentiegerichte en sociaalconstructivistische invalshoek Professionele groei ‣ Basiscompetenties LSO – groep 2 Basiscompetenties LSO – groep 2 ‧ 10 functionele gehelen (vaardigheden en deelvaardigheden) ‧ 10 overkoepelende attitudes ‣ Rode draad van portfolio ‧ Eigen sterktes en zwaktes in beeld brengen ‧ Vorderingen aantonen: initiatieven aangeven om te ‘groeien’ in leraarschap Onderwijspraktijk als reële leercontext Focus op actief, ervaringsgericht, probleemgestuurd en collegiaal leren Grote verantwoordelijkheid in eigen leerproces Reflectie is een grondhouding

7 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent 2. e-PORTFOLIOCONCEPT

8 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent e-Aspect Open Source Digitale Leeromgeving (Dokeos): portfoliositeportfoliosite ‣ Gesloten cursus ‣ Iedere student: afgeschermde portfolio-, documenten-, en discussieruimte ‣ Centrale documentenruimte ‣ Discussiefora ‣ Links, ad valvas, aankondigingen e-Portfolio ‣ Ontwikkelingsgerichte of procesfunctie ‣ Assessmentfunctie  Begeleidings- én beoordelingsinstrument ‣ Showcase- of productfunctie

9 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Opbouw e-portfolio Referentiekader ‣ Introductietekst ‣ CV ‣ Situering op micro-meso-macroniveau ‣ Onderwijsopvattingen/praktijktheorie Sterkte/zwakteanalyse ‣ Beginevaluatie ‣ Actieplan (leerdoel-leerweg-good practice met bewijsmateriaal)bewijsmateriaal ‣ Slotreflectie Intervisieopdrachten Gefaseerd logboek Opdracht per opleidingsonderdeel

10 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Begeleiding Op school ‣ Mentor fungeert als coach ‣ 3 x klasbezoek met verslag ‣ Comments worden verwerkt in portfolio Door opleiding ‣ Informatiesessie en begeleidingssessies ‣ Technische basistraining ‣ Permanente feedback van begeleiders ‣ Tussentijdse begeleidingsgesprekken in januari ‣ Klasbezoeken Door medestudenten ‣ Informele collegiale consultatie ‣ Intervisieopdrachten

11 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Beoordeling algemene vakken Vijf basiscriteria ‣ Inpassing theorie ‣ Diepgang ‣ Coherentie ‣ Kritische reflectie ‣ Creativiteit Specifieke criteria per onderdeel Evaluatiegesprek (juni) ‣ 2 beoordelaars lezen portfolio (vast beoordelingsschema)vast beoordelingsschema ‣ 1 beoordelaar voert het gesprek ‣ Toelichting zelfevaluatie ‣ Toekenning eindscore portfolio

12 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Beoordeling vakdidactiek Zes basiscriteria ‣ Idem algemene vakken ‣ Integratie vakdidactische inhouden en inzichten Specifieke criteria per onderdeel Eindevaluatie (juni) ‣ Beschouwingen mentor ‣ Zelfevaluatie student ‣ Eindevaluatie docent en praktijkbegeleiders ‣ Eindgesprek met één of twee beoordelaars

13 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent 3. ANALYSE

14 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Meerwaarden Online bevraging + focusgesprek studenten 2004-2005 en 2005-2006 + bundeling ervaringen begeleiders Meerwaarden ‣ Plaats- en tijdsonafhankelijk en spreiding studielast ‣ Zinvolle koppeling theorie-praktijk ‧ Authentiek leren ‧ Beter leerresultaat ‧ Gerichter begeleiding ‣ Actieve bewustwording basiscompetenties ‣ Ontwikkeling praktijkkennis ‧ Kritische reflecties ‧ Collegiaal leren ‣ Attitude levenslang leren

15 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Knelpunten Arbeidsintensieve karakter Technisch gebruik portfolio-instrument Te weinig zicht op concrete onderwijsgedrag Te weinig afstemming school-lerarenopleiding Toekomstige uitdaging!

