De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BPV protocol Stand van zaken 16 maart 2011. de BPV op koers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BPV protocol Stand van zaken 16 maart 2011. de BPV op koers."— Transcript van de presentatie:

1 BPV protocol Stand van zaken 16 maart 2011

2 de BPV op koers

3 Eerder onderzoek MKB-Nederland 2005 Meer tijdsinvestering in begeleiding Rekenkamer 2008 Samenwerking bij BPV essentieel maar samenwerking komt niet vanzelf tot stand en is niet altijd zo goed als die moet zijn Programmamanager ondersteuning leerbedrijven Problemen in afstemming en samenwerking tussen onderwijs bedrijfsleven Jobmonitor Deelnemers ontevreden over de taakuitoefening van de school als het gaat over de stage

4 Onderzoek 54% beoordeelt de samenwerking met de school als goed Wisselende ervaringen binnen en tussen scholen, positief en minder positief 75% van de onderzochte bedrijven ervaart minimaal 3 knelpunten 50% ervaart meer dan 5 knelpunten

5 Dijk 12 branches: Bedrijven investeren in het MBO En willen ook een volwaardige PARTNER zijn “thanks for comming in. We’ll get back to you as soon as we lower our expections” Person nel

6 Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV protocol van:

7

8 Btg’s, Kbb en branches aan de slag Het format wordt gebruikt om de sectoraal gemaakte afspraken in het kader van het BPV protocol samen te vatten. Hierdoor kan een transparante weergave van de voortgang en de accenten per cluster van branche, btg en kenniscentrum (in totaal 13 btg’s die in 43 werkgroepen afspraken maken) Daarnaast wordt aangegeven of (en zo ja welke) activiteiten door betreffende cluster worden ondernomen.

9 Voorbeeld voorbereiding en matching Elke btg samen KBB en branche aan de slag HTVF sterk met menukaart en BPV boek

10 BPV monitor De partijen hebben in het protocol afgesproken dat middels een monitor in kaart dient te worden gebracht wat de invloed is van het BPV-protocol op de kwaliteit van de bpv. Het Ministerie van OCW heeft namens de diverse bij het BPV-protocol betrokken bestuurlijke partijen een offertetraject uitgezet voor een monitor BPV ResearchNed (ook Job monitor) heeft de opdracht verworven Eerste keer voor zomer 2011 met eerste opzet vragen voor deelnemers, praktijkopleiders en praktijkbegeleiders Conform de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. „Toezegging toezending uitwerking BPV Protocol ‟ door Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt- Vliegenthart, Ministerie OCW, 3 september 2010.

11 Werkgroep BPV overeenkomst Er is sinds 2006 een servicedocument BPV (STAR), waarin ook een voorbeeld BPVO zit. Alle STAR partijen stimuleren dit te gebruiken. Er is een werkgroep van protocolpartners die evalueert hoe de BPV protocol afspraken geborgd kunnen worden in (een bijlage van) de BPVO. Een aantal btg’s hebben hier reeds voorbeelden voor Discussiepunten bijvoorbeeld normen aantal begeleidingsuren door school per BPV Servicedocument stages in het mbo http://www.mboraad.nl/?dossier/63122/Stage+Documenten.aspx

12 Hoe nu verder ? Intentieverklaring Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (maart 2010) De stichting Platform BB borgt de formats voor BPV (protocol en erkenningsreglement) De paritair bestuurde kenniscentra (nieuwe stijl) zorgen voor paritaire commissies BPV waarbinnen de sectorale BPV afspraken worden gemaakt, geevalueerd en bijgesteld. Tijdpad intentieverklaring: per 1-1-2012 Tot die tijd: -de protocolpartners vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie, die ondersteund wordt met een werkgroep. -het initiatief bij btg’s ism met kbb en branches Daarmee zijn de afspraken in het BPV protocol bindend voor alle partijen en worden ze binnen reguliere structuren geborgd

13 BPV protocol 1. is bedoeld als instrument om een goede bpv op de werkvloer te realiseren; 2. beoogt de serieuze knelpunten rondom de bpv die ten grondslag lagen aan het BPV-protocol op te lossen; 3. bevat 10 concrete doelstellingen voor de werkvloer; 4. bevat gedragsregels en de bijbehorende werkzaamheden van alle bij bpv betrokken partijen op de werkvloer (student, leerbedrijf, mbo-instelling, KBB); 5. vormt de basis voor bindende, meer op de desbetreffende sector toegespitste, afspraken tussen bedrijfstakgroepen en branches. De afspraken in het BPV protocol zij dus niet vrijblijvend, worden onderdeel van de reguliere werkelijkheid, worden geëvalueerd (monitor) en is het dus zaak de afspraken op de werkvloer goed op orde te hebben (BPV protocol implementeren of evalueren) Effecten voor bekostiging zitten in het vat.


Download ppt "BPV protocol Stand van zaken 16 maart 2011. de BPV op koers."

Verwante presentaties


Ads door Google