De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Quick scan: open source regelgeving Eindrapportage voor VROM in opdracht van Aart Dijkzeul en Wendy Opperman Delft, 19-02-2010 Hans de Bruijn Bauke Steenhuisen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Quick scan: open source regelgeving Eindrapportage voor VROM in opdracht van Aart Dijkzeul en Wendy Opperman Delft, 19-02-2010 Hans de Bruijn Bauke Steenhuisen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Quick scan: open source regelgeving Eindrapportage voor VROM in opdracht van Aart Dijkzeul en Wendy Opperman Delft, 19-02-2010 Hans de Bruijn Bauke Steenhuisen Ruben van Wendel de Joode

2 2 Project afbakening Uw vraag: wat zijn de mogelijkheden van het openbron model op hoofdlijnen bij het maken van beleid, ontwerpen van regelgeving en het vaststellen van normen door het Ministerie van VROM? Doel: het openbron model zou bij moeten kunnen dragen aan ten minste drie doelen: kennis verwerven, draagvlak creëren en transparantie ten opzichte van samenleving en burger. Onderzoek in drie fasen Fase 1: ontwerpeisen van het openbron model Fase 2: een voorbeeld getoetst aan de ontwerpeisen; dit resulteert in een aantal risico’s en trade-offs Fase 3: strategieën om met deze risico’s en trade-offs om te kunnen gaan

3 3 Inhoud Fase 1: ontwerpeisen openbron aanpak Oprichting Ontwikkeling Deelnemers Eindproduct Kwaadwillig gedrag tegengaan Organiserende tegenkrachten Fase 2 en 3: de case ‘kwaliteitscriteria’ Risico’s en trade-offs van de openbron aanpak Strategieën om met die risico’s en trade-offs om te gaan

4 4 Fase 1 Ontwerpeisen openbron aanpak

5 5 Aanpak fase 1 Kennis en ervaring van het onderzoeksteam Desk research van bestaande documentatie Boeken en artikelen over het openbron model Internetcommunities rondom openbron modellen

6 6 Aantrekkelijke elementen van het openbron model De meest gehoorde voordelen zijn: Creëren van betrokkenheid en draagvlak Aanboren van talent, kennis en ervaring Transparantie en navolgbaarheid Lokaal ondernemerschap Snelheid van ontwikkeling (parallelle ontwikkelprocessen) Kosten (onderzoek niet eenduidig of open bron goedkoper is) Innovatie

7 7 Wat is het openbron model? Verschillende dimensies van de term 1.De term ‘open source’ wordt vaak gebruikt voor een bepaald soort software producten, zoals Apache en Linux 2.Het openbron model verwijst naar een juridisch construct dat gebruikers in staat stelt een product (bv. software, idee, ontwerp) aan te passen en de aangepaste versie te verspreiden 3.Het openbron model kan de basis zijn voor een aantrekkelijk business model 4.Het openbron model verwijst naar een ontwikkelmodel waarin gebruikers al dan niet met professionals en bedrijven een product beter maken

8 8 Wat is het openbron model? Verschillende producten De langst bekende voorbeelden zijn rondom software: Linux, Apache, OpenOffice, MMBase Het model wint aan populariteit rondom content (creative commons licentie), bv. Wikipedia, Tor boeken, Revver, Beatpick, Battle of concepts Het model wordt beperkt toegepast voor het maken van fysieke producten, bv. Shapeways (3d printing), de open source auto (TU Delft) Het model wordt toegepast voor het aanbieden van diensten, bv. Myngle (taalcursussen), communities in en rond de zorg (bv. PatientsLikeMe)

9 9 Het openbron model in dit onderzoek Voor VROM is met name de vierde dimensie van het openbron model relevant: het openbron model als ontwikkelmodel Bij VROM zal het openbron model worden ingezet voor het verder brengen en geaccepteerd krijgen van content. Beleid, regelgeving en normen zijn immers vormen van content. Afbakening openbron model voor VROM: Het opzetten en benutten van een digitale gemeenschap om in interactie tot een – onder gebruikers – geaccepteerd en bruikbaar eindproduct (in de vorm van content) te komen.

