De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 : Inleiding tot Java Applicaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 : Inleiding tot Java Applicaties"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 : Inleiding tot Java Applicaties

2 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk
Voorbeelden om enkele kenmerken van Java te illustreren Twee programma-vormen : applicaties en applets JAVA

3 2.2 Eerste Java-programma : Een zin afdrukken
Gewenste programma uitvoer : Welcome to Java Programming! JAVA

4 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 {
1 // Fig. 2.1: Welcome1.java 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 { // main methode begint de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { System.out.println( "Welcome to Java Programming!" ); 10 } // einde methode main 12 13 } // einde klasse Welcome1 JAVA

5 Commentaar (lijn 1 en 2) 3 soorten : Beschrijft stukken code
Verhoogt de leesbaarheid van programma Wordt door de Java-compiler genegeerd 3 soorten : Eén-lijn commentaar : // ... Commentaar die uit meerdere lijnen bestaat : /* ... */ Document commentaar : /** ... */ JAVA

6 Blanco regel (lijn 3) Zorgt voor de leesbaarheid van programma
Witregels, spaties en tabs = “wit-ruimte” karakters, door de compiler genegeerd JAVA

7 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 {
1 // Fig. 2.1: Welcome1.java 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 { // main methode begint de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { System.out.println( "Welcome to Java Programming!" ); 10 } // einde methode main 12 13 } // einde klasse Welcome1 JAVA

8 Klasse definitie (lijn 4)
Ieder Java programma => minstens één klasse door de programmeur gedefinieerd (= user-defined class) Keyword= sleutelwoord, heeft een speciale betekenis in Java class gevolgd door naam van klasse (= identifier) Afspraak : Naam klasse begint altijd met een hoofdletter. Alsook elk woord in de klasse-naam. Vb.: VoorbeeldKlasseNaam JAVA

9 Identifier public sleutelwoord
Rij karakters bestaande uit letters, cijfers, underscores (_) en dollartekens ($) Begint nooit met een cijfer, heeft geen spaties Voorbeelden: Welcome1, $value, value, button7 7button is ongeldig Java is case sensitive (hoofdletter-gevoelig) a1  A1 public sleutelwoord Wordt later besproken JAVA

10 Linkerhaakje (lijn 5) Blokken vormen
Rechterhaakje sluit het blok (lijn 13) JAVA

11 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 {
1 // Fig. 2.1: Welcome1.java 2 // Een eerste programma in Java. 3 4 public class Welcome1 5 { // main methode begint de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { System.out.println( "Welcome to Java Programming!" ); 10 } // einde methode main 12 13 } // einde klasse Welcome1 JAVA

12 Onderdeel van elke Java applicatie (7)
Applicaties starten met de uitvoering van main main is een methode Java applicaties bevatten één of meerdere methodes Juist één methode moet main genoemd worden Methodes verrichten taken en kunnen informatie teruggeven void betekent geen teruggeef-informatie JAVA

13 Linkerhaakje = begin body main
Afgesloten door rechterhaakje } (lijn 11) In body : instructies System.out Standard output object Drukt af in command window(MS-DOS prompt) Methode System.out.println Toont een zin Argument tussen haakjes instructies=statements Statements worden afgesloten met ; JAVA

14 2.2.1 Compilatie en uitvoering van Java Applicatie
Bewaren Bestandsnaam = klassenaam.java Vb. : Welcome1.java javac Welcome1.java (compiler) Welcome1.class (=uw applicatie, bestaande uit bytecodes) java Welcome1 (interpreter) uitvoering van applicatie JAVA

15 2.3 Eerste Java programma wijzigen.
Eén zin afdrukken met meerdere statements Meerdere zinnen afdrukken met één enkel statement JAVA

16 2.3.1 Eén zin met meerdere statements
9 System.out.print( "Welcome to " ); 10 System.out.println( "Java Programming!" ); Welcome to Java Programming! JAVA

