De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratieboek snelle fietsroutes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratieboek snelle fietsroutes"— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratieboek snelle fietsroutes
Hillie Talens

2 Inspiratieboek  Ontwerprichtlijn
Het boek bevat: Goede voorbeelden/veel illustraties Beleids- en procesinformatie Opmerkingen van geïnterviewden Ontwerpsuggesties Tips voor communicatie Met als doel: Gebruiker bewuste keuze laten maken Inflatie begrip ‘snelle fietsroute’ tegengaan

3 Het geheel is meer dan de som van de delen:
Snelle fietsroutes Het geheel is meer dan de som van de delen: ))))):

4 Waarom investeren in de fiets?
Om voor de hand liggende redenen als: schoon, gezond, goedkoop veilig, gezellig. Maar ook om redenen als: Aantrekkelijke steden Duurzame mobiliteit Toegankelijkheid en bereikbaarheid ook voor de auto’s Ketenmobiliteit ..

5 Belangrijke feiten en kansen:
25% forenzen op de fiets 1% toename leidt tot 27 million euro vermindering kosten gezondheidszorg 10% meer fietsgebruik = 15% minder files

6

7 Kansrijke corridors voor snelle fietsroutes

8 Minder congestie door fietsmaatregelen

9 Wat is een snelle fietsroute?
Regio: hoofdverbinding Stad: verbindend netwerk Wijk: verdelend netwerk Buurt: ontsluitend netwerk Snelle fietsroute

10 Wat is een snelle fietsroute?
Waar begint het? Hoe passeert het een kern? Waar komt het uit? Hoe gaat het verder?

11 Wat is een snelle fietsroute?
Einddoel: nationaal netwerk

12 Beleid Overheidsbeleid Beleidsdoelen Maatschappelijke baten
Bestuurlijke kansen Integraal werken Wensenlijst snelle fietsroutes Toekomst snelle fietsroutes Beleidsdoelen Elkaar versterkende doelen No-regret investering Maatschappelijke baten Gezondheidseffecten Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit

13 Proces 5 belangrijke punten Politieke besluitvorming
Organisatie Procesmanager Werkgroep Communicatie Politieke besluitvorming Ruimtelijk/verkeerskundig traject Verkennen en inventariseren Maatregelenpakket Financiën Monitoring

14 Communicatie 3 communicatiesporen: inhoudelijke spoor: acquisitiespoor
Voor: betrokken overheden; Over: visievorming, nut/noodzaak en draagvlak; acquisitiespoor Voor: relevante en geïnteresseerde bedrijven; Over: bij proces te betrekken en samen fietscampagne op zetten; gebruikersspoor Voor: forensen langs de beoogde route, Over: hen verleiden de fietsroute te gaan gebruiken 

15 5 hoofdeisen Samenhang Directheid Aantrekkelijkheid Veiligheid Comfort
zowel voor de route als geheel, als met de omgeving Directheid Aantrekkelijkheid zowel de omgeving voor de fietser als de fietsroute voor de omgeving Veiligheid Comfort zowel in langsrichting als in dwarsrichting

16 2 basistypes Ambitieus Minimaal
De beslissers weten daartussenin wel een geschikt compromis te vinden. Ontwerpen met veel elementen onder het minimaal niveau zijn ‘gewone’ fietsroutes.

17 De 5 hoofdeisen ingevuld
= wegvak of kruispunt = route AMBITIE (x) schaalniveau van de eis MINIMUM NIVEAU COMPENSERENDE MAATREGELEN samenhang Vindbaarheid Herkenbaar als fietsroute (B): minimaal twee continue herkenbare elementen Route self explaining (B) Herkenbaar als fietsroute Aanvullen met routeborden, bewegwijzering, routesymbolen Consistentie in kwaliteit Eenduidigheid in materialen (B) en maatvoering (B) Extra ruimtelijke kwaliteit: groen, verlichting, meubilair etc Routekeuzevrijheid Minimaal twee verschillende routes door verschillende omgeving (B) Een goede snelle route Aanduiden minder snelle alternatieve route directheid Afwikkelingssnelheid Kruissnelheid: 30 km/h (A) Trajectsnelheid: Minimaal 25 km/h Van poort tot poort Beperk lagere snelheid tot logische plekken, compenseer elders. Sneller waar het kan, langzamer waar het moet. Oponthoud Geen oponthoud (B) Maatregelen in VRI Oversteek in etappes Omgereden afstand < 1,1 (B) < 1,2 (B)

