De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk II : Documenten in internationale handel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk II : Documenten in internationale handel"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk II : Documenten in internationale handel
Bij internationale handel komen heel wat verschillende documenten te pas.

2 De belangrijkste documenten die regelmatig worden gebruikt bij internationale handel worden in dit hoofdstuk behandeld. Vervoersdocumenten Invoer- en uitvoervergunning Oorsprongsdocumenten Gewichtscertificaat Gezondheidscertificaat Inspectiecertificaat

3 Vervoersdocumenten (goederentransport)
De CMR-vrachtbrief De Cim-vrachtbrief Binnenvaartconnosement Zeevaartconnosement Air Way Bill (AWB)

4 economische betekenis van het goederenvervoer
Goederenvervoer is een onlosmakelijk onderdeel van onze economie. Afgeleide vraag De economische betekenis van het goederenvervoer wordt doorgaans uitgedrukt in de directe toegevoegde waarde van de sectoren zelf, en de economische relaties. indirecte toegevoegde waarde.

5 Bron: http://statbel.fgov.be/

6 De vervoersdocumenten
DOEL: De vervoersdocumenten hebben in de eerste plaats belang als ‘vervoersovereenkomst’. De partijen bij een vervoersovereenkomst: De inlader De vervoerder De geadresseerde vervoersovereenkomsten = internationale overeenkomsten De bespreking van de vervoersdocumenten beperkt zich tot de documenten gebruikt in het beroepsgoederenvervoer.

7 CMR-vrachtbrief De CMR wetgeving is opgesteld met het doel het internationaal goederenvervoer over de weg te regelen. Deze reglementering is ondertekend door 23 landen, waaronder lidstaten van de EU en EFTA. HET-CMR verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst voor beroepsvervoer van goederen over de weg, wanneer de plaats van in ontvangstname van de goederen en de plaats van aflevering van de goederen in twee verschillende landen gelegen zijn (=internationaal vervoer).

8 Door de CMR-conventie werd een uniforme vrachtbrief voor het wegvervoer opgemaakt: De CMR-vrachtbrief. bij gecombineerd vervoer, CMR-conventie van toepassing,

9 De CMR vrachtbrief is Een ontvangstbewijs voor de inlader Een vervoersovereenkomst Geen afleveringstitel Steeds op naam gemaakt Opgesteld door de vervoerder Opgemaakt in vier exemplaren: Exemplaar nr 1:Rood blad Exemplaar nr 2:Blauw Blad Exemplaar nr 3:Groen Blad Exemplaar nr 4:Zwart blad In het CMR-verdrag zijn de rechten en verantwoordelijkheden van elke partij duidelijk omschreven.

10 De vervoerder is aansprakelijk voor:
De afzender is verantwoordelijk voor: De benodigde documenten De verpakking Het laden De nodige voorzorgmaatregelen bij het vervoer van gevaarlijke goederen Controle van de goede staat van het voertuig Betalen van de vracht, indien de bestemmeling niet betaalt. De vervoerder is aansprakelijk voor: de schade of verlies van de goederen Vertraging in de aflevering

11 De vervoerder is niet aansprakelijk voor
Schade ingevolge overbelasting, wanneer dit het gevolg is van verkeerde gegevens van de afzender; Schade door hitte, koude Wachttijden aan de grenzen wanneer dit het gevolg is van onvolledige, of ontbrekende documenten. BIJZONDERE GEVALLEN VAN ONTHEFFING: Teneinde de vervoerder de helpen in het bewijs van zijn ontheffing van aansprakelijkheid zijn in de CMR-verdrag bijzondere gevallen van ontheffing voorzien.

12 De geadresseerde is aansprakelijk voor
Het lossen Betalen van de vervoersprijs (ook wanneer de goederen verloren zijn), tenzij anders werd overeengekomen.

13 In geval dat de vervoerder zich niet van zijn aansprakelijkheid kan vrijmaken, moet hij schadevergoeding betalen. Bij vertraging bij de aflevering kan de belanghebbende als hij bewijst dat hij schade heeft geleden, een schadeloosstelling bekomen. EINDE VERVOERSOVEREENKOMST In principe stelt de inontvangstname van de goederen door de geadresseerde een einde aan de vervoersovereenkomst. De geadresseerde kan evenwel voorbehoud maken. Onmiddellijk Binnen de zeven dagen Binnen de 21 dagen

14 De tekst met het akkoord
ADR ‘l’accord européen relatif au transport international des machandises dangereuses par route” Gesloten in Genève en in de Belgische wetgeving opgenomen op 10 augustus 1960. Het ADR bestaat uit De tekst met het akkoord Bijlage A: Classificatie van de gevaarlijke stoffen, verpakkingsvoorschriften Bijlage B: Bepalingen betreffende het vervoersmaterieel en het vervoer zelf.

