De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde"— Transcript van de presentatie:

1

2 Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde
Sessie 5: Meetkundevorming

3 Inhoudstafel Meetkunde in de basisschool p.1
Bespreking van de leerdoelen p Ruimtelijke oriëntatie p.1 - Vormleer p.3 - Meetkundige relaties p.14 - Meetkundige kennis en vaardigheden toepassen p.17 - Voorbeelden p

4 Inhoudstafel Meetkunde in de 1ste graad A-stroom p. 33
Observeren en kijken p Ruimtelijk voorstellingsvermogen p. 33 - Patronen en figuren p. 35 - Bouwstenen van meetkunde p. 37 - Vormen en figuren p Rechten, vlakken, bijzondere lijnen p. 41 - Vlakke figuren p. 41 - Ruimtemeetkunde p. 44 -

5 Inhoudstafel Leerplan eerste leerjaar p. 50 - 56
Doelstellingen uit leerplan p. 50 - Actualisering leerplan p. 51 - Leerplan a tweede leerjaar p Doelstellingen leerplan p. 57 Actualisering leerplan p. 57 - Leerplan b tweede leerjaar p Doelstellingen leerplan p. 59 - Actualisering leerplan p. 60 -

6 Inhoudstafel bijlagen
Commentaar IDP bao p Voorbeeldopgaven bao p Gereedschapskist meetkunde 1ste graad A-stroom p Meet- en tekenopdrachten p Waarom constructies met passer en liniaal? p Onderscheid tekenen en construeren p

7 Inhoudstafel bijlagen
Oefeningen meetkunde 1ste graad p Oefeningen ruimtemeetkunde p Voorbeelden van geïntegreerd materiaal p Vergelijking leerplannen bao-so – meetkunde p Websites p

8 Meetkunde bao Opbouw meetkunde Twee leerdomeinen
Meten en Metend rekenen Meetkunde

9 Meetkunde bao - leerdoelen
Opdeling in 4 rubrieken: Ruimtelijke oriëntatie Vormleer Meetkundige relaties Toepassingen

10 Meetkunde bao – ruimtelijke oriëntatie
Oriëntatie in de ruimte t.o.v. referentiepunten Ruimte observeren Gebruik maken van situaties en hun voorstellingen op figuren en schema’s

11 Meetkunde bao - vormleer
Figuren en vormen kwalitatief vergelijken Figuren vergelijken wat betreft vorm en grootte Welk voorwerp heeft zowel platte als gebogen oppervlakken en kan dus ook schuiven?

12 Meetkunde bao - vormleer
Begrippen i.v.m. lijnen en oppervlakken herkennen en benoemen! Vlakke figuren herkennen, benoemen, tekenen! Vlakke figuren classificeren intuïtief verwoorden! Het verantwoorden intuïtief verantwoorden! Merk op: inclusieve werkwijze niet meer algemeen gebruikt. Hier naar de signaleringstoetsen laten kijken! En bij elk item een vb aanhalen.

13 Meetkunde bao - vormleer
Voorbeeld classificatie vierhoeken

14 Meetkunde bao - vormleer

15 Meetkunde bao - vormleer
Omstructureren: belangrijk bij bijv. oppervlakteberekening van vlakke figuren

16 Meetkunde bao - vormleer
In de 1ste graad: Voldoende teken- en schetsopdrachten Vlakke figuren in allerlei situaties (niet steeds stereotiepe vorm) Intuïtieve verwoording uitzuiveren Het intuïtief verantwoorden, omvormen naar argumenteren, verklaren, bewijzen.

17

18 Meetkunde bao - vormleer
Voor ruimtefiguren herkennen en juist benoemen! Werken met aanzichten vanuit observatie Verband leggen tussen ruimtelijke voorstelling en tweedimensionale voorstel-lingen.

19 Meetkunde bao - vormleer

20

21 Meetkunde bao – meetkundige relaties
Evenwijdigheid Loodrechte stand Symmetrie Gelijkheid van vorm en grootte Gelijkvormigheid herkennen, tekenen, benoemen vanuit observatie en ervaring

22 Meetkunde bao – meetkundige relaties
In de 1ste graad: Rechtebegrip aanbrengen! Spiegelbeelden zelf tekenen (geruit papier) Situaties met spiegelbeelden onderzoeken Congruentie en congruentiekenmerken Merk op: intuïtieve voorbereiding in bao is soms obstakel in verder verfijnen van begrippen naar minimale voorwaarden.

