De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT Infosessie kandidaathuurders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT Infosessie kandidaathuurders."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT Infosessie kandidaathuurders

2 Infosessie 20112Woningen Sociaal verhuurkantoor ≠Sociale huisvestingsmaatschappij ◦ = inschrijvingsvoorwaarden ◦ ≠ woonzekerheid (private eigenaars) ◦ ≠ huurprijsberekening (niet op basis van inkomen) ◦ ≠ toewijzingssysteem (puntensysteem)

3 Infosessie 20113Woningen Inschrijving bij SVK Om huurder te kunnen worden van een woning verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor moet men zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders.

4 Infosessie 20114Woningen I. Inschrijvingsvoorwaarden 1.Meerderjarigheid 2.Inkomen 3.Eigendom 4.Taalbereidheid 5.Inburgeringtraject 6.Inschrijving in bevolkingsregisters

5 Infosessie 20115Woningen 1. Meerderjarigheidsvereiste (1) Wie kan zich laten inschrijven in het inschrijvingregister voor kandidaat- huurders? Meerderjarige Minderjarige ontvoogde persoon Minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst

6 Infosessie 20116Woningen 1. Meerderjarigheidsvereiste (2) Alle meerderjarige inwonenden worden beschouwd als kandidaat-huurder Alle meerderjarige kandidaat- huurders moeten aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen

7 Infosessie 20117Woningen 2. Inkomensvoorwaarde (1) Het netto belastbaar inkomen (NBI) in het referentiejaar (= het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving) Het referentiejaar voor 2012= NBI van 2009 Uitzondering: ◦ Indien geen inkomen in referentiejaar: ▪ Eerstvolgende jaar waarin wel inkomen genoten werd ◦ Indien inkomen te hoog in referentiejaar: ▪ Jaar van de aanvraag indien inkomen gedaald is

8 Infosessie 20118Woningen 2. Inkomensvoorwaarde (2) Netto belastbaar inkomen alle gezinsleden ◦ Ongehuwde MJ kinderen < 25j (niet) ◦ Inwonende ascendenten (1/2,>65j niet) Worden niet als gezinsleden maar als alleenstaanden beschouwd: ▪ Echtgenoten waarvan de echtscheidingsprocedure werd ingeleid ▪ Wettelijk samenwonenden die hun wettelijke samenwoning beëindigen ◦ Deze uitzondering geldt enkel bij inschrijving!

9 Infosessie 20119Woningen 2. Inkomensvoorwaarde (3) NBI mag niet hoger zijn dan: ◦ € 19.796 voor een alleenstaande zonder personen ten laste; ◦ € 21.455 voor een alleenstaande mindervalide; ◦ € 29.694, verhoogd met €1.659,00 per persoon ten laste die bij de referentie-persoon gedomicilieerd is, voor anderen.

10 Infosessie 201110Woningen 3. Eigendomsvoorwaarde (1) De kandidaathuurder en zijn gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond hebben in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- en buitenland.

11 Infosessie 201111Woningen 3. Eigendomsvoorwaarde (2) De eigendomsvoorwaarde geldt niet: ◦ als u aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen en je samen met je partner een woning bezit ◦ als u een campingverblijf bezit; ◦ als uw huidige woning wordt onteigend; ◦ als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt wordt verklaard en dit maximaal twee maanden voor de inschrijving en waarvan de ontruiming noodzakelijk is; ◦ als u ouder dan 55 jaar of gehandicapt bent en uw woning onaangepast is; ◦ als u gehandicapt bent en ingeschreven voor een ADL- woning (ADL = Activiteiten van het dagelijks leven)

12 Infosessie 201112Woningen 4. Taalbereidheid Alle KH moeten bewijzen dat ze Nederlands kennen, aan het leren zijn of bereid zijn om te leren. Uitzonderingen: ▪ Wegens gezondheidstoestand onmogelijk om taalcursus te volgen; ▪ Wegens beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kunnen deelnemen aan taalcursus; ▪ Indien iemand verplicht inburgeraar is (omdat je dan moet voldoen aan de inburgeringsvoorwaarde).

13 Infosessie 201113Woningen Taalbereidheid: vereiste documenten/attesten Hoe taalbereidheid bewijzen? Documenten: ◦ Studiebewijs, getuigschrift of diploma ◦ Vrijstelling ◦ Attest van inburgering ◦ Attest van erkenning eerder verworven competenties Attesten: ▪ Verklaring HvN Niv. A.1. ▪ Verklaring HvN cursus NT2 gevolgd (min. 80% aanwezig) ▪ Verklaring HvN deelname cursus NT2 ▪ Verklaring HvN afname intake (max. 6 maanden oud)

14 Infosessie 201114Woningen 5. Inburgeringsbereidheid (1) Wie verplichte inburgeraar is, moet bereid zijn om het inburgeringstraject te volgen. Wie is vrijgesteld van deze verplichting: ◦ Inwoners EU+ landen ◦ Ernstige ziekte of handicap ◦ Getuigschrift of diploma behaald in het Belgische of Nederlandse onderwijs ◦ Inburgeraars van min. 65j ◦ Inwoners Brussel Hoofdstedelijk Gewest

