De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiedag 22 oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiedag 22 oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiedag 22 oktober 2008
Het Federaal Overlegplatform i.v.m het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt Informatiedag 22 oktober 2008 Bert D’Alleine Cel chronische, ouderen- en palliatieve zorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

2 Platform voor ZGP Doelstelling:
Dit platform krijgt als opdracht om de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken alsook de ziekenhuizen aanbevelingen te doen over de aangelegenheden bedoeld in het Koninklijk besluit waarbij de normen van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt vastgesteld worden.

3 Platform voor ZGP SAMENSTELLING:
- College voor de geriatrische patiënt : Prof. Nele Van Den Noortgate en Dr. Jean Claude Lemper Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie: Dr. Raf Van Hoeyweghen en Prof. Thierry Pepersack NRZV (afdeling erkenning): Prof. J.P. Baeyens & Dhr. Pierre Rondal NRZV (afdeling financiering): Dhr. Luc Seaux en Dhr. Patrick Rutten

4 Platform voor ZGP SAMENSTELLING: Organisatie:
Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen: Mevr. Catharina Mertens en Dhr. Alain Dejace Nationale Raad Voor Verpleegkunde: Mevr. Lia Huysmans en Mevr.Sabine Hans Nationale Raad van de Paramedische Beroepen: Mevr. Martine De Clercq en Mevr. Pascale Tomsin Administratieve vertegenwoordigers: RIZIV - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu

5 Platform voor ZGP Voorzitter: Alain Dejace Ondervoorzitter:
Jean Pierre Baeyens Logistieke en administratieve ondersteuning: FOD VVVL Cel Chronische, ouderen- en palliatievezorg Secretaris van het platform: Bert D’Alleine

6 Platform voor ZGP Initiële aangelegenheden:
Artikel 4: het systematisch onderzoek van in een ziekenhuis opgenomen patiënten van meer dan 75 jaar om te zien of die al dan niet in het zorgprogramma opgenomen moet worden. Artikel 11: pluridisciplinair geriatrisch handboek, kwaliteitsbeleid, registratie van de geriatrische gegevens, de zorgcontinuïteit en het plurisdisciplinair overleg

7 Platform voor ZGP Initiële aangelegenheden:
Artikel 19: de referentieverpleegkundige Artikel 20-22: de externe liaison Artikel 26-28: de zorgcontinuïteit

8 Platform voor ZGP Prioritaire aandachtspunten:
Moeilijkheden bij implementatie van het ZGP vragen om aanbevelingen te formuleren en het ZGP duidelijker in kaart te brengen. Gebrek aan voldoende geriaters en gespecialiseerde verpleegkundigen bemoeilijkt de implementatie van het zorgprogramma Nood aan vorming en opleiding van gekwalificeerde personeelsleden

9 Platform voor ZGP ACTIES: 1. Tekort aan geriaters:
- brief naar de Planningscommissie - Medisch aanbod - brief naar de decanen van de faculteiten geneeskunde van de universiteiten - brief naar de Ministers van Onderwijs 2. Tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen: - brief naar de Onderwijsinstellingen - brief naar de Nationale Raad voor Verpleegkunde - brief naar Ministers van Onderwijs Nationale Raad voor Verpleegkunde: op 30 sept heeft de NRV een vergadering gehouden om advies te geven over het plan van Minister Onkelinckx omtrent de opwaardering van de verpleegkunde. Op 4 nov zullen ze voor de laatste keer samen zitten om hierna hun advies door te spelen aan de Minister. De NRV hebben het stappenplan overlopen en in hun advies staan per punt ofwel goedkeuring ofwel aanpassing ofwel afkeuring. Het plan moet vooral de doelgroep bereiken en de jongeren op de schoolbanken motiveren in hun keuze. Er moet hier geen zware PR gemaakt worden met toeters en bellen. Werkgroep planningscommissie: Studie lopende om na te gaan welke bronnen en welke gegevens van die bronnen er moeten geraadpleegd worden om in het (standaard) planningsmodel te gaan inputten. Dit model kan zowel toegepast worden voor verpleegkundigen als geriaters. Het model moet ons vertellen wat de behoeften kunnen zijn in de toekomst aan verpleegkundigen of geriaters en ook zien hoe groot het tekort zou kunnen zijn binnen bv. 10 jaar. In de planningscommissie is men momenteel ook bezig met de vraag te stellen welke gegevens er belangrijk zijn om bij te houden in een databank over de gezondheidsberoepen. Er zal in 2009 een enquête plaatsvinden voor een selectie verpleegkundigen. Waarbij men gaat polsen naar bv. de burn out of uit de verpleegkunde stappen, arbeidsregime, …

10 Platform voor ZGP ACTIES:
3. Aanbevelingen opstellen voor de Minister van Volksgezondheid 4. Een antwoord bieden op de verschillende vragen die reeds gesteld zijn door de ziekenhuizen en eerstelijnszorg i.v.m. het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

11 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
Inleiding: De aanbevelingen: 1) Moeten ziekenhuisoverschrijdend zijn. 2) Opnemen van een timing van implementatie van het ZGP 3) Refereren naar de resultaten van de verschillende wetenschappelijke studies, praktijk onderzoeken en proefprojecten die hebben plaats gevonden in opdracht van de FOD Volksgezondheid 4) Worden onderverdeeld in algemene - en specifiek problemen 5) Worden verzameld in één nota die volgens Europese termen het “Groenboek” wordt genoemd.

