De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidt versnippering van veiligheid tot duurzaamheid binnen scholen? Workshop WERKGROEP VEILIGHEID Conferentie FSR, 5 november 2009 Marc van der Klok /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidt versnippering van veiligheid tot duurzaamheid binnen scholen? Workshop WERKGROEP VEILIGHEID Conferentie FSR, 5 november 2009 Marc van der Klok /"— Transcript van de presentatie:

1 Leidt versnippering van veiligheid tot duurzaamheid binnen scholen? Workshop WERKGROEP VEILIGHEID Conferentie FSR, 5 november 2009 Marc van der Klok / Esther Kuiken

2 Inhoudsopgave 1 e invulronde Post-its Veiligheid en de doelstellingen werkgroep Veiligheid / platform Veiligheid Inleiding thema workshop Debat n.a.v. 3 stellingen 2 e invulronde Post-its

3 1 e ronde Post-its In kernwoorden aangeven wat duurzaamheid voor u betekent in relatie tot veiligheid.

4 Veiligheid Veiligheid is een actueel item, wat eenieder raakt. Er is veel kennis aanwezig binnen de ROC’s en er zijn tal van initiatieven ontwikkeld op gebied van veiligheid, waar andere ROC’s hun voordeel mee kunnen doen. Bij alle initiatieven is naar voren gekomen, dat de genoemde “zachte kant” en “harde kant” onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het één sluit het andere niet uit, maar het één kan het ander qua aanpak ook in de weg staan.

5 Doelstellingen werkgroep Veiligheid Het streven te komen tot een integrale aanpak / samenwerking op gebied van veiligheid, waarbij zowel de “zachte” kant van veiligheid (nu platform Veiligheid), als de “harde” kant wordt belicht. In de werkgroep wordt over veiligheid en de bijbehorende problematiek gesproken, wordt kennis uitgewisseld en gaan de deelnemers op zoek naar “best practices”. Daarnaast kan de werkgroep een rol vervullen als vraagbaak, zelf onderzoek verrichten en adviseren.

6 Onderwerpen werkgroep Veiligheid Organisatorische modellen m.b.t. de veiligheid (afstemming / verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende gremia) Het transparant maken van wat wel en niet kan op gebied van veiligheid Sanctiebeleid binnen de MBO Keurmerk Veilige School (willen we dit? En wat is het waard) Beveiliging versus toezicht (pedagogische conciërges / gastheer / hostess, gezamenlijke verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid binnen de scholen Hoe ga je om met de omgeving van de school (inclusief stagebedrijven) Veiligheid en privacy regelgeving Incidenthantering (preventief) Incidentregistratie (verplichte registratie) Cameratoezicht BHV-checklist

7 Duurzame ontwikkeling “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987

8 Duurzaamheid in relatie tot veiligheid Veiligheid in de breedste zin van het woord, is kwaliteit voor een schoolorganisatie. Het draagt bij aan het onderscheidend vermogen van een school. Een veilig schoolgebouw is de basis voor een gezonde en aangename werk- en leeromgeving. Technische en organisatorische maatregelen maken van een school nog geen veilige school terwijl zij zeker een wezenlijk onderdeel uitmaken van een veilige school. Werken aan veiligheid vraagt van de school ook een investering in de omgangsvormen (normen en waarden) en het schoolklimaat. Werken aan een veilige school vraagt een gerichte verandering van het gedrag van zowel het onderwijzend en ondersteunend personeel als leerlingen en hun ouders.

9 4 pijlers van het Cinop Sociaal systeem : Een veilige omgeving ontstaat wanneer er duidelijke regels zijn, de studenten en de medewerkers elkaars normen en waarden kennen en zich verbonden voelen met de school en elkaar Procedures: Voor de studenten en medewerkers moet duidelijk zijn wat er gebeurt, bij onaanvaardbaar gedrag, hoe er wordt omgegaan met incidenten en welke stappen er dan gezet worden. De procedures moeten helder en consistent zijn en consequent worden gehanteerd

10 Pijlers (vervolg) Voorzieningen: Ook de fysieke, materiële omgeving draagt bij aan de veiligheid of onveiligheid van de school: Hoe ziet het gebouw eruit? Hoe is het ingericht? Welke voorzieningen zijn getroffen? Leersystemen: Goed onderwijs kan bijdragen aan integraal veiligheidsbeleid. Crimineel en onaangepast gedrag op scholen wordt mede veroorzaakt in het leersysteem: slechte prestaties,zitten blijven, absentie, verkeerde opleidingskeuze etc.