17 2.3.2 Meerdere zinnen met één enkel statement
System.out.println ( "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); Welcome to Java Programming! Newline karakter (\n) “Speciale tekens” bij methodes System.out.print en system.out.println new line = harde return JAVA

18 Escape characters Backslash ( \ )
Speciale karakters die output vormgeven Voorbeelden : \n \t \r \\ \” JAVA

19 2.4 Tekst in een Dialog Box tonen
Weergave Meeste Java applicaties gebruiken vensters of een dialog box We gebruikten het command venster De klasse JOptionPane laat ons het gebruik van dialog boxes toe JAVA

20 Packages Verzameling van voorgedefinieerde klassen
Groepen gerelateerde klassen = packages Verzameling van alle packages = Java class library of Java applications programming interface (Java API) JOptionPane zit in javax.swing package Deze package bevat klassen om Grafische User Interfaces (GUIs) te definiëren JAVA

21 2 // Meerdere lijnen in een dialog box afdrukken 3
1 // Fig. 2.6: Welcome4.java 2 // Meerdere lijnen in een dialog box afdrukken 3 4 // Java extension packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // importeert klasse JOptionPane 6 7 public class Welcome4 8 { // main methode begint de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { JOptionPane.showMessageDialog( null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); 14 System.exit( 0 ); // beëindigt de applicatie 16 } // einde methode main 18 19 } // einde klasse Welcome4 JAVA

22 Twee groepen packages in Java API
Core (=kern) packages Beginnen met java Zitten in Java 2 Software Development Kit Extension (=uitbreidings) packages Beginnen met javax Nieuwe Java packages JAVA

23 import statements Laten de compiler toe de gebruikte klassen in een programma te identificeren en te localiseren In ons vb. : import statement vertelt de compiler om de klasse JOptionPane uit de javax.swing package te laden JAVA

24 2 // Meerdere lijnen in een dialog boxafdrukken 3
1 // Fig. 2.6: Welcome4.java 2 // Meerdere lijnen in een dialog boxafdrukken 3 4 // Java extension packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // importeert klasse JOptionPane 6 7 public class Welcome4 { 8 // main methode start de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { JOptionPane.showMessageDialog( null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" ); 14 System.exit( 0 ); // beëindigt de applicatie 16 } // einde methode main 18 19 } // einde klasse Welcome4 JAVA

25 Aanroep methode showMessageDialog van de klasse JOptionPane
Twee argumenten Meerdere argumenten scheiden met komma’s Nu is eerste argument altijd null Tweede argument is string die wordt getoond showMessageDialog is een static methode van de klasse JOptionPane static methodes aanroepen via : klasse-naam . methode-naam JAVA

26 Aanroep static method exit van de klasse System
Stopt de applicatie Gebruiken in elke applicatie die een GUI toont 0-argument = applicatie is correct geëindigd Niet-nul = meestal heeft zich een fout voorgedaan Klasse System deel van package java.lang Geen import statement nodig java.lang automatisch geïmporteerd in elk Java programma JAVA

27 2.5 Andere Java Applicatie: Optellen van gehele getallen
Programma Gebruikt input dialogs om twee waarden aan de gebruiker te vragen Gebruikt message dialog om de som van de twee waarden te tonen JAVA

28 2 // Een bijkomend programma. 3 4 // Java extension packages
1 // Fig. 2.9: Addition.java 2 // Een bijkomend programma. 3 4 // Java extension packages 5 import javax.swing.JOptionPane; // importeert klasse JOptionPane 6 7 public class Addition 8 { // main methode start de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { String firstNumber; // eerste string ingegeven door gebruiker String secondNumber; // tweede string ingegeven door gebruiker int number1; // eerste getal om op te tellen int number2; // tweede getal om op te tellen int sum; // som van number1 en number2 17 JAVA