12 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
1. De verdere ontwikkeling van de Diensten G in de Algemene ziekenhuizen: 1.a Voldoende bestaffing in personeel verzekeren op de G-dienst 1.b Nood aan geriatrisch gevormd verpleegkundig personeel 1.c Nood aan geriaters: 1. Het aantal stageplaatsen verhogen (reeds goedgekeurd op door de hoge raad voor Geneesheer Specialisten en Huisartsen) 2. De (financiële) attractiviteit van de specialiteit verhogen

13 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
2. Coherent beleid ouderenzorg in het ziekenhuis: 2.a Identificeren van de patiënten met geriatrisch profiel 2.b Coördinatie van het zorgprogramma door de geriater diensthoofd 2.c Coördinatie van het zorgprogramma door de hoofdverpleegkundige

14 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
3. De ontwikkeling van het Geriatrisch dagziekenhuis: 3.a Financiering van de geriater 3.b Het aantal voltijdse werknemers op GDZ 3.c Kwalificatie van het personeel op GDZ 3.d Betere samenwerking tussen de eerstelijns (HA) en het GDZ 3.e Organisatie en financiering van het transport voor het GDZ 3.f Homogeniteit in activiteit van GDZ: nood aan aanbevelingen ‘best practices’

15 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
4. De ontwikkeling van de Interne Geriatrische Liaison: 4.a Implementatie van het project in het Algemeen Ziekenhuis 4.b Referentieverpleegkundige per afdeling voor Interne Liaison 4.c Het aantal en kwalificatie van het personeel op IL 4.d Het verslag van de IL overmaken aan de huisarts

16 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
5. De ontwikkeling van de externe geriatrische liaison: 5.a Communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorg optimaliseren aan de hand van de externe liaison 5.b Samenwerking tussen de sociale dienst en de ontslagmanager duidelijker afbakenen (duidelijk statuut voor sociale dienst) 6. Financieringsnormen: 6.a Proefprojecten: stand van zaken 6.b Structurele financiering

17 6.a Proefprojecten: stand van zaken
Geriatrisch Dagziekenhuis (GDZ) en Interne Liaison (IL) Tijdslijn Nieuwe proefprojecten Onderzoeken in opdracht van de FOD VVVL 1 januari 2006 46 voor GDZ 1 april 2006 tot 31 maart 2007 Evaluatie van het geriatrisch dagziekenhuis Fase I 1 januari 2007 1 juli 2007 15 voor GDZ 61 voor IL 1 juli 2007 tot 31 december 2007 Evaluatie van het geriatrisch dagziekenhuis Fase II 1 juni 2007 tot 1 juli 2008 Onderzoek inzake de liaisonfunctie in het kader van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 1januari 2008/ 1 juli 2008 18 voor GDZ en 5 voor IL 14 voor GDZ en 13 voor 1 januari 2008 tot 31 december 2008 ‘Exploreren van barrières en stimuli voor het doorverwijzen naar de geriatrische dagziekenhuizen’ 2009 Finaliseren van de proefprojecten nog 29 GDZ en 25 voor IL

18 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
7. Aanvullende knelpunten: 7.a De interne liaison en externe liaison als één liaisonfunctie 7.b De kinesitherapie 7.c De beschikbaarheid aan gezinshulp in de thuiszorg 7.d De problematiek van de patiënten met beginnende dementie 7.e Het ontslagformulier (feuille) 7.f Werkzekerheid bieden voor het personeel die werken voor de proefprojecten 7.g Een strategisch optie voor de verdere implementatie van de RAI

19 Overzicht Knelpunten en Aanbevelingen
8. Toekomstperspectieven: 8.a Datum van de veralgemeende invoering van het K.B Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt 8.b Overzicht van de financiële implicaties en onderzoeken van het ZGP 8.c De structurele samenwerking van eerstelijnszorg en tweedelijnszorg rond de geriatrische patiënt

20 Methodiek en timing conceptnota
Mei 2007 federaal overleg platform opgestart en eerste vergadering ( ). Na één jaar werking en verschillende vergaderingen werd er een eerste nota geschreven. De nota is gebaseerd op aanbevelingen die voortvloeiden uit verschillende discussies tijdens de vergaderingen en bijkomende aanvullingen van platformleden. Na bijkomende aanbevelingen die we hebben ontvangen op deze 2 informatiedagen zal de nota worden voorgelegd aan alle leden van het platform. Ten laatste tegen juni 2009 een consensus bereiken over de hele nota en afgeven aan de Minister → “Het Groenboek: Aanbevelingennota i.v.m. Zorgprogramma voor de Geriatrische patiënt”

21 Vragen? Secretaris Platform: Bert D’Alleine FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Victor Hortaplein 40 Bus 10 1060 Brussel Bureau 01E006 02/

22 BEDANKT VOOR U AANDACHT!!


Download ppt "Informatiedag 22 oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google