15 Infosessie 201115Woningen 5. Inburgeringsbereidheid (2) Hoe inburgeringbereidheid bewijzen? ◦ het attest van inburgering; ◦ een attest van vrijstelling; ◦ een attest van EVC (eerder verworven competenties); ◦ het inburgeringscontract; ◦ een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau

16 Infosessie 201116Woningen EU + landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland

17 Infosessie 201117Woningen 6. Inschrijving bevolkingsregisters KH dient ingeschreven te zijn in: ◦ Bevolkingsregister ◦ Vreemdelingenregister Geen inschrijving als kandidaat- huurder voor personen ingeschreven in het wachtregister Geen inschrijving voor kandidaat- huurders die ambtshalve afgevoerd zijn.

18 Infosessie 201118Woningen II. De Inschrijving 1.Formaliteiten 2.Het inschrijvingsbewijs 3.Het inschrijvingsregister + actualisatie 4.Schrappinggronden

19 Infosessie 201119Woningen 1. Formaliteiten (1) De kandidaat-huurder deelt verplicht mee: ▪ Exacte gezinssamenstelling op ogenblik van de inschrijving ▪ Gegevens leden van het gezin in het buitenland waarvoor aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend

20 Infosessie 201120Woningen 1. Formaliteiten (2) De voorkeur inzake type en ligging van de woning en maximale huurprijs kan enkel beperkt worden als dit kan gemotiveerd worden op basis van volgende criteria: ◦ financiële draagkracht; ◦ gezondheidsredenen; ◦ fysieke mobiliteit; ◦ bereikbaarheid van school, werk, sociaal en familiaal netwerk; ◦ het verlenen of ontvangen van mantelzorg.

21 Infosessie 201121Woningen 2. Inschrijvingsbewijs Het inschrijvingsbewijs bevat : ◦ Inschrijvingsdatum ◦ Inschrijvingsnummer ◦ Voorkeur type ligging en maximale huurprijs ◦ Inzagemogelijkheden schriftelijke of digitale versie register (geen persoonsgebonden gegevens) ◦ Verzoek om inschrijving bij VZW Woonfonds ◦ Verhaalrecht en melding van klachtrecht ◦ Schrappinggronden inschrijvingsregister ◦ Toestemming aan verhuurder om noodzakelijke gegevens op te vragen ◦ Alle meerderjarige personen moeten voldoen aan toelatingsvoorwaarden ◦ Contactgegevens Inspectie RWO ◦ Melding openbaarheid interne huurreglement

22 Infosessie 201122Woningen 3. Inschrijvingsregister Inschrijvingsregister ◦ Actualisatie min. in elk oneven jaar ▪ Controle inkomensvoorwaarde ▪ < 6 maanden ingeschr. = geen actualisatie

23 Infosessie 201123Woningen 4. Schrappingsgronden (1) Verplichte schrappinggronden: Aanvaarding aangeboden woning Niet meer voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden inzake inkomen Niet voldoen aan toelatingsvoorwaarden bij aanbieden van woning Onjuiste gegevens of onvolledige verklaringen ter kwader trouw Op schriftelijk verzoek van de KH Bij 2de weigering of 2X niet reageren bij aanbieden woning

24 Infosessie 201124Woningen 4. Schrappingsgronden (2) Optionele schrappinggrond: Bij onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij aanbod van woning  Brief verzonden naar laatst bekende adres in RR  Brief verzonden naar adres op verzoek van KH Indien KH’s beiden afzonderlijke inschrijving willen = schrapping en toekenning nieuw nummer

25 Infosessie 201125Woningen III. Toelatingsvoorwaarden = inschrijvingsvoorwaarden Uitzonderingen: 1.Inkomen 2.Eigendom 3.Taalbereidheid 4.Inburgering

26 Infosessie 201126Woningen 1. Inkomen Ook bij de toelating moeten de KH(s) voldoen aan de inkomensvoorwaarde, net als bij de inschrijving. (NBI) Geen uitzondering meer mogelijk voor wie nog steeds in een echtscheidingsprocedure zit. ( Bij de toelating zal zal rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen).  Een echtscheiding is definitief als het echtscheidingsvonnis wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

27 Infosessie 201127Woningen 2. Eigendom In geval van uitzondering op eigendomsvoorwaarde bij inschrijving, binnen 1 jaar na toewijzing van de woning: ◦ Woning vervreemden ◦ Woning voor min 9 jaar aan verhuurder: ▪ Verhuren ▪ Al dan niet kosteloos ter beschikking stellen

28 Infosessie 201128Woningen 3. Taalbereidheid Als een woning vrijkomt wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid. Dit geldt voor iedereen die bij inschrijving geen attest of diploma heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij het vooropgestelde niveau Nederlands al heeft behaald.