15 CIM vrachtbrief een uniforme internationale reglementering, de CIM wetgeving = de CIM vrachtbrief Toepassingsgebied: De CIM is toepasselijk op alle goederenzendingen die met een rechtstreekse vrachtbrief voor transport worden aangeboden, mits de trajecten gelegen zijn op het grondgebied van ten minste twee staten die de overeenkomst bekrachtigen en mits de deze zendingen geschieden op de lijnen aangenomen door de CIM.

16 De CIM vrachtbrief is: -een vervoerscontract - een ontvangstbewijs - Op naam gemaakt - Geen afleveringstitel - een boekhoudkundig document

17 Het document omvat 5 delen:
De vrachtbrief wordt gedeeltelijk door de afzender en gedeeltelijk door de spoorwegmaatschappij die de zending aanvaardt, ingevuld. Het document omvat 5 delen:  blad 1: origineel van de vrachtbrief dat met het goed aan de geadresseerde wordt gegeven;  blad 2: geleidebrief  blad 3: aankomstblad  blad 4: duplicaat vrachtbrief  blad 5: verzendingsblad

18 Aansprakelijkheid: De spoorweg is aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijn en voor de schade ingevolge geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen. De spoorweg is ontslagen van zijn verantwoordelijkheid:  bij eigen gebrek van het goed;  bij schuld van de afzender of de geadresseerde;  in geval van overmacht. Bovendien bestaan er een aantal bijzondere oorzaken van ontheffing

19 De CIM voorziet zeven frankeringmogelijkheden:
 franco vracht  franco vracht met inbegrip van...  franco vracht tot...  franco vracht met inbegrip van... tot...  franco alle kosten  franco voor... banco

20 STUKGOEDEREN WAGENLADINGEN
Een stukgoedzending is een zending waarvoor de afzender niet het uitsluitend gebruik van een wagen vraagt of waarvoor het uitsluitend gebruik van een wagen niet vereist is door de aard, de gesteldheid of de afmetingen van de colli. WAGENLADINGEN Hier hebben we te maken met goederen die niet bij andere goederen mogen worden geladen.

21 Het zeevaartconnosement
= Bill of loading (B/L) Definitie: Het zeevaartconnossement is een document ondertekend door de kapitein, waarin hij verklaart de in het document beschreven goederen aan boord te hebben genomen en waarbij hij zich verbindt deze goederen te vervoeren naar een overeengekomen haven van bestemming, om ze daar af te leveren tegen afgifte van het connossement en tegen betaling van de vrachtprijs.

22 The Hague-Visby rules en de Hamburg rules vormen de basis van een aantal internationaal eenvormige bepalingen met betreffende het connossement. Het connossement wordt meestal opgemaakt door de vervoerder, die in praktijk meestal vertegenwoordigd wordt door de scheepsagent.

23 Een vervoersovereenkomst;
Het connossement is tegelijkertijd: Een ontvangstbewijs; Een vervoersovereenkomst; Een afleveringstitel of titel van bezit van de vervoerde goederen!

24 Overdraagbaarheid: Een connossement kan uitgeschreven worden op Op naam Aan order van een bepaalde firma of persoon Aan toonder

25 Het connossement moet (volgens de Belgische zeevaartwet) opgesteld worden in vier exemplaren (waarvan slechts één exemplaar verhandelbaar is). Een voor de kapitein Een voor de rederij Een voor de geadresseerde Een voor de inlader

26 Andere belangrijke documenten
Bevrachtingovereenkomst - charter party - c/p Laadbrief De bundel wordt ingevuld door de expediteur van de verscheper. Daarna parafeert de scheepsagent het document "laadbrief" voor "goed voor inlading" en worden al de andere documenten aan de betrokken tussenpersonen bezorgd. De laadbrief bevat zes documenten: Een master De laadbrief Mate’s receipt= M/R

27 Volgbriefje (D/O) meerdere bestemmelingen
Schoon aan boord connossement = clean shipped on board b/l Niet-schoon aan boord connossement: foul b/l; unclean, claused b/l Vermits het connossement definitief wordt opgemaakt op basis van het m/r wordt het automatisch "clean" als het m/r "clean" is en "foul" als het m/r "foul" is. Borgbrieven voor beperkende clausules Volgbriefje (D/O) meerdere bestemmelingen