23

24 Meetkunde bao – meetkundige kennis en vaardigheden toepassen
Herkennen, gebruiken van patronen in fig. Gebruik van adequaat tekenmateriaal Werken met kijklijnen Werken met schaduwbeelden in vraagstukken in contextsituaties

25 Meetkunde bao – meetkundige kennis en vaardigheden toepassen
In de 1ste graad: Dergelijke oefensituaties gebruiken om het verwerven van de meetkundekennis te ondersteunen! Bijv. in leerwandelingen, projecten, …

26 Meetkunde so Meetkunde – nog sterk ervaringsgericht!
Hogere beheersingsniveaus van Verwoorden Definiëren Verklaren Bewijzen meerwaarde t.o.v. bao!

27 Meetkunde so – observeren en kijken
Voortdurende transfer van ruimtelijke situatie naar vlakke situatie Gamma van meetkundige elementen in versieringen en patronen opbouw meetkunde Ruimtelijk voorstellingsvermogen Patronen en figuren Bouwstenen van meetkunde

28

29 Meetkunde so – observeren en kijken
Ruimtelijk voorstellingsvermogen: Ruimtelijk inzicht (vanuit bao) Ruimtelijk voorstellingsvermogen, hieraan moet nog gewerkt worden! Contextsituaties!

30 Meetkunde so – observeren en kijken
Ruimtelijk voorstellingsvermogen: 2 doelstellingen uit leerplan: 1.Zich vanuit diverse vlakke weergaven een beeld vormen van een eenvoudige ruimtelijke figuur Hoe? Mentale handelingen Waarnemings- en tekenoefeningen

31 Meetkunde so – observeren en kijken
Ruimtelijk voorstellingsvermogen: 2.Aangeven welke informatie verloren gaat in een tweedimensionale voorstelling van een driedimensionale situatie Hoe? Voorstellen in perspectief Voorstellen vanuit projectie

32 Meetkunde so – observeren en kijken
Patronen en figuren: Uit natuurlijke omgeving Na-tekenen Ontwerpen Figuren doorgronden

33

34 Meetkunde so – observeren en kijken
Bouwstenen van meetkunde:

35 Meetkunde so – observeren en kijken
Bouwstenen van meetkunde: Verfijning van verwoording Vraag naar verklaring en verantwoording Vraag onderlinge samenhang begrippen, eigenschappen meerwaarde t.o.v. bao

36 Meetkunde so – observeren en kijken
Bouwstenen van meetkunde: Omschrijvingen, definities, eigenschappen over samenvallen, snijden, evenwijdigheid, loodrechte stand van rechten en vlakken intuïtief basiseigenschappen: Bijv. Bepaling van rechte en vlak Door twee verschillende punten gaat precies een rechte. Vergelijk met de ribben van een balk of een kubus door de hoekpunten.

37 Meetkunde so – vormen en figuren
Rechten, vlakken, bijzondere lijnen: Grondelementen van de meetkunde! Abstractie: overgang begrensde verzameling – onbegrensde drager, voorbeelden lengte, hoek vanuit bao maar beter omschrijven (complement, supplement, overstaande, …) Onderlinge relaties leidt tot nieuwe begrippen: middelloodlijn, bissectrice.

38 Meetkunde so – vormen en figuren
Vanuit observatie werken!

39 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Is deze figuur een ruit of een vierkant? Zijn deze twee rechthoeken gelijkvormig? Vertoont deze figuur symmetrie? noodzaak van goede, vlothanteerbare formulering van begrippen met minimaal aantal voorwaarden, definities en eigenschappen Geleidelijk proces!

40 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Voorbeeld Een rechthoek is een parallellogram met één rechte hoek en diagonalen met gelijke lengte. Laat een parallellogram tekenen met één rechte hoek. Biedt het bijkomende element nog een bijkomende uitsluiting van bepaalde figuren? Neen. Alle parallellogrammen die aan het ene criterium voldoen, voldoen ook aan het andere.

41 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Na observatie volgt consolidatie! Het kennen van begrippen en eigenschappen moet tot gebruik in toepassingen leiden. Jan heeft de hoogtelijn AH getekend in driehoek ABC en daarna de hoogtelijn KE in driehoek BEC. Piet bekijkt de tekening en er komt een gesprek …

42 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Eline en Mathias zijn nu 1 jaar getrouwd en ze willen gaan bouwen. Maar dit blijkt een probleem te zijn. De schoonmoeder (=S) wil dat haar schoondochter en zoon even ver van haar wonen als van Elines moeders (=M). De werkgever van Eline eist dat ze binnen een straal van 4 km van haar werk (=W) gaat wonen. Waar kunnen Eline en haar echtgenoot hun droomhuis bouwen? Maak de plaats(en) met groen zichtbaar. Opm : teken op schaal 1/ .M . S . W

43 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: ‘Waar of niet waar’ – oefeningen Kwaliteit verbeteren door waarom-vraag!