10 10 De ene openbron toepassing is de andere niet: oppassen voor te snelle conclusies Het open bron model wordt in veel omgevingen toegepast Veel aandacht gaat uit naar het succes van het openbron model voor de ontwikkeling van software. Echter, software heeft specifieke kenmerken. De gevonden verklaringen voor het succes van openbron software zijn niet zonder meer overdraagbaar. De specifieke kenmerken van software zijn onder meer: Bij software is kwaliteit redelijk objectief te maken: werkt het of werkt het niet? Bij software bestaan duidelijke afspraken over hoe je goede software schrijft Bij software kunnen alleen goede techneuten een serieuze bijdrage leveren: het is weinig toegankelijk voor niet experts Bij software kan het product in relatief onafhankelijk delen worden gesplitst, waardoor gedistribueerd en parallel werken mogelijk wordt

11 11 Naar ontwerpeisen voor openbron regelgeving Er zijn aantrekkelijke elementen van het openbron model voor beleidsprocessen en wetgevingstrajecten die met de volgende ontwerpeisen dichterbij kunnen komen. Maar let op: Openbron kent veel variaties met verschillende ontwerpeisen Succes van openbron blijft nog deels diffuus en onverklaard Ontwerpeisen voor openbron roepen dilemma’s op

12 12 Ontwerpeisen (1): Oprichting Openheid Structuur en inhoud van product zijn (deels) ongedefinieerd Einddoel staat ook nergens vastgelegd Transparant: alles is zichtbaar en corrigeerbaar Lawaai maken Betrokkenheid van een (bestaande) community Vanaf het begin voldoende inhoud en variatie Bezoekers moeten terug willen komen om deelnemer te worden Groei mogelijk maken Eenvoud: toegankelijk taalgebruik, WYSIWYG Periode van exponentiële groei is niet planbaar Editorship met de capaciteit om snel op te schalen

13 13 Ontwerpeisen (2): Ontwikkeling Kritieke massa ‘The good crowd out the bad,’ check en double check van bijdragen Variëteit aan deelnemers zorgt voor een sterke community Variëteit zodat enkelingen niet te veel kunnen domineren Continuïteit Regelmatig nieuwe versies en updates Voorkom stilvallen, kan dodelijk zijn Editorship met flexibele en iig voldoende capaciteit Openheid Tolerantie voor alle, ook kwaadwillige en ambigue, bijdragen Structuur en inhoud kunnen zich spontaan herdefiniëren Parallelle ontwikkelingslijnen moeten mogelijk zijn

14 14 Ontwerpeisen (3): Deelnemers (a) Drie niveaus van structuur om de deelnemers te beschrijven Individu Laagdrempelig: makkelijk te navigeren, makkelijk bij te dragen Modulair: weinig afhankelijkheid van anderen, eigen plek in ontwikkeling Reputatie: contributies zijn herleidbaar naar individu Actieve groep Snel de diepte in kunnen: direct een knop met relevante downloads Interactie: het platform krijgt meerwaarde door meer mensen Convergentie: de bijdragen van anderen dragen bij aan het geheel Niet-actieve groep Oriëntatievermogen: mailinglijst voor domme vragen bijvoorbeeld Gebruiksgemak: elegantie en begrijpelijkheid van geleverde content Gidsen: ‘favorieten’ tonen wat relevante content is (multiplier-effect)

15 15 Ontwerpeisen (3): Deelnemers (b) Voorwaarden en prikkels voor deelnemende individuen Voorwaarden voor deelname Deelname op eigen initiatief en op zelfverkozen wijze Openheid voor alle mogelijke bijdragen Bereidheid om eigen bijdragen te laten aanpassen door anderen Onderscheid gebruiker/ontwikkelaar van eindproduct is er niet Taakverdeling binnen gemeenschap op eigen verzoek Veilige omgeving: anoniem, geen eindverantwoordelijkheid voor resultaat Prikkels voor deelname Deelnemers raken betrokken bij ontwerp/gebruik van de content Eer en roem voor bijzondere bijdragen binnen de community Continu ontwikkelproces: lopende discussies, telkens weer wat nieuws Gratis, vrijblijvend, gemakkelijk toegankelijk Een levendig sociaal netwerk

