De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Midden Holland Jeugd in beweging Samenwerken is meer dan samen werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Midden Holland Jeugd in beweging Samenwerken is meer dan samen werken."— Transcript van de presentatie:

1 Midden Holland Jeugd in beweging Samenwerken is meer dan samen werken

2

3 Omdenken  Nieuwe wereld, iedereen moet en wil aanpassen iedereen is zeer bereid  Eigen kracht op alles niveaus  Kind/ouders en professional  Professional en instellingen  Tussen gemeenten en instellingen  Rijk en gemeenten  Van opschalen naar inschalen  HBO+ expertise aan de voordeur, basiskennis van pedagogiek, systemen en een op het netwerk gerichte attitude

4 Omdenken en omdoen  van klantdenken naar burger-/partnerdenken  van cliënt- naar overheidsparticipatie  van ‘praten over’ naar ‘praten met’  van zorgen naar borgen  van beheersen naar ontwikkelen  van protocollen naar vakmanschap  van wantrouwen naar vertrouwen

5 Gebiedsgericht werken  Aansluiten op en invoegen bij de burgerkracht  opbouw van onderop  actief aanwezig in de buurt, de opvang, de school en (sport) verenigingen  ondersteuning vanuit toevoegende waard  Grens: veiligheid van individu en omgeving

6 Sturingsprincipes

7 Stip op de horizon  Praktische samenwerkingsverbanden eerste lijn op gebiedsniveau  Onderwijs  Sport en welzijn  Cure (huisarts)  Care (wijkverpleegkundige)  Sociaal (sociaal werker nieuwe stijl)

8 Stap voor stap ritsen  Decentralisaties doen raakvlakken toenemen  Natuurlijke leefroutes ouders en kinderen  Erbij halen en erbij zijn werken op de ‘vindplaatsen’  Huisarts, school, kinderopvang  Gebiedsteams werken casus gebonden en kunnen andere diensten en partijen betrekken  Participatie (Werk & Inkomen)  Zorg en Ondersteuning  “Keukentafel” is toegang – sluiting andere ‘loketten’  Uitgangspunt is dat met (en niet over) ouders/kinderen spreekt

9 Bij de kern beginnen  Vanuit alliantiegedachte kernpartners laten starten met arrangementen  de vraag van kind en gezin voorop blijft staan.  ook kleinere partijen betrekken  nieuwe partijen kunnen aansluiten op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken  Overweeg de vorming van twee coalities: de invoegers en de aansluiters  Invoegers: de gebundelde krachten uit de eerste lijn - CJG, wijkteams, huisarts, ambulante hulp etc.).  Aansluiters: specialistische zorg incl. voogdij/gezinsvoogdij  dualiteit in het stelsel  vraagt verdere uitwerking

10 Basisprincipes  Het gezin/de casus als ordeningsprincipe  Is eigenaar van dossier tenzij = geen instellingsplannen!  De 1-methodiek voorziet in gebundelde afspraken tussen gezin/betrokken organisaties op alle leefdomeinen  Als er meerdere personen in één gezin ondersteuning nodig hebben volgt afstemming en regie op gezinsniveau  Ondersteuning is gezin/systeem gebonden i.p.v. kind-of persoonsgebonden  Aanspreekpunt is rode draad van begin tot eind  Nadere definiëring regie, aanspreekpunt en zorgcoördinatie  Gezin/jeugdige wijst ene aanspreekpunt aan  Gedwongen kader ondersteunt met kaders/eisen t.a.v. het plan

11 Gebiedsteams  Kan 60-70% van alle hulpvragen zelf beantwoorden  J&G-werker (J&G) is vanzelfsprekend onderdeel van diagnostisch team  niet alleen kennis maar vooral ook competenties, houding zijn belangrijk  verantwoordelijkheden daar aten waar ze hoort  talentontwikkeling en oplossingsgericht werken  veiligheid inschatten

12 Gebiedsteams - taken  Informatie en advies, zowel aan burgers als aan professionals  (Vroeg)signalering  Analyse, vraagverheldering  Toeleiden naar zorg  Licht pedagogische hulpverlening  Casusregie Nog bespreken  Monitoring en screening  Taken in het kader van de WPG  Borgen van de veiligheid

13 Gebiedsteams – kennis en expertise  Kennis van opvoeden en opgroeien  Kennis van gezondheid/ontwikkeling  Kennis van het gebied  Aanjagen netwerken, coachen/aanspreken professionals algemene voorzieningen  Systeemgericht werken met oog voor samenhang, eigen kracht, netwerk en de veiligheid van het kind/gezin  Schakelen tussen de ‘lijnen’ De benodigde expertise is mede afhankelijk van de contaxt = analyse van het gebied

