De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Midden Holland Jeugd in beweging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Midden Holland Jeugd in beweging"— Transcript van de presentatie:

1 Midden Holland Jeugd in beweging
Samenwerken is meer dan samen werken

2

3 Omdenken Nieuwe wereld, iedereen moet en wil aanpassen iedereen is zeer bereid Eigen kracht op alles niveaus Kind/ouders en professional Professional en instellingen Tussen gemeenten en instellingen Rijk en gemeenten Van opschalen naar inschalen HBO+ expertise aan de voordeur, basiskennis van pedagogiek, systemen en een op het netwerk gerichte attitude

4 Omdenken en omdoen van klantdenken naar burger-/partnerdenken
van cliënt- naar overheidsparticipatie van ‘praten over’ naar ‘praten met’ van zorgen naar borgen van beheersen naar ontwikkelen van protocollen naar vakmanschap van wantrouwen naar vertrouwen

5 Gebiedsgericht werken
Aansluiten op en invoegen bij de burgerkracht opbouw van onderop actief aanwezig in de buurt, de opvang, de school en (sport) verenigingen ondersteuning vanuit toevoegende waard Grens: veiligheid van individu en omgeving

6 Sturingsprincipes

7 Stip op de horizon Praktische samenwerkingsverbanden eerste lijn op gebiedsniveau Onderwijs Sport en welzijn Cure (huisarts) Care (wijkverpleegkundige) Sociaal (sociaal werker nieuwe stijl)

8 Stap voor stap ritsen Decentralisaties doen raakvlakken toenemen
Natuurlijke leefroutes ouders en kinderen Erbij halen en erbij zijn werken op de ‘vindplaatsen’ Huisarts, school, kinderopvang Gebiedsteams werken casus gebonden en kunnen andere diensten en partijen betrekken Participatie (Werk & Inkomen) Zorg en Ondersteuning “Keukentafel” is toegang – sluiting andere ‘loketten’ Uitgangspunt is dat met (en niet over) ouders/kinderen spreekt

9 Bij de kern beginnen Vanuit alliantiegedachte kernpartners laten starten met arrangementen de vraag van kind en gezin voorop blijft staan. ook kleinere partijen betrekken nieuwe partijen kunnen aansluiten op basis van dezelfde samenwerkingsafspraken Overweeg de vorming van twee coalities: de invoegers en de aansluiters Invoegers: de gebundelde krachten uit de eerste lijn - CJG, wijkteams, huisarts, ambulante hulp etc.). Aansluiters: specialistische zorg incl. voogdij/gezinsvoogdij dualiteit in het stelsel vraagt verdere uitwerking

10 Basisprincipes Het gezin/de casus als ordeningsprincipe
Is eigenaar van dossier tenzij = geen instellingsplannen! De 1-methodiek voorziet in gebundelde afspraken tussen gezin/betrokken organisaties op alle leefdomeinen Als er meerdere personen in één gezin ondersteuning nodig hebben volgt afstemming en regie op gezinsniveau Ondersteuning is gezin/systeem gebonden i.p.v. kind-of persoonsgebonden Aanspreekpunt is rode draad van begin tot eind Nadere definiëring regie, aanspreekpunt en zorgcoördinatie Gezin/jeugdige wijst ene aanspreekpunt aan Gedwongen kader ondersteunt met kaders/eisen t.a.v. het plan

11 Gebiedsteams Kan 60-70% van alle hulpvragen zelf beantwoorden
J&G-werker (J&G) is vanzelfsprekend onderdeel van diagnostisch team niet alleen kennis maar vooral ook competenties, houding zijn belangrijk verantwoordelijkheden daar aten waar ze hoort talentontwikkeling en oplossingsgericht werken veiligheid inschatten

12 Gebiedsteams - taken Informatie en advies, zowel aan burgers als aan professionals (Vroeg)signalering Analyse, vraagverheldering Toeleiden naar zorg Licht pedagogische hulpverlening Casusregie Nog bespreken Monitoring en screening Taken in het kader van de WPG Borgen van de veiligheid

13 Gebiedsteams – kennis en expertise
Kennis van opvoeden en opgroeien Kennis van gezondheid/ontwikkeling Kennis van het gebied Aanjagen netwerken, coachen/aanspreken professionals algemene voorzieningen Systeemgericht werken met oog voor samenhang, eigen kracht, netwerk en de veiligheid van het kind/gezin Schakelen tussen de ‘lijnen’ De benodigde expertise is mede afhankelijk van de contaxt = analyse van het gebied

14 Gebiedsgericht werken scenario’s
gebiedsgericht team, aangevuld met een expertteam voor handelingsadviezen en aanvullende diagnose Scenario 2 gebiedsgericht team dat zelf verantwoordelijk is voor diagnosestelling Organisatie gebiedsgerichte teams 3 mogelijkheden Sturing door de gemeente 2 mogelijkheden