16 16 Ontwerpeisen (4): Eindproduct Open einde Het beoogde eindproduct laat zich niet kwantitatief definiëren (bv. in aantal pagina’s, aantal bijdragen, aantal artikelen, etc.) Het eindproduct kan zich in principe eeuwig blijven doorontwikkelen Ontwikkeling stopt als gebruikers geen bijdragen meer leveren Ontwikkeling en gebruik zijn niet gescheiden Onbedoeld gebruik bestaat niet: onderdeel van “trial & error” ‘Objectiviteit’ van inhoudelijke bijdragen worden hergedefinieerd tot ‘verifieerbaarheid’ en ‘pluralisme’ Kwaliteit en betrouwbaarheid van product zijn rekbaar Eigendom Er is niet 1 eigenaar van het eindproduct

17 17 Ontwerpeisen (5): ongewenst gedrag en het tegengaan ervan Voorbeelden van ongewenst gedrag Flaming & flame wars: het over langere tijd sturen van berichten die met opzet aanvallend of beledigend zijn Deadlocks: deelnemers zijn het structureel oneens met elkaar en blijven elkaars bijdragen wijzigen en/of verwijderen (zoals bij het Falafel artikel gebeurde op Wikipedia) Systeemaanvallen op de infrastructuur van een community of site Doelbewust verkeerde informatie aanleveren Doelbewust correcte informatie verwijderen en/of aanpassen Aannemen van een valse identiteit (mogelijk de identiteit van iemand anders)

18 18 Ontwerpeisen (5): ongewenst gedrag en het tegengaan ervan Strategieën tegen ongewenst gedrag Timing van bijdragen niet belangrijk maken Stel richtlijnen op voor gewenst en ongewenst gedrag Een transparant editorship met correctie patrouille Gelaagde deelnemersstructuur met identificatieplicht voor meer rechten Sociale controle gebruikers halen eerdere versies terug en wissen ongewenste bijdragen brulbrieven, negeren, ‘shaming’ Interventie van editor stemprocedures organiseren in geval van ruzies en/of deadlocks blacklisting van contraproductieve gebruikers blokkeren van IP-adres notoire misbruikers N.B. Er is geen verweer tegen structureel/massaal systeemondermijnend gedrag

19 19 Ontwerpeisen (6): zelforganisatie vergt ook tegenkrachten Organiserende tegenkrachten Begrensde openheid: via licenties, stichtingen of internet mailing lijsten Externe ondersteuning: vaste referentiepunten buiten openbron model, erkenning van externen (certificaten) Beginfase: intensieve monitoring en begeleiding, zelf zorgen voor voldoende inhoud, serieus nemen van bijdragen van anderen Beloningsmechanismen Voortbouwen op bestaande communities, bestaande content Hiërarchie inbouwen: aristocratie van editors, vlaggensysteem of stoplichten om kwaliteit te bewaren, systeem van formele toestemming per bijdrage Coping mechanismen voor conflicten: parallelle ontwikkeltrajecten, discussieplatformen (bv. mailing lijsten, IRC)

20 20 Conclusie van fase 1 Open bron model heeft zeer aantrekkelijke elementen die mogelijk toepasbaar zijn voor VROM, maar Zelforganisatie van openbron modellen kent geen toverformule – hun succes laat zich niet ontwerpen maar is afhankelijk van individuen Succes van openbron modellen blijft deels onverklaard; het uitblijven van misbruik dus ook – verkeerde toepassingen leiden mogelijk juist tot het mobiliseren van kwaadwillig gedrag Groot aantal ontwerpeisen – openbron model drijft op zelforganisatie maar vraagt ook veel organiserende tegenkrachten De vele ontwerpeisen kennen ook vele spanningen onderling – hier zijn mogelijk toepassingspecifieke strategieën voor te bedenken Succes van openbron modellen is sterk toepassingsspecifiek – analyse van ontwerpeisen en hun onderlinge samenhang is maatwerk

21 21 Fase 2: casus ‘kwaliteitscriteria’ Risico’s en trade-offs van de openbron aanpak