29 Voeg commentaar toe om het doel van variabelen te beschrijven
Geheugenlocatie waarin een waarde wordt gestockeerd Heeft een naam en is van een bepaald datatype firstNumber en secondNumber zijn van data type String (package java.lang) bevat strings Naam van variabele = willekeurige identifier Declaraties eindigen met ; Mogelijk meerdere variabelen van hetzelfde type tegelijkertijd te declareren Voeg commentaar toe om het doel van variabelen te beschrijven JAVA

30 Variabelen van het type int
int bevat gehele getallen : 0, -4, 97 Data types float en double kunnen floating-point getallen stockeren Data type char bevat één enkel karakter: x, $, \n, 7 Primitieve data types - later in hoofdstuk 4 JAVA

31 18 // lees eerste getal van gebruiker in als een String
firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" ); 21 // lees tweede getal van gebruiker in als een String secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" ); 25 JAVA

32 Methode JOptionPane.showInputDialog
toont de dialoogbox en leest een string in Bij ingave van een verkeerd type van data (niet-integer) of bij klikken op Cancel, zal er zich een fout voordoen Inleesresultaat van showInputDialog toekennen aan firstNumber Toekenningsstatement = binaire operator - heeft twee operanden Rechterlid wordt geëvalueerd en toegekend aan variabele in het linkerlid Lees als: firstNumber krijgt de waarde van JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" ) JAVA

33 26 // converteer getallen van type String naar het type int
number1 = Integer.parseInt( firstNumber ); number2 = Integer.parseInt( secondNumber ); 29 // Sommeer de getallen sum = number1 + number2; 32 JAVA

34 Methode Integer.parseInt
Converteert String argument in een integer (type int) Klasse Integer in java.lang int teruggegeven door Integer.parseInt, wordt toegekend aan de variabele number1 (line 27) Herinner u dat number1 als int werd gedeclareerd Lijn 28 idem JAVA

35 Toekenningsstatement
Berekent de som van number1 en number2 (rechterzijde) Gebruikt de toekenningsoperator = om het resultaat in de variabele sum te stoppen Lees als: sum krijgt de waarde van number1 + number2 number1 and number2 zijn operanden JAVA

36 Visuele presentatie sum = 0; number1 = 1; number2 = 2;
sum = number1 + number2; na uitvoering van statement sum sum 3 JAVA

37 34 JOptionPane.showMessageDialog(
// toon de resultaten JOptionPane.showMessageDialog( null, "The sum is " + sum, "Results", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE ); 37 System.exit( 0 ); // beëindigt de applicatie 39 } // einde methode main 41 42 } // eind klasse Addition JAVA

38 showMessageDialog om resultaten te tonen
"The sum is " + sum Samenvoeging van een String en een ander data type Dit resulteert in een nieuwe string Als sum 117 bevat, dan resulteert "The sum is " + sum in een nieuwe string "The sum is 117” Meer over strings in hoofdstuk 10 JAVA

39 Andere versie van showMessageDialog
Eist vier argumenten (in plaats van twee) Eerste argument: null Tweede: weer te geven string Derde: string in titelbar Vierde: type van bericht met icoon Lijn 36 geen icoon: JoptionPane.PLAIN_MESSAGE JAVA

40 JAVA

41 2.7 Rekenkundige bewerkingen
Gebruik * voor vermenigvuldiging / voor deling +, - Geen operator voor exponent (zie hoofdstuk 5) Integer deling kapt quotiënt af 7 / 5 => 1 Rest-operator % 7 % 5 => 2 JAVA

42 Prioriteitsregels Haakjes ( ) * , / , % +, - Bij gelijke prioriteit => regels van de associativiteit (van L naar R) JAVA

43 2.8 Beslissingen: Relationele operatoren
if controlestructuur if (voorwaarde) body_voorwaarde_geldig => als de voorwaarde geldt (= true), dan wordt het statement uitgevoerd Voorwaarden kunnen geformuleerd worden met relationele operatoren en/of gelijkheidsoperatoren JAVA

44  >= groter dan of gelijk aan  <= kleiner dan of gelijk aan
Operator In Java = = = exact gelijk  != verschillend > > groter dan < < kleiner dan  >= groter dan of gelijk aan  <= kleiner dan of gelijk aan JAVA