44 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Gereedschapskist! Hoe kunnen we bewijzen dat twee rechten evenwijdig zijn? (ER) Door bijv. aan te tonen dat de ene rechte het beeld is van de andere door een verschuiving, een puntspiegeling beide rechten elk evenwijdig zijn met een gegeven andere rechte eenzelfde rechte loodrecht staat op beide rechten het twee rechten zijn die gesneden worden door een snijlijn en als zich daarbij één van de volgende gevallen voordoet: 2 overeenkomstige hoeken gelijk zijn 2 verwisselende binnenhoeken gelijk zijn 2 verwisselende buitenhoeken gelijk zijn 2 binnenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn 2 buitenhoeken aan dezelfde kant van de snijlijn elkaars supplement zijn beide rechten de middelloodlijnen zijn van 2 lijnstukken gelegen op evenwijdige rechten de rechten dragers zijn van overstaande zijden van een parallellogram (rechthoek, ruit, vierkant).

45 Meetkunde so – vormen en figuren
Vlakke figuren: Gereedschapskist! Niet MEMORISEREN! Eventueel gebruik bij examens Vademecum Eventueel opbouwen met leerling

46

47

48 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Meetkunde gebruiken in ruimtelijke situaties Inkapselen van begrippen en eigenschappen uit vlakke meetkunde in ruimtelijke situaties

49 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde:

50 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde:

51 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Voorstellen van ruimtefiguren Perspectief Centrale projectie Cavalièreperspectief (45° en verkorting 0,5 of 0,6) Isometrische projectie (30° en lijnstukken ware grootte) Zichtbare en onzichtbare delen

52 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Voorstellen van ruimtefiguren Loodrechte projectie – aanzichten Gebruik in blokkenconstructies

53

54 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Ruimtelijk denken in het leerplan 1ste graad A Het herkennen en manipuleren van standaardfiguren (in bao, behalve recht prisma en veelvlak) Het voorstellen van ruimtefiguren

55 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Het twee- dimensionaal voorstellen van een ruimtelijke figuur houdt verarming van de situatie in!

56 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Ontwikkeling van ruimtefiguren Voorbeeld mieren

57 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimtemeetkunde: Maak voldoende vraagstukken Welke? Integratie van metend rekenen Verhoudingselementen Afsluitend constructieopdracht

58 Meetkunde so – vormen en figuren
Ruimte- meetkunde: Geïntegreerd voorbeeld

59 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Terminologie: vlak, punt, rechte, lengte, hoek, … Vertrouwd vanuit bao Herhaling vanuit observaties en vaststellingen Voortdurende transfer van ruimtelijke naar vlakke situatie Onderlinge relaties niet geïsoleerd inoefenen.

60 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Beheersingsniveau: herkennen! Hoekbegrip en aanverwante begrippen Herhaling van verworven kennis bao, meetoefeningen doen! Begripsvorming vanuit sorteerfase Intuïtieve formulering Leerlingen bouwen zelf een haalbare formulering op!

61 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Beheersingsniveau E herkennen! Onderlinge ligging rechten 1.Vanuit observaties van ruimtelijke en vlakke situaties 2.Fase verwoording in actief leerproces! 3.Eigenschappen onderzoeken op voorbeelden. Voor alle leerlingen!

62 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Beheersingsniveau: definiëren Afstand, middelloodlijn, bissectrice Afspraak maken over begrip afstand Tekenen i.p.v. construeren (gebruik geodriehoek!) Beheersingsniveau E Tekenen!

63 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Onderscheid tekenen – construeren (p.b. 54) Geodriehoek en meetlat Passer en liniaal

64 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Onderscheid tekenen – construeren Voorbeeld schets tekenen construeren

65 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
1ste jaar louter schetsen en tekenen Teken deze figuur zo nauwkeurig mogelijk na. Je mag enkel passer en liniaal (niet om te meten) gebruiken!

66 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Beheersingsniveau: definiëren Vlakke figuren Inclusieve naamgeving! ‘Ongelijkbenig’ meer vertrouwd! Driehoek, vierhoek, straal, middellijn, … TEKENEN Beheersingsniveau herkennen!