22 22 Aanpak fase 2 Interviews en desk research van bestaande documentatie Documentatie over de case ‘kwaliteitscriteria’ Drie interviews met betrokkenen bij deze cases Boeken en artikelen over het openbron model Internetcommunities rondom openbron modellen

23 23 Onderwerpen De casus (zoals wij die interpreteren) Drie opties voor een openbron aanpak gegeven de casus De basisingrediënten van de aanpak Fits en misfits van de aanpak met de ontwerpeisen

24 24 Uitgangspunten bij de casus De uitwerking vindt plaats op hoofdlijnen De precieze inrichting van de ‘openbron omgeving’ is geen onderwerp van dit onderzoek Kennis over de casus opgedaan in een beperkt aantal interviews (geen gesprekken gevoerd met bijv. ambtenaren van gemeenten)

25 25 Casus: kwaliteitscriteria voor decentrale handhaving VROM regels en vergunningen Probleemschets Er zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld in 2002 en in 2009; De kwaliteitscriteria uit 2009 hebben nu onvoldoende draagvlak bij gemeenten en provincies; Hierdoor is implementatie en verankering in de wet nog niet opportuun. Vraagstelling Zou een openbron aanpak in deze situatie passen? Hoe ziet een openbron aanpak voor deze casus eruit? Welke risico’s en dilemma’s heeft deze openbron aanpak? Welke strategieën zijn hiervoor te bedenken?

26 26 Hoe groot is de doelgroep en uit welke partijen bestaat deze? Cruciaal voor het openbron model om te slagen is: Voldoende grote doelgroep Voldoende diversiteit. Diversiteit zorgt voor tegenkrachten en intelligentie in het systeem. Een eerste vingeroefening: Hoe groot en hoe divers is de potentiële doelgroep? Een homogene groep is killing voor deze community. Hoeveel echte actievelingen zijn er binnen de groep? De 80/20 regel geeft een grove schatting.

27 27 Hoe groot en divers is de potentiële doelgroep? GemeenteProvincieUitvoerings- diensten VNGIPORijkOverig bedrijven? consultancies? Aantal organisaties Aantal Personen Aantal functies Grove schatting ≈ 10.000

28 28 Aanpak voor de casus In de eerste fase van het onderzoek hebben we geconstateerd dat het ene openbron model het andere niet is Dat betekent ook dat er meerdere aanpakken mogelijk zijn voor het toepassen van het openbron model op deze casus De fits en misfits van de casus hangen op hun beurt samen met de gekozen aanpak voor het openbron model Vandaar: eerst een keuze voor aanpak en daarna verdere uitwerking van de casus naar fits, misfits en strategieën.

29 29 Een openbron aanpak: 3 opties We zien drie opties voor de aanpak Validatie huidige set criteria. Laat gebruikers de bestaande criteria becommentariëren en selecteer beslispunten op basis van de discussie. Doorontwikkeling huidige set criteria. Laat de criteria door een community van gebruikers doorontwikkelen. Een nieuwe start. Begin een nieuwe set criteria ‘from scratch’ middels openbron.

30 30 Keuze voor optie 3 VoordelenNadelen Validatie Gebruik maken van huidige input Geen prikkel voor constructieve en innovatieve deelname Herhaling van zetten Dooront- wikkelen Binding met criteria Prikkel om deel te nemen: je hebt invloed Minder creativiteit door bestaande criteria De set aan criteria is nu ‘af’, dat nodigt minder uit tot deelname Nieuwe start (from scratch) VROM heeft bestaande set ‘achter de hand’ Meeste prikkels voor gebruikers om deel te nemen Meeste kans op innovatieve oplossingen Het is lastig om een start te maken

31 31 Basisingrediënten om ‘from scratch’ openbron kwaliteitscriteria te ontwikkelen Een eenvoudig protocol voor een open, creatief proces Webinterface Wiki-achtige opzet VROM faciliteert: enkele toetredingseisen en regie Ontwikkelproces voorsorteren in een boomstructuur (verlaagt drempel om bij te dragen) Parallelle discussies en ontwikkelingen zijn mogelijk Verbreding van discussie is mogelijk Vorm en inhoud eindproduct niet vastgelegd

