De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs Victor Schmidt Docentendag Juridische Dienstverlening Alkmaar, 20 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs Victor Schmidt Docentendag Juridische Dienstverlening Alkmaar, 20 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs Victor Schmidt Docentendag Juridische Dienstverlening Alkmaar, 20 januari 2009

2

3

4 Raamwerk rekenen/wiskunde mbo

5 Over de drempels met rekenen 1F 1S 2F 2S 3F 3S4F 4S

6 Domeinindeling Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

7 Voorbeeld: Getallen 2F en 3F (1) 2 – fundament3 - fundament A Notatie, taal en betekenis  Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties  Wiskundetaal gebruiken Paraat hebben  schrijfwijze negatieve getallen: -3˚C, -150 m  symbolen zoals gebruiken  gebruik van wortelteken, machten  negatieve getallen (ook breuken en decimale getallen) Functioneel gebruiken  getalnotaties met miljoen, miljard: er zijn 60 miljard euromunten geslagen  schrijfwijze grote getallen met behulp van machten, 2 10 9 Weten waarom  getallen relateren aan situaties; Ik loop ongeveer 4 km/u, Nederland heeft ongeveer 16 miljoen inwoners 3576 AP is een postcode Hectometerpaaltje 78,1 0,543 op bonnetje is gewicht 300 Mb vrij geheugen nodig  werken met haakjes om de volgorde van bewerkingen te veranderen

8 Voorbeeld: Getallen 2F en 3F (2) 2 - fundament3 - fundament B Met elkaar in verband brengen  Getallen en getalrelaties  Structuur en samenhang Paraat hebben  negatieve getallen plaatsen in getalsysteem  getallen (negatieve getallen, enkelvoudige breuken en decimale getallen) ordenen  getallenlijn gebruiken Functioneel gebruikenWeten waarom  getallen met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld met een getallenlijn: historische tijdlijn, 400 v. Chr-2000 na Chr.  situaties vertalen naar een bewerking: 350 blikjes nodig, ze zijn verpakt per 6  afronden op ‘mooie’ getallen: 4862 m 3 gas is ongeveer 5000 m 3  complexere situaties vertalen naar een bewerking Weten waarom  binnen een situatie het resultaat van een berekening op juistheid controleren: Totaal betaald aan huur per jaar €43,683 klopt dat wel?  eigen repertoire opbouwen van getallen die gerelateerd zijn aan situaties

9 Voorbeeld: Getallen 2F en 3F (3) 2 - fundament3 - fundament C Gebruiken  Berekeningen uitvoeren met gehele getallen, breuken en decimale getallen Paraat hebben  negatieve getallen in berekeningen gebruiken: 3 – 5 = 3 + -5 = -5 + 3  haakjes gebruiken  met een rekenmachine breuken, procenten, machten en wortels berekenen of benaderen als eindige decimale getallen  berekeningen uitvoeren waarbij gebruik gemaakt moet worden van verschillende rekenregels Functioneel gebruiken  schatten van een uitkomst  resultaat van een berekening afronden in overeenstemming met de gegeven situatie  resultaten van een berekening interpreteren Weten waarom  bij berekeningen een passend rekenmodel of de rekenmachine kiezen  berekeningen en redeneringen verifiëren

10 De kwalificatiedossiers en het brondocument LLB bevatten vanaf september 2010 voorgeschreven beheersingsniveaus rekenen/wiskunde. Deze beheersingsniveaus worden beschreven door middel van de referentieniveaus uit het rapport Over de drempels met rekenen. Beheersingsniveaus rekenen/wiskunde die in kwalificatiedossiers van 2009 voor kunnen komen, worden niet door het ministerie vastgesteld. Vanaf 2014 worden er centrale examens rekenen/wiskunde in niveau 4- opleidingen afgenomen.

11 En nu? Hoe leren we onze deelnemers rekenen/wiskunde dat minimaal aan de voor te schrijven niveaus voldoet?  watinhoud  hoevormgeving Hoe beoordelen we of onze deelnemers aan de einde van de opleiding deze niveaus (nog) beheersen?

12 Competentiegericht onderwijs Onderwijsactiviteiten Voorkennis Integrale opdrachten Beroepspraktijk of samenleving

13 Reken/wiskundige vaardigheid Reken/wiskundige vaardigheid Reken/wiskundige vaardigheid Een reken/wiskundige handeling Handelingen en vaardigheden

14 Voorbeeld: Juridisch medewerker (1) Kerntaak 2:Werkt aan de dossiers Werkproces 2.3:De juridisch medewerker verzamelt en presenteert (markt)gegevens ten behoeve van het management en voert eenvoudige onderzoeken uit. De juridisch medewerker zakelijke dienstverlening voert in voorkomende gevallen promotieactiviteiten t.b.v. het eigen kantoor of de klant uit. De activiteiten kunnen heel divers van karakter zijn. Zo bezoekt hij regionale evenementen c.q. bemant hij een stand op relevante evenementen of levert hij een inhoudelijke bijdrage aan concrete producten, zoals promotiemateriaal, de website, mailings en folders. Prestatie-indicator:De juridisch medewerker zakelijke dienstverlening verzamelt proactief of in opdracht van zijn leidinggevende branche- /marktinformatie en stelt zich op de hoogte van markt-, product/dienst-, klant- en organisatieontwikkelingen opdat hij altijd up-to-date is in zijn dienstverlening.