28 aansprakelijkheden De inlader staat in voor de door hem opgegeven merken, aantal, hoeveelheid en gewicht. De vervoerder moet: met een zeewaardig, degelijk uitgerust en bemand schip de reis uitvoeren; zorg dragen voor het laden, het behandelen, de stuwage, het vervoer, de bewaking, de verzorging en de lossing van de goederen, … De vervoerder is niet aansprakelijk als de schade of het verlies te wijten is aan:  brand;  gevaren van de zee, toeval, overmacht;  quarantainemaatregelen;  oproer, staking, oorlog;  pogingen om mensen of goederen te redden op zee;  gewichtsverlies of volumeverlies of elk ander verlies veroorzaakt door een verborgen gebrek, de bijzondere aard of een eigen gebrek van het goed;  fouten van de inlader of van zijn vertegenwoordiger.

29 Personen reder = eigenaar zeevervoerder = ofwel reder ofwel huurder
scheepsagent scheepsmakelaar = bemiddelaar expediteur natie (logistiek) stuwadoor markeur terminal operator

30 Binnenvaartconnossement
Definitie

31 Het binnenvaartconnossement is een
Ontvangstbewijs voor de inlader Een vervoersovereenkomst Geen afleveringstitel Kan aan order/aan toonder/op naam

32 aansprakelijkheid van de schipper * verlies en averij van de goederen
de schipper is niet aansprakelijk * verlies of schade tengevolge van de onzeewaardigheid van het schip * schade aan de lading teweeggebracht door een scheepvaartongeval * plundering of diefstal door gewapende lieden * verlies of beschadiging door knaagdieren of ongedierte * verlies of beschadiging door onvoldoende verpakking * verlies of schade door eigen gebrek goed

33 LUCHTVRACHTVERVOER reglementering conventies van Chicago en Warschau protocol van Den Haag, Guatemala, Montréal IATA = International Air Transport Association De luchtvrachtbrief vormt het vervoerscontract tussen de inlader en de vervoerder.

34 de vervoerder is niet aansprakelijk
* bij eigen gebrek van de goederen * als de schade te wijten is aan een fout van de benadeelde * als hij bewijst dat hij alle nodige maatregelen genomen heeft om de schade te voorkomen luchtvrachtagent  is een expediteur die door de IATA werd aangesteld

35 documenten verzendingsinstructies = shipper’s letter of instruction luchtvrachtbrief = air waybill = AWB shipper’s certification for dangerous goods

36 Invoer- en uitvoervergunning
Een invoer- of uitvoervergunning is nodig voor producten waarvoor de Europese of Belgische overheid communautaire beperkingen of toezichtmaatregelen zijn ingesteld bij de invoer of uitvoer. Zo een vergunning is de voorafgaande toelating van de overheid.

37 De vergunningen komen vooral voor bij de handel met niet-lidstaten van de EU (of bij de doorvoer van derdelandgoederen door de EU-landen want sinds zijn voor de meeste goederen geen vergunningen meer nodig voor de interne handel. Een belangrijk deel van de reglementering inzake vergunningen is gebaseerd op communautaire bepalingen

38 Invoervergunningen Uitvoervergunningen
Voor bepaalde goederen is een uitvoervergunning nodig: Wapens Bepaalde chemische producten uit alle derden landen diamanten Uitvoervergunningen

39 Oorsprongsdocumenten
Oorsprongscertificaten zijn documenten die de oorsprong van de goederen bewijzen. Het land van oorsprong is het land waar de goederen geproduceerd, ontgonnen of gekweekt werden , of waar ze een belangrijke vormverandering hebben ondergaan. De oorsprong is dus niet noodzakelijk gelijk aan de herkomst van de goederen. Het EU-certificaat van oorsprong

40 Het gewichtscertificaat
Een gewichtscertificaat is een document dat uitgeveven wordt door de leverancier (of door een onafhankelijke derde) waarom het bruto- en nettogewicht van de goederen wordt genoteerd. Daardoor is het mogelijk het opgegeven gewicht te vergelijken met het gewicht dat vermeld is op andere goederen.

41 Gezondheidscertificaat
Bij de uitvoer van levende dieren en dierlijke producten, hier is de reglementering zeer complex. Voor intracommunautaire handel moet een gezondheidscertificaat kunnen worden voorgelegd bij handel in levende dieren. Er gebeuren geen controles meer in de binnengrenzen. Alle controles gebeuren in het land van herkomst en in het land van bestemming.

42 Inspectiecertificaat
Gespecialiseerde ondernemingen die inspecteren, als onafhankelijke partij.


Download ppt "Hoofdstuk II : Documenten in internationale handel"

Verwante presentaties


Ads door Google