32 32 Wiki-achtige webinterface (basis)

33 33 De structuur van de Wiki (1) boomstructuur Boomstructuur van onderwerpen (criteria, discussiethema’s) Spelregels De boomstructuur is vooraf gedefinieerd en kan in principe niet zomaar door de deelnemers worden aangepast Verzoek tot aanpassing boomstructuur kan worden ingediend en daar dient over gestemd te worden Binnen de hoofdstructuur kan wel door iedereen een nieuwe pagina aangemaakt worden

34 34 De structuur van de Wiki (2): criteria Per criterium komen de volgende onderwerpen aan bod Waar is het criterium op van toepassing? Hoe is het criterium precies geformuleerd? In hoeverre is het criterium bindend? Spelregels Iedere deelnemer kan een nieuw criterium aanmaken Ieder criterium kent steeds maar 1 formulering, bijv. opleiding

35 35 De structuur van de Wiki (3) discussiethema’s Om de site aantrekkelijk te maken: vrije discussie naast criteria Discussie over professionalisering van de handhaving Hoe wil je voor een bepaald criterium gecontroleerd worden? Hoe wil je vergeleken worden met andere gemeenten? Wat zijn best practices voor een bepaald criterium/onderwerp? Waarom verbeteren kwaliteitscriteria de handhavingkwaliteit niet? Inventarisatie van best practices Deelnemers mogen best practices beschrijven Daarop kan gereageerd worden etc.

36 36 Confrontatie tussen casus en ontwerpeisen voor de gekozen ‘from scratch’ variant Een groot deel van de eisen leidt niet tot fits of misfits: ze zijn sterk afhankelijk van de gekozen aanpak van het openbron model. Bv. de eis “Regelmatig nieuwe versies en updates” is belangrijk bij het vormgeven van de aanpak, maar leidt niet tot een fit of misfit voor de casus met de gekozen aanpak. Er zijn een aantal duidelijke fits tussen de eisen en de gekozen aanpak. Er zijn geen echte misfits, wel risico’s en dilemma’s.

37 37 Fits tussen casus en ontwerpeisen voor de gekozen ‘from scratch’ variant (1) Fits met de eisen bij oprichting Het einddoel staat nergens vastgelegd en er is niet een vooraf vastgestelde structuur of inhoud van product Fits met de eisen bij ontwikkeling De potentiële doelgroep is groot en met voldoende variëteit: vraag is wel hoeveel betrokkenen ook echt actief worden Fits met de eisen bij deelname Het onderscheid tussen ontwikkelaar en gebruiker is niet te maken

38 38 Fits tussen casus en ontwerpeisen voor de gekozen ‘from scratch’ variant (2) Fits met de eisen bij eindproduct Het product zal nader bepaald moeten worden, maar ondertussen kan de ontwikkeling door blijven gaan Fits met de eisen voor tegengaan ongewenst gedrag Het is een bekende doelgroep waardoor controles en sancties meer in handbereik liggen Fits met de eisen voor organiserende tegenkrachten Er is een goede mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande netwerken en content.

39 39 Risico’s voor de casus en de gekozen ‘from scratch’ variant 1.Prikkels voor deelnemers (“VROM doet er toch niets mee”) 2.Eindeloze discussies zonder resultaat (deadlocks) 3.Malicieus gedrag: Vergrovend taalgebruik 4.Malicieus gedrag: Bewust verwijderen van juiste informatie 5.Overheersing gemeentebelangen 6.Wildgroei aan bijdragen (geen eindproduct) 7.Continuïteit van ontwikkeling (stilvallen) 8.Kort voor een deadline/einde van de Wiki wijzigingen doorvoeren 9.Openheid en transparantie (de hele wereld kan met ambtenaren meelezen)

40 40 Dilemma’s voor de casus en de gekozen ‘from scratch’ variant 1.Rol VROM (wel en geen regie) 2.Malicieus gedrag (toestaan en tegengaan) 3.Anonimiteit individu (waarborgen en tenietdoen) 4.Openheid van de Wiki 5.Reputatie VROM