15 Voorbeeld: Juridisch medewerker (2) Voorbeeld van een reken/wiskundige handeling: Onderzoeksresultaten (...) overzichtelijk weergeven met behulp van tabellen en grafieken Benodigde reken/wiskundige vaardigheid: 2F, B Met elkaar in verband brengen: grafieken tekenen bij informatie of tabel

16 Wat moeten deelnemers leren? Reken/wiskundige handelingen in de context van beroep (en burgerschap) Onderliggende reken/wiskundige vaardigheden in het geval:  beheersing van vaardigheden formeel vereist wordt  een vaardigheid voor meer dan een handeling ingezet kan worden  de opleiding of –scentrum dat noodzakelijk acht

17 Vormgevingsbouwstenen Reken/wiskundige vaardigheden leren in een context Oefenen Leren als sociaal proces

18 Drieslag Reken/wiskundelessen Remediëring

19 Vormgevingsaspecten Gebruik van bekende reken/wiskundige vaardigheden  selectie vaardigheden niet noodzakelijk  selectie vaardigheden wel noodzakelijk Nieuwe reken/wiskundige vaardigheden leren en gebruiken Onderhoud van reken/wiskundige vaardigheden Leerprocesbegeleiding Opheffen van deficiënties Individuele ondersteuning Summatieve beoordeling

20 Mogelijke aanpak Visie formuleren Doelen vaststellen Huidige situatie analyseren Strategie uitzetten Evalueren Inhoud Vormgeving Opleiding Opleidingscentrum

21 Visie op de inhoud In hoeverre naast reken/wiskundige handelingen ook reken/wiskundige vaardigheden? Meer rekenen/wiskunde dan vereist? Toonaangevend bedrijf of instelling Andere rekendomeinen Flexibiliteit deelnemers Toekomstbestendigheid deelnemers

22 Visie op vormgeving Effectiviteit van leerprocessen Gewenste inspanning Mate van zelfstandigheid van deelnemers Mate van vraagsturing door deelnemers

23 Vereisten vanuit Leren, Loopbaan en Burgerschap Inhoudelijke doelen Vereisten vanuit het beroep Aanvullende vereisten

24 Vormgevingsdoelen 90% van onze deelnemers beheerst de vereiste reken/wiskundige handelingen en vaardigheden aan het einde van zijn opleiding. 70% van onze deelnemers slaagt voor het centraal examen. Maximaal 10% van ons opleidingsbudget wordt besteed aan rekenen/wiskunde

25 Opgewaarde reken/wiskundige vaardigheid Reken/wiskundige vaardigheid Inhoudelijke strategie Reken/wiskundige vaardigheid

26 Teamorganisatie Teamtaken Afstemming Deskundigheid

27 Teamtaken Verzorgen van vakonderwijs Verzorgen van burgerschapsonderwijs Verzorgen van reken/wiskundelessen Verzorgen defici ë ntiecursussen Verzorgen van remedi ë ring rekenen/wiskunde Begeleiden leerprocessen deelnemers Uitvoeren van summatieve beoordeling Co ö rdineren van het rekenen/wiskundeonderwijs in de opleiding Ontwikkelen en bijstellen van het reken/wiskundeonderwijs in de opleiding

28 Afstemming Reken/wiskundige vaardigheid

29 Deskundigheid: basis Reken/wiskundige vaardigheid

30 Deskundigheid: basis plus Reken/wiskundige vaardigheid

31 Deskundigheid: rekenspecialist plus Reken/wiskundige vaardigheid

32 Deskundigheid: rekenspecialist Reken/wiskundige vaardigheid

33 Teamtaken - deskundigheden BasisBasis plusRekenspecialistplusRekenspecialist Verzorgen van vakonderwijs** Verzorgen van burgerschapsonderwijs** Verzorgen van reken/wiskundelessen* Verzorgen defici ë ntiecursussen ** Verzorgen van remedi ë ring rekenen/wiskunde ** Begeleiden leerprocessen deelnemers** Uitvoeren van summatieve beoordeling*** Co ö rdineren van het rekenen/wiskundeonderwijs in de opleiding ** Ontwikkelen en bijstellen van het reken/wiskundeonderwijs in de opleiding **

34 Opleidingscentrum Doelen stellen en strategie formuleren Strategie ten uitvoer (laten) brengen Resultaten strategie toetsen aan doelen Doelen en/of strategie aanpassen Visie

35 Visie opleidingscentrum Status van rekenen/wiskunde in het opleidingscentrum Mate en wijze van aansturing van de opleidingen

36 Status van rekenen/wiskunde Aandeel rekenen/wiskunde in de opleidingen Inzet van middelen Formele vereisten

37 Voorbeelden van doelen 90% van alle opleidingen voldoet tenminste aan de formele vereisten 90% van alle opleidingen kent een vorm van geïntegreerde summatieve beoordeling van rekenen/wiskunde Maximaal 20% van de onderwijsinzet wordt besteed aan het opheffen van deficiënties....

38 Strategie Kaders en richtlijnen Stimuleringsmaatregelen Voorzieningen ondersteuning opleidingen uitbestedingsvoorzieningen Middelen

39 Voorzieningen Opleiding Reken/wiskunde- centrum Expertisecentrum Rekenen/wiskunde

40 Uitbesteding van teamtaken Opheffen van deficiënties Verzorgen reken/wiskundelessen Remediëring Rekenen/wiskunde in integrale opdrachten Leent zich minder voor uitbesteding

41 Afsluiting Maak gebruik van wat je nu al aan rekenen/wiskunde doet Zoek naar gebruiksmogelijkheden van rekenen/wiskunde in de context van beroep en burgerschap... en hoe moet dat nu in BBL?


Download ppt "Rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs Victor Schmidt Docentendag Juridische Dienstverlening Alkmaar, 20 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google