16 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent 4. TOEKOMSTPERSPECTIEF een antwoord op het nieuwe decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen

17 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Introductie LIO’s Uitgangspunten decreet ‣ Partnerschap tussen de lerarenopleiding en afnemende veld ‣ Versteviging praktijkcomponent ‣ Begeleiding door mentor op school ‣ Ondersteuning vanuit opleiding ‣ Assessment op het einde van het leertraject Uitdagingen binnen portfoliocontext Leergemeenschappen binnen LIO-school LIO Lerarenopleider(s)Mentor(en) Werkplek- leren Leergemeenschappen schooloverstijgend Tussen LIO’s

18 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent 5. VIRTUELE LEERGEMEENSCHAPPEN

19 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Basisprincipes Leren op de werkplek ‣ Reële werksituatie als leeromgeving ‣ Werkelijke problemen als leerobject Samenwerkend leren als instructiestrategie ‣ Gezamenlijk construeren van kennis met anderen Computer ondersteund samenwerkend leren – CSCL ‣ Gebruikmakend van technologieën die de samenwerking en interactie ondersteunen Krachtige leeromgeving in de school Hoe?

20 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen LIO-school 1.Wat is de meerwaarde van deze leergemeenschappen? 2.Wat is de leerwinst van deze leergemeenschappen? 3.Welke componenten van het e-portfolio lenen zich goed tot samenwerking? 4.Hoe kan de organisatie van deze leergemeenschappen het best verlopen? Kleinschalige pilot met vrijwilligers Gratis webruimte en praktische trainingen Frequente contacten Afstemming taken begeleiders school- opleiding Evenwicht e-coaching en F2F-coaching Gezamenlijke kennisconstructie met focus op praktijkkennis Digitale didactiek Onderzoeksvragen

21 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent E-portfolio een geschikt instrument? (Firssova e.a., 2006) Het e-portfolio kan: ‣ onderwerp zijn van begeleidingsgesprekken ‣ bij de voorbereiding van een gesprek geraadpleegd worden naast andere bronnen (observaties, lesbezoeken, andere gesprekken) ‣ voor verdieping zorgen ‣ constructieve communicatie mogelijk maken binnen de driehoek LIO- mentor(en)-lerenopleiders Heikel punt! Condities: 1.Algemeen overzicht van en inzicht in de opleiding 2.Helder geformuleerde verwachtingen van rol en verantwoordelijkheid bij begeleiding LIO 3.Structureel contact met opleiding

22 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen schooloverstijgend Permanent en op vrijwillige basis Groepsintervisie met taakinstructies Concreet Groepjes van 3 à 4 studenten 3 van de 4 opdrachten: geven van feedback en support bij kritisch praktijkstuk 1 opdracht: gezamenlijk product schrijven 2 tot 18 weken Voorlopige analyse Duidelijke taakinstructie, gekoppeld aan kwalitatieve criteria en praktische richtlijnen (spelregels), stimuleert studenten om te komen tot constructieve oplossingen. Permanente intervisie op vrijwillige basis

23 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen portfoliocontext, een uitdaging? Zeker! Zowel binnen LIO-school als schooloverstijgend bieden leergemeenschappen reële uitdagingen! Onderzoek is hierbij wel vereist!

24 Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Basiscompetenties & overkoepelende attitudes De leraar als ‣ begeleider van leer- en ontwikkelprocessen ‣ opvoeder ‣ inhoudelijk expert ‣ organisator ‣ innovator/onderzoeker ‣ partner van ouders ‣ lid van schoolteam ‣ partner van externen ‣ lid van onderwijsgemeenschap ‣ cultuurparticipant ‣ Beslissingsvermogen ‣ Relationele gerichtheid ‣ Kritische ingesteldheid ‣ Leergierigheid ‣ Organisatievermogen ‣ Zin voor samenwerking ‣ Verantwoordelijkheidszin ‣ Creatieve gerichtheid ‣ Flexibiliteit ‣ Gerichtheid op adequaat en correct taalgebruik en communicatie


Download ppt "Velon 12 maart 2007 – Portfolio en leergemeenschappen R. De Rudder - UGent Leergemeenschappen binnen portfoliocontext, een uitdaging? Academische lerarenopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google