De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

5 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft, dank U voor wat ik niet verdiende: dat Gij mij vergeeft.

6 Dank voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle hel'dre kleuren, dank U voor muziek.

7 Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd, dank U dat Gij in alle lijden toch steeds bij ons zijt.

8 Dank U dat Gij hebt willen spreken, dank U, Gij hoort een ieders taal, dank U dat Gij het brood wilt breken met ons allemaal.

9 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik nu weet daarvan, dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

10

11 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

12 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

13 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

14 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

15 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd
Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

16

17 het briesend paard Psalm 33

18 Psalm 33 vers 9 (Oude Berijming)
“Het briesend paard moet eind'lijk sneven, Hoe snel het draav' in 't oorlogsveld; 't Kan niemand d' overwinning geven; Zijn grote sterkte baat geen held. Neen, de HEER' der heren, Doet ons triomferen… Psalm 33 vers 9 (Oude Berijming) 2

19 3

20 1 Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE…
= gelovigen God rekent geloof tot gerechtigheid zie Romeinen 41-5 4

21 1 … een lofzang betaamt (lett. is liefelijk voor) de oprechten.
2 Het is goed YAHWEH te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, 3 in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten… Psalm 92 5

22 2 Looft YAHWEH met de citer, psalmzingt Hem met de tiensnarige harp.
… en met bazuingeschal, snarenspel, fluit, klinkende cymbalen, etc. Zie Psalm 150 6

23 3 Zingt Hem een nieuw lied…
“een nieuw lied” – 7x in Tenach 6x in Psalmen x in Jesaja 7

24 3 … speelt schoon op de snaren onder geschal.
St. Vert. “speelt wel met vrolijk geschal”. 8

25 4 Want YAHWEH’s woord is waarachtig (lett. recht),
al zijn werk geschiedt in trouw; 9

26 5 Hij heeft gerechtigheid en recht (lett. gericht) lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van YAHWEH. 9 … wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Jesaja 26 10

27 6 Door het woord van YAHWEH zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer. 14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels… 15 …en het was alzo. Genesis 1 11

28 7 Hij verzamelt het water der zee als een dam (St.Vert. een hoop),
Hij legt watervloeden in schatkamers op. een type van toekomstige verzameling van de volken > Openbaring 1715 12

29 8 De ganse aarde vreze voor YAHWEH,
al de bewoners der wereld moeten (lett. ZULLEN!) voor Hem ontzag hebben. 13

30 9 Want Hij sprak en het was er (of: wordt),
Hij gebood en het stond (of: staat) er. = één keer = permanent 14

31 10 YAHWEH verbreekt de raad der volken,
Hij verijdelt de gedachten der natiën; 15

32 11 de raad van YAHWEH houdt eeuwig stand,
de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. 4 Die in de hemel zetelt, lacht; YAHWEH spot met hen… 6 IK heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Psalm 2 16

33 12 Welzalig (= gelukkig) het volk, welks God YAHWEH is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos. 17

34 13 YAHWEH schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade;
14 uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, 18

35 15 Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
1 Het hart van de koning is in de hand van YAHWEH als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt. Spreuken 21 19

36 16 Geen koning wordt behouden door een machtig leger,
geen held wordt gered door geweldige kracht; 20

37 17 het paard faalt ter overwinning,
en doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. 21

38 18 Zie, YAHWEH’s oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen, 22

39 19 om hun ziel van de dood te redden,
en hen in het leven te houden in hongersnood. 23

40 20 Onze ziel verwacht YAHWEH, Hij is onze hulp en ons schild.
24

41 21 Ja, in Hem verheugt zich ons hart,
ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. 25

42 22 Uw goedertierenheid, YAHWEH, zij over ons (lett. ZAL over ons zijn),
gelijk wij op U hopen. 26

43 Psalm 33

44 4 Al wat de volken ook bedenken, de HEER verbreekt hun aller raad
4 Al wat de volken ook bedenken, de HEER verbreekt hun aller raad. Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, die over alle tijden gaat. Zalig wie Hem eren, 't volk voor wie de HERE God der goden is; 't volk dat Hij tevoren voor Zich heeft verkoren als zijn erfenis. 1 2 3

45 5 De grote schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht de gang van alle stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Hij vorm alle harten, kent hun vreugd en smarten, weet hoe mensen zijn. Hij doorgrondt hun daden, weet wat zij beraden, kent hen, groot en klein. 1 2 3

46 11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart. 1 2 3

47

48 Bergen zullen wank'len maar Gods woord houdt eeuwig stand Waarom zou ik vrezen? Niemand rooft mij uit Zijn hand. Vorsten zullen vallen, maar de Heer is eeuwig God, groot en sterk en machtig, de bestuurder van mijn lot.

49 Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand
Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand.

50 Donker is de wereld, maar bij God is eeuwig licht; en Zijn woord blijft altijd nog het beste nieuwsbericht. Tussen God en mensen is de Zoon de middelaar. Ik geloof in Jezus: Zijn beloften blijven waar.

51 Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand
Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand.

52

53

54

55 Volgende samenkomst: zondag 9 augustus thema: het dal van lofprijzing Kronieken 20


Download ppt "Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn."

Verwante presentaties


Ads door Google