29 Infosessie 201129Woningen 4. Inburgering Bij een mogelijke toewijzing wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van inburgeringbereidheid. Dit geldt voor verplichte inburgeraars die bij inschrijving nog geen inburgeringattest hadden voorgelegd.

30 Infosessie 201130Woningen IV. Toewijzing woning 1)Rationele bezetting 2)Absolute voorrangsregels 3)Puntensysteem 4)Chronologische volgorde

31 Infosessie 201131Woningen 1) Rationele bezetting = passende bezetting van een woning, rekeninghoudende met het aantal personen én de fysieke toestand van deze personen Rationele bezetting wordt opgenomen in intern huurreglement

32 Infosessie 201132Woningen Rationele bezettingsnorm Wettelijke oppervlaktenormen Minimale rationele bezetting van een slaapkamer is 1 persoon Maximale rationele bezetting van een slaapkamer is 2 personen Maximale rationele bezetting van een studio is 1

33 Infosessie 201133Woningen 1) Rationele bezetting (2) Er kan niet worden ingeschreven voor een woning die volgens de gezinssamenstelling te klein is of te groot is. (uitz.: gezinshereniging!) Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven.

34 Infosessie 201134Woningen 2) Absolute voorrang 1.KH die benadeeld werd bevonden 2.KH die geherhuisvest moet worden 3.KH van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden 4.KH die zelf een geschikte woning op de private huurmarkt heeft gevonden

35 Infosessie 201135Woningen 3) Puntensysteem 4 verplichte gewogen prioriteiten: ◦ Woonnood ◦ Kinderlast ◦ Actueel besteedbaar inkomen ◦ Mutatievraag zittende huurder SVK 2 optionele prioriteiten: ◦ Aantal jaren ingeschreven ◦ Verblijf in gemeente of werkingsgebied

36 Infosessie 201136Woningen Actueel besteedbaar inkomen Voor de toekenning van punten op inkomen = gemiddelde van effectief beschikbare inkomen 6m voor referentiedatum + Alle belastbare en niet-belastbare inkomens -De vrijgestelde inkomens -De effectief betaalde alimentatievergoeding -De effectief betaalde schuldaflossingen

37 Infosessie 201137Woningen 4) Chronologische volgorde  Lijst met mogelijke huurders. Gelijke punten: kijken naar chronologische volgorde

38 Infosessie 201138Woningen 5. Lokaal toewijzingsreglement Lokaal stedelijk toewijsreglement Stad Gent: ◦ voorrang voor personen met beperkte mobiliteit (aangepaste woningen) ◦ voorrang voor senioren 55+ (enkel voor woningen met 1 slaapkamer, op gelijkvloers of bereikbaar met lift)

39 Infosessie 201139Woningen 6. Weigeringgronden KH die huurder is (geweest) en van wie de huurovereenkomst werd beëindigd obv ernstige of blijvende tekortkomingen aan de huurderverplichtingen In uitzonderlijke gevallen als de KH <3j klaarblijkelijk zwaarwichtige feiten heeft gepleegd Bij wanbetaling  Ipv weigering kan verhuurder aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen  Indien weigering door verhuurder: aanbieden van een woning max. 1 jaar opgeschort

40 Infosessie 201140Woningen V. Verhaal KH kan aangetekend en gemotiveerd beoordeling vragen aan toezichthouder: ◦ Beslissing toewijzing woning ◦ Weigering toestaan afwijking ◦ Beslissing schrapping uit register ◦ Beslissing weigering KH Toezichthouder stuurt beoordeling binnen de 30d naar VH en betrokkene

41 Infosessie 201141Woningen VI. Huurovereenkomst 1.Typehuurovereenkomst 9-jarige huurovereenkomt (die automatisch eindigt wanneer een einde wordt gesteld aan de hoofdhuurovereenkomst) 2.Registratie 3.Plaatsbeschrijving 4.Waarborg 5.EGW 6.Huursubsidie 7.Verplichte huurbegeleiding

42 Infosessie 201142Woningen VII. Huurprijsberekening SVK = HP vastgesteld door SVK = de HP die het SVK betaalt aan de verhuurder + ev. renovatiekosten Max. grens = bedragen HS

43 Infosessie 201143Woningen Woningen SVK Ons aanbod varieert van studio´s en appartementen tot woningen met 1 tot 5 slaapkamers. Momenteel worden er 104 woongelegenheden (onder-)verhuurd door het SVK OCMW Gent, waarvan slechts 17 met 3 of meer slaapkamers.

44 Infosessie 201144Woningen Info OCMW Gent Sociaal verhuurkantoor Offerlaan 4 9000 GENT Tel. 09 266 95 31 Fax 09 266 95 32 woonteam@ocmwgent.be www.ocmwgent.be


Download ppt "Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT Infosessie kandidaathuurders."

Verwante presentaties


Ads door Google