15 Scenario 1 Dwang en drang Expertteam Specialistische hulp
Huisarts School Consultatiebureau Het gebiedsteam Expertteam Specialistische hulp Dwang en drang Kraamzorg Welzijnswerk Peuterspeel zalen/kinder opvang Kerk

16 Toelichting Het gebiedsgerichte team is verantwoordelijk voor diagnosestelling en kan, als er sprake is van handelingsverlegenheid, een beroep doen op het Expertteam Het Expertteam is een vast team dat op afroep beschikbaar is om handelingsadviezen te geven aan de generalist dan wel op verzoek van de generalist jeugdigen kan diagnosticeren Het Expertteam bestaat in elk geval uit een gedragswetenschapper en een kinderpsycholoog Wanneer de diagnose aanleiding geeft om een specialist in te schakelen, kan deze rechtstreeks worden benaderd/ingevlogen door de generalist zonder tussenkomst van het Expertteam De generalist blijft de casusregie voeren Ouder en kind hebben altijd de mogelijkheid om – via verwijzing van de huisarts – direct in contact te treden met de specialist

17 Scenario 2 Het gebiedsteam Dwang en drang Specialistische hulp
Huisarts School Consultatiebureau Het gebiedsteam Specialistische hulp Dwang en drang Kraamzorg Welzijnswerk Peuterspeel zalen/kinder opvang Kerk

18 Toelichting Het gebiedsgerichte team is verantwoordelijk voor het diagnosticeren van een kind. In het gebiedsgerichte team is daarvoor een gedragswetenschapper en een kinderpsycholoog opgenomen. De gedragswetenschapper en de kinderpsycholoog kunnen, afhankelijk van de grootte en problematiek van het gebied, voor meerdere gebieden werkzaam zijn. De generalist blijft de casusregie voeren. Ouder en kind hebben altijd de mogelijkheid om – via verwijzing van de huisarts – direct in contact te treden met de specialist.

19 Samenwerken Gebiedsgericht samenwerken rondom individu, gezin en omgeving levert een win - win situatie Samenhangende organisatie ondersteuning dichtbij 1-aanpak voorkomt dubbel werk door afstemming de portfolio’s worden vergeleken en afgestemd d.m.v. zorgvernieuwing werken aan de reductie/bezuiniging vraagt nadere uitwerking

20 Organisatie – scenario’s
Gemeente als opdrachtgever Gemeente is ‘eigenaar’ van het team (werkers in dienst van de gemeente) Er wordt een nieuwe organisatie opgericht door één of meerdere gemeenten afhankelijk van de schaal; bijv. Stichting CJG Instellingen richten een coöperatie op

21 Sturing gemeenten - 1 Gemeente neemt deel aan het team, stuurt op cijfers, budget Voordelen: grip op budget/cijfers, gemeente zit dichtbij de praktijk Nadelen: professionals niet aangesproken op eigen kracht, product/aanbodgericht, kwaliteitsverlies, duurder/meer menskracht Voorwaarden: vertrouwen opbouwen (tussen gemeente en uitvoering)

22 Sturing gemeenten - 2 Gemeente en partners formuleren resultaten, team krijgt eigen budget Voordelen: gezamenlijke verantwoordelijkheid, andere vormen van ondersteuning inzetten/ruimte voor de professional, zo lokaal mogelijk, sneller en flexibeler ondersteuning inzetten, minder bureaucratie, burger centraal Nadelen: te betrokken, gemeente krijgt te weinig inzicht, te veel gericht op eigen team, weinig ruimte voor deskundigheidsbevordering Voorwaarden: vertrouwen tussen gemeente en uitvoering, budget voor langere tijd, controlefunctie inbouwen (monitoring), flexibiliteit in en tussen teams, 0-meting om budget op te baseren, afspraken over gebiedsoverstijgende problematiek

23 Voorwaarden Kennis van de context
Budget voor ontwikkeling van het personeel onderdeel van afspraken Netwerk achter voordeur dat te consulteren en in te schakelen is kan korte heftige interventie zijn of specialist moet mandaat hebben

24 Belangrijk In 2014 al beginnen
bestaande cliënten: een keukentafelgesprek met alle betrokkenen en het eigen netwerk wat kan anders, beter, minder wie doet wat en wie trekt zich terug. voor ogen houden hoe dit na 2015 zou zijn en daar naar toe werken. Doen als ware nieuwe jeugdwet al in werking Huidige financiers moeten hiermee instemmen/afspraken maken over verantwoording Vertrouwen Kleine partijen moeten er op kunnen vertrouwen dat grote partijen ze erbij betrekken


Download ppt "Midden Holland Jeugd in beweging"

Verwante presentaties


Ads door Google