De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag Secundair Ondewijs – 8/2/2013 Hervorming Secundair Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag Secundair Ondewijs – 8/2/2013 Hervorming Secundair Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Dag Secundair Ondewijs – 8/2/2013 Hervorming Secundair Onderwijs

2 Geen Big Bang in het onderwijs? -26 november 2012: Minister-President Kris Peeters geen Big Bang in het onderwijs. Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Geen revolutie, maar stapsgewijze hervorming! -Noodrem: -N-VA ↔ SP.A : geen politiek draagvlak -Draagvlak werkveld kleiner -Ontspoorde discussie: -Debatteren over “hoeveel uren Latijn” & “Afschaffing B – attesten” i.p.v. de essentie! -George Monard & Dirk Van Damme (OESO): -Secundair Onderwijs OK maar knipperlichten… -Niets doen is geen optie!!! -Doordringen bij leerkrachten: -Goede resultaten met topgroep gaan samen met zorg voor minder sterken (Finland, Canada) : HETEROGENITEIT

3 Geen Big Bang in het onderwijs? -De schoolkeuze is belangrijk en niet de studierichting. Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Schaalvergroting wellicht nodig. -Nijverheidsonderwijs: neerwaartse spiraal -Maatregelen nemen!!! -STEM – actieplan: jongeren aantrekken voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. -Geen oplossing: uitstel studiekeuze 14 jaar of gemeenschappelijke 1 ste graad. -Schotten weghalen ASO/TSO/KSO/BSO: -Haalbaar voor campusscholen! -Stapsgewijze evolutie… -Oriëntatienota “Mensen doen schitteren” -Persoonlijke nota minister Pascal Smet. -Nooit besproken in de regering.

4 Geen Big Bang in het onderwijs? Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Overgang Basisonderwijs – Secundair Onderwijs -Aanpakken/hervormen “lerarenopleiding” -Meerderheidspartijen (CD&V, SP.A en N-VA) willen verandering! -Reductie aantal studierichtingen -Minister Pascal Smet: Oriëntatienota heeft doel bereikt: -Debat oriënteren -Gebaseerd op regeerakkoord en nota George Monard -Nu tijd voor duidelijke inhoudelijke hervorming. -Begin 2013: goedgekeurde beleidsnota Secundair Onderwijs -Methode vervolgtraject “school van de toekomst” -Denkmethode om vooruit te gaan….

5 Motie Vlaams Parlement Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Geactualiseerde sterkte – zwakte analyse van het secundair onderwijs als aftoetskader met duidelijke doelstellingen. -Plan van aanpak concrete maatregelen, gekoppeld aan tijdspad: -Korte termijn -Middellange termijn -Lange termijn -Minister van Onderwijs “Pascal Smet” belast met de uitvoering -Einde legislatuur: masterplan/ontwerp van decreet dat noodzakelijke hervorming SO uitwerkt! -28 november 2012: motie Vlaams parlement omtrent hervorming SO

6 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Hoog aantal zittenblijvers: -Vlaanderen in Europa koploper -Einde Secundair Onderwijs: 1 op 3 -Kinderen uit lager soc. econ. milieus sneller naar TSO & BSO -Zittenblijven (Cfr. onderzoek Juchtmans G.) -Korte termijn: OK studieprestaties -Lange termijn: negatieve gevolgen voor de leerlingen -In vele gevallen onnodige vertraging leertraject Vaststellingen -Stijging doorverwijzing Buitengewoon Onderwijs: -In vergelijking met andere landen veel meer kinderen naar BUO (studie Centrum Sociaal Beleid 5,3% t.o.v. Nederland 2,7%, Noorwegen 1,2%) -Sociaaleconomische achtergrond belangrijke invloed op kinderen met speciale onderwijsbehoeften -Grote ongekwalificeerde uitstroom: -14% van de Vl. jongeren verlaat onderwijs zonder kwalificatie / Jongens: 1 op 5 -Soc. econ., gender, probl. schoolloopbaan, schoolkenmerken