11 Onze uitleg van het begrip duurzaamheid Wij verstaan onder duurzaamheid de kwaliteit van leven en het maatschappelijk rendement. Je kunt alleen maar goed leren / werken als de veiligheid binnen school, op de diverse deel- gebieden, goed gewaarborgd is.

12 Duurzaamheid en veiligheid Binnen de scholen is er zeker aandacht voor veiligheid. De wijze van invulling geven aan de veiligheid is echter per school verschillend. Bij de ene organisatie is één afdeling voor het geheel verantwoordelijk, bij een andere organisatie zijn er meerdere afdelingen verantwoordelijkheid. De centrale vraag is, of de versnippering van verantwoordelijkheid binnen veiligheid leidt tot de gewenste duurzaamheid, of juist niet.

13 Debatteren Discussiëren aan de hand van een debat De groep wordt in 2 groepen verdeeld. Groep 1 is voor de stelling en onderbouwt dit uitgangspunt. Groep 2 is tegen de stellingen en onderbouwt hun uitgangspunt. Aan het eind van het debat wordt gezamenlijk gekozen, wat de definitieve uitkomst wordt, voor of tegen, op basis van aangedragen argumenten.

14 Debat, Stelling 1 “Versnippering van veiligheid leidt tot duurzaamheid binnen scholen!” Debat: Tegen: Werkt niet, iedereen eigen verhaal, centrale rol ARBO-coördinator, politiestaat?, centraal vaststellen via één afdeling Voor: hoogste orgaan legt vast, wel bottom-up gevoed. Uitkomst: Regie centraal belegt bij hoogste orgaan, verder ieders verantwoordelijkheid

15 Debat, Stelling 2 “Veiligheid in de volle breedte is de verantwoordelijkheid van de facilitaire organisatie!”

16 Debat, Stelling 3 “Alle beveiligers de school uit leidt tot een veiliger school!” Debat: Tegen: Leidt tot andere problemen, o.a. buiten de school, leer / werkbedrijf, utopie Voor: Leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid, vraagt cultuuromslag Uitkomst: Doen!! Elkaar wel aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid, veiligheid is van iedereen.

17 2 e invulronde Post-its Kijk nog eens naar de ingevulde kernwoorden met betrekking tot duurzaamheid in relatie tot veiligheid. Heeft de workshop geleidt tot andere inzichten? Zo ja, wijzig zo nodig uw Post-it

18 VRAGEN / OPMERKINGEN? Bedankt voor uw aanwezigheid

19 Uitkomsten Post-its Controle (beveiliging) Sociaal verantwoord Noodzakelijk? Gedrag, gedragen, gedeeld meetbaar Blusmiddelen ASO groep Schoonmaak bevordert veiligheid Gebouw en omgeving Klimaat in gebouw Samenwerking / toezicht Docent verantwoordelijkheid Lange termijn, onderlinge verantwoordelijkheid Iedereen verantwoordelijk / gevoel Afvalverwerking / afvoer Een goed gevoel Uitnodigend voor verdere stappen Goed werkklimaat Gebouwen Inventaris Iedereen heeft een rol in de hele cyclus Beperking schadelast Sociale en “harde” veiligheid Energiebeheer Werk / leerbedrijf Gebouw Onderwijs – normen en waarden Culturele diversiteit


Download ppt "Leidt versnippering van veiligheid tot duurzaamheid binnen scholen? Workshop WERKGROEP VEILIGHEID Conferentie FSR, 5 november 2009 Marc van der Klok /"

Verwante presentaties


Ads door Google