18 aantrekkelijkheid Aantrekkelijkheid, beleving Omgeving aantrekkelijk beleefbaar: afwisseling in landschap en stedelijke omgeving, groen en water, zichtlijnen, landmarks, sociale omgeving, aanleidingen om de rit te onderbreken, informatie (B) Geen hinder van route voor omgeving (A) Sociale veiligheid Alle route alternatieven onder alle omstandigheden prettig (B): Verlichting Afstand tot beplanting Sociale controle Ten minste een sociaal veilige route (B) veiligheid Veiligheid: ontmoetingen gemotoriseerd verkeer Geheel autovrij (A) Bij snelheid > 30 km/h ongelijkvloers (A) <500 mvt/etmaal (A) Bij snelheid > 50 km/h ongelijkvloers (A) Inrichting als fietsstraat Snelheidsremming, rotondes Veiligheid: vergevingsgezind fietspad Geen obstakels in vrije ruimte van het fietspad (A) Voldoende breed om in te halen (A) Maatregelen om niet van het fietspad te raken comfort Verharding Asfalt of beton (A) Vlak en stroef (A) Beperk alternatieven tot logische plekken Heuvelachtigheid X>20* (A) X>10* (A) Onderbrekingen in lange hellingen Stopkans Geen stops (B) Max 0,4 stops/km (B) Weerhinder Maatregelen op windgevoelige plekken (A) Schuilmogelijkheden (A) Verkeershinder Geen hinder (geluid, stank, luchtkwaliteit) van langsrijdend gemotoriseerd verkeer (A) Minimaal een autoluw alternatief (B)

19 Routeniveau: fiets en auto
Ontvlechten Gezondheid Veiligheid Aantrekkelijkheid Bundelen Directheid Samenhang Comfort Sociale veiligheid Herkenbaarheid Functie autoverkeer

20 Routeniveau: gebiedstypen
Dolte onderscheidt drie gebiedstypen bij de inpassing van snelle fietsroutes: centrum: kern/binnenstad met centrale voorziening; buitenrand: woon en werkgebieden uit de binnenstad; tussenland: buitengebied tussen de kernen.

21 Routeniveau en hoofdeisen
Aantrekkelijke inpassing: Fiets: beleving sociale veiligheid Omgeving: karakter, beschikbare ruimte Overig: medegebruik, dwarsrelaties Samenhang: Vindbaarheid Continuïteit Relatie met omgeving Veiligheid Begrijpelijkheid oplossing

22 Routeniveau en hoofdeisen
Hulpmiddelen aantrekkelijkheid en herkenbaarheid Eenduidige richting Herkenbare geleiding Wegdek Verlichting Routeborden Gebruik landmarks

23 Routeniveau: passage centrum

24 Wegvakken en kruispunten
Ideaal dwarsprofiel

25 Wegvakken Medegebruik Auto’s toegestaan: fietsstraat
Voetgangers niet toegestaan: trottoir/voetpad toevoegen Ruiters niet toegestaan

26 Kruispuntsprincipes ongelijkvloerse kruisingen.
kruispunten met voorrang voor de fietsroute; rotondes met fietsers in de voorrang; verkeerslichtenregeling met prioriteit voor hoofdfietsrichting

27 Als een element niet goed is uitgevoerd, wordt het geheel niet goed
Wees volledig Als een element niet goed is uitgevoerd, wordt het geheel niet goed ))))(:


Download ppt "Inspiratieboek snelle fietsroutes"

Verwante presentaties


Ads door Google