7 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Schoolmoeheid -15% van de Belgische leerlingen voelt zich niet goed op school -Problematische afwezige leerlingen neemt toe (5640 in schooljaar 2009-2010) -Factoren: pestgedrag, inhoud onderwijs, schoolklimaat Vaststellingen -Te weinig leerlingen kiezen voor techniek & wetenschap -Tekort technisch geschoolden Secundair Onderwijs & Hoger Onderwijs -Arbeidsmarkt heeft ook een verantwoordelijkheid -Vb) “arbeidsstatuut” vs “bediendestatuut”

8 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -NU: scheidingsmodel “leerprestaties naar homogene groepen” -Teveel accent op tekorten van leerlingen i.p.v. kwaliteiten -Verlies van talent & menselijk kapitaal Algemene knelpunten -Bruuske overgang basisonderwijs – secundair onderwijs -1 ste graad absoluut niet observeren -Indeling onderwijsvormen achterhaald! (appreciatie TSO/BSO???) -Focus nog te sterk op kennis -Weinig transparant & versnipperd aanbod (468 studierichtingen) -“Mis-Match” studierichtingen & maatschappelijke noden -Diplomagerichtheid: te hoge ongekwalificeerde uitstroom -Kan anders: Scand. model: geïndividualiseerde Integratie & differentatie -Geïndividualiseerde instructiemethoden -Comprehensief onderwijs – laag aantal zittenblijvers Knelpunten structuur Secundair Onderwijs

9 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel -Grote kloof tussen sterke en minder sterke leerlingen. -Toenemend aantal jongeren leven in kansarmoede -Sociale ongelijkheid start reeds in het kleuteronderwijs: -16% van de 2,5 – 3 jarigen gaat niet naar een kleuterschool -Sociale ongelijkheid neemt toe in het secundair onderwijs -Sociaaleconomische herkomst bepalend naast studieprestaties voor studiekeuze en schoolkeuze -Mondt uit in grote sociale ongelijkheid in het hoger onderwijs -Veel leerkrachten uit middenklasse of hogere klasse: -Leraren beter wapenen om met kinderen uit kansarme gezinnen te kunnen omgaan en uitsluiting te vermijden. Sociale ongelijkheid is fundamenteel onrechtvaardig GO! visie: overstappen van huidig model naar Scandinavisch model: NEEN! Wel fundamentele veranderingen en sterktes uitspelen: - positief imago leerkrachten, groot maatschappelijk vertrouwen….. - goed stelsel leren en werken, hoge scores leerlingen…..

10 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel 3 speerpunten 1.Excelleren 2.Differentiëren 3.Innoveren

11 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Excelleren -Kwaliteitsonderwijs voor elke leerling -Investeren in leerplezier -Talent is niet alleen cognitieve begaafdheid -Talentmaximalisatie -Hervorming SO mag niet leiden tot nivellering of niveauvervlakking -Gesteund door onderwijssociologen -Topprestaties en gelijke kansen perfect combineerbaar

12 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Differentiëren -Geen doel, maar middel om te excelleren. -Kiezen voor heterogeniteit! -Sociale mix op school -Heterogeniteit op groepsniveau -Sterke en minder sterke leerlingen, verschillende opleidingsniveaus, studierichtingen, leerjaren,…. -Samenlevingsmodel -Geen eenduidigheid in de onderzoekswereld (Sociologen vs Pedagogen) -Wel eens over heterogeniteit positief voor leerlingen met lage SES -Geen eensgezindheid omtrent sterke leerlingen. -Schijnbare tegenstrijdigheid opheffen door heterogene groepssamenstelling met de mogelijkheid tot groep – en binnenklasdifferentiatie (soms gemeenschappelijk, soms apart) -Aandacht voor lkr – opleiding en professionaliseringstrajecten