41 41 Conclusie fase 2 Er zijn meerdere aanpakken mogelijk voor het toepassen van het openbron model op de casus ‘kwaliteitscriteria.’ De casus ‘kwaliteitscriteria’ en de door ons gesuggereerde ‘from scratch’ aanpak voldoet aan een groot aantal randvoorwaarden voor het openbron model, zoals een potentieel grote doelgroep en content als product De confrontatie tussen de ontwerpeisen van het openbron model en de combinatie van casus en ‘from scratch’ aanpak heeft meerdere risico’s en dilemma's

42 42 Fase 3: casus ‘kwaliteitscriteria’ strategieën om met risico’s en dilemma’s van de openbron aanpak om te gaan

43 43 Mogelijke strategieën (1) Risico’sStrategieën 1. Prikkels voor deelnemers “We willen het niet!” Wortel: VROM toont zich bereid tot alternatieven Schaduw van de stok: de KPMG criteria achter de hand Zichtbare anti-criteria discussie Klein beginnen (bijv. 4 maanden) 2. Eindeloze discussies zonder resultaat “MBO…” “Nee HBO” “Nee MBO” “Nee HBO” “Nee MBO” “Nee HBO” Laten gebeuren (het falafel-effect) Editor heeft ‘freeze rechten,’ Editor initieert stemrondes Editor nodigt betrokkenen uit voor een gesprek 3. Ongepast taalgebruik “Steek die f*ck criteria maar in je #$%@!” Peer pressure van goedwillenden Editor patrouilleert Anti-scheld software Anonimiteit niet verabsoluteren

44 44 Mogelijke strategieën (2) Risico’sStrategieën 4. Bewust verwijderen van juiste informatie Iedereen kan oude versies terughalen (er is een history) Deleten binden aan stemrondes Regel: pagina’s deleten alleen in bepaalde periodes 5. Overheersing gemeentebelangen Stimuleer deelname van provincies, uitvoeringsdiensten, bedrijven, consultancies Shadow: Mochten belangen gaan overheersen dan heeft VROM reden om terug te vallen op de KPMG set 6. Wildgroei aan bijdragen Hiërarchie van aanpassingsrechten Shadow: Mocht het niets worden, dan is de dreiging aanwezig dat VROM terugvalt op de KPMG criteria Editor hergroepeert inbreng met stemrondes

45 45 Mogelijke strategieën (3) Risico’sStrategieën 7. Continuïteit van de ontwikkeling Story telling over de ‘WiCriteria’ via diverse kanalen Zorg voor niet te hoge verwachtingen Achter de coulissen met stakeholders praten 8. Kort voor een deadline wijzigingen doorvoeren Zachte afsluiting van de Wiki, bewegende deadline ‘Feature freeze’ en daarna nog één gezamenlijke editronde 9. Openheid & transparantie Gated community; niet iedereen kan lid worden Iedereen deelnemer krijgt een persoonlijke email Vaste nicknames (reputatie mechanisme) Identiteit is bekend bij de beheerder Regel: identiteit prijsgeven bij overschrijding van normen

46 46 Dilemma 1: de regie van VROM Strategie: regie loslaten en behouden VROM is initiator, facilitator en promotor van de Wiki, maar laat de ontwikkeling inhoudelijk vrij VROM moet een statement maken dat ze het experiment serieus nemen, maar onder bepaalde voorwaarden Openbare presentatie van eindproduct en publieke verantwoording van VROM over het eventuele vervolg Speel in op de verwachtingen: het is een experiment. Maar als een nieuwe set criteria veel draagvlak bij de gebruikers heeft, dan zal VROM er iets mee moeten

47 47 Dilemma 2: malicieus gedrag Hoe ver ga je om ‘slecht’ gedrag te ‘straffen’? Hoe meer controle, hoe minder creativiteit en enthousiasme Hoe minder controle, hoe meer kans op ongewenste effecten en uitkomsten Een strategie: van te voren duidelijke spelregels opstellen ‘straffen’ altijd goed uitleggen aan alle deelnemers

48 48 Dilemma 3: anonimiteit Het effect van anonimiteit is vooraf onduidelijk Deelname is anoniem: voordeel dat iedereen dan durft te doen wat hij/zij echt vindt, geen rem en meer creativiteit Maar het vermindert ook de stimulans om deel te nemen en leidt tot grotere kans op ‘slecht’ gedrag Een strategie Anonimiteit beperken: bijv. aanmelden met persoonsgegevens, daarna anonieme gebruikersnaam.