14 Gebiedsgericht werken scenario’s  Scenario 1  gebiedsgericht team, aangevuld met een expertteam voor handelingsadviezen en aanvullende diagnose  Scenario 2  gebiedsgericht team dat zelf verantwoordelijk is voor diagnosestelling  Organisatie gebiedsgerichte teams  3 mogelijkheden  Sturing door de gemeente  2 mogelijkheden

15 Scenario 1 Het gebiedsteam Expertt eam Huis arts Kraamzorg Welzijnsw erk School Peuterspeel zalen/kinder opvang Specialistische hulp Kerk Dwang en drang Consultatieb ureau

16 Toelichting  Het gebiedsgerichte team is verantwoordelijk voor diagnosestelling en kan, als er sprake is van handelingsverlegenheid, een beroep doen op het Expertteam  Het Expertteam is een vast team dat op afroep beschikbaar is om handelingsadviezen te geven aan de generalist dan wel op verzoek van de generalist jeugdigen kan diagnosticeren  Het Expertteam bestaat in elk geval uit een gedragswetenschapper en een kinderpsycholoog  Wanneer de diagnose aanleiding geeft om een specialist in te schakelen, kan deze rechtstreeks worden benaderd/ingevlogen door de generalist zonder tussenkomst van het Expertteam  De generalist blijft de casusregie voeren  Ouder en kind hebben altijd de mogelijkheid om – via verwijzing van de huisarts – direct in contact te treden met de specialist

17 Scenario 2 Het gebiedsteam Huis arts Kraamzorg Welzijnsw erk School Peuterspeel zalen/kinder opvang Specialistische hulp Kerk Dwang en drang Consultatieb ureau

18 Toelichting  Het gebiedsgerichte team is verantwoordelijk voor het diagnosticeren van een kind.  In het gebiedsgerichte team is daarvoor een gedragswetenschapper en een kinderpsycholoog opgenomen.  De gedragswetenschapper en de kinderpsycholoog kunnen, afhankelijk van de grootte en problematiek van het gebied, voor meerdere gebieden werkzaam zijn.  De generalist blijft de casusregie voeren.  Ouder en kind hebben altijd de mogelijkheid om – via verwijzing van de huisarts – direct in contact te treden met de specialist.

19 Samenwerken  Gebiedsgericht samenwerken rondom individu, gezin en omgeving levert een win - win situatie  Samenhangende organisatie ondersteuning dichtbij  1-aanpak voorkomt dubbel werk door afstemming  de portfolio’s worden vergeleken en afgestemd  d.m.v. zorgvernieuwing werken aan de reductie/bezuiniging  vraagt nadere uitwerking

20 Organisatie – scenario’s  Gemeente als opdrachtgever  Gemeente is ‘eigenaar’ van het team (werkers in dienst van de gemeente)  Er wordt een nieuwe organisatie opgericht door één of meerdere gemeenten  afhankelijk van de schaal; bijv. Stichting CJG  Instellingen richten een coöperatie op

21 Sturing gemeenten - 1  Gemeente neemt deel aan het team, stuurt op cijfers, budget  Voordelen: grip op budget/cijfers, gemeente zit dichtbij de praktijk  Nadelen: professionals niet aangesproken op eigen kracht, product/aanbodgericht, kwaliteitsverlies, duurder/meer menskracht  Voorwaarden: vertrouwen opbouwen (tussen gemeente en uitvoering)

22 Sturing gemeenten - 2  Gemeente en partners formuleren resultaten, team krijgt eigen budget  Voordelen: gezamenlijke verantwoordelijkheid, andere vormen van ondersteuning inzetten/ruimte voor de professional, zo lokaal mogelijk, sneller en flexibeler ondersteuning inzetten, minder bureaucratie, burger centraal  Nadelen: te betrokken, gemeente krijgt te weinig inzicht, te veel gericht op eigen team, weinig ruimte voor deskundigheidsbevordering  Voorwaarden: vertrouwen tussen gemeente en uitvoering, budget voor langere tijd, controlefunctie inbouwen (monitoring), flexibiliteit in en tussen teams, 0-meting om budget op te baseren, afspraken over gebiedsoverstijgende problematiek

23 Voorwaarden  Kennis van de context  Budget voor ontwikkeling van het personeel onderdeel van afspraken  Netwerk achter voordeur dat te consulteren en in te schakelen is  kan korte heftige interventie zijn of specialist  moet mandaat hebben

24 Belangrijk  In 2014 al beginnen  bestaande cliënten: een keukentafelgesprek met alle betrokkenen en het eigen netwerk  wat kan anders, beter, minder  wie doet wat en wie trekt zich terug.  voor ogen houden hoe dit na 2015 zou zijn en daar naar toe werken.  Doen als ware nieuwe jeugdwet al in werking  Huidige financiers moeten hiermee instemmen/afspraken maken over verantwoording  Vertrouwen  Kleine partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat grote partijen ze erbij betrekken


Download ppt "Midden Holland Jeugd in beweging Samenwerken is meer dan samen werken."

Verwante presentaties


Ads door Google