45 1 // Fig. 2.20: Comparison.java
2 // Vergelijk integers gebruikmakend van if structuur, relationele operatoren 3 // en gelijkheidsoperatoren. 4 5 // Java extension packages 6 import javax.swing.JOptionPane; 7 8 public class Comparison 9 { // main method start de uitvoering van Java applicatie public static void main( String args[] ) { String firstNumber; // eerste string ingegeven door gebruiker String secondNumber; // tweede string ingegeven door gebruiker String result; // een string die de uitvoer bevat int number1; // eerste getal om te vergelijken int number2; // tweede getal om te vergelijken 18 JAVA

46 19 // lees eerste getal van gebruiker in als een string
firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer:" ); 22 // lees tweede getal van gebruiker in als een string secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer:" ); 26 // converteer getallen van type String naar het type int number1 = Integer.parseInt( firstNumber ); number2 = Integer.parseInt( secondNumber ); 30 // initialiseer het resultaat als een lege String result = ""; 33 JAVA

47 35 result = number1 + " == " + number2; 36
if ( number1 == number2 ) result = number1 + " == " + number2; 36 if ( number1 != number2 ) result = number1 + " != " + number2; 39 if ( number1 < number2 ) result = result + "\n" + number1 + " < " + number2; 42 if ( number1 > number2 ) result = result + "\n" + number1 + " > " + number2; 45 if ( number1 <= number2 ) result = result + "\n" + number1 + " <= " + number2; 48 if ( number1 >= number2 ) result = result + "\n" + number1 + " >= " + number2; 51 JAVA

48 if structuur om te testen op gelijkheid (= =)
Als de conditie waar (true) is Rechterlid wordt eerst geëvalueerd, nieuwe string wordt toegekend aan result result = concatenatie variabelen + operator result = result + andere strings Als de conditie onwaar (false) is, dan wordt statement overgeslagen JAVA

49 53 JOptionPane.showMessageDialog(
// Toon resultaten JOptionPane.showMessageDialog( null, result, "Comparison Results", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 56 System.exit( 0 ); // beëindigt de applicatie 58 } // einde methode main 60 61 } // einde klasse Comparison JAVA

50 Prioriteitsregels ( ) * , / , % +, - <, <=, >, >= ==, != = Bij gelijke prioriteit => alle operatoren worden verbonden van links naar rechts, behalve = (assignment) x = y = z => x = (y = z) JAVA

51 Oefeningen Hoofdstuk 2 JAVA

52 Geldige identifiers? Bill main Sue’s start begin xyz123 123xyz int y=2
prog#2 DitIsGoed dit_is_ook_goed zonne-kant $ JAVA

53 Welke uitvoer krijgen we?
System.out.println( ”getal1+getal2" ); System.out.println( getal1 + getal2 ); met in beide gevallen getal1=21 en getal2=43 JAVA

54 Hoe krijg je volgende zinnen op het scherm?
Open de map C:\Mijn Documenten Volg de pijl “Omleiding” Het boek voor Java is dat van Deitel. Engelstalig JAVA

55 Bepaal resultaat : 2+3*4= (2+3)*4= 6*3/2*4= 6*3/(2*4)= 6*(8%(2*3))=
17/8+9%5-3*2= 17/(8+9)%(5-3)*2= 12/(2*8%4)= 20*17/8%4= JAVA

56 Vraag 2 getallen in en geef het grootste terug op het scherm.
Schrijf een programma dat 2 getallen met elkaar vermenigvuldigt. Laat de gebruiker hierbij de waarden ingeven. Vraag 2 getallen in en geef het grootste terug op het scherm. Vraag het maandsalaris in en bereken het jaarsalaris (zonder vakantiegeld) en het vakantiegeld (=8% vh jaarsalaris) JAVA


Download ppt "Hoofdstuk 2 : Inleiding tot Java Applicaties"

Verwante presentaties


Ads door Google