49 49 Dilemma 4: openheid Het effect van openheid is vooraf ook onduidelijk Als iedereen naar de site kan, is de potentiële doelgroep heel groot Maar de kennis zit alleen bij de direct betrokkenen om een goede discussie over de criteria te voeren Een ‘gated’ community is veiliger, maar genereert minder publiciteit Een strategie: Openheid beperken, bijv. Inhoud van de Wiki tijdens de ontwikkeling gesloten houden, maar na de afronding open stellen voor iedereen; Geïnteresseerden rechten geven om de discussies te volgen Deze strategie wel duidelijk vooraf communiceren

50 50 Dilemma 5: Reputatie VROM Het experiment kan positief werken, maar is niet zonder gevaar voor de reputatie van VROM Wat als er bijna niets gebeurt? Wat als het openbron proces niet tot kwalitatief goede criteria leidt? Wat als er onvoldoende vertrouwen is en prikkels bij de stakeholders om mee te doen? (bijv. als het experiment te vrijblijvend wordt ingestoken) Strategie Balanceren tussen steun aan experiment en het afdekken van afbreukrisico Goede exit strategieën voor diverse scenario’s: bijv. stilvallen, averij of een onverwachte ontwikkeling naar een ander product

51 51 Conclusie fase 3 Openbron toepassing met de gekozen ‘from scratch’ aanpak is interessant voor deze casus Maar er zijn diverse risico’s op te lossen Daarvoor hebben we een arsenaal aan strategieën geschetst om tegenkrachten mee te organiseren Maar de inzet van die strategieën zijn niet dilemma-vrij Ook hier zijn strategieën voor geschetst Uiteindelijke ontwikkeling van openbron kwaliteitscriteria blijft onvoorspelbaar

52 52 Hoe scoort het openbron model op de door u gestelde doelen? Uit de casus blijkt o.a. dat in een openbron aanpak: de doelgroep input kan leveren en ziet wat er gebeurt met de resultaten; het proces om te komen tot de criteria transparant en open is; de kennis van alle deelnemers aangesproken wordt en er veel ruimte is voor discussie wat leidt tot kennisdeling. Kortom het openbron model biedt mogelijkheden voor het bereiken van de doelen: kennis verwerven, draagvlak creëren en transparantie ten opzichte van samenleving en burger. Maar veel is afhankelijk van een goede aanpak en zelfs dan is de uiteindelijke ontwikkeling van het eindproduct en de community onvoorspelbaar.

53 53 Literatuur & andere bronnen Literatuur R. van Wendel de Joode, Understanding open source communities: An organizational perspective, proefschrift, TU Delft, 2005. Erwin Blom, Handboek communities: De kracht van sociale netwerken, AW Bruna, 2009. Ebersbach (2008) Wiki : web collaboration, 2nd edition Berlin, Springer 2008 Klobas, J.: “Wikis: Tools for Information Work and Collaboration“; Chandos Publishing, Oxford (2006). Runciman (2009) Like Boiling a Frog, London Review of Books, 28 May 2009 Tapscott, D. and Anthony D. Williams (2006) Wikinomics: How mass collaboration changes everything. Ottawa: Portfolio. Andere bronnen Vele communities en internet sites, zoals Wikipedia, NOiV groep bij Linked-in en MMBase Experts zoals Igor Nikolic (TU Delft) en Fabrice Mous (Ictivity)


Download ppt "1 Quick scan: open source regelgeving Eindrapportage voor VROM in opdracht van Aart Dijkzeul en Wendy Opperman Delft, 19-02-2010 Hans de Bruijn Bauke Steenhuisen."

Verwante presentaties


Ads door Google