13 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Differentiëren -Kiezen voor gelijke kansen -Sociale ongelijkheid uit zich in grote verschil tussen prestaties van leerlingen met een lage SES en hoge SES. -Comprehensief systeem (heterogene groepen) : sociale ongelijkheid kleiner -Studieprestaties moeten afhankelijk zijn van talenten en sterktes van leerlingen en niet van sociaal economische achtergrond

14 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Innoveren -Pleiten voor een sterke aansluiting Basisonderwijs – Secundair Onderwijs: -10 & 14 jarigen: ontwikkelingspsychologisch zelfde groep -Aandacht voor verschil in aantal vakken BAO en SO -Didactisch verschillende principes (BAO & SO) in elkaar laten overvloeien -Aandacht voor aantal leerkrachten voor een klasgroep -Rekening houdend met overgang kleinschalig naar grootschalig -GO! pleit voor een goede informatiedoorstroom BAO – SO (leerlingportfolio) -Nauwe samenwerking leerkrachten BAO en SO -Duidelijke criteria koppelen aan getuigschrift BAO

15 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Innoveren -Uitgestelde studiekeuze tot 14 jaar! -Algemene vorming – Europese Sleutelcompetenties (8) -Communicatie in Nederlands -Communicatie in Moderne Vreemde Talen -Wiskundige competentie en basiscompetentie Exacte Wetenschappen en Technieken -Digitale competentie -Leercompetentie -Sociale en burgerschapscompetentie -Cultureel bewustzijn & culturele expressie -Ontwikkeling van Initiatief & Ondernemerszin -Geen “early tracking”! -Geen A – stroom & B – stroom: voorafspiegeling van onderwijsvormen en studierichtingen -Vroege studiekeuze = nefast voor leerlingen met lage SES

16 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Innoveren -Talentontwikkeling & talentontdekking -Centrale opdracht voor de 1 ste graad! -Proeven/ontdekken mag niet determinerend zijn. -Attesten enkel op einde 1 ste graad (GEEN B – attesten) -Studiekeuze en schoolloopbaanbegeleiding -Op basis van vastgestelde talenten, interesses en schoolresultaten zo goed mogelijk oriënteren -Er moet een instrument zijn met duidelijk zicht op aanleg en interesses. -Leerlingen moeten duidelijk zicht hebben op studierichtingen en onderwijsvormen. -Hersenonderzoek: leerlingen op latere leeftijd kunnen pas optimaal abstract denken. Plannen op lange termijn = abstract denken = studiekeuze maken. Pas vanaf leeftijd van 14 – 15 jaar optimaal!

17 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Innoveren -Voldoende positieve leerervaringen: -Succesdidactiek! -Sanctie – arm klimaat…. -Positieve leerervaringen systematisch bijhouden in portfolio -Gemeenschappelijke attitudes: -Leerlingen adequaat met elkaar leren omgaan -Benadrukken gelijkwaardigheid van talenten!!! -Meer flexibiliteit in het Secundair Onderwijs: -Flexibele leertrajecten -Bijspijkertrajecten -Geen pleidooi voor “doorgedreven” flexibilisering -Nadeel: studieduurverlenging & administratieve rompslomp

18 GO! School van de toekomst Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Innoveren -Betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt / hoger onderwijs -Sensibilisering Wetenschap & Techniek -Finaliteit van studierichtingen moet verduidelijken -Reductie studierichtingen -Innovatie leerkrachten – opleiding -Pleiten voor “Vermastering” -Meer inzetten op “lerende netwerken” i.p.v. klassieke navorming

19  Brecht Vanwynsberghe Sectorverantwoordelijke SO, afdeling OOP Dossierbeheerder Hervorming Secundair Onderwijs Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel Brecht.Vanwynsberghe@g-o.be 02 790 96 50 Vragen? Brecht Vanwynsberghe Opdrachthouder Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel


Download ppt "Dag Secundair Ondewijs – 8/2/2013 Hervorming Secundair Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google