67 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar

68 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Vlakke figuren tekenen! Teken een ruit ABCD waarbij de diagonaal [BD] = 9 cm. Noteer een eigenschap die je hierbij gebruikt. . A . C

69 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
V Vlakke figuren tekenen! Geg. [AP] Teken zo nauwkeurig mogelijk de driehoeken PIF, PAF, FIN rekening houdend met de geg. hoekgroottes op bijgevoegde schets. (p.b. 65)

70 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
B Vlakke figuren tekenen! Teken het parallellogram MAIN, rekening houdend met de geg. afmetingen (eenheid 1 cm). |MA|=5 |MI|=7 |MN|=3,5 Noteer een eigenschap die je gebruikt hebt.

71 Meetkunde so – leerplan 1ste graad
V Vlakke figuren tekenen! Teken het parallellogram PIED, rekening houdend met de volgende gegevens. O is het snijpunt van de diagonalen. Hoek PÔD = 70° Hoek IÊO = 40° Noteer een eigenschap die je gebruikt hebt bij deze constructie. . P . O

72

73 Meetkunde so – leerplan 1ste jaar
Beheersingsniveau: Herkennen Tekenen Ruimtefiguren Onderscheid snijdende en kruisende rechten Onderlinge ligging in de ruimte koppelen aan concrete situaties Hierbij eigenschappen verzamelen vanuit observatie Voorstellingswijzen en ontwikkelingen

74 balk, kubus voorstellen,
Beheersingsniveau: E balk, kubus voorstellen, tekenen

75 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Snijlijn bij evenwijdige rechten, toepassingen Subtiele gradatie in verwoorden, verklaren, bewijzen!

76 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Eigenschappen van vlakke figuren Er kunnen al een aantal eigenschappen onderzocht worden op basis van gekende eigenschappen van zijden, hoeken, diagonalen door teken- en constructieopdrachten. Classificeren van figuren op basis van zijden en hoeken in bao!

77 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Eigenschappen van vlakke figuren Gegeven is de hoogtelijn uit A en de hoogtelijn uit B. Bepaal het 3de hoekpunt C. Hoe aanpakken? Heuristiek: stel het probleem voor als opgelost, m.a.w. Teken driehoek ABC.

78 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Eigenschappen van vlakke figuren Gegevens aanduiden. Analyse/exploratie van de Figuur. Punt C? Uit B: loodlijn op geg. hoogtelijn Uit A: loodlijn uit geg. hoogtelijn

79 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Eigenschappen van vlakke figuren Uitvoering (uitgaande van het geg.) Reflectie: Is er altijd een oplossing? Zijn er meerdere oplossingen mogelijk?

80 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Eigenschappen van vlakke figuren Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van zijden en hoeken. Vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van hun diagonalen. Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van het aantal symmetrieassen. E B B

81 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Ruimtemeetkunde Het herkennen en het identificeren! Het lezen en het interpreteren van figuren! Het verbeteren van foutieve tekeningen Het aanvullen van tekeningen

82 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Ruimtemeetkunde Welke van de onderstaande figuren kunnen een ontwikkeling zijn van een vierzijdige piramide?

83 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp a
Ruimtemeetkunde

84

85 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b
Onderzoeken van eigenschappen op voorbeelden en tegenvoorbeelden, Gebruiken van eigenschappen Waaromvraag Middelloodlijn, bissectrice, eigenschappen van vlakke figuren, Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van zijden en hoeken. Vierhoeken classificeren op basis van de eigenschappen van hun diagonalen. Driehoeken en vierhoeken classificeren op basis van het aantal symmetrieassen. B B B

86 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b
Ruimtemeetkunde Ruimtelijk voorstellingsvermogen Verloren gaan van informatie differentiëren!

87 Meetkunde so – leerplan 2de jaar Lp b
Ruimtemeetkunde Het herkennen en het identificeren! Het lezen en het interpreteren van figuren! Het verbeteren van foutieve tekeningen Het aanvullen van tekeningen

88 Sessie 4: Opbouw van meetkunde
Hoe moet het verder? Overleg met de vakgroep. Hou rekening met de opmerkingen. Probeer uit. Bedenkingen, reacties doormailen. Volgende afspraak: 9 mei (Kulak) Onderwerp: congruentie – transformaties Verwoordingvaardigheid redeneervaardigheid

89 Bedankt voor je aandacht


Download ppt "Actualisering leerplan eerste graad Meetkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google