De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs

2 Wat? ►Korte termijn : (150.000€/jaar voor acties tijdens deze legislatuur) ►Lange termijn: gezondheidsbevordering ►Activiteiten sturen van ►Onderwijsoverheid ►Commissie gezondheidsbevordering (Vlor)

3 Motor project: Commissie Gezondheidsbevordering (Vlor) ► Overlegplatform Expertise gezondheid Onderwijspartners

4 Missie In haar regeerakkoord beschouwt de Vlaamse Regering preventieve gezondheidszorg en – bevordering als één van haar prioriteiten.

5 Beleidsbrief ‘Onderwijs en Vorming’ (F. Vandenbroucke – 10.2005) ► Scholen moeten kinderen en jongeren aanzetten tot gezonde levensstijl ► Scholen = gezonde leeromgevingen

6 Protocol: Vlor ↔Vlaamse Onderwijsminister Gezondheidscoördinator: De gezondheidscoördinator ontwikkelt een strategisch en operationeel plan dat aan scholen de mogelijkheid biedt om vanuit hun eigen context en behoeften een aantal concrete streefdoelen te bepalen een gezondheidsbeleid op maat van hun leerlingen te ontwikkelen.

7 Visie Van gezondheidseducatie naar gezondheidsbevordering

8 Wat is gezondheid? ► Toestand van optimaal fysiek, mentaal en sociaal welbevinden ► Meer dan afwezigheid van gebreken (volgens WHO) ► Aan de basis van eindtermen gezondheidseducatie in BO en SO

9 Gezondheidseducatie Kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes Ongezonde Gezondeleefgewoonten

10 Kiezen voor gezond gedrag Gezondheidseducatie

11 Gezondheidsbevordering Vertrekt vanuit alle facetten en determinanten van gezondheid Mensen in staat stellen controle te verwerven over determinanten van gezondheid Gezondheid verbeteren !

12 Meerwaarde realiseren ► analyse en verandering van schoolcontext ► interventies op meerdere niveaus: leerling, klas, school, omgeving Gezondheidsbevordering

13 Gezondheidsbevordering: structurele maatregelen en afspraken ► Schoolactiviteiten ► Naschoolse activiteiten ► Veilige omgeving ► Hygiëne en sanitaire voorzieningen ► Afspraken schoolreglement ► Aanbod schoolmaaltijden, tussendoortjes

14 Gezondheidsbevordering Welbevinden, welzijn van leerlingen Gezond gedrag

15 Vermijden uitsluiting en discriminatie Bevorderen sociale cohesie Sociale dimensie

16 Uitdagend toekomstbeeld ! ► 1 september 2007 : gezondheidsbeleid op scholen ► 1 e prioriteit: ► Commissie Gezondheidsbevordering (Vlor) ondersteunt scholen Evenwichtige voeding - Beweging

17 Kinderen en jongeren ontwikkelen levenslange gewoonten die passen bij een gezonde levensstijl

18 Visie Vlor ►Scholen maken zelf keuzes gezondheidsbeleid sluit aan bij hun leerlingen. ►Vlor (en partners) reiken instrumenten aan

19 ►Past aan ►Kiest methode ►Bepaalt tempo ►Kiest geschikte onderdelen School

20 Gezondheidsbeleid op scholen ► Ontwikkelen van beleid en visie ► Systematisch en planmatig werken ► Creëren van draagvlak

21 Aanknopingspunten Ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) Eindtermen (basisonderwijs) Ontwikkelingsdoelen (buitengewoon basisonderwijs) Vakoverschrijdende eindtermen (secundair onderwijs)

22 Ontwikkelingsdoelen kleuters ► Lichamelijke opvoeding ► Wereldoriëntatie

23 Ontwikkelingsdoelen BuBaO ►Wereldoriëntatie, domein mens en natuur ►Lichamelijke opvoeding ►Sociaal-emotionele ontwikkeling ►Dynamische affectieve ontwikkeling ►Sociale vaardigheden en competentie

24 Eindtermen BO ► Lichamelijke opvoeding ► Wereldoriëntatie ► Sociale vaardigheden

25 VOET SO, eerste graad ► Hygiëne ► Voeding ► Genotsmiddelen ► Veiligheid en EHBO ► Stress en emotie ► Rust, beweging en houding

26 VOET SO, tweede graad ► Gezonde en actieve leefstijl hygiëne, voeding, fitheid, veiligheid, weerbaarheid, beweging ► Relaties en seksualiteit

27 VOET SO, derde graad ► Leefstijl en levenskwaliteit ► Zorgethiek

28 Integraal schoolwerkplan bevat: ► Gezondheidsbeleid ►Andere beleidsaccenten: ►Milieubeleid ►Zorgbeleid (GOK): werken aan GOK = werken aan gezondheidsbeleid

29 Gezondheidsbeleid ↕ Wettelijke verplichtingen ► Integratie tussen beide mogelijk ► Infrastructuur ► hygiëne ► inrichting klaslokalen

30 Infrastructuurkredieten zijn voorzien in komende meerjarenbegroting!

31 Gezondheidsbeleid vraagt procesmatige aanpak! ► Participatie van ► Leerkrachten voorbeeldrol! ► Ouders ► Leerlingen ► schept verantwoordelijkheid ► Simultane acties op niveau van ► Klas ► School ► Omgeving

32 Samenwerken! ► CLB (vraaggestuurd!) multidisciplinaire aanpak! ► Pedagogische begeleidingsdiensten ► Ouderkoepelorganisatie en Vlaamse Scholierenkoepel ► LOGO (ondersteund door VIG) ► Andere: NICE, SVS, …

33 ► Vlor vraagt buitenschoolse organisaties om aangepast didactisch materiaal te ontwikkelen. ► Scholen maken hun specifieke noden kenbaar!

34 Huidige situatie ► School brengt eigen situatie in kaart (meetinstrument ter beschikking via website) ► VIG: indicatorenbevraging over voedings- en bewegingsbeleid op scholen ► Health Behaviour in School-aged children (WHO)

35 Conclusies over voeding en beweging Overheid kan beleid bijsturen!

36 ► Positieve aanpak! (accent ligt niet op ziektebeelden, probleemgedrag) Communicatie ?

37 ► Commissie Gezondheidsbevordering ► Gezondheidscoördinator ► Departement Onderwijs Website Omzendbrieven minister onderwijs en volksgezondheid tekenen samen! Mailings naar scholen, LOGO’s

38 Strategische en operationele doelstellingen Planning voor scholen

39 ► Sensibiliseren ► Analyseren bestaande situatie ► Gezondheids- beleidsplan met concrete streefdoelen ► Evaluatie plan ► Uitvoeren plan ►Wedstrijd 100 voorbeelden ► Website reikt instrumenten aan ► Vraaggestuurd: ondersteunen door begeleiders ►Aanbod trajectbegeleiding ►Aanbod preventie- Programma’s SCHOOL

40 ► Analyseren bestaande situatie ► Uitvoeren beleid ► Evaluatie ► Bijsturen ► Schooljaar 2006 – 2007 ► Vanaf Sept 2007 ► Okt 2009 ► Nov – dec 2009 SCHOOL

41 Op uw gezondheid! Gezondheidscoördinator Vlor Greet Caris Email : greet.caris@vlor.be 02 22713 42


Download ppt "Op uw gezondheid! Strategisch plan over gezondheidsbevordering in het basis- en secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google